Blog strona 140
                                               

Mienie

Mienie – termin oznaczający w zależności od kontekstu: w znaczeniu ogólnym – ogół rzeczy i zwierząt będących czyjąś własnością; w polskim języku prawnym – własność i inne prawa majątkowe art. 44 kodeksu cywilnego; w ekonomii – aktywa majątkowe. M ...

                                               

Model porównawczy sektora publicznego

Model Porównawczy Sektora Publicznego jest wykorzystywany przy realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego lub Koncesji na roboty budowlane lub usługi. Jest modelem kosztowym świadczenia usługi przez podmiot publiczny, uwzględ ...

                                               

Model współpracy PPP

Model współpracy PPP – model współpracy w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego. Koncesje na roboty budowlane lub usługi określa stopień prywatnej kontroli nad projektem i stopień zaangażowania finansowego partnerów.

                                               

Nisza rynkowa

Nisza rynkowa – określenie oznaczające pewną część rynku, którego potrzeby nie są zaspokojone. Powodem istnienia nisz rynkowych jest brak odpowiedniego produktu lub usługi. Brak podaży może wynikać z nowych potrzeb będących efektem wzrostu poziom ...

                                               

Nowa gospodarka

Nowa gospodarka – gospodarka oparta na coraz większym udziale wiedzy i informacji, co znajduje odzwierciedlenie w szczególności w rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych, przyczyniając się do postępującej globalizacji. Termin używany ...

                                               

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne, w skrócie PPP – forma współpracy między podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym, których celem jest poprawa realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizujących usługi publ ...

                                               

Partnerstwo publiczno-publiczne

Partnerstwo publiczno-publiczne to partnerstwo pomiędzy administracją rządową lub inną władzą publiczna i innym ciałem np. organizacją non-profit w celu dostarczania usług lub udogodnień, czasami w celu przekazania umiejętności technicznych i eks ...

                                               

Per capita

Per capita – łacińskie wyrażenie przyimkowe oznaczające po polsku "dla każdej głowy”, w potocznym użyciu jako "na osobę”. Wyrażenie to jest powszechnie używane w statystyce i naukach społecznych, również w statystykach rządowych i wskaźnikach eko ...

                                               

Planowane postarzanie produktu

Planowane postarzanie produktu, także planowane ograniczenie trwałości produktu, zaplanowana żywotność produktu – strategia producenta, mająca na celu takie projektowanie towarów, aby miały one ograniczony czas użytecznego życia, po tym zaś okres ...

                                               

Podatek węglowy

Podatek węglowy – podatek nakładany na paliwa, proporcjonalny do powstającej przy ich spalaniu emisji gazów cieplarnianych. Jego celem jest zawarcie w cenie paliw ukrytego społecznego kosztu efektów zewnętrznych: zanieczyszczenia powietrza i twor ...

                                               

Popyt spekulacyjny

Popyt spekulacyjny – zjawisko występujące w ekonomii polegające na tym, że w momencie wzrostu ceny danego dobra popyt na to dobro również rośnie, gdyż konsumenci przewidują w najbliższym czasie znaczny wzrost ceny tego dobra. Źródłem takiego dzia ...

                                               

Przemyt

Przemyt – przemieszczenie towarów pomiędzy państwami z pominięciem opłat celnych, akcyzy, podatku VAT i innych należności wobec państwa, na którego terytorium wwieziono towar, lub też wwiezienie towaru, którym obrót jest w danym kraju zakazany pr ...

                                               

Rada Inwestorów w Afryce

Rada Inwestorów w Afryce - platforma lobbystyczna powstała z inicjatywy Jana Kulczyka w 2014, pełniąca rolę platformy wymiany myśli oraz doświadczeń na rzecz dalszego rozwoju gospodarczej współpracy polsko-europejsko-afrykańskiej. Zadaniem Rady j ...

                                               

Rezerwy gospodarcze

Rezerwy gospodarcze – rezerwy, które mają służyć głównie do zaspokajania podstawowych potrzeb materiałowych, surowcowych i paliwowych gospodarki narodowej, a także do zaopatrywania ludności w podstawowe produkty i półprodukty żywnościowe, produkt ...

                                               

Sektor gospodarki

Sektor gospodarki – ogół przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu. Wyróżnia się trzy sektory gospodarki: sektor pierwszy rolniczy – obejmujący rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i przemysł wydobywczy; sektor drugi ...

                                               

Sektor publiczny

Sektor publiczny – ogół podmiotów gospodarki narodowej grupujących własność państwową, własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz "własność mieszaną” z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego. W Polsc ...

