Blog strona 145
                                               

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia – dokument szczegółowy wynikający z Umowy Partnerskiej podpisanej przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku. Dostępna kwota środków jest równa 2 1172 mld euro. Program realizowany będzie w 5 województwach wscho ...

                                               

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – program współfinansowany ze środków unijnych, realizowany w Polsce w latach 2007–2013. Jest to jedyny tego rodzaju program ponadregionalny w skali Unii Europejskiej. Ma na celu rozwój społeczno-gospod ...

                                               

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Program Operacyjny Rybactwo i Morze – program wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego dla Polski na lata 2014-2020, zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 22 października 2015. W ramach programu przyznan ...

                                               

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Dokument, który został przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku. Jest jednym z 6 programów krajowych jakie będę realizowane w okresie 2014-2020. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego nadrzędnym celem jest wzrost po ...

                                               

Programy Krajowe

Programy Krajowe – programy, za których realizację i zarządzanie odpowiada Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju W ramach Polityki Spójności przygotowanej przez Komisję Europejską na lata 2014–2020, zostało opracowane 6 programów krajowych 5 i je ...

                                               

Przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie – średnia płaca. Przeciętne wynagrodzenie oblicza się, dzieląc wynagrodzenia naliczone za okres sprawozdawczy przez liczbę pracowników, z wyłączeniem osób przebywających na urlopie macierzyńskim.

                                               

Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej

Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej – polskie przedsiębiorstwo państwowe utworzone z dniem 1 maja 1963 przez ministra komunikacji przez wydzielenie ze struktur PKS i PKP. Działało w Zjednoczeniu Państwowej Komunikacji Samochodowej. W 1990 roku mia ...

                                               

Przemysł chemiczny w Polsce

Przemysł chemiczny w Polsce, stanowił pod koniec 2003 r. 10.1% wartości sprzedaży przemysłu ogółem w Polsce. Przemysł ten cechuje stały, powolny wzrost produkcji i sprzedaży, który w ostatnich 20 latach był jednak zawsze niższy od średniego wzros ...

                                               

Przemysł lotniczy w Polsce

Przemysł lotniczy w Polsce – gałąź przemysłu produkująca części do samolotów, szybowców, śmigłowców i osprzęt lotniczy. W 2008 roku zrealizował przychody przekraczające miliard USD. Obecnie większość firm branży należy do inwestorów zagranicznych ...

                                               

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych – dawna scentralizowana, informatyczna baza danych zawierająca dane o podmiotach, które nie regulują swoich zobowiązań. Wchodzi w skład Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestr prowadzono na zasadzie jawności formaln ...

                                               

Reprywatyzacja w Polsce

5 maja 2017 weszła w życie Ustawa z dnia 9 marca 2017 o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa Dz.U. z 2018 r. poz. 2267, która powołała Komi ...

                                               

Rynek energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii elektrycznej w Polsce – rynek, na którym przedmiotem handlu jest energia elektryczna. W Polsce podmioty działające na tym rynku działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. z 2019 r. poz. ...

                                               

Rynek gazu ziemnego w Polsce

W Polsce gaz ziemny wydobywa się głównie na Podkarpaciu i Zapadlisku przedkarpackim wysokometanowy w wyniku odmetanowywania kopalni węgla kamiennego w GOP, w Wielkopolsce oraz Lubuskiem Drezdenko. Pierwsze odwierty zakończyły się powodzeniem i ur ...

                                               

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

Sektorowy program operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich Program rozwoju sektora żywnościowego obszarów wiejskich określający strategie oraz kierunki działania w zakresie rozwoju rolnictwa i o ...

                                               

Sowpoltorg

Sowpoltorg - Sowiecko-Polska Mieszana Spółka Handlowa, działające w Warszawie w latach 1926-1934 główne przedstawicielstwo spółki, której siedziba mieściła się w Moskwie. Spółkę utworzyły wspólnie w styczniu 1926 Polskie Towarzystwo Handlu z Rosj ...

                                               

Spółka strategiczna

Spółki strategiczne – spółki ujęte w wykazie będącym rozporządzeniem Rady Ministrów RP do ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra skarbu. Przed 2010 rokiem taka lista była zatwierdzana rozporządzeniem Rady Ministrów. Obecnie nie ma takiego w ...

                                               

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa – organizacja skupiająca przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego, założona w 1990 r. Izba zrzesza 150 firm zatrudniających ogółem około 14 000 osób. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa powstała w wyn ...

