Blog strona 195
                                               

Biograf

Biograf – autor biografii, czyli szczegółowego i kompletnego opisu życia jakiejś znaczącej postaci, który oprócz przedstawienia życiorysu wniósł także istotny wkład poznawczy w opisanie, udokumentowanie lub usystematyzowanie wiedzy o tej postaci. ...

                                               

Biskupi Kościoła w Polsce

Biskupi Kościoła w Polsce – polski słownik biograficzny autorstwa Piotra Niteckiego, wydany przez Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych w Warszawie w 1992. Słownik zawiera informacje biograficzne o biskupach polskich począwszy od Jordana i U ...

                                               

Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy

Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy – wydana w 2016 książka amerykańskiej historyk Heather Ann Thompson poświęcona rebelii w więzieniu Attica w 1971. Książka jest owocem ponad 10 lat badań. Znalazła się na liście ...

                                               

Blue Smoke

Blue Smoke: The Lost Dawn of New Zealand Popular Music 1918-1964 to nagrodzona książka autorstwa Chrisa Bourkea na temat wczesnej historii muzyki w Nowej Zelandii wydana przez Auckland University Press. Bourke jest pisarzem muzycznym, który pisze ...

                                               

Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939)

Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce – dwutomowa książka Marka Kornata będąca historią i zarazem refleksją nad polską myślą dwudziestolecia międzywojennego dotyczącą r ...

                                               

Braunbuch

Braunbuch. Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik. Staat, Wirtschaft, Armee, Verwaltung, Justiz, Wissenschaft – książka autorstwa Alberta Nordena, opublikowana w 1965 w Niemieckiej Republice Demokratycznej, zawierająca listę nazwisk fun ...

                                               

Chronica Gallica z 452 roku

Chronica Gallica 452 - źródło historyczne napisane w formie rocznika, wywodzące się z późnej starożytności. Jest to najstarsze zachowane dzieło historyczne, pochodzące z Galii. Treść kroniki skupia się przede wszystkim na dziejach Galii w IV i V ...

                                               

Comité international des sciences historiques

Comité international des sciences historiques) – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające historyków z całego świata.

                                               

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae zwany Corpus Bonnense – edycja źródeł bizantyńskich. Serię zapoczątkował ją Barthold Georg Niebuhr przez swoje wydanie dzieła Agatiasza 1828.

                                               

Czarna księga komunizmu

Czarna księga komunizmu – książka wydana w 1997 roku, napisana przez francuskich autorów związanych z Centre national de la recherche scientifique. Polskie wydanie 1. wydanie z 10 maja, 1999 Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, And ...

                                               

Czarna Ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie

Monografia jest nowym spojrzeniem i wyjaśnieniem zjawiska Holocaustu. Snyder opisuje zjawiska, które doprowadziły do Zagłady Żydów. Uwzględnia także perspektywę Polaków. Amerykański badacz uważa holocaust za "centralne wydarzenie dziejów nowożytn ...

                                               

Człowiek człowiekowi wilkiem

Człowiek człowiekowi wilkiem: przeżyłem Gułag – wspomnienia Janusza Bardacha napisane przy pomocy Kathleen Gleeson, absolwentki Studium Pisarstwa Dokumentalnego na Uniwersytecie Iowa. Książka zawiera refleksje z pobytu autora w Gułagu w latach 19 ...

                                               

Dagome iudex

Dagome iudex – incipit pochodzącego z końca X wieku regestu kopii dokumentu donacyjnego władcy identyfikowanego z księciem Polski Mieszkiem I, darowującego państwo, nazwane w dokumencie "civitas Schinesghe”, w opiekę Stolicy Apostolskiej. Dokumen ...

                                               

De moribus tartarorum, lituanorum et moscorum

De moribus Tartarorum, Lituanorum et Moschorum, XVI-wieczny łaciński traktat Michalona Litwina. Praca przetrwała tylko częściowo. Pierwszy raz wydał ją w 1615 w Bazylei Johann Grasser.

                                               

Dokument Schechtera

Dokument Schechtera – dokument odkryty w genizie kairskiej przez Salomona Schechtera. Obok Listu króla Józefa, jeden z dwóch przetrwałych do dziś zabytków piśmiennictwa chazarskiego.

                                               

Dzieje (Herodot)

Dzieje – dzieło historyczne Herodota, napisane w dialekcie jońskim. Podział na dziewięć ksiąg, nazwanych imionami muz jest dziełem gramatyków aleksandryjskich i arbitralnie dzieli tok narracji. Częściowo zostało napisane wkrótce po 450 p.n.e., bo ...

                                               

Dzieje głupoty w Polsce

Książka zawiera szkice dotyczące historyków polskich przełomu XIX i XX wieku, którzy zajmowali się historią Polski końca XVIII i XIX wieku. Jest to spojrzenie na historię polityki polskiej w okresie rozbiorów i powstań, sprzeciw wobec tradycji in ...

