Blog strona 178
                                               

Dziennik lekcyjny

Dziennik lekcyjny – szkolny dokument przebiegu nauczania – zawiera informacje o zajęciach lekcyjnych w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych wszystkich typów. Jest drukiem w postaci książki, za ...

                                               

Dzień Liczby Pi

Dzień Liczby Pi – święto obchodzone corocznie, głównie w amerykańskich kręgach akademickich i szkolnych. Datę święta wybrano na 14 marca z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi, jako że data "14 marca” zapisy ...

                                               

Dzwonek szkolny

Dzwonek szkolny – specjalny sygnał szkolny rozlegający się na terenie szkoły i oznaczający zwykle początek i koniec lekcji. Dawniej wydawany przez szkolnego woźnego przy pomocy małego ręcznego lub mechanicznego dzwonka, w nowszych przy pomocy dzw ...

                                               

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się/kształcenia się – zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w procesie uczenia się. Definicja nawiązuje do definicji zawartej w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 roku w spr ...

                                               

Egzamin

Egzamin – jedna z form sprawdzania wiedzy. Stosuje się ją w szkołach, w instytucjach, np. w ramach rekrutacji na stanowiska w urzędach państwowych albo w weryfikacji kandydatów na duchownych. W klasyfikacji systemów egzaminacyjnych wyróżnia się: ...

                                               

Furkacja

Furkacja – wyraźne zróżnicowanie programu lub programów nauczania w szkole danego typu, co powoduje pojawienie się odrębnych, ale równoległych ciągów programowych. Zróżnicowanie dwóch programów określane jest jako bifurkacja, a wielokierunkowe ja ...

                                               

General Educational Development

General Educational Development – amerykański egzamin, powszechnie uznawany za odpowiednik dyplomu ukończenia szkoły średniej. Aby go zdać, należy uzyskać wynik lepszy niż 60% uczniów kończących szkołę średnią w całym kraju. Egzamin pierwotnie wp ...

                                               

Gregorianki

Gregorianki – dawne święto szkolne obchodzone w dniu 12 marca, w dzień wspomnienia w Kościele katolickim papieża św. Grzegorza Wielkiego, patrona szkół podstawowych. Według Ryszarda Gansińca, który poświęcił Gregoriankom obszerne studium, zwyczaj ...

                                               

Hospitacja

Hospitacja – jedna z form sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oświatowej przez dyrektora lub wizytatora i polega na udziale w zajęciach prowadzonych przez hospitowanego nauczyciela. Termin "hospitacja" pochodzi z łacińskiego ...

                                               

Humanizm w edukacji

Humanizm w edukacji - wykorzystanie w edukacji procesu humanizacji, którego cechą charakterystyczną jest wyraźne ukierunkowanie na rozwój osobowości każdego ucznia. O humanistycznej edukacji szkolnej można mówić wówczas, gdy uczeń staje się indyw ...

                                               

Język obcy

Język obcy – język nie używany w danym kraju lub na danym terenie, nabyty najczęściej w procesie świadomego uczenia się. Nauka języka obcego stanowi ważny element programu nauczania w systemach oświatowych większości krajów świata. W niektórych k ...

                                               

Kapitał edukacyjny

Kapitał edukacyjny – wartość jednostki ludzkiej wyceniana na podstawie udokumentowanych kompetencji edukacyjnych. Kapitał edukacyjny jest bezpośrednią pochodną pojęcia kapitału ludzkiego. Inwestowanie w edukację jest indywidualnym i społecznym do ...

                                               

Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji

Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji – międzynarodowa deklaracja poświęcona zagadnieniom otwartego dostępu, otwartej edukacji i otwartych materiałów edukacyjnych. Jej najważniejsze punkty to wezwanie nauczycieli i uczniów do aktywnego włączen ...

                                               

Kartkówka

Kartkówka – krótka forma sprawdzianu wiedzy, obowiązująca w szkołach na poziomach: szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. Nazwa pochodzi od tego, że kartkówki zazwyczaj pisze się na kartkach wyrywanych z zeszytu. Zwykle trwa od 5 do 1 ...

                                               

Katecheta

Katecheta – nauczyciel zajmujący się nauczaniem religii. Katechetą może być osoba duchowna albo osoba świecka. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii w szkole państwowej określają władze zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych – ...

                                               

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk – jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk utworzona w 1953. Jest ona "samorządną reprezentacją nauk pedagogicznych, służącą integrowaniu uczonych z całego kraju".

