Blog strona 170
                                               

Reglamentacja

Reglamentacja – wprowadzone na stałe lub czasowo ograniczenie wolnego obrotu pewnymi dobrami lub towarami, spowodowane przeważnie niedostatkiem tych dóbr lub towarów i koniecznością ich racjonowania ; zjawisko typowe dla gospodarki okresu wojenne ...

                                               

Reglamentacja towarów w PRL

Reglamentacja towarów w Polsce Ludowej – system kontroli dystrybucji towarów w Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, będący wynikiem silnych niedoborów na rynku i polegający m.in. na wydawaniu ludności kartek, które upraw ...

                                               

Regulacja cen

Regulacja cen - ściśle określone działania rządu państwa, które polega na bezpośrednim ustalaniu cen lub na ustalaniu szczegółowych zasad kalkulacji cen przez dane podmioty gospodarcze, które są kontrolowania z tych zasad. Regulacja ta jest stoso ...

                                               

Reguła Tinbergena

Reguła Tinbergena, zwana również złotą regułą polityki gospodarczej mówi, że do osiągnięcia X celów, konieczne jest posiadanie co najmniej X niezależnych instrumentów. W przeciwnym przypadku, niektóre z nich nie zostaną zrealizowane lub dadzą nie ...

                                               

Reindustrializacja

Reindustrializacja – stopniowe przechodzenie w strukturze gałęziowej przemysłu od gałęzi kapitałochłonnych do gałęzi "intelektualnie intensywnych”, wymagających dużego zaangażowania nauki i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników.

                                               

Restrykcje eksportowe

Restrykcje eksportowe – ograniczenia eksportowe mające na celu zapobieganie wywożenia dóbr rzadkich, ochronę zdrowia, życia ludzi, zapewnienie pokoju międzynarodowego, zapobieganie handlu nielegalnymi towarami oraz działaniom, których nie da się ...

                                               

Restrykcje importowe

Restrykcje importowe – jest to część polityki zagranicznej państwa, mająca na celu zmniejszenie ilości i kontrolowanie towarów importowanych. Środkami realizującymi ten rodzaj polityki państwa są: Embarga Kontyngenty importowe Licencje importowe ...

                                               

Roboty publiczne

Roboty publiczne – zatrudnienie bezrobotnego do wykonywania prac zleconych przez samorządy terytorialne, administrację rządową oraz instytucje użyteczności publicznej. Zatrudnienie może być na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Celem robót public ...

                                               

Rozwój gospodarczy

Rozwój gospodarczy – długofalowy proces przemian dokonujących się w gospodarce. Obejmuje zarówno zmiany ilościowe, dotyczące wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, rozmiarów funkcjonującego kapitału, dochodów, konsumpcji i innych wielkości ...

                                               

Rozwój lokalny

Rozwój lokalny - proces pozytywnych zmian zachodzących na danym – stosunkowo niewielkim – obszarze, z uwzględnieniem potrzeb, preferencji i hierarchii wartości właściwych dla tego obszaru.

                                               

Rozwój społeczno-gospodarczy

Rozwój społeczno-gospodarczy - proces pozytywnych zmian ilościowo-jakościowych, dzięki którym w sferze wszelakiej działalności gospodarczej, kulturowej i społecznej oraz stosunków społeczno–produkcyjnych i polityczno–ustrojowych zwiększają się i ...

                                               

Samospłata

Samospłata – jest to źródło finansowania podmiotów gospodarczych będące odwrotnością procesu samofinansowania. Przedsiębiorstwa stosujące w swojej działalności samospłatę uzyskują określone dobro, a następnie dzięki jego eksploatacji jest w stani ...

                                               

Sektor prywatny

Sektor prywatny – ogół podmiotów gospodarki narodowej grupujący własność prywatną krajową, własność zagraniczną oraz własność mieszaną z przewagą kapitału podmiotów sektora prywatnego. W przypadku równego udziału kapitału publicznego i prywatnego ...

