Blog strona 146
                                               

Wojciech Grand Prix

Grand Prix "Wojciech" honoruje się laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego, oraz wybitne osobowości promujące balet i taniec współczesny, którzy zapisali się w historii tańca polskiego. Nagrodę przyznawano przez Mi ...

                                               

Obiady czwartkowe

Obiady czwartkowe zwane także: uczonymi, literackimi, mądrymi lub czwartkami – powstałe z inicjatywy Adama Czartoryskiego i organizowane przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na wzór paryskich salonów literackich, spotkania intelektualis ...

                                               

Odznaka "Za opiekę nad zabytkami”

Odznaka "Za opiekę nad zabytkami” – polskie odznaczenie resortowe ustanowione 15 lutego 1962 w formie dwustopniowej odznaki przyznawanej przez ministra kultury, reformowana dwukrotnie: w 2001 i w 2004.

                                               

Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury”

Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury” – polskie resortowe odznaczenie w formie odznaki, nadawanej w latach 1962–2005 osobom zasłużonym w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa ...

                                               

Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej” – polskie odznaczenie ministerialne przyznawane osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

                                               

Odznaka tytułu honorowego "Zasłużony dla Kultury Narodowej”

Odznaka tytułu honorowego "Zasłużony dla Kultury Narodowej” – jedna z piętnastu odznak tytułów honorowych przyznawanych w PRL, ustanowiona 15 listopada 1984 jako wyraz uznania dla szczególnych zasług artystów, twórców kultury narodowej oraz innyc ...

                                               

Pamfil (gra karciana)

Pamfil – dawna polska gra w karty, będąca polskim wariantem ecarte, popularna w XVIII wieku. Nazwa jej pochodzi od najstarszej figury – pamfila, czyli niżnika żołędnego.

                                               

Pawełek (baton)

Pawełek – baton z nadzieniem oblany mleczną czekoladą produkowany przez LOTTE Wedel Sp. z o.o. Został wymyślony w 1982 roku i był oficjalnym batonem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Produkcję rozpoczęto wiosną 1987 roku. Każdy batonik skład ...

                                               

Pisanka

Najstarsze pisanki pochodzą z terenów sumeryjskiej Mezopotamii. Zwyczaj malowania jajek znany był w czasach cesarstwa rzymskiego, wspominają o nim Owidiusz, Pliniusz Młodszy i Juwenalis. Według mitologii germańskiej, jajka znosił zając, jako zwie ...

                                               

Podłaźniczka

Podłaźniczka – czubek jodły, świerku lub sosnowa gałąź wieszane pod sufitem jako ozdoba w czasie Bożego Narodzenia. Podłaźniczka i późniejsza choinka związana jest z rajskim drzewem "drzewo poznania dobra i zła” w misteriach o Adamie i Ewie, wyst ...

                                               

Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki

Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki – historyczne przysłowie obecnie występujące zarówno w języku polskim, jak i węgierskim, krótka rymująca się formuła mówiąca o zażyłej przyjaźni i pokrewieństwie narodu polskiego i węgierskiego.

                                               

Polcon

Polcon – najstarszy i przez lata największy polski konwent fanów fantastyki. Polcon jest imprezą wędrowną, co roku odbywa się w innym miejscu, organizowany przez lokalny klub fantastyki, na wzór Euroconów czy Worldconów. Miejsce wybierane jest na ...

                                               

Polonia (personifikacja)

Polonia – postać kobieca, personifikacja Królestwa Polskiego. Po raz pierwszy pojawiła się w 1564 roku w dziele Stanisława Orzechowskiego Quincunx, to jest wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony. Na zawartej w nim grafice widnieje jako kobieta ...

                                               

Polonik

Polonik – dokument piśmienniczy, przedmiot lub miejsce pochodzenia polskiego, bądź tematycznie związana z Polską, które znajduje się w kraju lub za granicą. Termin stosuje się najczęściej w zawężonym znaczeniu w praktyce bibliotecznej. Polska Bib ...

                                               

Polonizacja

Polonizacja – proces przyswajania bądź narzucania języka lub kultury polskiej jednostkom i grupom społecznym funkcjonującym wcześniej w ramach innych kultur. Może zachodzić zarówno w wyniku mniej lub bardziej wyraźnego przymusu, jak i mieć charak ...

                                               

Polska kultura podczas II wojny światowej

Polska kultura podczas II wojny światowej była tłumiona przez okupacyjne siły nazistowskich Niemiec oraz Związku Radzieckiego, które były wrogo nastawione do Polaków i ich kulturalnego dziedzictwa. Prowadzona przez nich polityka miała na celu prz ...

                                               

Polska szkoła filmowa

Polska szkoła filmowa – formacja artystyczna obecna w kinematografii polskiej w latach 1956–1963. Źródłami inspiracji dla niej były neorealizm włoski, ekspresjonizm oraz film noir, celem zaś – zerwanie z estetyką kina socrealistycznego. Polska sz ...