                                               

Komitet rodzicielski

Komitet rodzicielski – organizacja, organ przedstawicielski zrzeszający rodziców, powoływany na określony czas, współdziałający ze szkołą w sprawowaniu funkcji wychowawczych i opiekuńczych. Skład komitetu wybierany jest dobrowolnie, spośród rodzi ...

                                               

Kompetencje informacyjne

Kompetencje informacyjne, również alfabetyzm informacyjny – umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji. Kompetencje informacyjne łączą się z innymi rodzajami kompetencji, ale nie są z nimi tożsame. Są to przede wszystkim kompetencje in ...

                                               

Kompetencje społeczne (Polska Rama Kwalifikacji)

Kompetencje społeczne – zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania. Definicja dotyczy rozumienia terminu ...

                                               

Korepetycje

Korepetycje – dodatkowe lekcje pozaszkolne, które mają na celu powtórzenie materiału i przygotowanie z uczniem pracy domowej zadanej w szkole. Nauczyciel, czyli osoba udzielająca korepetycji, nazywana jest korepetytorem. Słowo korepetycja pochodz ...

                                               

Kształcenie wielostronne

Kształcenie wielostronne - ogólna koncepcja kształcenia poprzez harmonijny rozwój zdolności poznawczych, emocjonalnych i praktycznych. Odnosi się ono do rodzajów aktywności i zdolności wspomaganych w procesie edukacji.

                                               

Lekcje religii w szkole

Lekcje religii w szkole – zajęcia prowadzone w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i średniej z wiedzy religijnej. Treść i sposób prowadzenia zajęć oraz stopień ich obowiązkowości zależą od systemu edukacyjnego w danym kraju.

                                               

Lektura szkolna

Lektura szkolna – utwór literacki lub inny utwór kultury objęty wykazem lektur zawartym w aktualnym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Do obowiązujących rodzajów lektur zalicza się m.in. powieść, opowiadanie, wiersz, dziennik, list, a ta ...

                                               

Ławka szkolna

Ławka szkolna – część wyposażenia szkoły, nieodłączny element i symbol szkoły. Ławki szkolne pojawiły się w średniowieczu wraz ze szkołami prowadzonymi przez zakony jezuitów, pijarów. Przywędrowały tam z kościoła, gdzie były elementem nawy koście ...

                                               

Mełamed

Mełamed – nauczyciel dzieci w chederze, czyli w szkole żydowskiej o charakterze religijnym. Był wybierany i opłacany przez gminę żydowską. Ponadto mełamedzi bywali zatrudniani przez osoby prywatne. Mełamed mógł mieć pomocnika, który nazywał się b ...

                                               

Metodyka nauczania

Metodyka nauczania – nauka o celowo i systematycznie stosowanych sposobach kierowania pracą uczniów w procesie nauczania. Należy do działu dydaktyki szczegółowej. Dzieli się na metodykę ogólną oraz metodykę szczegółową. Poszukiwanie efektywnych s ...

                                               

Misja kanoniczna

Misja kanoniczna – uprawnienie wydane konkretnej osobie do udziału w nauczającym, uświęcającym i pasterskim zadaniu Kościoła. W nauczaniu soboru watykańskiego II oznacza powierzenie pewnych funkcji w Kościele świeckim.

                                               

Młodzież w działaniu

Młodzież w działaniu – program Komisji Europejskiej skierowany do młodzieży w wieku 13–30 lat oraz pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej. Ostatni program pod nazwą "Młodzież w ...

                                               

Mobilny dziennik elektroniczny

Mobilny dziennik elektroniczny – program komputerowy dostępny w formie aplikacji mobilnej na urządzeniach mobilnych, posiadający funkcje dziennika elektronicznego. Aplikacje takie posiadają wiele ograniczeń i uproszczeń w stosunku do pełnych wers ...

                                               

Modele oceniania szkolnego

Jednym z głównych obowiązków szkół wobec uczniów jest pomiar stopnia przyswajania przez nich wiedzy. Na świecie istnieje wiele sposobów oceniania. Oto najpopularniejsze:

                                               

Mundurek szkolny

Mundurek szkolny – ujednolicone ubranie noszone przez młodzież szkolną. Mundurki są popularne w szkołach podstawowych i średnich w wielu krajach. Podobne do nich są ubrania noszone przez uczniów uczestniczących w szkoleniach zawodowych wyższego s ...

