Blog strona 180
                                               

Metoda pozyskiwania drewna

Metoda pozyskiwania drewna, system pozyskania drewna – technologia pozyskania surowca drzewnego z lasu lub plantacji drzew szybko rosnących, uwzględniająca sposób transportu drewna. Najbardziej rozpowszechniona w świecie klasyfikacja, przyjmuje j ...

                                               

Międzynarodowy List Przewozowy CMR

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku. Zwyczajowo dokument CMR jest wystawiany w 3 egzemplarzach; każdy z nich ma taką samą moc prawną. Spedytor nie podpisuje listu, gdyż z ...

                                               

Nota gotowości

Nota gotowości Notice of Readiness) – dokument stwierdzający przybycie statku trampowego do portu załadunku lub wyładunku, oraz jego gotowość do czynności przeładunkowych. Nota gotowości składana jest czarterującemu lub jego przedstawicielowi prz ...

                                               

Paleta (logistyka)

Paleta – podniesiona platforma, przeznaczona do przenoszenia i składowania towarów. Palety są zazwyczaj zrobione z drewna i mają standardowe wymiary: 1000 × 1200 mm oraz 800 × 1200 mm.

                                               

Pas bezpieczeństwa

Pas bezpieczeństwa – pas z tkaniny lub tworzywa sztucznego montowany w samochodzie lub samolocie, który po zapięciu częściowo chroni ludzi przed uszkodzeniami ciała w razie zderzenia lub gwałtownego hamowania samochodu, lub wpadnięcia samolotu w ...

                                               

Pas transportowy

Pas transportowy – element używany do zabezpieczania ładunków podczas ich transportu. Rolą pasów transportowych jest przeciwdziałanie siłom działającym na ładunek w czasie jego przemieszczania. Wpływają one na ograniczenie strat wynikających z pr ...

                                               

Pasażer

Pasażer – osoba korzystająca ze środka transportu, która nie kieruje pojazdem. Pasażerem jest zarówno osoba, która jedzie publicznym środkiem transportu, jak i np. samochodu. Pasażer kolejowy – osoba podróżująca pociągiem lub znajdująca się na te ...

                                               

Pasażerokilometr

Pasażerokilometr – stosowana w transporcie pasażerskim jednostka miary pracy przewozowej wykonanej przez środki transportu pasażerskiego w określonym czasie. Przykład: Z przewozu tramwajem danej linii komunikacyjnej o długości trasy 5 km w wykona ...

                                               

Pochylenie podłużne

Pochylenie podłużne, pochylenie wzdłużne, nachylenie podłużne, nachylenie wzdłużne – w transporcie drogowym lub kolejowym wielkość opisująca różnicę wysokości między dwoma punktami drogi kołowej lub kolejowej odniesioną do odległości dzielącej te ...

                                               

Podatek od środków transportowych

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. z 2019 r. poz. 1170

                                               

Pojemność ładunkowa

Pojemność ładunkowa – wyrażona w metrach sześciennych lub stopach sześciennych maksymalna pojemność dostępna w pojeździe do przewozu towarów. Pojemność ładunkową statków mierzy się dla ładunków sypkich pojemność dla ziarna i dla ładunków drobnico ...

                                               

Praca przewozowa

Praca przewozowa – w transporcie: iloczyn wykonanych przez środki transportu: długości drogi i w transporcie pasażerskim – liczby przewiezionych osób ładunek osobowy; wynik wyrażany w pasażerokilometrach pas km, w transporcie towarowym – liczby t ...

                                               

Prędkość handlowa

Prędkość handlowa – iloraz odległości dzielącej punkt początkowy i końcowy trasy pokonywanej przez środek transportu oraz czasu, w jakim ta trasa została przebyta. Prędkość handlowa jest zależna od prędkości, z jaką porusza się środek transportu, ...

                                               

Prędkość maksymalna

Prędkość maksymalna – największa możliwa do osiągnięcia przez pojazd prędkość w ruchu poziomym. Jest ona funkcją konstrukcji pojazdu i warunków zewnętrznych.

                                               

Prime Air

Prime Air – usługa przyszłości zaprezentowana przez sklep internetowy Amazon.com polegająca na lotach bezzałogowych aparatów latających tzw. dronów, które miałyby dostarczać przesyłki ekspresowe zakupione w tym sklepie internetowym do domów klien ...

                                               

Procedura odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej daje możliwość skorzystania z towarów Unii Europejskiej, które zostały przeznaczone do powrotnego wywozu. Procedura ta nie pozwala na obróbkę, przetwarzanie ani zużycie tych towarów. Wobec towarów, które zostały objęte ...

                                               

Procedura uproszczona

Procedura uproszczona – procedura ta umożliwia zastąpienie tradycyjnego zgłoszenia celnego elektronicznym powiadomieniem urzędu celnego o dostarczeniu towarów do miejsca, w którym wykonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszc ...

