Blog strona 148
                                               

Ustrój polityczny Polski

Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej – struktura organizacyjna państwa polskiego, określona Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z jej treścią Rzeczpospolita Polska jest ...

                                               

17. województwo

17. województwo – określenie hipotetycznego kolejnego województwa Polski, związane z propozycjami utworzenia nowego województwa z terenów 16 już istniejących. Istnieją lub istniały w okresie przygotowywania reformy administracyjnej następujące pr ...

                                               

Amnestia maturalna

Amnestia maturalna – niekonstytucyjna zmiana nieobowiązującego już rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w Polsc ...

                                               

Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne – stan gospodarki umożliwiający pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Stan ten zapewnia d ...

                                               

Biuro poselskie

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora Poseł i senator tworzy biuro poselskie, senatorskie lub poselsko-senatorskie w celu obsługi swojej działalności w terenie. Idea stworzenia przez posła, biura poselskiego wiąże się przede wsz ...

                                               

Zasada BMW

Zasada BMW – to używane w potocznej polszczyźnie określenie pewnych ruchów z zakresu polityki kadrowej instytucji takich jak władza państwowa, armia itp., pejoratywnie komentujące cechy charakteru osób promowanych i awansowanych. Zasada BMW opisu ...

                                               

Doktryna obronna Rzeczypospolitej Polskiej

Doktryna obronna Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęta przez Komitet Obrony Kraju 21 lutego 1990 r., jest dokumentem państwowym, którego celem było zarysowanie nowej polityki obronnej Polski w świetle przemian regionu Europy Środkowej w 1989 r. Był ...

                                               

Eurosceptycyzm w Polsce

Eurosceptycyzm w Polsce – wyrażana na terenie Polski postawa niechęci wobec głębszej integracji Unii Europejskiej, powiększenia jej o nowe państwa członkowskie względnie promująca postulat wystąpienia Polski z UE. Stanowi element eurosceptycyzmu ...

                                               

Inicjatywa 3/4

Inicjatywa 3/4 była politycznym przedsięwzięciem okresu prezydenckiej kampanii wyborczej z 1995 roku, którego inicjatorem był poseł UW Jan Maria Rokita, a przewodniczącym Wojciech Modelski. Nazwa inicjatywy odnosiła się do stwierdzenia, że 3/4 wy ...

                                               

IV Rzeczpospolita

IV Rzeczpospolita, IV RP – slogan polityczny, postulujący konieczność dokonania zasadniczych zmian w ustroju państwa polskiego, formułowany początkowo przez publicystów, wykorzystywany w 2005 w kampanii wyborczej m.in. przez Prawo i Sprawiedliwoś ...

                                               

Komisja ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych

Komisja ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych – komisja powołana 22 lipca 2006, mająca za zadanie inwentaryzację majątku trwałego i zasobów ludzkich likwidowanych decyzją Sejmu RP Wojskowych Służb Informacyjnych. Komisja likwidacyjna, is ...

                                               

Komisja majątkowa

Komisje majątkowe – komisje działające przy MSWiA od 1989 roku, rozpatrujące sprawy zwrotu kościołom i innym związkom wyznaniowym majątku tzw. dóbr martwej ręki przejętego na rzecz skarbu państwa w okresie PRL na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950, ...

                                               

Komisja Michnika

Komisja Michnika – nieformalna nazwa zespołu badawczego, który na wniosek Henryka Samsonowicza, ministra edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego miał się zająć aktami SB. Zespół ten pracował od 12 kwietnia do 27 czerwca 1990 w archiwa ...

                                               

Lista Wildsteina

Lista Wildsteina – nazwa nadana spisowi imion, nazwisk i pewnych sygnatur, będącemu indeksem katalogowym archiwalnych zasobów akt Instytutu Pamięci Narodowej, po jego wyniesieniu na zewnątrz IPN przez Bronisława Wildsteina, publicystę "Rzeczpospo ...

                                               

Noc teczek

Noc teczek – sformułowanie używane w publicystyce na określenie wydarzeń nocy z 4 czerwca na 5 czerwca 1992, związanych z odwołaniem rządu Jana Olszewskiego. Przyczyną odwołania była sprawa lustracji życia publicznego w Polsce. Było to jedno z na ...

                                               

Pampersi

Pampersi – określenie środowiska dziennikarskiego, zgrupowanego wokół Wiesława Walendziaka w okresie, gdy pełnił on funkcję szefa Telewizji Polskiej. Wprowadzili do TVP programy o charakterze konserwatywnym, m.in. publicystyczny "Puls dnia”, saty ...

