Blog strona 174
                                               

Funkcje zarządzania

W literaturze przedmiotu szeroko rozpowszechniony jest podział czynności zarządzania wzorowany na propozycji H. Fayola, który rozróżniał: planowanie, organizowanie, pobudzanie do działania motywowanie, koordynowanie i kontrolowanie.

                                               

Garbage can model

Garbage can model – model rozumowania w ekonomii, służy do podejmowania decyzji w sytuacji dużej presji czasu oraz wysokiej złożoności sytuacji. Nazwa modelu sugerująca nieporządek, brak jasnych reguł i przypadkowość nawiązuje do ww. kosza na śmi ...

                                               

Generacja zarządzania

Generacja zarządzania - określona wyższa jakość zarządzania charakteryzująca się rozwojem w dziedzinie jego oprogramowania. Obecnie istnieją cztery główne rodzaje generacji zarządzania, przy czym pierwszy rodzaj generacji zarządzania występuje w ...

                                               

Global Management Challenge

Global Management Challenge to największy na świecie konkurs oparty na symulacji biznesowej. Konkurs ten znany jest również pod nazwami Euromamanger, Gestion, Global Management, World-wide Management. Idea konkursu zrodziła się w Portugalii. Po r ...

                                               

Gotowość operacyjna

Gotowość operacyjna - pojęcie z dziedziny zarządzania oraz wojskowości, oznacza stopień gotowości ludzi, sprzętu, bądź urządzeń do wykonywania założonych zadań.

                                               

GRC

Governance, risk management and compliance – termin ogólny obejmujący podejście organizacji w trzech obszarach: governance, risk management and compliance. Pierwsze badania naukowe dotyczące GRC opublikowano w 2007 r., gdzie GRC zostało formalnie ...

                                               

Larry E. Greiner

Larry E. Greiner w roku 1972 opisał, że zaobserwował, iż większość organizacji rozwija się poprzez kryzysy. Na podstawie swoich obserwacji opracował Model Greinera, zwany także cyklem życia organizacji Greinera. Swój model oparł na stanowisku, że ...

                                               

Heurystyka (zarządzanie)

Heurystyka – nauka o dokonywaniu odkryć, zajmująca się badaniem praw, które rządzą myśleniem twórczym, oraz formowaniem metod ułatwiających i systematyzujących tego rodzaju działania. Heurystyka proponuje metody, które pomagają rozwiązać problem ...

                                               

Information Technology Infrastructure Library

ITIL – kodeks postępowania dla działów informatyki. Zbiór zaleceń, jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne. Prace nad pierwszą wersją rozpoczęto w połowie lat 80 XX wieku w Wielkiej Brytanii na zlecenie administracji rządowej. P ...

                                               

Innowacja biznesowa

Innowacja biznesowa – nowa, wprowadzona przez człowieka, wartość lub jakość dotycząca celów lub sposobów ich realizacji mająca zastosowanie w działalności gospodarczej. Inne sformułowanie definicji mówi, że innowacja jest to wynik wszystkich dzia ...

                                               

Instytucja (zarządzanie)

Instytucja – zgodnie z definicją T. Pszczołowskiego to organizacja będąca zespołem współdziałających osób wyposażonych w zasoby. Pojęcie instytucji jest tożsame z pojęciem organizacji w znaczeniu rzeczowym. W tym sensie dla przykładu J. Zieleniew ...

                                               

Instytucja wiodąca

Instytucja wiodąca – podmiot pełniący funkcje kierownicze lub koordynacyjne w grupie spraw stanowiących główny przedmiot jej działalności, lecz należących w węższym zakresie również do innych instytucji szczebla równorzędnego lub niższego, nie po ...

                                               

Integracja systemów

Integracja systemów – proces polegający na zespoleniu systemów tak, aby mogły one korzystać nawzajem ze swoich zasobów, takich jak pliki lub urządzenia. W miarę zwiększania się złożoności systemów i obejmowania przez nie coraz to nowych dziedzin ...

                                               

Integracja wertykalna

Integracja wertykalna w mikroekonomii i zarządzaniu to pojęcie opisujące styl kontrolowania zarządzania, poprzez połączenie technologicznie odrębnych faz produkcji, dystrybucji, sprzedaży lub innych procesów gospodarczych w obrębie jednej firmy. ...

                                               

Integrator systemów

Integrator systemów – podmiot dysponujący aktualną wiedzą w zakresie sprzętu, oprogramowania, organizacji sieci komputerowych oraz rozwiązań organizacyjnych, zajmujący się opracowaniem i realizacją planów kompleksowej informatyzacji przedsiębiors ...