                                               

Projekt CIVITAS II CARAVEL

"Burgos, Genua, Kraków i Stuttgart zamierzają ustanowić nową kulturę ekologicznie czystego transportu w ramach miast europejskich jako wsparcie ciągłego rozwoju, dla dobra obywateli oraz bezpiecznego dostępu dla wszystkich”. Zadaniem wymienionych ...

                                               

Przegląd Komunikacyjny

Przegląd Komunikacyjny – miesięcznik naukowo-techniczny, adresowany do przedstawicieli branży transportowej i studentów kierunków transportowych. Na łamach czasopisma poruszane są zagadnienia techniczne, ekonomiczne i prawne związane z szeroko ro ...

                                               

Przeprawa

Przeprawa – przemieszczenie ludzi, dobytku na drugą stronę jakiejś przeszkody naturalnej np. rzeki, łańcuchów górskich, kanałów. Uznaje się, iż nie jest łatwa, powoduje kłopoty i jest problemem do przezwyciężenia. Wyraz stosowany jest jako przeno ...

                                               

Przepustowość infrastruktury transportowej

Przepustowość infrastruktury transportowej – maksymalna liczba środków transportu, jakie mogą w jednostce czasu przemieścić się przez określony element transportowej infrastruktury liniowej lub punktowej.

                                               

Przetwarzanie pod kontrolą celną

Przetwarzanie pod kontrolą celną – jest to procedura gospodarcza celna, która umożliwia przywóz towarów nie będących Wspólnotowymi na obszar wspólnoty celnej w celu przetworzenia tych towarów oraz na dopuszczeniu ich do obrotu produktów powstałyc ...

                                               

Przewoźnik lotniczy

Przewoźnik lotniczy – podmiot uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji – w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego, lub na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa – w przypadku obcego przewoźni ...

                                               

Przewóz kabotażowy

Przewóz kabotażowy – termin odnoszący się do dwóch odmiennych sposobów transportu towarów i osób odpowiednio drogą morską, powietrzną i lądową: Żegluga kabotażowa to żegluga pomiędzy portami tego samego państwa. Jeśli odbywa się w obrębie jednego ...

                                               

Rondo kropelkowe

Rondo kropelkowe – rodzaj ronda zaprojektowanego w taki sposób, że przypomina kształtem kroplę. Charakterystyczne dla tego rodzaju ronda jest to, że okrążenie go jest niemożliwe, chyba że jest połączone z drugim rondem kropelkowym, wtedy można go ...

                                               

Rondo turbinowe

Rondo turbinowe jest innowacyjnym rozwiązaniem układu pasów ruchu ronda o dwóch lub więcej pasach ruchu. Wymyślono je w 1998 roku w Holandii. Jego organizacja wymaga od kierującego, przed wjazdem wejściem, dokonania wyboru kierunku jazdy oraz wła ...

                                               

Ryczałt paliwowy

Ryczałt paliwowy – popularna nazwa sposobu rozliczania kosztów podróży służbowych przy użyciu prywatnych środków lokomocji pracowników delegowanych poza siedzibę firmy, w której są zatrudnieni. Obecnie w praktyce dotyczy wyłącznie podróży wykonyw ...

                                               

Sieć transportowa

Sieć transportowa – zespół punktów transportowych i występujących między nimi powiązań transportowych w postaci tras przewozu, przeznaczona dla podróży osób, przemieszczania ładunków i przejazdu pojazdów.

                                               

Skrzynia (opakowanie)

Skrzynia - rodzaj opakowania, zazwyczaj drewnianego, stosowanego do transportu towarów, szczególnie na dalekie odległości. Opakowanie w skrzynię zabezpiecza przewożone towary przed uderzeniami, na co szczególnie narażone są transporty morskie. Pr ...

                                               

Skrzynka (na butelki)

Skrzynka – opakowanie do transportu szklanych butelek standardowych kształtów i rozmiarów i wielokrotnego użytku Niegdyś wykonywane zazwyczaj z drewna lub z metalu, obecnie najczęściej z odpornego na udary tworzywa sztucznego. W zależności od roz ...

                                               

Spedycja

Spedycja – działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru. Do wyodrębnienia działalności spedycyjnej, w ramach działającego systemu transportowego przyczyniły się dwie przesłanki: czynnościowa – doprowadzająca do powstania funkcji przewo ...

                                               

Standard BSP

BSP – oznacza sposób dystrybucji, wystawiania uniwersalnych dokumentów przewozowych i innych formularzy podlegającym rozliczeniom oraz ich rozliczania pomiędzy przewoźnikami lotniczymi oraz zatwierdzonymi agentami. Źródło: IATA

                                               

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – organizacja naukowo-techniczną zrzeszająca inżynierów i techników specjalności związanych z transportem drogowym i kolejowym. Stowarzyszenie należy do Federacji Stowarzy ...