                                               

Selektywna polityka kredytowa

Selektywna polityka kredytowa – polega na stosowaniu ułatwień kredytowych dla pewnej kategorii pożyczkobiorców i modyfikowaniu zachowań instytucji pożyczkowych za pomocą swoistych procedur lub dzięki pośrednictwu sieci wyspecjalizowanych instytuc ...

                                               

Socjalistyczna gospodarka rynkowa

Socjalistyczna gospodarka rynkowa - system gospodarczy wprowadzony w Chińskiej Republice Ludowej. Opiera się na dominacji sektora państwowego i gospodarki rynkowej, i ma swoje początki w chińskich reformach gospodarczych wprowadzonych przez Deng ...

                                               

Socjalizm rynkowy

Socjalizm rynkowy – doktryna polityczna i system gospodarczy, w którym łączy się działalność sektora publicznego z mechanizmem rynkowym, a więc środki produkcji są albo własnością publiczną, albo są wspólnie posiadane i eksploatowane w celach zar ...

                                               

Społeczna wydajność pracy

Społeczna wydajność pracy – jeden z mierników relacji pomiędzy wytwarzanym dochodem narodowym a stanem zasobów narodowych. Stanowi jeden z elementów diagnostyki prowadzonej na potrzeby polityki ekonomicznej. Wyraża się przez stosunek między wielk ...

                                               

Sprawiedliwość pionowa

Sprawiedliwość pionowa - zagadnienie z zakresu redystrybucji dochodów oparte na fundamentalnej zasadzie sprawiedliwości. Wymaga ona by osoby znajdujące się w różnym położeniu były traktowane odmiennie. Do źródeł różnic w dochodach jednostek zalic ...

                                               

Stabilność finansowa

Stabilność finansowa – stan systemu finansowego, obejmującego ogół rynków finansowych i wspierającą je infrastrukturę, w którym pełni on swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zab ...

                                               

Stopa narzutu

Stopa narzutu – jest to wielkość stosowana do określenia, w jakim stopniu cena danego produktu przewyższa koszty jego produkcji oraz rozpowszechnienia. Może być przedstawiona jako stała wielkość lub procentowo. 1. Jako stała wielkość – na przykła ...

                                               

Stosunek zastąpienia

Stosunek zastąpienia – stosunek potencjalnej wysokości otrzymywanych płatności transferowych do wysokości płacy w poprzednim miejscu pracy. Obliczanie go w postaci uśrednionej i w skali całego społeczeństwa, jest zatem jednym ze sposobów mierzeni ...

                                               

Strategia metropolii równowagi

Strategia metropolii równowagi – strategia rozwoju regionalnego stosowana we Francji mająca na celu ożywanie regionów położonym poza obszarem, którego centralnym punktem był Paryż. Polegała na rozwoju wielkich miast poza samym Paryżem i rozbudowy ...

                                               

Strategia rozwoju gospodarczego

Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego. Podstawowym problemem w projektowaniu strategii rozwoju jest znalezienie sposobu, aby przerwać zespół współzależności tworzących w gospodarce błę ...

                                               

Subsydia zielone

"Subsydia Zielone" wywodzą się z licznych porozumień międzynarodowych, na przykład Porozumienia w Sprawie Subsydiów i Środków Wyrównawczych. Określa się tym mianem subsydia, których negatywny wpływ na handel jest niewielki lub mało prawdopodobny, ...

                                               

Subsydiowanie krzyżowe

Subsydiowanie krzyżowe – zwane też skrośnym, występuje wówczas, gdy przedsiębiorstwo osiąga duży zysk w jednym sektorze gospodarki i przeznacza go na inwestycje w innym sektorze w celu umocnienia swojej pozycji lub też, jeśli zysk idzie na pokryc ...

                                               

Subwencjonowanie płac

Subwencjonowanie płac – jeden z instrumentów polityki zatrudnienia służący wywieraniu wpływu na siłę roboczą. Głównym celem subwencjonowania płac i zatrudnienia jest utrzymanie albo zwiększenie jego dotychczasowego poziomu w przedsiębiorstwach pr ...