                                               

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie), nazywane też zrównoważonym inwestowaniem lub etycznym inwestowaniem, to takie inwestowanie, gdzie wyboru inwestycji dokonuje się nie tylko z zastosowaniem tradycyjnych kryteriów finansowych, ale również na ...

                                               

Inżynieria produkcji

Inżynieria produkcji – dyscyplina inżynieryjna zajmująca się zasadami projektowania wyrobów i procesów, jak również podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania. Inżynieria produkcji jest rozumiana również ...

                                               

Kickoff meeting

Kickoff meeting – pierwsze wspólne spotkanie członków zespołu wraz z klientem, które ma na celu zebranie wszystkich kluczowych informacji związanych z projektem. W trakcie trwania kick-off meetingu poruszone zostają kwestie zasadnicze, takie jak ...

                                               

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki – zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. – członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członkowie tego organu, powołani do pełnienia tej funkcji zgodnie z postanowi ...

                                               

Klaster (gospodarka)

Klaster – skoncentrowana przestrzennie grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze so ...

                                               

Klasyczna teoria organizacji

Klasyczna teoria organizacji – nurt zmierzający do określenia zasad i umiejętności leżących u podłoża skutecznego zarządzania. Klasyczna teoria organizacji powstała w wyniku poszukiwania zasad zarządzania złożonymi organizacjami, takimi jak fabry ...

                                               

Klimat organizacyjny

Klimat organizacyjny – dominujący typ atmosfery panującej w środowisku organizacyjnym w pewnym przedziale czasowym, na różnych szczeblach i w pionach, odczuwanej i subiektywnie ocenianej przez pracowników, zorientowanej na sprawność i efektywność ...

                                               

Kluczowe czynniki sukcesu

Kluczowe czynniki sukcesu - najważniejsze cechy organizacji, decydujące o przewadze konkurencyjnej i możliwościach rozwoju. KCS powinny być jednocześnie: źródłem przewagi konkurencyjnej przez istotny udział w budowaniu korzyści dla klienta, szero ...

                                               

Kładka Fayola

Kładka Fayola – sposób kontaktu w hierarchicznej strukturze organizacyjnej zaproponowany przez Henriego Fayola, polegający na upoważnieniu pracowników różnych części organizacji do komunikowania się między sobą w sprawach mniejszej wagi. Kontakty ...

                                               

Kompetencje organizacji

Kompetencje organizacji - posiadanie przez organizację możliwości takiego łączenia wiedzy eksperckiej, aby było możliwe zrealizowanie zamierzeń strategicznych. Kompetencje organizacji definiowane są również w ramach tzw. szkoły zasobowej. Wtedy k ...

                                               

Konkuperacja

Konkuperacja – neologizm opisujący współpracę konkurentów, polegającą na kooperacji obszarach, w których swoim zdaniem nie mają przewagi konkurencyjnej, a mogą podzielić się kosztem. Umowa pomiędzy PSA Peugeot Citroen i Toyota, by współdzielić cz ...

                                               

Kontroling inwestycyjny

Kontroling inwestycyjny, controlling inwestycyjny – metoda sprawnego i efektywnego przygotowania, zabezpieczenia realizacji oraz kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych w poszczególnych obszarach działalności.

                                               

Kooptacja

Kooptacja - sposób uzupełniania lub zmiany składu członkowskiego instytucji lub organu kolegialnego. Kooptacja odbywa się poprzez podjęcie stosownej uchwały przez tę instytucję, bez odwoływania się do woli wyborców czy też rozstrzygnięcia innej i ...

                                               

Koordynowanie

Koordynowanie – uporządkowanie współdziałania, harmonizacja wzajemnego stosunku czynników wytwórczych w osiąganiu celów. Jest to zsynchronizowanie działań cząstkowych w czasie i przestrzeni. Koordynacja może wystąpić w zakresie: zbytu produktów z ...

                                               

Kreatywność organizacyjna

Kreatywność organizacyjna to termin z zakresu zarządzania najczęściej rozumiana jako kreatywność w kontekście organizacyjnym lub na poziomie kolektywnym, a w praktyce tworzenie przestrzeni dla kreatywności w organizacji, których życie zawsze pref ...

                                               

Księga służb

Księga służb – dokument zawierający zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Wraz ze schematem organizacyjnym i regulaminem organizacyjnym tworzy strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

                                               

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna instytucji to podstawowe pojęcie w nowoczesnej teorii zarządzania, w tzw. podejściu kulturowym.

                                               

Jerzy Kurnal

Jerzy Kurnal – prof. zw. dr hab., prekursor i współtwórca nauk organizacji i zarządzania w Polsce. W latach 1968–1978 wiceprezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Pracował w wielu uczelniach polskich i zagranicznych. W Polsce poza ...

