Blog strona 172
                                               

Produkcja faktyczna

Produkcja faktyczna – produkcja rzeczywiście wytwarzana przez gospodarkę. W gospodarce rynkowej jej poziom wynika z opłacalności sprzedaży. Przy odpowiednim popycie na towar produkcja faktyczna może osiągnąć poziom produkcji potencjalnej. Zazwycz ...

                                               

Produkcja masowa

Produkcja masowa – jeden z typów produkcji. Polega na produkowaniu dużej ilości jednakowych wyrobów według tej samej technologii. Charakteryzuje się bardzo małym asortymentem, ale znaczną ilością produkowanych wyrobów. Wykonywana jest przez duże ...

                                               

Produkcja seryjna

Produkcja seryjna – typ produkcji, w którym liczba wyrobów wykonywanych jednorazowo jest większa i tworzy tzw. partię lub serię. Produkcja seryjna może być niepowtarzalna, czyli jednorazowa lub powtarzalna w okresie powtarzalności. Okresy powtarz ...

                                               

Seria produkcyjna

Zadysponowana do produkcji ilość wyrobów określonego rodzaju lub konstrukcji. Wielokrotne serie produkcyjne w produkcji powtarzalnej mogą dotyczyć tej samej, czyli podobnej ilościowo wielkości serii według tego samego konstrukcyjnego wzoru wyrobu ...

                                               

Stosunki produkcji

Stosunki produkcji - termin używany w teorii Karola Marksa, oznaczający stosunki międzyludzkie powstające w związku z procesem produkcji. Powstają one w sposób konieczny i niezależny od ludzkiej woli. Do stosunków produkcji zalicza się między inn ...

                                               

Środki produkcji

Środki produkcji – obiekty materialne niezbędne w procesie produkcji. Dzieli się je na przedmioty pracy takie jak surowce, materiały oraz półprodukty oraz środki pracy, czyli fabryki, zakłady, ziemie, w tym kopalnie, rafinerie i saliny oraz maszy ...

                                               

Techniczne przygotowanie produkcji

Techniczne przygotowanie produkcji, tpp, jest elementem przygotowania produkcji przedsiębiorstwa. Inna nazwa to konstrukcyjno-technologiczne przygotowanie produkcji wyrobów. W najwęższym znaczeniu dotyczy przygotowania dokumentacji konstrukcyjno- ...

                                               

Zakład produkcyjny

Zakład produkcyjny – przedsiębiorstwo produkujące, zatrudniające określoną liczbę pracowników, wykonujące określone zadania w różnych gałęziach gospodarki.

                                               

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym – źródło ryzyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym znajduje się m.in. w braku wiedzy o przyszłym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwie produkcyjnym w produkcji występują surowce, ...

                                               

Ziemia (ekonomia)

Ziemia – w ekonomii jeden z trzech czynników produkcji - pozostałe dwa to praca oraz kapitał. Posiadanie ziemi umożliwia dostęp do złóż cennych minerałów i kopalin, daje korzyści z tytułu posiadania miejsca na budowę, miejsce składowania i inne u ...

                                               

Zwinne wytwarzanie

Zwinne wytwarzanie – koncepcja takiej organizacji wytwarzania, która zapewnia przewagę konkurencyjną poprzez ciągłe doskonalenie, szybką reakcję, systematyczne podnoszenie jakości, społeczną odpowiedzialność i koncentrację na potrzebach odbiorcy. ...

                                               

Rynek (ekonomia)

Rynek – zespół mechanizmów umożliwiający kontakt producentów z konsumentami. Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają. Na rynku konkurencyjnym tak dokonuje się ustalenia ceny oraz ilości dóbr. To ta ...

                                               

Analiza rynku

Analiza rynku – zespół czynności, które zmierzają do powstania racjonalnych przesłanek podejmowania decyzji bieżących, które dotyczą obsługi rynku we wszystkich wymiarach na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych. Wykorzystuje ona dane pozysk ...

                                               

Badania rynku

Badania rynku – zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów ryn ...

                                               

Czarny rynek

Czarny rynek – potoczne określenie oznaczające zarówno obrót nielegalnymi towarami i usługami, jak każdy obrót dokonywany niezgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem. Czarny rynek polega m.in. na odpłatnym: obrocie towarami nielegalnymi, obro ...

                                               

Funkcje rynku

Funkcja informacyjna – rynek dostarcza oferującym swoje towary producentom i oczekującym na zaspokojenie swoich potrzeb klientom informacji o podstawowych parametrach: popycie, podaży i cenie, Funkcja alokacyjna – rynek dokonuje regulacji produkc ...

                                               

Hipoteza rynku efektywnego

Hipoteza rynku efektywnego – teza rozważana w finansach, zgodnie z którą w każdej chwili ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie informacje dostępne na ich temat. Po raz pierwszy hipotezę rynku efektywnego rozważał w 1900 ro ...