                                               

Dzieje Polski (cykl książek Andrzeja Nowaka)

Dzieje Polski – seria książek autorstwa historyka prof. Andrzeja Nowaka opisująca całą historię Polski. Seria ukazuje się nakładem krakowskiego wydawnictwa Biały Kruk. Pierwszy tom dzieła pt. Dzieje Polski. Skąd nasz ród opublikowano w maju 2014 ...

                                               

Emeis oi Ellines

Emeis oi Ellines – trzytomowa praca z zakresu najnowszej historii Grecji, obejmująca okres historyczny od wojny grecko-tureckiej 1897 roku, do inwazji wojsk tureckich na Cypr i upadku junty pułkowników, w roku 1974. Książkom towarzyszy 6 płyt DVD.

                                               

Encomium Emmae Reginae

Encomium Emmae Reginae - Pochwała Królowej Emmy ; utwór biograficzny napisany ok. 1041-1042, prawdopodobnie przez mnicha z klasztoru Saint-Bertin w Saint-Omer, Flandria. Utwór składa się z trzech części, w których opisano kolejno dzieje Swena Wid ...

                                               

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku – dwutomowa, ilustrowana polska encyklopedia pod redakcją Antoniego Mączaka, dotycząca historii gospodarczej Polski.

                                               

Encyklopedia powstań śląskich

Publikacja wydana w Opolu w 1982 była owocem pracy naukowców z Instytutu Śląskiego w Opolu. W opracowaniu materiału uczestniczył 62 osobowy zespół autorów. Byli to: Franciszek Hawranek, Andrzej Brożek, Aleksander Kwiatek, Andrzej Kornecki, Andrze ...

                                               

Encyklopedia Solidarności

Encyklopedia "Solidarności”. Opozycja w PRL 1976-1989 – praca zbiorowa wydawana od 2010 roku. Inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Pokolenie. Encyklopedia jest publikowana w tzw. systemie holenderskim. Stanowi największe kompendium na ...

                                               

Epigraf

Epigraf – inskrypcja, napis umieszczony na rzeźbie, wykuty w kamieniu albo wyryty w metalu lub drewnie. Element architektoniczny, umieszczony na pomniku, grobowcu, budowli lub tablicach pamiątkowych, erekcyjnych, wotywach itp. Stosowany jest od c ...

                                               

Eurazjatyzm

Eurazjatyzm – ruch polityczny powstały na początku XX wieku w środowisku rosyjskiej "białej emigracji". Współcześnie do takich poglądów nawiązuje Aleksandr Dugin.

                                               

Federation des Societes Historiques de l’Europe Orientale

Féderation des Sociétes Historiques de l’Europe Orientale – federacja towarzystw naukowych z Polski, Węgier i Czechosłowacji i innych krajów regionu istniejąca w latach 1927-1939.

                                               

Gender history

Gender history, studia nad kobietami lub herstory – nurt badawczy w naukach humanistycznych, niekiedy traktowany jako odrębna dyscyplina naukowa z pogranicza historiografii i gender studies, zajmujący się między innymi historią kobiet, pełnionymi ...

                                               

Genealogia (1959)

Genealogia – podręcznik genealogii autorstwa Włodzimierza Dworzaczka. Składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi właściwy podręcznik, drugi zawiera 183 tablice, przedstawiające genealogie rodzin panujących w Polsce i krajach sąsiednich oraz najw ...

                                               

Getica

Getica - napisana ok. 551 r. kronika "O pochodzeniu i czynach Gotów”, która jest skróconą wersją większej pracy Kasjodora Historia Gotów w 12 księgach, która nie zachowała się do naszych czasów. Autorem był Jordanes – historyk i kronikarz gocki.

                                               

Nagroda im. Jerzego Giedroycia

Nagroda im. Jerzego Giedroycia – nagroda o profilu humanistycznym ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przyznawana od 2001 za badania nad dziedzictwem paryskiej "Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania ...

                                               

Gramota

Gramota ros. грамота – dokument o charakterze oficjalnym bądź prywatnym na Rusi w X–XVII wieku. Termin został zapożyczony z Bizancjum, gdzie grammata oznaczała posłanie, rozporządzenie i inne dokumenty pisane. W okresie radzieckim słowo to zyskał ...

                                               

Historia antropologiczna

Historia antropologiczna - dziedzina historiografii wykorzystująca metody i perspektywę badawczą antropologii kulturowej. W odróżnieniu od tradycyjnej historiografii, historia antropologiczna rozszerza zakres badań nad społeczeństwem i jednostką ...

                                               

Historia Augusta

Historia Augusta jest zbiorem biografii cesarzy, następców i uzurpatorów od Hadriana, który władał od 117 r. n.e. do śmierci Numeriana w 284 r. n.e. Określenie Scriptores Historiae Augustae nie zostało stworzone przez autora czy autorów dzieła. S ...

                                               

Historia cyfrowa

Historia cyfrowa, historia digitalna – praktyka badań i edukacji historycznej wykorzystująca narzędzia i zasoby cyfrowe; także kierunek teoretyczny w historiografii i historiozofii poruszający wynikające z cyfryzacji kultury i obiegu naukowego wy ...