                                               

Lead user

Lead user – termin wprowadzony do literatury ekonomicznej przez Erica von Hippela w 1986. E. von Hippel określił lead usera jako użytkownika produktu posiadającego wysoki potencjał innowacyjny, inaczej mówiąc użytkownika, który nie tylko użytkuje ...

                                               

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny lub władztwo korporacyjne lub kolektywne władanie lub nadzór właścicielski - pojęcie to należy rozpatrywać w trzech różnych, ale ściśle ze sobą powiązanych aspektach. W innym sensie pojęcie ładu korporacyjnego odnosi się do konkr ...

                                               

Management by walking around

Management by walking around lub management by wandering around – styl aktywnego zarządzania polegający na częstej obecności menedżerów na stanowiskach pracy i angażowaniu się przez nich w komunikację ze swoimi podwładnymi.

                                               

Metoda analizy strategicznej TOWS

Metoda analizy strategicznej TOWS – metoda analizy strategicznej wnętrza danej organizacji i jej otoczenia. Główny nacisk skierowany jest na znalezienie przesłanek świadczących o możliwości zaistnienia zagrożeń wewnątrz struktur organizacji oraz ...

                                               

Metody i techniki heurystyczne

Metody i techniki heurystyczne – ogół sposobów i reguł postępowania służących podejmowaniu najwłaściwszych decyzji w skomplikowanych sytuacjach, wymagających analizy dostępnych informacji, a także przewidywania zjawisk przyszłych; oparte na twórc ...

                                               

Mezootoczenie

Mezootoczenie - otoczenie regionalne przedsiębiorstwa, warstwa pośrednia, w której występuje przenoszenie się wpływów makrootoczenia na mikrootoczenie przedsiębiorstwa.

                                               

Miękkie zasoby firmy

Miękkie zasoby firmy - to zasoby do których należy społeczność oraz relacje społeczne z otoczeniem. Nie są do końca sformalizowane i określone. Zmiany którym podlegają dane zasoby są nieprzewidywalne i niekontrolowane. Zalicza się do nich: wiedzę ...

                                               

Mikrozarządzanie

W dyscyplinie zarządzania, mikrozarządzanie to styl zarządzania cechujący się wysokim stopniem obserwacji i kontroli pracy podwładnych. Ten styl zarządzania zwykle ma negatywną konotację ze względu na ograniczenie wolności pracowników.

                                               

Model biznesowy

Model biznesowy – przyjęta przez firmę długookresowa metoda na powiększenie i wykorzystanie zasobów w celu przedstawienia klientom oferty przewyższającej ofertę konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu organizacji dochodowości. Dobry model bizn ...

                                               

Model Harwardzki

Model Harwardzki – tzw. map of the HRM territory, jeden z modeli zarządzania zasobami ludzkimi, koncepcja opracowana na Uniwersytecie Harvarda w USA. Powstanie modelu harwardzkiego wiązało się z wprowadzeniem w 1981 r. do programu studiów MBA Mas ...

                                               

Model Michigan

Model Michigan – jeden z modeli zarządzania zasobami ludzkimi, koncepcja opracowana na Uniwersytecie Michigan w USA. Powstanie modelu Michigan było efektem prac grupy badaczy, która opracowała koncepcję strategicznego zarządzania zasobami ludzkim ...

                                               

Modelowanie procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych – jest to zbiór czynności wykonywanych przez analityków procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Modelowanie procesów ma na celu ustalenie w jaki sposób działa dana organizacja i może służyć do określenia docelow ...

                                               

Nauka o organizacji

Nauka o organizacji lub teoria organizacji - dyscyplina naukowa zajmująca się zbiorowym, zorganizowanym działaniem ludzi, której przedmiotem badań są organizacje. Jest to subdysciplina w ramach nauk o zarządzaniu, choć w swojej naturze jest inter ...

                                               

OAMP

OAMP, także OAM&P, – zestaw funkcji i wyposażenia do ich realizacji obejmujących eksploatację, administrację, utrzymanie i świadczenie usług. Termin i koncepcja pochodzi ze stacjonarnej telefonii, ale ma zastosowanie w innych sferach o podobn ...

                                               

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości – olimpiada szkolna z zakresu przedsiębiorczości, organizowana od 2005 przez 5 uczelni ekonomicznych oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczoś ...

                                               

Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, organizowana od roku szkolnego 2012/2013 przez Wydział Zarządzania Politechni ...

                                               

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności handlowe i menedżerskie uczniów. Olimpiada jest organizowana przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych ...