Blog strona 163
                                               

Finansowy program partnerski

Finansowy program partnerski - narzędzie marketingu internetowego. Organizatorami FPP są serwisy internetowe zajmujące się tematyką finansową, a uczestnikami - osoby fizyczne lub firmy posiadające własne strony internetowe lub korzystające ze str ...

                                               

Global sourcing

Global Sourcing – jedna z nowocześniejszych i najszybciej rozwijających się światowych strategii zarządzania łańcuchem dostaw. Global sourcing to proces globalnego pozyskiwania dostaw/zaopatrzenia, który pozwala tworzyć dla przedsiębiorstwa długo ...

                                               

Gorączka spekulacyjna

Gorączka spekulacyjna – zjawisko ekonomiczne, określające czas, gdy kupujący akcje kierują się perspektywą osiągnięcia dużego zysku na szybkiej ich sprzedaży. Mniejszą rolę pełni wówczas wielkość przyznawanych dywidend.

                                               

Gospodarka partycypacyjna

Gospodarka partycypacyjna – w szerszym znaczeniu, jest to gospodarka, w której pracownicy i ich organizacje mają wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem; W węższym znaczeniu - jest to sposób podziału zysku w dwuczęściowym systemie wynagradzania, z ...

                                               

Gospodarka samoobsługowa

Gospodarka samoobsługowa - określenie gospodarki cechującej się znaczną i rosnącą częścią wydatków gospodarstw domowych na dobra trwałe zwiększające samodzielność konsumentów. W koncepcji tej zakłada się, że w społeczeństwach przemysłowych ludzie ...

                                               

Grupa korporacyjna

Grupa korporacyjna – jest to zespół osób podlegający kontynuacji w czasie, niezależnie od indywidualnego życia członków, posiadający wspólne dobra oraz umiejscowiony terytorialnie.

                                               

Helikopter Friedmana

Helikopter Friedmana – historia obrazująca wpływ zwiększonej ilości pieniądza na zamożność społeczeństwa. Szybszy wzrost pieniędzy niż towarów i usług powoduje wzrost cen. Amerykański ekonomista Milton Friedman w swej książce "Intrygujący pieniąd ...

                                               

Historia gospodarcza

Historia gospodarcza – dziedzina historii zajmująca się rozwojem i przejawami życia gospodarczego w przeszłości. W pracach historyków gospodarczych stosowane są metody statystyczne, nawiązuje się też często do nauk takich jak: antropologia, histo ...

                                               

Idiosynkrazja

Idiosynkrazja – wstręt, antypatia do kogoś. Termin ten bywa również definiowany jako indywidualna właściwość lub cecha osoby/grupy, często nazywana ekscentryzmem lub osobliwością. Określenie to może się również odnosić do symboli. Idiosynkratyczn ...

                                               

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa - jest jednym z pięciu elementów sprawozdania finansowego. Prawidłowo sporządzona informacja dodatkowa dostarcza pogłębionych informacji o bilansie, rachunku zysków i strat a także rachunku przepływów pieniężnych. Powinna zaw ...

                                               

Informacja pozytywna

Informacja pozytywna – wpis do biura informacji gospodarczej potwierdzający, że konsument lub przedsiębiorstwo w terminie, lub z opóźnieniem nieprzekraczającym 29 dni, opłacili rachunki, faktury lub inne zobowiązania płatnicze. Wpis pozytywny to ...

                                               

Inkrementalny współczynnik efektywności kosztów

Inkrementalny współczynnik efektywności kosztów lub inkrementalny współczynnik kosztów-efektywności – oznacza dodatkowy koszt interwencji medycznej w przeliczeniu na jednostkę zyskanego efektu zdrowotnego w porównaniu z interwencją alternatywną. ...

                                               

Internalizacja

Internalizacja – ekonomiczna teoria laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii R. Coase’a polegająca na dokonywaniu transakcji wewnętrznych w ramach tego samego przedsiębiorstwa, jest przeciwieństwem eksternalizacji czyli jednej z form internac ...

                                               

Internalizacja (ekonomia)

Internalizacja – ekonomiczna teoria laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii R. Coase’a polegająca na dokonywaniu transakcji wewnętrznych w ramach tego samego przedsiębiorstwa, jest przeciwieństwem eksternalizacji. Warunkiem procesu internali ...

                                               

Jadłodzielnia

W jadłodzielni każdy może przyjść i wziąć z półek lub lodówek żywność, której potrzebuje. W przypadku przynoszonej żywności mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące tych produktów, w przypadku których trudno jest określić ich termin przydatności d ...

                                               

John Bates Clark Medal

John Bates Clark Medal – wyróżnienie przyznawane za znaczący wkład w rozwój nauki i myśli ekonomicznej przez Amerykańskie Towarzystwo Ekonomiczne; przyznawane najzdolniejszym młodym naukowcom, którzy nie przekroczyli 40. roku życia; w latach 1947 ...

