Blog strona 147
                                               

Landowska (krater wenusjański)

Landowska – krater na powierzchni Wenus o średnicy 33 km, położony na 84.6° szerokości północnej i 74.3° długości wschodniej. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1985 roku został nazwany imieniem polskiej pianistki Wandy Landowskiej.

                                               

Lubieniecki (krater księżycowy)

Lubieniecki – krater uderzeniowy na Księżycu, położony na północno-zachodnim skraju Mare Nubium, na północny zachód od krateru Bullialdus. Powierzchnia krateru została zalana lawą, która przedostała się z sąsiedniego morza przez szczelinę w jego ...

                                               

Lublin (krater)

Lublin – krater na powierzchni planetoidy Mathilde o średnicy 6.5 km, położony na 55.3° szerokości północnej i 156.8° długości zachodniej. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 2000 roku został nazwany od polskiego miasta Lublin. Ponieważ ...

                                               

Mickiewicz (krater merkuriański)

Mickiewicz – krater uderzeniowy na powierzchni Merkurego, położony na 23.5° szerokości północnej i na 102.5° długości zachodniej, o średnicy 115 km. Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała tę nazwę dla uczczenia polskiego poety Adama Mickiewicza.

                                               

Montes Carpatus

Montes Carpatus – pasmo gór znajdujących się na Księżycu wzdłuż południowego brzegu Mare Imbrium. Współrzędne selenograficzne wynoszą ☾ 14.5°N 24.4°W. Formacja ma średnicę około 361 km. Nazwa pochodzi od gór Karpat położonych w Europie. Ten posza ...

                                               

Nałkowska (krater wenusjański)

Nałkowska – krater na powierzchni Wenus o średnicy 22.2 km, położony na 28.1° szerokości północnej i 290° długości wschodniej. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1994 roku został nazwany imieniem polskiej pisarki i publicystki Zofii Na ...

                                               

Oleśnicka (krater wenusjański)

Oleśnicka – krater na powierzchni Wenus o średnicy 33 km, położony na 18.3° szerokości północnej i 210.9° długości wschodniej. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1994 roku został nazwany imieniem polskiej poetki Zofii Oleśnickiej.

                                               

Puławy (krater marsjański)

Puławy – krater na powierzchni Marsa o średnicy 51.84 km, położony na 36.8° szerokości południowej i 76.7° długości zachodniej. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1979 roku został nazwany od polskiego miasta Puławy.

                                               

Puńsk (krater marsjański)

Puńsk – krater na powierzchni Marsa o średnicy 11.6 km, położony na 20.8° szerokości i 41.2° długości zachodniej. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1976 roku został nazwany od polskiej miejscowości Puńsk.

                                               

Rypin (krater marsjański)

Rypin – krater na powierzchni Marsa o średnicy 18.4 km, położony na 1.3° szerokości południowej i 41° długości zachodniej. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1976 roku został nazwany od polskiego miasta Rypin.

                                               

Sierpiński (krater księżycowy)

Sierpiński – krater na powierzchni Księżyca o średnicy 69 km, położony na 27.2° szerokości południowej i 154.5° długości wschodniej. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1970 roku został nazwany nazwiskiem polskiego matematyka Wacława Si ...

                                               

Skłodowska (krater księżycowy)

Skłodowska – krater na powierzchni Księżyca o średnicy 127 km, położony na 18.2° szerokości południowej i 95.5° długości wschodniej. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1970 roku został nazwany od polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie.

                                               

Skłodowska (krater marsjański)

Skłodowska – krater uderzeniowy na powierzchni Marsa o średnicy około 110 km, położony na 33.52° szerokości północnej i 357.05° długości wschodniej. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1973 roku został nazwany od polskiej uczonej Marii ...

                                               

Smoluchowski (krater księżycowy)

Smoluchowski – krater na powierzchni Księżyca o średnicy 83 km, położony na 60.3° szerokości północnej i 96.8° długości zachodniej. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1970 roku został nazwany nazwiskiem polskiego fizyka Mariana Smoluch ...

                                               

Sternfeld (krater księżycowy)

Sternfeld – uderzeniowy krater księżycowy, leżący na niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca. Leży na południe od krateru Paschen i na wschód od krateru Lodygin. Sternfeld ma w dużym stopniu zniszczoną krawędź spowodowaną kolejnymi zderzeniami. W r ...

                                               

Śniadecki (krater księżycowy)

Śniadecki – krater na powierzchni Księżyca o średnicy 41.13 km, położony na 22.29° szerokości południowej i 168.84° długości zachodniej. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1970 roku został nazwany imieniem polskiego astronoma Jana Śnia ...