                                               

Lokalny System Wymiany i Handlu

Lokalny System Wymiany i Handlu - jest to lokalny, niedochodowy system wymiany handlowej, w którym towary i usługi są wymieniane bez potrzeby emitowania i użycia pieniędzy. Podstawą systemu LETS jest lista bądź baza danych, przechowująca informac ...

                                               

Magic Quadrant

Gartner Magic Quadrant – nazwa dla serii badań rynku amerykańskiej firmy Gartner Inc., prowadzącej działalność badawczo-doradczą. Według Gartnera, Magic Quadrant celuje w dostarczaniu analiz jakościowych dla wybranych rynków, kierunków rozwoju, d ...

                                               

Niedobór rynkowy

Niedobór rynkowy to sytuacja, w której wielkość popytu na dany czynnik przewyższa wielkość podaży przy danej cenie rynkowej.

                                               

Płynność rynku

Płynność rynku - zjawisko ekonomiczne polegające na tym, że na rynku jakiegoś dobra, możliwe jest wykonywanie transakcji. Jeśli te transakcje można wykonywać bez ograniczeń, mówimy o tym, że rynek jest płynny. Brak płynności rynku jest tożsamy ze ...

                                               

Rynek prognostyczny

Rynek prognostyczny bardzo przypomina giełdę papierów wartościowych. Różni się od niej tym, że przedmiotem handlu są wyniki przyszłych zdarzeń. Ponadto - co jest kluczowe - ceny kształtujące się na rynkach prognostycznych w toku gry giełdowej pos ...

                                               

Równowaga rynkowa

Równowaga rynkowa – w mikroekonomii sytuacja na konkurencyjnym rynku, gdy krzywa popytu przecina krzywą podaży, wyznaczając cenę w równowadze i wielkość transakcji w równowadze. W takiej sytuacji rynek został oczyszczony, czyli wielkość popytu ró ...

                                               

Rynek elektroniczny

Pojęcie rynku elektronicznego, zwanego również rynkiem wirtualnym, powstało w latach 80. w pracach grupy badawczej z Massachusetts Institute of Technology. W literaturze brak jest ogólnej i powszechnie akceptowalnej definicji elektronicznego rynk ...

                                               

Rynek konsumenta

Rynek konsumenta – sytuacja rynkowa, w której odbiorcy, ze względu na nadwyżkę podaży określonego dobra, znajdują się na lepszej taktycznie pozycji w stosunku do producentów tego dobra. Odbiorcy, mając możliwość wyboru produktów spośród wytwarzan ...

                                               

Rynek producenta

Rynek producenta – sytuacja rynkowa, w której producenci, ze względu na nadwyżkę popytu na określone dobro, zajmują silniejszą pozycję w stosunku do nabywców. Ze względu na istniejące braki rynkowe, producenci nie są zmuszeni do zabiegania o klie ...

                                               

Rynek towarowy

Rynek towarowy – rynek, na którym handluje się towarami takimi jak: metale szlachetne, ropa naftowa, gaz ziemny, kukurydza, kawa, soja, ryż, cukier, pszenica. Na rynku tym towarem bazowym jest dany instrument, zaś walutą kwotowaną dolar lub euro.

                                               

Rynek turystyczny

Rynek turystyczny - wszelakie relacje związane z ekonomicznym aspektem uprawiania turystyki. Zbiór zarówno potencjalnych jak i już aktualnych nabywców produktu turystycznego. Sprzedawcy jak i nabywcy określają co mają zamiar kupić lub sprzedać i ...

                                               

Rynek wewnętrzny

Rynek wewnętrzny – w systemie prawnym Unii Europejskiej, definicja rynku wewnętrznego znajduje się w Art. 26 ust. 2 TfUE, który definiuje go jako: "obszar bez granic wewnętrznych, na którym zostaje zapewniony wolny przepływ towarów, osób, usług i ...

                                               

Spekulacja

Spekulacja – jeden z motywów transakcji kupna-sprzedaży. Celem spekulacji jest osiągnięcie określonego dochodu poprzez wykorzystanie przewidywanych zmian cenowych. Przedmiotami tych transakcji są najczęściej instrumenty finansowe, dobra materialn ...

                                               

Wolny rynek

Wolny rynek – rodzaj rynku, na którym wymiana dóbr dokonuje się w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi przy dobrowolnie ustalonej przez nich cenie. Na wolnym rynku kupujący i sprzedający nie podlegają żadn ...

                                               

Specjalna strefa ekonomiczna

Specjalna strefa ekonomiczna – wyodrębniona administracyjnie część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorstwa zlokalizowane w SSE mogą otrzymać m.in. pomoc publiczną w pos ...