                                               

Sfera aktywności gospodarczej

Strefa aktywności gospodarczej – teren przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Strefy są zwykle tworzone i zarządzane przez samorządy lokalne.

                                               

Small business

Przy zaliczaniu przedsiębiorstwa do odpowiedniej klasy brana jest pod uwagę liczba osób pracująca w nim. Czasami liczą się także wielkość rocznych obrotów, zależnie od rodzaju działalności. Według statystyk OECD, definiujemy przedsiębiorstwa na p ...

                                               

Specjalizacja międzygałęziowa

Specjalizacja międzygałęziowa oznacza koncentrację produkcji w całych gałęziach lub działach gospodarki narodowej, a jednocześnie rezygnacje lub ograniczenie produkcji w innych gałęziach lub działach. Taki typ specjalizacji był charakterystyczny ...

                                               

Sprzedaż

Według Ustawy o podatku od towarów i usług przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

                                               

Srebrna gospodarka

Srebrna gospodarka, również gospodarka senioralna – system wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji dóbr i usług ukierunkowany na wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych i starzejących się oraz zaspokajający ich potrzeby konsumpcyjne, byt ...

                                               

Struktura gospodarcza

Struktura gospodarcza – jest to układ elementów gospodarki oraz zespół występujących między nimi relacji. W ten sposób opisywana jest struktura produkcji, zatrudnienia czy majątku trwałego, ale także jej efektywność.

                                               

Struktura zatrudnienia

Struktura zatrudnienia – określa w ujęciu: makroekonomicznym – podział ludności według zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki i zależy od poziomu rozwoju gospodarczego państwa; mikroekonomicznym – podział zatrudnienia w danym zakładzi ...

                                               

System gospodarczy

System gospodarczy – jeden z podstawowych elementów systemu społecznego, wynikający z pierwotnej konieczności wytwarzania dóbr. W dzisiejszych czasach budowany jest poprzez system prawny, który reguluje i kształtuje rzeczywistość gospodarczą. Pod ...

                                               

Szara strefa

Szara strefa – finansowy obszar gospodarki państwa, którego dochody osiągane z działalności niezakazanej przez prawo, są ukrywane w całości lub w części przed organami administracji państwowej, podatkowej, celnej itp. Jest nielegalnym obrotem leg ...

                                               

Szpiegostwo gospodarcze

Szpiegostwo przemysłowe - pozyskiwanie tajemnic handlowych firm, konkurentów biznesowych, przechwytywanie wykorzystywanych technologii produkcji, wzorów, formuł i procesów wytwórczych oraz zdobywanie badań i planów rozwoju produktów, a także plan ...

                                               

Wartość dodana w projektach PPP

W Partnerstwie Publiczno-Prywatnym istnieje zasada konieczności uzyskania "Wartości dodanej” w projekcie wywodzi się z sektora samorządu lokalnego, z początku lat 80., kiedy to zaczęto wprowadzać controlling wydatków dla zagwarantowania efektywno ...

                                               

Wąskie gardło

Wąskie gardło, wąski przekrój – element zasobów lub urządzenie o najniższej sprawności, ogranicza i wyznacza potencjał dla całego systemu. Według ekonomii wąski przekrój to niedostateczna podaż danego czynnika produkcji w porównaniu z podażą inny ...

                                               

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej – status określenia czynności wstrzymania prowadzenia działalności gospodarczej na określony czas. Działalność gospodarcza określona statusem "zawieszonej” nie jest określana mianem działalności "zamkniętej/z ...

                                               

Społeczeństwo

Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajem ...

                                               

Olimpiada Wiedzy o RP

Olimpiada Wiedzy o RP – olimpiada szkolna z zakresu tematyki wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawniczej, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe Coptiosh w Białymstoku. O ...

                                               

Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie – olimpiada szkolna z zakresu tematyki wiedzy o społeczeństwie, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe Coptiosh w Białymstoku. Olimpiada j ...

                                               

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski – zrzeszenie uczniów danej szkoły powoływane w celu rozwiązywania zadań dotyczących życia szkolnego uczniów. Ogólnoszkolny samorząd uczniowski dzieli się zazwyczaj na samorządy klasowe ; podlegają mu również pewne agendy: koła ...

                                               

Transkulturowość

Transkulturowość – koncepcja, która została stworzona przez filozofa Wolfganga Welscha. Mówi, że dzisiejsze kultury w dużej mierze charakteryzuje mieszanie, przenikanie i hybrydyzacja, a kultury nie mają już sugerowanej wcześniej formy jednorodno ...