                                               

Vistula Valles

Vistula Valles – dolina na powierzchni Marsa o długości 190 km, 23.5° szerokości północnej i na 102.5° długości zachodniej. Nadana w 1985 nazwa nawiązuje do łacińskiej nazwy Wisły.

                                               

Vitello (krater księżycowy)

Vitello – krater na powierzchni Księżyca o średnicy 42 km, położony na 30.4° szerokości południowej i 37.5° długości zachodniej. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1935 roku został nazwany imieniem polskiego fizyka, matematyka i filozo ...

                                               

Wanda (krater wenusjański)

Wanda – krater na powierzchni Wenus o średnicy 21.7 km, położony na 71.3° szerokości północnej i 323.1° długości wschodniej. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1985 roku został nazwany od popularnego polskiego imienia Wanda. Krater ten ...

                                               

Wapowski (krater księżycowy)

Wapowski – mały krater na powierzchni Księżyca o średnicy 11.45 km, położony na 83.08° szerokości południowej i 53.79° długości wschodniej, wewnątrz dużo większego krateru Scott. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej 22 stycznia 2009 roku z ...

                                               

Wróblewski (krater księżycowy)

Wróblewski – krater na powierzchni Księżyca o średnicy 21 km, położony na 24° szerokości południowej i 152.8° długości wschodniej. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1976 roku został nazwany imieniem polskiego fizyka Zygmunta Wróblewsk ...

                                               

Zosia (krater wenusjański)

Zosia – krater na powierzchni Wenus o średnicy 10.5 km, położony na 18.9° szerokości południowej i 109.2° długości wschodniej. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej w 1997 roku został nazwany od popularnego polskiego imienia Zosia.

                                               

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej ds. ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, wykonujący swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Siedzibą Generalnego Dyrektora Ochrony Środo ...

                                               

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektor Ochrony Środowiska to centralny organ powoływany przez Prezesa Rady Ministrów i nadzorowany przez Ministra Środowiska. Kieruje działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska. Do przełomu lat 1998/1999 miał rangę zastępcy ministra.

                                               

Inspekcja Ochrony Środowiska

Inspekcja Ochrony Środowiska – dwuinstancyjna instytucja, nadzorowana przez ministra właściwego ds. środowiska, składająca się z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i 16 wojewódzkich inspektoratów. Działalnością Inspekcji kieruje powoływany ...

                                               

Klasyfikacja jakości wód w Polsce

Klasyfikacja jakości wód w Polsce – system klasyfikacji jakości wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie ich szeroko rozumianego stanu ekologicznego lub przydatności do użytku. W krajach Unii Europejskiej stosowany jest system pięcioklasow ...

                                               

Komisja Ochrony Środowiska

Komisja Ochrony Środowiska wchodziła w skład stałych komisji senackich w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem działania tej komisji były: ochrona środow ...

                                               

Kryteria oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce

Kryteria oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce – dające się zmierzyć parametry środowiska wodnego, które są stosowane w monitoringu jakości wód w Polsce do oceny ich stanu ekologicznego, czyli do klasyfikacji ich jakości. Począt ...

                                               

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska – polski urząd administracji rządowej utworzony 29 marca 1972 jako Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Obsługuje Ministra Środowiska, który od dnia 9 stycznia 2018 r. kieruje działem administracji rządo ...

                                               

Monitoring skażeń promieniotwórczych w Polsce

Monitoring skażeń promieniotwórczych w Polsce – działania obejmujące regularne pomiary skażeń promieniotwórczych oraz rejestrację i analizę wyników tych pomiarów, umożliwiającą wczesne wykrywanie zmian promieniowania alfa, beta i gamma w otoczeni ...

                                               

Ostrzeżenia i alarmy o skażeniach w Polsce

Ostrzeżenia i alarmy o skażeniach w Polsce – sposoby informowania o wystąpieniu lub prawdopodobieństwie wystąpienia skażenia powietrza, wód, gleby lub żywności na określonym terenie. Sposoby te zostały opisane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn ...

                                               

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone ja ...

                                               

Arkusz organizacyjny szkoły

Arkusz organizacyjny szkoły – wymagany prawem dokument sporządzany przez dyrektora szkoły i określający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w szkole w odbywającym się roku szkolnym. Jest podstawą ustalenia tygodniowego rozkładu ...