                                               

Tabor wojskowy

Tabor wojskowy – przewoźne obozowisko, przemieszczające się wraz z armią. Wraz z obozowiskiem na taborach przewożono zaopatrzenie i wyposażenie wojska, wraz z taborami przemieszczały się także warsztaty naprawcze sprzętu wojskowego, kuchnie i laz ...

                                               

Takt (transport)

Takt, kursowanie w takcie – kursowanie lokalnej, regionalnej lub międzymiastowej komunikacji publicznej w stałych odstępach czasu, np. takt dziesięciominutowy, takt godzinny. Zaletą kursowania w takcie jest łatwość zapamiętania rozkładu jazdy prz ...

                                               

Teleportacja

Teleportacja – hipotetyczny w skali makroskopowej proces przenoszenia obiektów z jednego miejsca w inne, bez zachowania ciągłości istnienia obiektu w przestrzeni. Słowo teleportacja zostało po raz pierwszy użyte prawdopodobnie przez Charlesa Fort ...

                                               

Teleporter międzygwiezdny

Teleporter międzygwiezdny albo międzygwiazdowy – hipotetyczna technologia występująca w fantastyce naukowej, głównie w tzw. space operach, umożliwiająca teleportację osób lub obiektów pomiędzy układami planetarnymi lub galaktykami. Technologia ta ...

                                               

TEU

TEU – jednostka pojemności używana często w odniesieniu do portów i statków. Jest ona równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp. Nazwa jednostki miary pochodzi od standardowego kontenera o wymiarach 20 × 8 × 8.5 stopy, czyli 6.10 × 2.44 × ...

                                               

Tonokilometr

Tonokilometr – stosowana w transporcie towarowym jednostka miary pracy przewozowej wykonanej przez środek transportu towarowego, określająca przewiezienie jednej tony towarów na odległość jednego kilometra.

                                               

Towar wspólnotowy

Towary wspólnotowe są to towary: przywiezione z państw lub terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty i dopuszczone do obrotu uzyskane lub wyprodukowane na obszarze celnym Wspólnoty wyłącznie z towarów, o których mowa w 2. lub z tow ...

                                               

Trade in Services Agreement

Trade in Services Agreement – proponowane porozumienie międzynarodowe pomiędzy 24 stronami, wliczając Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone. Celem układu jest liberalizacja międzynarodowego handlu usługami, takimi jak bankowość, opieka zdrowotna ...

                                               

Transport bimodalny

Jest to przewóz bimodalnej naczepy samochodowej transportem samochodowym i kolejowym. Każda jednostka bimodalna składa się z kilku podstawowych elementów: układu hamulcowego. dwóch zestawów kołowych; adaptera; Naczepa, choć nie wchodzi do podstaw ...

                                               

Transport indywidualny

Transport indywidualny – jeden z dwóch rodzajów transportu według podziału ze względu na dostępność dla użytkowników. Obejmuje sposoby przemieszczania się inne niż z wykorzystaniem transportu zbiorowego. Transport indywidualny zaspokaja potrzeby ...

                                               

Transport intermodalny

Transport intermodalny – przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego, na całej trasie przewozów, bez przeładu ...

                                               

Transport kombinowany

Transport kombinowany – transport ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. Regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej na całej trasie przewozu oraz wykorzystanie transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej bądź m ...

                                               

Transport leśny

Transport leśny – przemieszczanie ładunku – przede wszystkim drewna, ale także żywicy, sadzonek, płodów runa leśnego, materiałów budowlanych, itp. bądź osób za pomocą środka transportowego, związane z gospodarką leśną. Transport leśny w większośc ...

                                               

Transport linowy

Transport linowy – jeden z naziemnych sposobów transportu. Można podzielić na transport naziemny i napowietrzny. Ten pierwszy pod nazwą transport linowo-terenowy dodatkowo na koleje linowo-terenowe oraz tramwaje linowe. Zgodnie z brzmieniem ustaw ...

                                               

Transport Miejski i Regionalny

Transport Miejski i Regionalny – istniejące od 1982 roku czasopismo naukowe wydawane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Tytuł publikuje artykuły z zakresu nauk technicznych oraz ekonomicznych.

                                               

Transport multimodalny

Transport multimodalny – oznacza przewóz osób lub towarów, przy użyciu dwóch lub więcej rodzajów transportu. Przy transporcie multimodalnym możliwa jest zmiana jednostki transportowej.

                                               

Transport wewnętrzny

Transport wewnętrzny zaliczany jest do grupy transportu bliskiego, tj. odbywającego się w ramach jednego zakładu, przy czym granicą podziału transportu bliskiego są granice zakładu.