                                               

Historia historiografii (dyscyplina naukowa)

Historia historiografii – dziedzina wiedzy zajmująca się badaniem dziejów piśmiennictwa historycznego. Ze względu na autorefleksyjny charakter jest spokrewniona z takimi dziedzinami wiedzy jak: epistemologia, naukoznawstwo, filozofia nauki. Histo ...

                                               

Historia Polski (1492–1795)

Historia Polski 1492–1795 – synteza historii Polski autorstwa Mariusza Markiewicza. Historia Polski 1492–1795 jest drugim tomem pięciotomowej syntezy dziejów Polski autorstwa historyków związanych z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskieg ...

                                               

Historia powszechna: wiek XVIII (podręcznik akademicki)

Historia powszechna: wiek XVIII – podręcznik akademicki do historii powszechnej XVIII w. autorstwa prof. dr. hab. Emanuela Rostworowskiego. W latach 60. Państwowe Wydawnictwo Naukowe przystąpiło do wydania serii podręczników akademickich do histo ...

                                               

Historiografia arabska

Powstawać zaczęły biografie kolejnych pokoleń tradentów przekazicieli hadisów, towarzyszy ashab Proroka, ich następców tabi’un, następców ich następców tabi’u at-tabi’in, cenne dla uczonych muzułmańskich dla badania autentyczności hadisów. Można ...

                                               

Historiografia Czampy

Historiografia nieistniejącego już państwa Czamów położonego na wschodnim wybrzeżu półwyspu indochińskiego na terytorium dzisiejszego Wietnamu Środkowego. Historia Czampy budzi wiele kontrowersji ze względu na skąpe i fragmentaryczne materiały do ...

                                               

Idee w Rosji

Idei v Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski – praca zbiorowa wydana w języku polskim, angielskim i rosyjskim od 1999 roku. Wydawcą jest Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkieg ...

                                               

II wojna stuletnia

II wojna stuletnia – termin historiograficzny używany przez niektórych historyków na łączne określenie serii konfliktów między Francją a Anglią/Wielką Brytanią w latach 1689–1815. Wydaje się, że termin ten został wymyślony przez J. R. Seeley, któ ...

                                               

Inskrypcja

Inskrypcja – napis wyryty w twardym materiale. Występuje najczęściej na nagrobkach, tablicach i monetach. Popularnym przykładem inskrypcji są inskrypcje nagrobne. Odczytywaniem i interpretacją inskrypcji zajmuje się nauka pomocnicza historii – ep ...

                                               

Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej

Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej – wschodnioznawczy i sowietologiczny ośrodek naukowo-badawczy działający w latach 1930–1939 w Wilnie przy Uniwersytecie Stefana Batorego, ale posiadający autonomię i samorządność. Przy instytucie działa ...

                                               

Instytut Wschodni w Warszawie

Instytut Wschodni w Warszawie – polska instytucja naukowa z siedzibą w Warszawie. Jeden z pierwszych na świecie ośrodków badań sowietologicznych, kluczowy element organizacyjny struktury ruchu prometejskiego.

                                               

Jesień średniowiecza

Jesień średniowiecza – monografia Johana Huizingi wydana w 1919; w Polsce wydana w 1961 przez Państwowy Instytut Wydawniczy w serii wydawniczej "Rodowody Cywilizacji". Autor przedstawia szeroką panoramę schyłku średniowiecza, mechanizm jego zamie ...

                                               

Kitab Futuh al-Buldan

Kitab Futuh al-Buldan – napisana w języku arabskim książka perskiego historyka o imieniu Ahmad Ibn Jahja al-Balazuri opisująca historię Islamu. "Kitab futuh al-buldan” doczekała się w 1916 przekładu na język angielski przez wybitnego historyka li ...

                                               

Klasycy Historiografii Polskiej

Klasycy Historiografii Polskiej - seria książek historycznych wydawana przez Państwowy Instytut Wydawniczy w latach 1972-1991. Seria od 1979 miała zmieniony tytuł Klasycy Historiografii. Inicjatorem serii był Marian Henryk Serejski. W jej ramach ...

                                               

Klasycy Historiografii Warszawskiej

Klasycy Historiografii Warszawskiej – seria książek historycznych wydawana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwo Neriton. W serii drukowane są klasyczne dzieła historyków związanych z Warszawą. W skład komitetu redak ...

                                               

Klasyczne Dzieła Polskiej Historiografii

Klasyczne Dzieła Polskiej Historiografii – seria książek historycznych z dziedziny mediewistyki wydawana przez Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" w latach 2005–2006.

                                               

Klasyka Polskiej Historiografii

Klasyka Polskiej Historiografii – seria książek historycznych wydawana przez Wydawnictwo Naukowe PWN od 2006 do 2010 roku. Seria w założeniu miała być kontynuacją wcześniejszej serii Klasycy Historiografii Polskiej.