                                               

Polska Szkoła Ilustracji

Polska Szkoła Ilustracji – określenie powstałe w latach 60. XX w., używane wobec grupy polskich ilustratorów, którzy zdobyli międzynarodowy rozgłos. Zajmowali się ilustrowaniem książek dla dzieci. Lata 1950–1980 określane są najlepszym okresem po ...

                                               

Polska szkoła jazzu

Polska szkoła jazzu – fenomen polskiego jazzu, który po okresie zwanym "katakumbowym", pojawił się na fali odnowy w 1956 roku jako nowoczesny i prężny ruch muzyków łączących fascynacje stylami cool, hard bop z dużymi umiejętnościami warsztatowymi ...

                                               

Polska szkoła plakatu

Polska szkoła plakatu – określenie powstałe w latach 60. XX w., używane wobec grupy polskich artystów-plakacistów, którzy zdobyli międzynarodowy rozgłos. Zajmowali się oni wykonywaniem plakatów o tematyce politycznej, społecznej i kulturalnej. Pl ...

                                               

Polska tożsamość narodowa

Polska tożsamość narodowa – świadomość przynależności do polskiej wspólnoty narodowej. Ukształtowana została wokół narodowej kultury, języka, zwyczajów i wiary, głównie w okresie walki o niepodległość. Problem rozwoju świadomości narodowej należy ...

                                               

Postrzyżyny

Postrzyżyny – w kulturze dawnych Słowian obrzęd polegający na rytualnym obcięciu włosów dziecku płci męskiej, zazwyczaj kończącemu 7 lat, połączony z nadaniem imienia. Rytuału postrzyżyn dokonywał ojciec lub osoba obca, wchodząca w ten sposób w s ...

                                               

Pozytywizm warszawski

Pozytywizm warszawski – prąd umysłowy oraz ruch społeczny rozwijający się w Polsce po klęsce powstania styczniowego. Jako koncepcję światopoglądową przyjął założenia pozytywizmu. Głównym ośrodkiem kształtowania się ideologii pozytywizmu warszawsk ...

                                               

Psałterz wrocławski

Psałterz wrocławski – iluminowany XIII-wieczny rękopis przechowywany w The Fitzwilliam Museum w Cambridge, stworzony we Wrocławiu najprawdopodobniej między 1255 i 1267 r. na zlecenie Anny, żony księcia Henryka II Pobożnego i matki Henryka III Bia ...

                                               

Sarmatyzm

Sarmatyzm – utrwalone przez działaczy polskiego oświecenia pejoratywne określenie ideologii przyjętej i propagowanej przez szlachtę polską od końca XVI do drugiej połowy XVIII wieku. Opierała się ona na przekonaniu, że szlachta polska pochodzi od ...

                                               

Solidarni z Białorusią

Solidarni z Białorusią – nazwa corocznych koncertów masowych pod gołym niebem, organizowanych w Warszawie od 2006 roku przez stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś, a od 2011 roku także w innych miastach w Polsce i za granicą przez organizacje ...

                                               

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Stowarzyszenie Willa Decjusza – instytucja kulturalna tworząca forum wymiany myśli przedstawicieli różnych kultur, narodowości i obszarów zainteresowań oraz poszukiwań i wzajemnych inspiracji dla pracy twórczej. W realizacji swych programów współ ...

                                               

Styl zakopiański

Styl zakopiański, styl witkiewiczowski – styl architektoniczny wprowadzony przez Stanisława Witkiewicza w latach 90. XIX wieku. Witkiewicz dążył do stworzenia podstawy dla nowoczesnej polskiej architektury narodowej na podłożu sztuki Podhala. Pro ...

                                               

Szczep Rogate Serce

Szczep Rogate Serce – grupa artystyczna założona w 1929 przez polskiego rzeźbiarza Stanisława Szukalskiego, skupiająca plastyków poszukujących inspiracji w kulturze dawnej słowiańszczyzny.

                                               

Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek – ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekar ...

                                               

Unizm

Unizm – nurt abstrakcji zainicjowany w Polsce przez Władysława Strzemińskiego, wyłożona w publikacji Unizm w malarstwie oraz w artykułach ogłoszonych w kwartalniku Forma. Nazwa pochodzi od łac. unio, co znaczy zjednoczenie. Poglądy malarskie Strz ...

                                               

Uroczne oczy

Uroczne oczy, oczy urocze, przeźrok, urok złych oczu, weźrok, zaziory – według dawnych wierzeń polskich oczy, których spojrzenie przynosi nieszczęścia i uroki, albo oczy rzucające uroki miłosne. Charakterystyczne były dla czarowników, czarownic o ...

                                               

Verba Sacra

Verba Sacra – projekt interdyscyplinarny o charakterze artystyczno-naukowo-religijnym, poświęcony tradycji słowa w kulturze duchowej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa europejskiego. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2000 w for ...

                                               

Wernyhora

Wernyhora – wędrowny starzec, legendarny wieszcz kozacki, lirnik kozacki z XVIII wieku. W jednym z polskich mitów narodowych występuje jako postać przepowiadająca losy Rzeczypospolitej. Wśród badaczy brak pewności co do tego, czy była to postać a ...