                                               

Dubai Media City

Dubai Media City, część Dubai Holding, to strefa wolna od podatku wewnątrz Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zostało wybudowane przez rząd Dubaju i stało się regionalnym ośrodkiem dla organizacji medialnych, prasy, usług internetowych, ...

                                               

Multimedia Super Corridor

Multimedia Super Corridor – specjalna strefa ekonomiczna, wyznaczona przez rząd federalny Malezji, która ma zapewnić państwu szybki rozwój gospodarki opartej na wiedzy i szybkim dostępie do informacji. Obejmuje obszar o wymiarach 15 x 50 km, któr ...

                                               

Pudong

Pudong, oficjalnie Nowa Dzielnica Pudong – dzielnica we wschodniej części miasta wydzielonego Szanghaj, na wschodnim brzegu rzeki Huangpu. Posiada status specjalnej strefy ekonomicznej. Pierwszy projekt dzielnicy powstał w 1990 roku. Od początku ...

                                               

Specjalna Strefa Ekonomiczna Rajin-Sonbong

Specjalna Strefa Ekonomiczna Rajin-Sonbong – obejmująca obszar 746 km² specjalna strefa ekonomiczna w Korei Północnej, przy granicy z Chinami i Rosją. Została utworzona w 1991 roku, celem przyciągnięcia do kraju stabilnej waluty zagranicznej. Jej ...

                                               

Specjalne strefy ekonomiczne Chińskiej Republiki Ludowej

Specjalne strefy ekonomiczne – obszary Chińskiej Republiki Ludowej wydzielone administracyjnie i celnie z jej terytorium, celem ściągnięcia kapitału zagranicznego.

                                               

Zhuhai

Zhuhai – miasto o statusie prefektury w chińskiej prowincji Guangdong, przy granicy z Makau. Nazwa Zhuhai oznacza Morze Perłowe. Miasto posiada status specjalnej strefy ekonomicznej i jest częścią największej metropolii świata znanej jako Delta R ...

                                               

Statystyczne klasyfikacje gospodarcze

Statystyczne klasyfikacje gospodarcze – systemy klasyfikacji różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w celu usystematyzowania i ujednolicenia ewidencji źródłowej oraz prowadzenia badań statystycznych.

                                               

Europejska Klasyfikacja Działalności

Europejska Klasyfikacja Działalności – usystematyzowany zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczych występujących w gospodarce narodowej, klasyfikacja działalności gospodarczej, która obowiązywała w Polsce w latach 1997–1999. Została opra ...

                                               

International Standard Industrial Classification

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, ISIC – stworzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych statystyczna klasyfikacja gospodarcza.

                                               

Klasyfikacja gospodarcza

Klasyfikacja gospodarki narodowej dokonywana jest według dwóch kryteriów: organizacyjnego. ekonomicznego, Klasyfikacja ekonomiczna przedmiotowa gospodarki narodowej dokonana według charakteru działalności ustala jej podział na sfery, działy, gałę ...

                                               

Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych

Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych - usystematyzowany wykaz obiektów majątku trwałego, tj. środków pracy i przedmiotów długotrwałego użytkowania zaliczonych do środków trwałych według funkcji, jaką te obiekty spełniają w procesie wytwarzania ...

                                               

Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Klasyfikacja Wyrobów i Usług – klasyfikacja działalności stosowana w Polsce od 1991 r. do końca czerwca 1999 r. Stanowiła polski odpowiednik Classification of Products by Activity CPA. Była klasyfikacją sześciopoziomową zharmonizowaną na poziomie ...

                                               

Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy

Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy - pięciopoziomowy, hierarchicznie usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody specjalności w coraz bardziej zagregowane grupy ...

                                               

NACE

NACE – klasyfikacja zbudowana z szeregu liter i cyfr odpowiadających pięciu poziomom klasyfikacji. Pierwsze cztery poziomy są wspólne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie dopuszcza się zróżnicowanie piątego poziomu klasyfikacji w ...

                                               

NAICS

NAICS – system klasyfikacji działalności powstały w 1997 roku mający zastąpić obowiązujący wówczas Standard Industrial Classification - SIC i ujednolicić klasyfikację dla całej Ameryki Północnej dostosowując go jednocześnie do międzynarodowej kla ...

                                               

Nomenklatura scalona

Nomenklatura scalona, Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego – podstawowy element Wspólnej Taryfy Celnej. Pozwala na sklasyfikowanie towarów w obrocie międzynarodowym, tworząc system umożliwiający dokonanie identyfikacji towarów. Jest ...

                                               

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych – usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej, niezależnie od jej form organizacyjnych. Klasyfikacja ta stosowana jest w statystyce i ewidencji ce ...

                                               

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – pierwsza polska klasyfikacja produktów, znajdujących się w polskim obiegu gospodarczym. Pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi. Wyroby to surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i częśc ...