                                               

Nauczanie indywidualne

Nauczanie indywidualne - system nauczania, w którym uczeń realizuje materiał nauczania w formie indywidualnej w domu lub w szkole. O przyznaniu indywidualnego nauczania decyduje dyrektor szkoły w oparciu o orzeczenie z poradni psychologiczno-peda ...

                                               

Nota edukacyjna

Nota edukacyjna lub Nota księgowa do bilansu wiedzy osobistej – dokument finansowy charakterystyczny dla gospodarki opartej na wiedzy wystawiany przez jednostki edukacyjne, tj. uczelnie i instytucje szkoleniowe, w celu potwierdzenia wartości ekon ...

                                               

Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny, przymus szkolny – wymóg poddania się procesowi edukacji powszechnej, zazwyczaj do określonego roku życia lub w ramach określonego poziomu kształcenia lub gimnazjalnego).

                                               

Odmowa chodzenia do szkoły

Odmowa chodzenia do szkoły – sytuacja, w której osoba małoletnia odmawia realizacji obowiązku szkolnego. Część autorów zawęża zakres terminu do absencji szkolnej związanej z trudnościami emocjonalnymi. Odmowa chodzenia do szkoły stanowi problem s ...

                                               

Osiągnięcie

Osiągnięcie – wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia się – stanowiących składnik wymagań dla kwalifikacji, których uzyskanie zostało potwierdzone na podstawie przeprowadzonej walidacji. Definicja odnosi się do projektu Polskiej Ramy ...

                                               

PISA (badanie)

PISA – międzynarodowe badanie koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizac ...

                                               

Plan lekcji

Plan lekcji – odmiana harmonogramu, odnosząca się do zajęć szkolnych, który stanowi tablice następujących skoordynowanych ze sobą elementów. Plan lekcji zwykle powtarza się periodycznie w ustalonym okresie np. tygodniowym. Plany lekcji mogą być b ...

                                               

Platforma edukacyjna

Platforma edukacyjna – interaktywny system komputerowy umożliwiający organizowanie i wsparcie nauczania w sieci Internet. Często określane skrótowo LMS. Do podstawowych funkcjonalności platformy edukacyjnej należą: udostępnienie materiałów odbior ...

                                               

Praca klasowa

Praca klasowa – pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Klasówka sprawdza wiedzę zwykle ...

                                               

Prawo oświatowe

Ponadto dla uczniów istotne mogą być zasady przeprowadzania egzaminów w szkołach i zasady klasyfikowania uczniów, które są zawarte w ustawie o systemie oświaty i uzupełniająco rozporządzeniach do ww. ustaw.

                                               

Profesor

Profesor – termin mający w Polsce następujące znaczenia: stanowisko nauczycieli akademickich tytuł honorowy nadawany nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego, ponadpodstawowego tytuł używany zwyczajowo w szkolnictw ...

                                               

Profesor uczelniany

Profesor uczelniany, w odróżnieniu od profesora tytularnego – nazwa zajmowanego przez nauczyciela akademickiego stanowiska, obok takich stanowisk jak np.: asystent, adiunkt, docent czy starszy wykładowca. Tytuł profesora uczelnianego nie powinien ...

                                               

Program nauczania

Program nauczania – w polskim systemie oświaty opis sposobu realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej lub innych zadań wspomagających realizację tych celów. Program nauczania może obejmować wszystkie przedmioty związane z edukac ...

                                               

Program ukryty

Program ukryty - to, czego uczy przebywanie w placówce oświatowej oraz czego mimowolnie uczy nauczyciel, a także nieuświadomione oczekiwania nauczycieli wobec dzieci nieujęte w oficjalny program szkoły, jej cele nauczania. Ukryty program jest nie ...

                                               

Program wychowawczy szkoły

Program wychowawczy szkoły – program, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli danej szkoły. Program wychowawczy musi być zaopiniowany przez radę rod ...

                                               

Przedszkole

Przedszkole – instytucja opiekuńczo-wychowawcza, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

                                               

Przenoszenie osiągnięć

Przenoszenie osiągnięć – uznawanie – przez podmiot nadający kwalifikację – efektów uczenia się/kształcenia się stanowiących składniki wymagań dla tej kwalifikacji, które zostały potwierdzone przez inne podmioty. Definicja przenoszenia osiągnięć o ...

                                               

QS World University Rankings

QS World University Rankings – rankingi najlepszych uczelni na świecie publikowane od 2004 przez organizację Quacquarelli Symonds, do 2009 wspólnie z "The Times”.

                                               

Rada rodziców

Rada rodziców – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz f ...