Blog strona 179
                                               

Wymiana domów

Wymiana domów jest alternatywnym sposobem zakwaterowania podczas podróży. Polega na wzajemnym udostępnianiu sobie domów przez osoby pochodzące z innego miasta lub kraju. Wymiana jest bezpłatna, a początki tego typu przedsięwzięć datowane są na ro ...

                                               

Wyprawa Kon-Tiki

Inspiracją do podróży Heyerdahla była legenda opowiedziana mu przez jednego z tubylców na wyspie Fatu Hiva. Według niej ludność Polinezji mieszkała kiedyś daleko za oceanem. Przywódcą mającym przeprowadzić lud przez wielką wodę był Kon-Tiki lub I ...

                                               

Crossing the floor

Crossing the floor – termin stosowany w polityce niektórych państw funkcjonujących w oparciu o brytyjski system parlamentarny, oznaczający zmianę lojalności partyjnej. "Przejście przez podłogę” może oznaczać przeniesienie się do drugiej partii, k ...

                                               

Dol2day

dol2day – niemieckojęzyczna społeczność internetowa, platforma dyskusyjna, a jednocześnie symulacja polityczna. Istnieje od roku 2000, a jej pełna nazwa brzmi "democracy online today”. Użytkownicy dyskutują na dowolnie wybrane tematy, organizują ...

                                               

Efekt domina

Efekt domina – metafora używana na określenie sytuacji, w której jedno zdarzenie uruchamia cały szereg zdarzeń następujących po sobie i wynikających jedno z drugiego. Sformułowania tego używa się zazwyczaj w odniesieniu do procesów gwałtownych, d ...

                                               

Homo videns

Homo videns – zjawisko, zdefiniowane przez Giovanniego Sartoriego, które polega na zmianie myślenia ludzi spowodowanej współczesnymi mediami, kultem obrazu a także wpajanie oceny poprzez wartość widoczną, czyli takie cechy jak: wygląd, stan posia ...

                                               

Honorowe obywatelstwo

Honorowe obywatelstwo – szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju, za promowanie miasta czy regionu, wielkie zasługi, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii.

                                               

Kryzys międzynarodowy

Kryzys międzynarodowy – stan destabilizacji i napięcia pomiędzy uczestnikami stosunków międzynarodowych, ze względu na starcie interesów będących racją stanu, wykraczające poza poziom akceptowalny przez nich w pokojowym współistnieniu. Trudności ...

                                               

List otwarty

List otwarty – tekst interwencyjny napisany przez autora w formie bezpośredniej do szerokiego grona odbiorców, np. do mieszkańców, podany do publicznej wiadomości w celu zwrócenia uwagi opinii publicznej na przedstawioną sprawę lub wymuszenie zaj ...

                                               

Okrągły stół (symbol)

Okrągły Stół – symbol spotkania, na którym wszyscy są równi i starają się w zgodzie rozwiązywać spory. Nawiązuje on do mitu o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. Założony został przez czarnoksiężnika Merlina. Okrągły stół pojawił się w his ...

                                               

Polityka konfrontacji

Polityka konfrontacji – styl uprawiania polityki charakteryzujący się wrogimi stosunkami pomiędzy największymi partiami, które zamieniają życie polityczne w toczącą się debatę wyborczą. Taki charakter polityki kontroluje władzę rządu poprzez zape ...

                                               

Prawa człowieka

Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter: nienaruszalny – istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez ni ...

                                               

Przykrywka

Przykrywka – organizacja tworzona i kontrolowana przez inną organizację. Przykrywka może być sposobem na ukrycie nazwy organizacji kontrolującej, ale też może ukrywać cele organizacji kontrolującej przez wizerunek publiczny. Związek między organi ...

                                               

Selektywna eliminacja

Selektywna eliminacja – użycie śmiercionośnej siły przez podmiot prawa międzynarodowego w sposób zaplanowany i rozmyślny, prowadzące do zabicia określonych osób, niepozbawionych wolności, przez podmiot przeprowadzający selektywną eliminację. Prak ...

                                               

Strategia (państwa)

Strategia – jest to kierunek i zakres działania, który państwo przyjmuje długookresowo, aby osiągnąć swoje cele i zyskać przewagę polityczną, gospodarczą, wojskową nad konkurentami. Strategia ma na celu ukształtowanie państwa i jego działań do zm ...

                                               

Wiec

Wiec – masowe zgromadzenie ludności w celu przedyskutowania aktualnych wydarzeń politycznych. Przykładem mogą być wiece wyborcze, które są rodzajem widowisk publicystycznych, inaczej - kluczowym punktem każdej dobrej kampanii. Na wiecu wyborczym ...

                                               

Wiec (historia)

Wiec – w społeczeństwach pierwotnych, zgromadzenie ludności, w celu ustalenia jakichś kwestii mających wpływ na dobro ogółu. Na wiecu ważną funkcję zajmowała tzw. starszyzna plemienna, tj. najstarsi członkowie plemienia/rodu, których głos był dec ...