                                               

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia” – Stowarzyszenie utworzone 27 stycznia 2004 roku w Rzeszowie. Celem statutowym Stowarzyszenia jest aktywizacja lokalnej społeczności i wsparcie samorządów i przedsiębiorstw po ...

                                               

Symlek

SYMLEK – ogólnopolski system informatyczny obejmujący wszystkie zagadnienia związane z oceną bydła mlecznego. Pierwsze prace nad nim rozpoczęto w 1972 roku. Właścicielem zbiorczej bazy danych jest Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, a nadzór inform ...

                                               

Teraz Polska

Teraz Polska – polski znak promocyjny, który powstał w 1992 roku. Głównym celem postawionym przez twórców idei godła była walka o odrodzenie prestiżu polskiej marki.

                                               

Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji

Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji – jest dwustronną polsko-holenderską umową gospodarczą. Sporządzona i podpisana została 7 września 1992. Nazywana także umową o ochronie inwest ...

                                               

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – polski urząd antymonopolowy obsługujący Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest centralnym organem administracji rządowej, działający na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o oc ...

                                               

Uwłaszczenie nomenklatury

Uwłaszczenie nomenklatury – potoczne określenie procesu prywatyzacji i przejmowania majątku publicznego przez niektórych działaczy nomenklatury partyjnej i państwowej, które pojawiło się w czasie transformacji ustrojowej w 1989 w Polsce i innych ...

                                               

Venture capital w Polsce

Rynek venture capital w Polsce to segment private equity, który finansuje spółki wysokiego ryzyka na wczesnym etapie rozwoju, z potencjałem szybkiego wzrostu. Według stanu na marzec 2019, w Polsce działa łącznie 130 aktywnych firm VC, w tym lokal ...

                                               

Wina polskie

Według wykopalisk archeologicznych, już na przełomie IX i X wieku winorośl uprawiano na terenach Małopolski, z tego bowiem czasu pochodzą pozostałości winnicy odkryte na zboczach Wawelu. Według Władysława Korcza najstarszym dokumentem potwierdzaj ...

                                               

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce jest niezależnym zrzeszeniem pracodawców działającym na rynku polskim, powołanym 4 grudnia 1996. Wpis sądowy pod nazwą Włoska Izba Handlowa Warszawa nastąpił 27 maja 1997. Postanowieniem Sądu uznano, że c ...

                                               

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej – obowiązek administracyjnoprawny dotyczący przedsiębiorców. W Polsce od 30 kwietnia 2018 r. wynika on z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców Dz.U. z 2019 r. poz. 1292. Każda osob ...

                                               

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – jeden z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004–2006. Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kier ...

                                               

Związek Pracodawców Shokokai

Związek Pracodawców Shokokai, używający też nazwy Polsko-Japońskiej Izby Handlu i Przemysłu - organizacja, której celem jest inspirowanie i wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy polskimi i japońskimi podmiotami gospoda ...

                                               

Historia Polski

Seria artykułów szczegółowych poświęconych historii Polski podzielona została na dwie części: hasła chronologiczne i monografie. Pierwsze podejmują kwestie historii politycznej Polski, w tym przede wszystkim polityki zewnętrznej i ważnych przemia ...

                                               

Boże igrzysko

Boże igrzysko. Historia Polski – publikacja Normana Daviesa traktująca o dziejach Polski, przez wielu historyków uznawana za jedną z najlepszych książek historycznych o Polsce napisanych przez autorów niepolskojęzycznych. Po raz pierwszy wydano j ...

                                               

Bursa (budynek)

Bursa – internat zwany tak od wspólnej sakiewki, z której, dzięki hojności dobroczyńców, korzystali niezamożni uczniowie.

                                               

Dom Spotkań z Historią

Dom Spotkań z Historią – instytucja kultury m.st. Warszawy zajmująca się historią Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. Powstał 1 marca 2006, a jego działalność zainicjował Ośrodek KARTA. DSH organizuje wystawy, pokazy filmów dokumentalnych i fabula ...

                                               

Dzieje imion w Polsce

Przed pojawieniem się na ziemiach polskich chrześcijaństwa używano tysięcy rodzimych imion, z których większość zaginęła bez śladu. Były to imiona słowiańskie, bądź stworzone przez Słowian, bądź przejęte przez nich w przeszłości od innych ludów, ...

                                               

Historia znaczków pocztowych na ziemiach polskich

Łączność pocztową na ziemiach polskich wprowadził już w 1003 król Bolesław Chrobry. Poczta w znaczeniu nowożytnym, będąca częścią europejskiej sieci pocztowej, powstała za czasów króla Zygmunta Augusta. Król Władysław IV Waza uczynił z poczty ins ...