                                               

Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli – sformalizowany i określony w przepisach prawa proces podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, służący ich rozwojowi osobowemu i poprawie jakości funkcjonowania zatrudniających ich placówek w systemie oświaty. Wprow ...

                                               

Biblioteka Edukacji Dorosłych

Biblioteka Edukacji Dorosłych - jest to seria publikacji wydawana przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. Redaktorem Biblioteki Edukacji Dorosłych od 1993 do 2008 roku była Profesor dr hab. Eugenia Anna Wesołowska. Funkcję tę wykonywała społ ...

                                               

Biblioteki pedagogiczne

Biblioteki pedagogiczne – biblioteki specjalistyczne, służące kształceniu i doskonaleniu pracowników pedagogicznych i pedagogizacji społeczeństwa. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN: służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia ...

                                               

Cyfrowa szkoła

Cyfrowa szkoła – "Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła”. Program składa się z 4 komponentów: e-szkoła: wyposażenie doposażenie szkół podstawow ...

                                               

E-podręczniki

e-podręczniki do kształcenia ogólnego – komponent rządowego programu "rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa szkoła”. W ramach projektu, w latach 2012-2015, przygotowy ...

                                               

Egzamin dojrzałości

Egzamin dojrzałości – nazwa egzaminu państwowego, w formie pisemnej i ustnej, zdawanego na zakończenie nauki w szkole średniej przed rokiem 2005. W wyniku reformy edukacji zastąpiony w 2005 egzaminem maturalnym w nowej formule.

                                               

Egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy – rodzaj egzaminu promocyjnego. Egzamin jest stosowany w stosunku uczniów lub studentów, którzy nie uzyskali w wymaganym terminie zaliczenia z danego przedmiotu lub przedmiotów. Egzamin poprawkowy stosuje się wobec uczniów, któ ...

                                               

Głos Nauczycielski

"Głos Nauczycielski ”: Tygodnik Społeczno-Oświatowy – tygodnik wydawany od 1917 w Warszawie, początkowo jako miesięcznik i dwutygodnik, od 1926 jako tygodnik. Założony jako czasopismo Zrzeszenia Nauczycielskiego Polskiego Szkół Początkujących, a ...

                                               

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych – polski instytut badawczy prowadzący interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygot ...

                                               

Jakość kwalifikacji (Polska Rama Kwalifikacji)

Jakość kwalifikacji – przez jakość kwalifikacji rozumie się jej funkcjonalność dla osób, które ją uzyskały lub starają się ją uzyskać, oraz dla otoczenia społecznego, w którym dana kwalifikacja funkcjonuje. Definicja jakości kwalifikacji odnosi s ...

                                               

Kantorat

Kantorat – w przeszłości w Kościołach ewangelickich jednostka terytorialna parafii, szkoła ewangelicka lub dom modlitwy. Pojęcie oznacza także grupę wokalną prowadzoną przez kantora, lub jego stanowisko pracy.

                                               

Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela – polska ustawa z 1982 r. regulująca prawa i obowiązki nauczycieli. Jest ona pragmatyką zawodową, co oznacza, że przy regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma ona pierwszeństwo przed Kodeksem pracy.

                                               

Kierownik gospodarczy (oświata)

Kierownik gospodarczy - kierownicze stanowisko pracy w jednostkach oświatowych. Kierownik gospodarczy jest bezpośrednim przełożonym pracowników obsługi oraz realizuje zadania z zakresu gospodarki inwentarzowej oraz inwestycji i remontów w szkole. ...

                                               

Klub Przodujących Szkół

Klub Przodujących Szkół – ogólnopolski ruch społeczny działający w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Inicjatorem jego powstania w 1986 był profesor Mikołaj Kozakiewicz. Klub zrzesza placówki które osiągają sukcesy organizacyjne, dyda ...

                                               

Kodeks ucznia

Kodeks ucznia – zbiór praw i obowiązków uczniowskich określający relacje między uczniem i nauczycielem w szkolnym procesie edukacyjnym obejmującym kształcenie i wychowanie, respektujący zasadę wspomagania rodziców w dziele wychowania. Znane są dw ...

                                               

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędnego. Została powołana 7 czerwca 1997 r. Obecnie K ...

                                               

Krajowy system kwalifikacji

Krajowy system kwalifikacji, KSK – ogół działań związanych z potwierdzeniem efektów uczenia się dla potrzeb rynku pracy, społeczeństwa obywatelskiego oraz indywidualnego rozwoju uczących się, oparty na krajowej ramie kwalifikacji. KSK obejmuje w ...