                                               

WPolityce.pl

Portal redagowany jest przez zespół dziennikarzy w następującym składzie: Marzena Nykiel, Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Aleksander Majewski, Wojciech Biedroń, Adam Kacprzak, Kamil Kwiatek, Weronika Tomaszewska, Adam Stankiewicz. Od początku ...

                                               

Prawo

Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społ ...

                                               

Czwarcizna

Czwarcizna – instytucja prawa spadkowego rozpowszechniona w Koronie Polskiej w XVII wieku, zgodnie z którą córkom podczas dziedziczenia beztestamentowego przypadała zawsze 1/4 spadku po ojcu.

                                               

Funkcja sugestywna

Funkcja sugestywna – jedna z funkcji języka prawnego, której celem jest wpłynięcie na podmiot poprzez zasugerowanie mu właściwego dla obowiązującego prawa zachowania. Funkcję tę stosuje się korzystając z zakazów, nakazów i przyzwoleń prawodawcy. ...

                                               

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji – część Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Został powołany w 1972. Mieści się przy ulicy Podchorążych 20 w pobliżu Parku Łazienkowskiego, na Dolnym ...

                                               

Łowcy nieszczęść

Łowcy nieszczęść – proceder związany z pozyskiwaniem osób poszkodowanych w wypadkach. Określa się tym mianem czynności prawników, którzy oferują pomoc osobom poszkodowanym, często w sposób natarczywy i nieprofesjonalny, naruszając przy tym prawo ...

                                               

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

Olimpiada o Państwie i Prawie – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę z zakresu problematyki dotyczącej państwa i prawa. Organizowana od roku szkolnego 2010/2011 przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższ ...

                                               

Olimpiada Wiedzy o Prawie

Olimpiada Wiedzy o Prawie – olimpiada szkolna sprawdzająca znajomość prawa przez uczniów. Organizowana od roku szkolnego 2007/2008 przez II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce. Olimpiada jest finansowana przez Ministe ...

                                               

Prawo antydyskryminacyjne

Prawo antydyskryminacyjne – zespół przepisów prawnych regulujący ochronę przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność, wiek oraz płeć, orientację seksualną, narodowość, religię i światopogląd polityczny. Prawo antydyskryminacyjne jest zako ...

                                               

Ustawa o sprzedaży towarów (1893)

Ustawa o sprzedaży towarów z 1893 roku była ustawą parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, która regulowała umowy sprzedaży towarów. Określała prawa i obowiązki stron, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych zasad trans ...

                                               

Zbrodnia sądowa

Zbrodnia sądowa - rażące nadużycie władzy sędziowskiej. Polega ono na wydaniu wyroku skazującego, przy braku poszanowania fundamentalnych zasad prowadzenia uczciwego procesu sądowego i jest to akt represji wobec oskarżonego. Wymierzenie kary śmie ...

                                               

Żałoba narodowa na świecie

Afganistan 4 maja 2014 – dzień żałoby dla upamiętnienia ofiar lawiny błotnej w prowincji Badachszan ponad 2000 zabitych. 7 listopada 2007 – 3 dni żałoby dla upamiętnienia ofiar zamachu w Baghlan 41 zabitych. Albania 3 grudnia 2011 – żałoba w dniu ...

                                               

Problem społeczny

Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudni ...

                                               

Alienacja rodzicielska

Alienacja rodzicielska – zespół świadomych lub nieświadomych zachowań, prowadzących do powstawania zaburzeń w relacji pomiędzy dzieckiem, a co najmniej jednym z rodziców, w sytuacji rozpadu rodziny i nieprawidłowego funkcjonowania instytucji praw ...

                                               

Deklasacja

Deklasacja – jest to obniżenie, utrata przez jednostkę, grupę jej dotychczasowej pozycji społecznej, mające związek z degradacją ekonomiczną, pauperyzacją, osłabieniem prestiżu społecznego.

                                               

Nieprzystosowanie społeczne

Nieprzystosowanie społeczne – termin stosowany m.in. w socjologii i w oświacie. Mianem nieprzystosowanych społecznie określa się dzieci i młodzież, u których na skutek zaburzeń wewnętrznych lub niekorzystnych warunków środowiskowych występują utr ...

                                               

Nierówności społeczne

Państwo dobrobytu jest koncepcją wyrównywania nierówności społecznych w zakresie i zasięgu określanym przez kierujących państwem. W systemach demokratycznych poziom wyrównywania nierówności przez państwo jest akceptowany przez większość głosujący ...

                                               

Wandalizm

Wandalizm – umyślne niszczenie bez wyraźnego powodu cudzego mienia, zwłaszcza publicznego. Słowo pochodzi od starożytnego germańskiego plemienia Wandalów wsławionego barbarzyńskim zniszczeniem zdobytego Rzymu. W tym pejoratywnym znaczeniu, po raz ...