                                               

Wielokulturowość

Wielokulturowość – obecność wielu różnorodnych kultur w obrębie jednego państwa lub polityka państwa wobec różnorodności kulturowej. Termin ma z jednej strony charakter opisowy, odnosi się do stanu faktycznego w wielu państwach, np. w Kanadzie, p ...

                                               

Kultura

Kultura – wieloznaczny termin pochodzący od łac. cultus agri, interpretowany w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Najczęściej jest rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kulturę można określić ...

                                               

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, właśc. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju – święto obchodzone corocznie 21 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 22 grudnia 2002 w myśl Powszechnej D ...

                                               

Animator kultury

Animator kultury – osoba, która potrafi zaplanować proces animacji kultury. Głównym celem jego pracy jest upowszechnianie kultury. Animator kultury różnymi metodami aktywizuje społeczeństwo, rozbudza zainteresowania, pokazuje nowe metody spędzani ...

                                               

Bibliografia Regionalna Województwa Podkarpackiego

Bibliografia Regionalna Województwa Podkarpackiego jest opracowywana przez Dział Informacyjno-Bibliograficzny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i gromadzi wykaz źródeł zawierających informacje dotyczące Podkarpacia w aspe ...

                                               

Gospodarka malwowa

Gospodarka malwowa obejmuje wszystkie te czynniki, które w gospodarce przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju poprzez wzmacnianie kulturowego potencjału dóbr oraz usług.

                                               

Grand Prix

Grand Prix – pojęcie używane w odniesieniu do różnego rodzaju zawodów sportowych, głównych nagród na festiwalach i w konkursach w różnych dziedzinach. W sporcie Grand Prix przyznawane bywa w imprezach o zasięgu międzynarodowym światowym lub konty ...

                                               

Herito

Herito – kwartalnik poświęcony dziedzictwu i kulturze Europy Środkowej wydawany od 2010 roku przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Czasopismo ukazuje się w polsko-angielskiej wersji językowej i koncentruje się wokół zagadnień miejsca i ...

                                               

Humanizm

Humanizm – nurt filozoficzny lub światopogląd oparty na racjonalnym myśleniu, który wyraża się troską o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka w jego środowiskach: społecznym i naturalnym. Humanizm stawia człowieka w roli gospod ...

                                               

Kolonializm kulturowy

Wpływ globalizacji w sferze oddziaływania mediów na poszczególne państwa jest nierównomierny. W najsłabiej rozwiniętych państwach świata ze środków masowego przekazu największy zasięg ma radio, mniejszy telewizja, a niewielki już – prasa. Do Inte ...

                                               

Kongres Wolności Kultury

Kongres Wolności Kultury – powstał na zgromadzeniu intelektualistów w Berlinie 26–30 czerwca 1950 roku. Inicjatorami byli: Arthur Koestler, James Burnham, Ernst Reuter, Sidney Hook i Melvin Lasky. Twórcy apelowali o kulturę niezależną od ideologi ...

                                               

Krajobraz kulturowy

Krajobraz kulturowy – przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. Krajobraz kulturowy jest wynikiem przekształcania krajobrazu naturalnego przez grupę lub kilk ...

                                               

Kultura śródziemnomorska

Kultura śródziemnomorska – kultura powstała w basenie Morza Śródziemnego w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą na fundamentach starożytnego Egiptu i Mezopotamii. Największy wpływ na jej powstanie mieli starożytni Grecy, Rzymianie i Żydzi. Jest ...

                                               

Kulturalizm (filozofia)

Kulturalizm – system filozoficzny autorstwa polskiego filozofa, Jana Stachniuka. Kulturalizm jest systemem opartym na autorskiej teorii kultury, głoszącej przeciwbieżność kultury, rozumianej jako potęgowanie ludzkiej władzy nad żywiołami jego nat ...

                                               

Menedżer kultury

Menedżer kultury – interdyscyplinarny zawód polegający na planowaniu i organizacji działalności artystycznej w przedsiębiorstwach i instytucjach kulturalnych. Do obowiązków menedżera kultury należy w szczególności zarządzanie projektami kulturaln ...

                                               

Museum of Pop Culture

Museum of Pop Culture – muzeum popkultury w Seattle, w Stanach Zjednoczonych, poświęcone historii muzyki popularnej, gatunkowi science fiction i ogólnie – popkulturze.