                                               

Suwerenność monetarna

Suwerenność monetarna – ograniczona przez doskonałą mobilność kapitału. Jeżeli stopy procentowe są dostosowane, aby utrzymać stały poziom kursu walutowego, to nie można ich jednocześnie wykorzystywać niezależnie w celu wywołania zmian w gospodarc ...

                                               

Swoboda wejścia i wyjścia

Swoboda wejścia i wyjścia – możliwość swobodnego i darmowego wejścia na rynek i wyjścia z rynku przez firmy i przedsiębiorstwa. Swoboda wejścia i wyjścia zależy od potencjalnej konkurencyjności danego rynku i jest cechą zasadniczą konkurencji dos ...

                                               

System socjalistyczny częściowo zreformowany

System socjalistyczny częściowo zreformowany – inaczej hybrydowy, powstał z systemu nakazowo–rozdzielczego. Jego źródeł należy szukać na Węgrzech, a także w Polsce oraz w Chinach w latach osiemdziesiątych. Przyczyną powstania tego systemu była pr ...

                                               

Szok cenowy

Szok cenowy – zjawisko związane z nagłą zmianą cen czynników wytwórczych, wywołujące pozytywny lub negatywny makroekonomiczny szok podażowy. W przypadku spadku cen materiałów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym lub kosztów pracy, w krótkim o ...

                                               

Szok podażowy

Szok podażowy – nagłe ograniczenie dostępności istotnych zasobów naturalnych lub czynników produkcji, w wyniku zdarzeń naturalnych, decyzji politycznych lub zmowy dostawców kontrolujących znaczną część podaży danego dobra

                                               

Ścieżka wzrostu zrównoważonego

Ścieżka wzrostu zrównoważonego to stan gospodarki, w którym produkcja zwiększa się w tempie wyznaczonym przez przyrost demograficzny {\displaystyle {\begin{matrix}\end{matrix}}} i równym stopie wzrostu zasobu kapitału {\displaystyle {\begin{matri ...

                                               

Środki antysubsydyjne

Środki antysubsydyjne Unii Europejskiej są obok środków antydumpingowych oraz środków ochronnych przed nadmiernym przywozem środkami ochronnymi stosowanymi przez Unię Europejską. Środki antysubsydyjne stosuje się wtedy, gdy eksporter towarów na r ...

                                               

Środki ochrony przed nadmiernym przywozem

Środki ochronne przed nadmiernym przywozem Unii Europejskiej są obok środków antysubsydyjnych oraz środki antydumpingowe UE środków antydumpingowych środkami ochronnymi stosowanymi przez Unię Europejską. Środki ochronne przed nadmiernym przywozem ...

                                               

Targeting

Targeting – koncepcja, przejawiająca się w polityce przemysłowej, polegająca na typowaniu pewnych dziedzin lub przedsięwzięć, którym na zasadzie selektywnej i często dyskryminacyjnej dla pozostałych, przyznawane są rządowe priorytety. Priorytety ...

                                               

Technostarter

Technostarterzy - osoby związane z uczelnią techniczną lub medyczną, którzy zostają przedsiębiorcami. Także firmy stosujące i wprowadzające na rynek know-how związany z innowacjami technologicznymi, przy czym innowacja oznacza tu połączenie wynal ...

                                               

Teoria "startu” do samoczynnego wzrostu

Teoria "startu” do samoczynnego wzrostu została opracowana przez Walta Rostowa. Wyszedł on z założenia, że determinantem rozwoju gospodarczego jest dynamika społeczeństwa, jego predyspozycje do dokonywania zmian technicznych i gospodarczych oraz ...

                                               

Teoria budżetu

Teoria budżetu to dyscyplina naukowa zajmująca się politycznymi i społecznymi motywami, którymi kierują się twórcy budżetów państwowych i prywatnych. Klasycznymi teoretykami budżetu byli Henry Adams, William F. Willoughby, V. O. Key Jr. oraz Aaro ...