                                               

Księga rekordów Guinnessa

Księga rekordów Guinnessa – informator wydawany corocznie przez firmę Guinness, zawierający udokumentowane rekordy świata, zarówno naturalne, jak i osiągnięte przez ludzi.

                                               

Najstarsi ludzie

Najdłużej żyjącym człowiekiem, którego metryka została jednoznacznie potwierdzona, była Francuzka Jeanne Calment, która przeżyła 122 lata i 164 dni. Najstarszym mężczyzną był Japończyk Jiroemon Kimura, który żył 116 lat i 54 dni. Obecnie najstars ...

                                               

Rekordowe wygrane światowych loterii

Rekordowe wygrane światowych loterii zawsze przyciągały uwagę graczy i analityków. Największą loterią na świecie, która oferuje rekordowo wysokie pule na wygrane, jest Hiszpańska Loteria Bożonarodzeniowa Sorteo Extraordinario de Navidad. W 2012 r ...

                                               

Rekordy świata

Rekordy świata notuje się w sporcie i innych dziedzinach. Większość rekordów z innych dziedzin, znajduje się w Księdze rekordów Guinnessa, natomiast rekordy sportowe są zbierane przez organizacje sportowe. Rekordy sportowe: Kolarski rekord świata ...

                                               

Towarzystwo Kontroli Rekordów Niecodziennych

Towarzystwo Kontroli Rekordów Niecodziennych – towarzystwo powołane w 2000 roku na terenie Rabkolandu w Rabce-Zdroju, którego celem jest zbieranie informacji o nietypowych polskich rekordach i zjawiskach, organizowanie i nadzorowanie imprez rozry ...

                                               

Braterstwo (więź osobowa)

Braterstwo – idea więzi osobowej nawiązująca do uczucia, jakie naturalnie występują między braćmi: przyjaźń, bliskość, jedność, solidarność, koleżeństwo. Braterstwo kształtuje się na różnych płaszczyznach: wspólne biologiczne pochodzenie, przynal ...

                                               

Bromance

Bromance – bliska, emocjonalna, nieseksualna relacja pomiędzy dwoma lub więcej mężczyznami, głębsza i bardziej intymna niż przyjaźń. Rosnąca popularność tego konceptu na początku XXI wieku postrzegana jest jako odzwierciedlenie zachodzących w spo ...

                                               

Chrystianofobia

Chrystianofobia – lęk lub nienawiść, odczuwane wobec chrześcijan. Niechęć do chrześcijaństwa może wynikać z pobudek religijnych bądź ideologicznych. Chrystianofobia może być motywacją do popełniania przestępstw. Aż 3/4 osób prześladowanych fizycz ...

                                               

Cyberflirt

Cyberflirt – flirtowanie w Internecie lub cyberprzestrzeni oparte na posługiwaniu się tekstem z wyłączeniem opcji wideo i głosowej. Powtarzający się za pomocą komputera kontakt między dwoma osobami może sprawić, że żywione są coraz bardziej pozyt ...

                                               

Nienawiść

Nienawiść – bardzo silne uczucie niechęci wobec kogoś lub czegoś, często połączone z pragnieniem, by obiekt nienawiści spotkało coś złego. Nienawiść bywa przeciwstawiana miłości i opisywana jako męczące uczucie, następujące w wyniku bólu związane ...

                                               

Nieśmiałość miłosna

Nieśmiałość miłosna – rodzaj nieśmiałości wobec drugiej płci, opisany po raz pierwszy w 1979 przez psychologa Briana G. Gilmartina. Jest to nieśmiałość chroniczna i poważna. Dr. Gilmartin badał to zjawisko wyłącznie na grupie heteroseksualnych mę ...

                                               

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna - postawa, która charakteryzuje się dobrowolnym działaniem na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu społecznym. Jest to zaangażowanie indywidualnego człowieka w kreowanie lepszej rzeczywistości społecznej. Oby ...

                                               

Przyjaźń między kobietą i mężczyzną

Przyjaźń między kobietą i mężczyzną lub przyjaźń międzypłciowa – przyjaźń łącząca kobietę i mężczyznę; osobisty związek pomiędzy kobietą i mężczyzną o charakterze platonicznym, nieromantycznym, nieseksualnym, nienamiętnym i nierodzinnym. Najczęśc ...

                                               

Pułapka komunikacyjna (socjologia)

Pułapka komunikacyjna – zjawisko społeczne polegające na pozostawaniu przedstawicieli poszczególnych grup społecznych w uświęconych tradycją układach w sposób nieświadomy i trudny do wybrnięcia. Transparentnym przykładem pułapki komunikacyjnej je ...

                                               

Sympatia

Sympatia – społeczne powinowactwo, w którym jedna osoba blisko rozumie uczucia drugiej osoby. Wyraz "sympatia" pochodzi od łac. sympatha ; od gr. συμπάθεια transliterowanego jako sympatheia, połączenie συν + πάσχω = συμπάσχω oznacza "cierpieć wsp ...