                                               

Wileńska szkoła malarska

Wileńska szkoła malarska – tendencje malarskie rozwijające się na przełomie XVIII i XIX wieku na Uniwersytecie Wileńskim. Ich źródłem była twórczość Franciszka Smuglewicza, który od 1797 kierował nowo powstałą przy uniwersytecie Katedrą Rysunku i ...

                                               

Wrocławska szkoła szkła

Wrocławska szkoła szkła – konwencja artystyczna w tworzeniu szkła artystycznego i użytkowego, obecna w drugiej połowie lat 50. i latach 60. XX wieku w twórczości absolwentów Wydziału Szkła Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu ...

                                               

Wycinanka

Wycinanka – ozdoba wycięta z papieru za pomocą ostrego narzędzia, najczęściej nożyc. W Polsce charakterystyczna szczególnie dla twórczości ludowej Polski.

                                               

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców. Do założycieli ZAiKS-u należeli Stanisław Ossorya-Brochocki, Julian Tuwim, Jan Brzechwa i Antoni Słonimski.

                                               

Odznaka "Dawca Przeszczepu”

Odznaka "Dawca Przeszczepu” – polska odznaka resortowa, ustanowiona ustawą z dnia 1 lipca 2005 o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, w celu uhonorowania osób, które poświęciły swój czas i zdrowie dla ratowania ...

                                               

Odznaka "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Odznaka "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – polskie resortowe odznaczenie w formie odznaki, która ustanowiona została 22 sierpnia 1997 i jest nadawana od 2005 honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ...

                                               

Odznaka honorowa "Za wzorową pracę w służbie zdrowia”

Odznaka honorowa "Za wzorową pracę w służbie zdrowia” – polskie odznaczenie resortowe w formie odznaki. Została ustanowiona uchwałą Rady Ministrów w dniu 18 lipca 1950 roku. Szczegółowe przepisy dotyczące sposobu przedstawiania wniosków oraz wygl ...

                                               

Odznaka honorowa "Za zasługi dla ochrony zdrowia”

Odznaka ustanowiona została po raz pierwszy uchwałą Rady Ministrów w dniu 5 marca 1986 roku. Uchwała ta utraciła moc obowiązującą z dniem 1 lipca 2000 r. na podstawie art. 74 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ...

                                               

Odznaka tytułu honorowego "Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Odznaka tytułu honorowego "Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – jedna z piętnastu odznak tytułów honorowych przyznawanych w PRL, ustanowiona 12 maja 1979 jako wyróżnienie dla najbardziej zasłużonych pracowników medycznych i innych osób, które w okresi ...

                                               

Odznaka tytułu honorowego "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”

Odznaka tytułu honorowego "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” – jedna z piętnastu odznak tytułów honorowych przyznawanych w PRL, ustanowiona 12 maja 1979 jako wyróżnienie dla najbardziej zasłużonych lekarzy, którzy w okresie wiel ...

                                               

Miejsca pamięci w Bełchatowie

Tablica znajdująca się na pomniku została odsłonięta po raz pierwszy 2 listopada 1938 roku na placu Józefa Piłsudskiego do 1935 roku plac ten nazywany był Nowym Rynkiem, obecnie jest to Plac Wolności. Podczas II wojny światowej była ukrywana. Dop ...

                                               

Miejsca pamięci w gminie Brańszczyk

Miejsca pamięci w gminie Brańszczyk Na terenie gminy Brańszczyk, w powiecie wyszkowskim województwa mazowieckiego znajduje się szereg miejsc pamięci ważnych wydarzeń, śmierci, walk i męczeństwa uwiecznionych pomnikami, drzewami pamięci, tablicami ...

                                               

Miejsce Pamięci Narodowej na Dalkach w Gnieźnie

Miejsce Pamięci Narodowej na Dalkach – miejsce pamięci narodowej zlokalizowane w zachodniej części Gniezna, na Dalkach, w parku Uniwersytetu Ludowego. W dniach 8-11 listopada Gestapo zamordowało na tyłach Uniwersytetu Ludowego 24 Polaków troje ni ...

                                               

Miejsce Pamięci Narodowej koło Grabiny

Miejsce Pamięci Narodowej koło Grabiny – miejsce pamięci narodowej zlokalizowane na północ od Grabiny, w lesie na wschód od szosy gminnej z Grabiny do Michalinowa. Oznaczone drogowskazem. W miejscu tym 20 lub 22 listopada 1939 członkowie niemieck ...

                                               

Miejsce Pamięci Janowo

Miejsce Pamięci Janowo – miejsce pamięci narodowej zlokalizowane w gminie Dominowo, w pobliżu osady Janowo, na terenie kompleksów leśnych pomiędzy Węgierskiem, Klonami, Drzązgowem i Pławcami.

                                               

Miejsca pamięci narodowej w Kielcach

Miejsca pamięci narodowej w Kielcach Kielce to miasto, które w trakcie swojej kilkusetletniej historii było miejscem wielu tragicznych i historycznych wydarzeń związanych z walką o wolność i niepodległość ojczyzny oraz mające związki ze znanymi, ...