                                               

Teoria Harroda-Domara

Teoria Harroda – Domara – teoria zrównoważonego wzrostu, która zawiera wyjaśnienie "naturalnej stopy wzrostu gospodarczego". Teoria ta oparta jest na dziełach Roy F. Harroda i Evseya D. Domara, których celem było uzupełnienie dzieła Keynesa o uję ...

                                               

Teoria interesów grupowych

Teoria interesów grupowych lub teoria podporządkowania interesom prywatnym ma swoje korzenie w marksowskiej tezie o podporządkowaniu instytucji społecznych interesom klasy kapitalistów. Rozwinięcie teorii nastąpiło w okresie powojennym przez szko ...

                                               

Teoria kumulatywnych procesów okrężnych

Teoria kumulatywnych procesów okrężnych – teoria zakładająca, że zainicjowanie procesu wzrostu i rozwoju gospodarczego w krajach słabo rozwiniętych jest możliwe dzięki aktywnej ingerencji państwa. Według Ragnara Nurske w kraju słabo rozwiniętym g ...

                                               

Teoria legalistyczna Nozicka

Teoria legalistyczna Nozicka, zwana również libertariańską teorią sprawiedliwości, sformułowana przez Roberta Nozicka, określa sprawiedliwość dystrybutywną nie ze względu na rezultaty, ale ze względu na procedury, jest więc sprawiedliwością proce ...

                                               

Teoria ludnościowa T.R. Malthusa

Teoria ludnościowa T.R. Malthusa – wyraźny wzrost populacji w czasach Malthusa, szczególnie w Irlandii związany był ze wzrostem ilościowego spożycia tanich ziemniaków uprawianych na stosunkowo niewielkim areale, co w porównaniu z "ignorancją i nę ...

                                               

Teoria racjonalnych oczekiwań

Teoria racjonalnych oczekiwań – hipoteza ekonomiczna sformułowana w latach 70. dwudziestego wieku wobec niesprawdzającej się wtedy w problemach makroekonomicznych hipotezy oczekiwań adaptacyjnych. Została po raz pierwszy zaproponowana przez amery ...

                                               

Teoria rozwoju gospodarczego Schumpetera

Joseph Schumpeter próbował zdynamizować statyczny model gospodarki rynkowej, spowodowało to rozwój paradygmatu neoklasycznego. Schumpeter dowiódł, że główną przyczyną rozwoju gospodarczego są siły wewnętrzne, a nie czynniki zewnętrzne. Istotne je ...

                                               

Teoria sprawiedliwości Rawlsa

Teoria sprawiedliwości Rawlsa jest to filozoficzna i polityczna doktryna autorstwa Johna Rawlsa po raz pierwszy opublikowana w książce "Teoria sprawiedliwości" w roku 1971. W swojej teorii Rawls odwołuje się do zasady "Justice as Fairness"- podzi ...

                                               

Teoria sprawiedliwości Sena

Teoria sprawiedliwości Sena - nowoczesna teoria sprawiedliwości powstała w latach ’80. Z jednej strony istnieją materialne cechy i rezultaty działań jednostek, a z drugiej prawa i wolności. Ilość dobra i jego użyteczność nie są odpowiednim wskaźn ...

                                               

Terapia szokowa (gospodarka)

Terapia szokowa – skrótowe określenie podsumowujące pogląd, zgodnie z którym reformy gospodarcze powinny być wprowadzane w możliwie szybki sposób. Poglądy zwolenników teorii szokowej są przeciwstawiane opiniom zwolenników podejścia gradualistyczn ...

                                               

Transakcje autonomiczne

Transakcje autonomiczne – transakcje zawierane niezależnie od stanu bilansu płatniczego, które są dokonywane wyłącznie z motywów ekonomicznych. Najczęściej zalicza się do nich transakcje wchodzące w skład obrotów bieżących i przepływ kapitałów dł ...

                                               

Transfery

socjalne – dokonywane w celu zapewnienia minimalnego standardu życia każdej jednostce ujemny – płacony od dochodów tego poziomu niepieniężne – obejmują bezpośrednie dostarczanie dóbr i usług przez państwo lub bonów na nie, które mogą wykorzystywa ...