                                               

Kapitał naturalny

Kapitał naturalny tworzą zasoby naturalne, czyli ziemia i wszystko co znajduje się na jej powierzchni oraz we wnętrzu, jest użyteczne dla człowieka, ale nie jest wynikiem jego pracy. Kapitał naturalny dzieli się na zasoby: odnawialne - energia sł ...

                                               

Kapitał rzeczowy

Kapitał rzeczowy – to zasoby materialne, które są wykorzystywane w procesie produkcji. Kapitał rzeczowy może przykładowo obejmować maszyny, budynki i ich wyposażenie, urządzenia, narzędzia, środki transportu, zapasy, surowce czy półfabrykaty. Poz ...

                                               

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny – termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał, którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści. Termin ten został wprowadzon ...

                                               

Kapitałochłonność

Kapitałochłonność – to ilość kapitału w relacji do innych czynników produkcji, niezbędna do osiągnięcia określonego poziomu produkcji. Termin ten może być używany w odniesieniu do produkcji w pojedynczym przedsiębiorstwie, całym sektorze, branży, ...

                                               

Klin podatkowy

Klin podatkowy – przesunięcie się krzywej popytu i podaży, wynikłe z wprowadzenia podatku na rynku produktu lub czynnika wytwórczego. Prowadzi do ustalenia się nowego punktu równowagi rynkowej, w którym ilość produktu lub czynnika jest mniejsza, ...

                                               

Komin płacowy

Komin płacowy – zjawisko z zakresu ekonomii, element systemu płacowego. Polega na ustaleniu takiej hierarchii płac, w której jedno lub kilka stanowisk jest wynagradzane dużo lepiej od pozostałych. Terminu używa się często w kontekście m.in. płac ...

                                               

Komodyfikacja

Komodyfikacja – przekształcenie rzeczy, usług ale też pomysłów czy idei z wartości użytkowej na wartość wymienną – wystawienie na sprzedaż rzeczy, które najczęściej nie są przedmiotem obrotu na rynku. Zwolennicy tego pojęcia twierdzą, że wszystko ...

                                               

Konferencja biznesowa

Konferencja biznesowa – spotkanie biznesowe poświęcone wymianie informacji i omawianiu zagadnień związanych z działalnością oraz zarządzaniem przedsiębiorstwami. Organizatorem mogą być stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, organizacje non-profit lub ...

                                               

Konkurencyjność

Konkurencyjność – zdolność do długookresowego, efektywnego wzrostu. Jej elementami są więc efektywność, dynamika oraz elastyczność badanego podmiotu gospodarczego.

                                               

Kontrola cen

Kontrola cen - forma regulacji, obejmuje ustalanie cen minimalnych bądź maksymalnych. Aby zapewnić producentowi dochód, państwo ustala cenę minimalną na jego dobra. Zaś by pozbyć się monopoli ustala ceny maksymalne. Kontrola cen zwiększa efektywn ...

                                               

Kontrola czynszów

Kontrola czynszów – prawne i polityczne regulacje rynku mieszkaniowego, które mają na celu obniżanie cen wynajmu. Mogą przyjmować formę bezpośredniego wyznaczania cen urzędowych, oraz pośrednich metod stabilizacji cen; mogą mieć ponadto różny zak ...

                                               

Koszyk dóbr i usług

Koszyk dóbr i usług – kombinacja wszystkich dóbr i usług nabywanych przez konsumenta w danym czasie. W skład koszyka dóbr i usług wchodzą wydatki na: higienę, odzież i obuwie, oświatę i wychowanie, transport, kulturę, żywność, naprawy, sport i wy ...

                                               

Lewiatan Business Angels

Lewiatan Business Angels jest największą w Polsce siecią Aniołów Biznesu, działającą przy Konfederacji Lewiatan. Zajmuje się kojarzeniem atrakcyjnych projektów inwestycyjnych z inwestorami poszukującymi nowych, ciekawych projektów, mających duży ...

                                               

Lot (ekonomia)

Lot - standardowa jednostka handlu np. towarowego. Ilość mniejsza lub większa od standardowej jednostki jest określana jako nierówny lub nietypowy lot.

                                               

Luka technologiczna

Luka technologiczna – opóźnienie wybranej gospodarki w zakresie rozwoju technologicznego względem innego państwa lub grupy państw. Zgodnie z modelem Solowa luka technologiczna może być przyczyną niższego poziomu rozwoju ekonomicznego. Luka techno ...

                                               

Majątek narodowy

Majątek narodowy – zasób dóbr materialnych nagromadzonych w danym kraju. Stanowi wynik działań głównie pracy ludzkiej w poszczególnych okresach w przeszłości. Na majątek narodowy składają się kapitał rzeczowy, ziemia oraz zgromadzone w przeszłośc ...

                                               

Material Product System

Material Product System – system rachunków narodowych używany w dawnych krajach bloku wschodniego oraz innych państwach komunistycznych. Do dziś używa go tylko Kuba i Korea Północna - inne państwa korzystają z systemu rachunków UNSNA. MPS do doch ...