                                               

Patrick Edery

W młodości uczęszczał do liceum Louis Pasteur, następnie uzyskał stopień magistra prawa gospodarczego na Faculte de Droit w Lille. Jako publicysta, związany jest z tygodnikiem "Valeurs actuelles” "Współczesne wartości” i dziennikiem "Le Figaro”. ...

                                               

Plan Balcerowicza

Plan Balcerowicza – potoczna nazwa pakietu reform gospodarczo-ustrojowych, przeprowadzonego w ciągu 111 dni, którego realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 1990 roku. Nazwę tę utworzono od nazwiska głównego realizatora tych reform, Leszka Balcerowi ...

                                               

Plan Beksiaka

Plan Beksiaka – plan opracowany w 1989 w zespole ekonomistów pod kierunkiem Janusza Beksiaka: Stefan Kurowski, Tomasz Gruszecki, Aleksander Jędraszczyk, Jan Winiecki.

                                               

Plan Sachsa-Liptona

Plan Sachsa-Liptona – program Jeffreya Sachsa i Davida Liptona przedstawiony Senackiej Komisji Gospodarczej latem 1989 r. Stanowił on plan transformacji polskiej gospodarki w gospodarkę rynkową poprzez jej szybką i radykalną liberalizację. Klucze ...

                                               

Precedencja w Polsce

Precedencja w Polsce – porządek pierwszeństwa podczas oficjalnych spotkań władz państwowych. W Polsce nie ma aktu normatywnego, który ustanawiałby oficjalną precedencję stanowisk.

                                               

Procedura budżetowa w Polsce

Procedura budżetowa w Polsce – proces prawnie określonych zasad postępowania z budżetem. Pierwszym elementem procedury jest przygotowanie projektu budżetu na następny rok. W przypadku niedotrzymania terminu rząd zmuszony jest do uchwalenia prowiz ...

                                               

Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego – forum dialogu społecznego przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu powołane na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

                                               

Raport Macierewicza

Raport Macierewicza – potoczna nazwa przygotowanego pod kierunkiem likwidatora WSI Antoniego Macierewicza opracowania odnoszącego się do działalności wojskowych służb specjalnych PRL i III RP.

                                               

Reforma centrum administracji w 1997

Reforma centrum administracyjno-gospodarczego w 1997 roku – przyjęta uchwałami rządu Józefa Oleksego i rządu Włodzimierza Cimoszewicza oraz ustawami przyjętymi przez Sejm w 1996 i 1997 roku, w tym zmianą ustawy konstytucyjnej. Przygotowana i wdro ...

                                               

Stany Zjednoczone Polski

Stany Zjednoczone Polski – niezrealizowana koncepcja polityczna odrodzonego państwa polskiego, opracowana przez Ignacego Jana Paderewskiego. Po raz pierwszy została zaprezentowana w Memoriale Paderewskiego, przekazanym prezydentowi Stanów Zjednoc ...

                                               

Strategia dla Polski

Strategia dla Polski – średniookresowy program reform strukturalnych i rozwoju społeczno-gospodarczego opracowany w 1994 roku przez profesora Grzegorza W. Kołodko, wicepremiera i ministra finansów. Skuteczna realizacja Strategii zaowocowała wzros ...

                                               

Strategia sektorowa

Strategia sektorowa – dokument planistyczny, który określa uwarunkowania, cele oraz kierunki rozwoju w określonym zakresie. Ponadto strategia sektorowa zawiera: prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią określenie celów strategiczn ...

                                               

Świecka szkoła

"Świecka szkoła” – polska obywatelska inicjatywa ustawodawcza o zniesieniu finansowania religii z budżetu państwa. Inicjatorami akcji byli Leszek Jażdżewski i Katarzyna Lubnauer. Akcja miała na celu złożenie w Sejmie RP projektu ustawy, w której ...

                                               

TKM

TKM – stosowane przez niektórych polityków i dziennikarzy obrazowe określenie stosunków panujących w polskiej polityce i problemów ją trapiących.

                                               

Trockizm w Polsce

W okresie międzywojennym istniało kilka nielicznych grup trockistowskich. Największą z nich była "Opozycja KPP” wchodząca w skład Komunistycznej Partii Polski. Ugrupowanie ukształtowało się w 1932 głównie wśród byłych działaczy Bundu, negowali on ...

                                               

Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych

Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych – dawna polska instytucja dialogu społecznego. Tworzona była przez przedstawicieli rządu, organizacji pracodawców prywatnych i związków zawodowych. Do kompetencji komisji należało: ustalanie wskaźni ...

                                               

Układ (slogan polityczny)

Układ – określenie stosowane w polskiej polityce w pierwszej dekadzie XXI wieku. Według wypowiedzi głównych przedstawicieli PiS-u, m.in. jej lidera i byłego premiera Polski Jarosława Kaczyńskiego, istnieje nieformalny układ związków definiowany j ...