                                               

Muzeum Historii Polski w Warszawie

Muzeum Historii Polski w Warszawie – muzeum, którego zadaniem jest zaprezentowanie najważniejszych wydarzeń polskiej historii, ze szczególnym uwzględnieniem polskich tradycji wolnościowych. Akt powołania i statut placówki podpisał 2 maja 2006 rok ...

                                               

Jasyr

Jasyr, jassyr – termin polski, ukraiński i ruski oznaczający niewolę turecką lub tatarską. Określenie to pochodzić ma z języka tureckiego lub arabskiego. Tatarzy w czambule dokonywali częstych zagonów na Ukrainę, Podole i Wołyń uprowadzając w łyk ...

                                               

Koronacja na króla Polski

Koronacja na króla Polski – koronacja, podczas której dochodziło do nałożenia polskiej korony koronacyjnej na głowę nowego króla Polski. Koronacji króla towarzyszyła co do zasady koronacja królowej.

                                               

Morski niedźwiedź

Morski niedźwiedź – historyczna nazwa tsunami na Bałtyku, których fale dotarły do Polski. Ślady po tsunami odnaleziono w okolicach Darłowa i Darłówka, w Mrzeżynie i Kołobrzegu oraz w Łebie i Trzebiatowie. Śladami tsunami są między innymi warstwy ...

                                               

Mroki Średniowiecza

Mroki Średniowiecza – książka popularnonaukowa napisana przez posła Józefa Putka, wydana po raz pierwszy w 1935 r., a w okresie Polski Ludowej wydana czterokrotnie.

                                               

Nacjonalizacja w Polsce

Nacjonalizacja w Polsce została dokonana na szeroką skalę po II wojnie światowej. Nacjonalizacja zaczęła się od aktów normatywnych wydanych przez PKWN w tym dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej z 6 września 1944 r i Krajową Radę Narodową KRN ...

                                               

Ośrodek Karta

Ośrodek Karta – niezależna organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej oraz upowszec ...

                                               

Pan Historii

Pan Historii – wiara żołnierzy w bezpośrednią ingerencję Boga na Ziemi. Koncepcja rozpowszechniona w wojsku polskim i litewskim w okresie nowożytnym, która polegała na uznaniu sprawczej woli Boga na ostateczny wynik bitwy lub wojny. Była ona prop ...

                                               

Registrum Vyasdense

Registrum Vyasdense, Registrum Uyasdense – wykaz posiadłości i dochodów biskupstwa wrocławskiego w archidiakonacie opolskim, stanowi część Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis. Rejestr powstał w okresie sprawowania funkcji biskupa wrocła ...

                                               

Stolica Polski

Stolica Polski – główna siedziba administracyjna Polski, której funkcję pełni obecnie Warszawa. Pierwszą konstytucją, w której określono stolicę Polski, była Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 art. 90.

                                               

Tur

Tur – wymarły gatunek ssaka z rodziny wołowatych, przodek niektórych ras bydła domowego. Z opisów w starych kronikach i zachowanych drzeworytów wynika, że tur był bardzo podobny do dużych ras bydła. Odkryty materiał wykopaliskowy jest niewielki.

                                               

Język białoruski

Język białoruski – język wschodniosłowiański używany głównie na Białorusi. Liczba osób posługujących się nim wynosi około 3 milionów. Język białoruski wyodrębnił się z języka ruskiego w XIV wieku. Białoruski język literacki powstał w XIX wieku, z ...

                                               

Bielsko-bialska wyspa językowa

Bielsko-bialska wyspa językowa – niemiecka wyspa językowa istniejąca od XIII wieku do roku 1945 na pograniczu Śląska Cieszyńskiego i zachodniej Małopolski, w obrębie kilkunastu miejscowości, z których większość wchodzi dziś w granice miasta Biels ...

                                               

Etnolekt słowiński

Etnolekt słowiński, gwara słowińska, język słowiński – mowa zachodniosłowiańska kwalifikowana obecnie jako odrębny język, dialekt kaszubszczyzny, lub jej gwarę/poddialekt. Inna teza mówi natomiast o języku pomorskim, którego kaszubszczyzna i słow ...

                                               

Gwary kłodzkie języka czeskiego

Gwary kłodzkie języka czeskiego – gwary języka czeskiego używany przez mniejszość czeską w tzw. czeskim kątku, na ziemi kłodzkiej. Etnolekt ten cechuje kilka charakterystycznych odstępstw od literackiego języka czeskiego. Widoczna jest zamiana sp ...