                                               

Mechanizm rynkowy

Mechanizm rynkowy – proces obejmujący żywiołowe działania podmiotów na rynku, w wyniku którego dochodzi do ustalenia równowagi rynkowej, a więc samoczynnego dostosowania wielkości popytu i podaży, poprzez odpowiednie ustalenie ceny równowagi. W u ...

                                               

Mezoekonomia

Mezoekonomia - w ekonomii opis i analiza zjawisk związanych z procesami przemian strukturalnych, tzn. zmiany relacji między gałęziami i sektorami produkcji zatrudnienia oraz regionami.

                                               

Migracja wartości

Migracja wartości – zmiana rynkowej i księgowej wartości kapitału własnego. Migracja wartości polega na odpływie wartości z jednego przedsiębiorstwa lub sektora do innego. Jest ona następstwem intensywnego poszukiwania najbardziej efektywnych moż ...

                                               

Model Baumola

Model Baumola-Allaisa-Tobina – model ekonomiczny, w którym zasoby środków pieniężnych zachowują się podobnie jak zapasy. Jest adaptacją modelu ekonomicznej wielkości dostawy - EOQ dla potrzeb zasobów środków pieniężnych. Model ten opiera się na n ...

                                               

Model ekonomiczny

Model ekonomiczny – jest to uproszczony obraz rzeczywistości ekonomicznej. Model ekonomiczny stosuje się, aby uzyskać uproszczony, ale przejrzysty obraz rzeczywistości. Próba przedstawienia całej rzeczywistości gospodarczej jest bezcelowa i z gór ...

                                               

Model Millera-Orra

Środki pieniężne w postaci gotówki i innych jej ekwiwalentów są jednym z ważniejszych zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej – zarówno operacyjnej, jak i inwestycyjnej. Mówi o tym jedna z 10 głó ...

                                               

Model ricardiański

Model ricardiański – model handlu międzynarodowego, w którym o kierunkach wymiany decyduje poziom stosowanej techniki. Miernikiem poziomu stosowanej techniki produkcji jest wydajność pracy. Im mniejsze zużycie pracy, tym wyższy jest poziom techniki.

                                               

Narzut (kalkulacja)

Narzut – jest to wyrażona procentowo nadwyżka ceny ponad koszt wytworzenia odniesiona do tego kosztu, służąca pokrywaniu kosztów stałych oraz zysku. Nieco innym ujęciem tego zagadnienia jest marża zysku, która jest wyrażoną procentowo nadwyżką ce ...

                                               

Nominalizm pieniężny

Nominalizm pieniężny – rodzaj zasady prawnej, która umożliwia dłużnikowi zwolnienie się ze zobowiązania pieniężnego przez zapłatę wierzycielowi swojego długu w wysokości, w jakiej został zaciągnięty, bez uwzględniania ewentualnych zmian wartości ...

                                               

Nowa ekonomia instytucjonalna

Nowa ekonomia instytucjonalna – element nauki ekonomicznej, który dąży do poznania i wyjaśnienia procesów gospodarczych poprzez instytucje. Ukazuje ona relacje czynników pozaekonomicznych z sytuacją rynków, dokonując jednocześnie analizy ekonomic ...

                                               

Obrót (ekonomia)

Obrót – w ujęciu ekonomicznym jest terminem wieloznacznym: obrót towarowy w ujęciu handlu zagranicznego – część bilansu obrotów bieżących składowa bilansu płatniczego obejmująca saldo eksportu i importu towarów; obrót pieniężny – przychody i rozc ...

                                               

Odszkodowanie represyjne

Odszkodowanie represyjne, odszkodowanie za straty moralne – odszkodowanie, które jest przyznawane powodowi w celu ukarania pozwanego.

                                               

Okres zwrotu

Okres zwrotu – jest to czas, jaki jest niezbędny aby wpływy wyrównały poniesione nakłady: T = t + N o / P t, {\displaystyle T=t+No/Pt,} gdzie: T {\displaystyle T} – okres zwrotu, t {\displaystyle t} – ostatni rok, na koniec którego nakłady pozost ...

                                               

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – olimpiada szkolna z zakresu ekonomii. Celem olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła olim ...

                                               

Optimum ekonomiczne

Optimum ekonomiczne – wielkość produkcji, która maksymalizuje zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa lub minimalizuje jego stratę. Wyznacza się ją rozwiązując równanie MC = MR. Zysk jest osiągany w sytuacji gdy ATC dla danej wielkości produkcji musi b ...

                                               

Optimum techniczne

Optimum techniczne – pojęcie z zakresu ekonomii. Oznacza taką wielkość produkcji danego przedsiębiorstwa, przy której przeciętny koszt całkowity wyprodukowania jednostki danego dobra jest najmniejszy. Jest wyznaczane w punkcie przecięcia się krzy ...

                                               

Oszczędności

Oszczędności – zasoby pieniężne, które nie zostały w danym momencie przeznaczone na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych. Inaczej ujmując jest to wartość dochodu pomniejszona o wartość konsumpcji. Oszczędności dzieli się na prywatne i publiczne. Osz ...