                                               

Wojna na górze

Wojna na górze – popularna nazwa konfliktu, który wybuchł w 1990 między Lechem Wałęsą, przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność”, a rządem T. Mazowieckiego. Wojna na górze była efektem ogniskującego w Solidarności ...

                                               

Wolność, Całość, Niepodległość

Wolność, Całość, Niepodległość – dewiza z okresu powstania kościuszkowskiego. Hasło umieszczane było na sztandarach wojsk powstańczych w czasie insurekcji kościuszkowskiej obok innych, np. Śmierć lub Zwycięstwo czy Równość, Wolność, Całość. Nawią ...

                                               

Wotum zaufania

Wotum zaufania – podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała parlamentu w systemie rządów parlamentarno-gabinetowych, wyrażająca zaufanie do działalności rządu, kończąca proces powoływania rządu lub aprobująca jego bieżącą działalność.

                                               

Zero tolerancji dla przemocy w szkole

Zero tolerancji dla przemocy w szkole – rządowy projekt zaprezentowany przez ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej Romana Giertycha dnia 3 listopada 2006 roku w gdańskim Gimnazjum nr 2, jego celem według autora miało być "ukrócenie przemocy i ag ...

                                               

Zespół Rzeczników Platformy Obywatelskiej

Zespół Rzeczników Platformy Obywatelskiej – zespół wewnętrzny Platformy Obywatelskiej, powołany uchwałą nr 03/64/2006 Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej z dnia 10 stycznia 2006 w sprawie utworzenia Zespołu Rzeczników Platformy Obywatelskie ...

                                               

System prawny Polski

Zgodnie z artykułem 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: ratyfikowane umowy międzynarodowe akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je ustanowiły. rozp ...

                                               

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny – specjalny, pozasądowy tytuł egzekucyjny stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która bezpośrednio dokonała z nim czynności bankowej lub która była dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia ...

                                               

Dowód osobisty w Polsce

Po upadku PRL obowiązek posiadania dowodu osobistego jest w Polsce nadal utrzymywany, złagodzono kary za jego zlekceważenie. Z ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych wynika, że każdy pełnoletni obywatel polski zamieszkały w Rzeczypospo ...

                                               

Instytut Nauk Prawnych PAN

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie. Jest jedną z najpoważniejszych pod względem znaczenia i potencjału kadrowego placówek naukowo-badawczych Polskiej Ak ...

                                               

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości – polska placówka naukowa z siedzibą w Warszawie, której celem są działania na rzecz harmonizacji prawa polskiego z międzynarodowymi standardami prawnymi, w tym zwłaszcza z wymogami normatywnymi Unii Europejskiej.

                                               

Kara śmierci w Polsce

Kara śmierci w Polsce – najwyższy wymiar kary stosowany nieprzerwanie w Polsce od początków powstania państwa polskiego, w okresie zaborów przez trzy państwa zaborcze, aż do końca lat 80. XX wieku. Zniesiona w prawie karnym w 1998 roku, ostateczn ...

                                               

Karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej

Karta stałego pobytu Rzeczypospolitej Polskiej – dokument uprawniający osoby bez obywatelstwa polskiego do przebywania, mieszkania oraz podjęcia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie karty stałego pobytu wymaga złożenia odpowiedn ...

                                               

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk utworzona w 1952. Zakres działania Komitetu obejmuje problematykę nauk prawnych, w tym: historii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych oraz badani ...

                                               

Kontradyktoryjny model procesu karnego w prawie polskim

Kontradyktoryjny model procesu wykształcił się w systemie anglosaskim. Zakłada, że najskuteczniejszym sposobem poznania prawdy jest spór pomiędzy równymi stronami, którym przysługuje kluczowa inicjatywa procesowa. Toczy się przed neutralnym sędzi ...

                                               

Legalizacja pobytu cudzoziemca

Cudzoziemiec, który planuje osiedlić się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powinien starać się o kartę pobytu stałego. Jest do dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium RP oraz uprawnia do wielokrotnego ...

                                               

NIP

Numer identyfikacji podatkowej – dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Wprowadziła go ustawa z października 1995, a zaczął obowiązywać od 1996. Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Od 1 września 2011 ro ...

                                               

Obywatelstwo polskie

Obywatelstwo polskie – w myśl prawa polskiego, obywatelami polskimi są osoby, które posiadają obywatelstwo polskie. Będąc obywatelem polskim i równocześnie obywatelem innego państwa, nie można powoływać się ze skutkiem prawnym przed polskimi orga ...