Blog strona 204
                                               

Własność przemysłowa

Własność przemysłowa – rodzaj praw wyłącznych wynikających z narodowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa. Prawa te należy rozumieć nie tylko w kontekście przemysłu, ale także handlu i rolnictwa.

                                               

Biopiractwo

Biopiractwo – praktyka zawłaszczania dziedzictwa genetycznego przyrody przez wielkie koncerny, patentujące poszczególne geny i modyfikowane genetycznie organizmy, a nawet całe gatunki dzikich organizmów, np. roślin leczniczych, o których wiedzę z ...

                                               

Brygada racjonalizatorska

Brygada racjonalizatorska – zespół pracowników jednostki gospodarki uspołecznionej, któremu mogły być powierzone "ważne dla gospodarki narodowej zagadnienia techniczne z dziedziny wynalazczości”. Była to instytucja prawa Polski Ludowej.

                                               

Eurazjatycka Organizacja Patentowa

Eurazjatycka Organizacja Patentowa – organizacja regionalna działająca na podstawie Konwencji o Patencie Eurazjatyckim. Jej zadaniem jest udzielanie patentów eurazjatyckich, a oficjalnym językiem język rosyjski. Siedzibą organizacji jest Moskwa.

                                               

Europejska Organizacja Patentowa

Europejska Organizacja Patentowa, EOP, EPO, EPOrg – ustanowiona na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, organizacja udzielająca patentów europejskich i zrzeszająca państwa uznające na swoim terytorium płynącą z nich ochronę wynalazk ...

                                               

Klasyfikacja nicejska

Klasyfikacja nicejska – klasyfikacja zarządzana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, utworzona w celu klasyfikacji towarów i usług na potrzeby rejestracji znaków towarowych.

                                               

Klasyfikacja wiedeńska

Klasyfikacja wiedeńska – klasyfikacja zarządzana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, utworzona w celu klasyfikacji elementów graficznych znaków towarowych, które posiadają elementy graficzne.

                                               

Know-how

Know-how – oznacza pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i przeprowadzonych testów, o niejawnym, istotnym i określonym charakterze.

                                               

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich

Podpisana w 1973 roku w Monachium Konwencja o udzielaniu patentów europejskich ustala wspólną ścieżkę zgłaszania i udzielania patentów europejskich, obowiązujących w każdym z państw-członków Europejskiej Organizacji Patentowej wskazanych przez wn ...

                                               

Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej (1883)

Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej – umowa międzynarodowa podpisana w Paryżu 20 marca 1883, kilkakrotnie uzupełniana, zmieniona w Sztokholmie 14 lipca 1967. Ustanowiła Międzynarodowy Związek Ochrony Własności Przemysłowej. Należy ...

                                               

Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych

Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych, IPEA – urząd patentowy prowadzący badania zdolności patentowej wynalazków, zgodnie z Układem o Współpracy Patentowej, w ramach procedury badawczej międzynarodowych zgłoszeń patentowych.

                                               

Międzynarodowy Organ Poszukiwań

Międzynarodowy Organ Poszukiwań – urząd patentowy wykonujący poszukiwania stanu techniki podczas procedury badawczej międzynarodowych zgłoszeń patentowych zgodnie z układem PCT. Do działania w charakterze ISA uprawnione są obecnie na podstawie um ...

                                               

Model (wzornictwo)

Model – typ, fason, rodzaj określonego przedmiotu, wyodrębniony ze względu na swoje specyficzne cechy, według określonych kryteriów i oznakowany odrębną nazwą lub symbolem, spośród innych przedmiotów danego typu i marki. Oznaczenie modelu dla gru ...

                                               

Nękanie właściciela znaku towarowego

Nękanie właściciela znaku towarowego – zgodnie z definicją określoną przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych jest to praktyka stosowana przez posiadaczy znaków towarowych wykorzystujących spory sądowe do egzekwowania swoich ...

                                               

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje uczniów z zakresu innowacji i techniki, organizowana przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Adresatami Olim ...

                                               

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – nieistniejąca olimpiada szkolna przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowana przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Na ...

                                               

Oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów rolnych w Unii Europejskiej

Oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów rolnych w Unii Europejskiej – system ochrony regionalnych produktów rolnych w Unii Europejskiej, mający na celu ochronę nazw tych produktów i zapewnienie ich autentyczności. Dotyczy wyrobów wytwarza ...

                                               

Patent

Patent – ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku lub wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną paten ...

                                               

Patent europejski

Patent europejski – patent przyznawany przez Europejski Urząd Patentowy na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Patentu europejskiego nie należy kojarzyć z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, bowiem nie jest to patent europej ...

                                               

Pospolicenie nazw marketingowych

Pospolicenie nazw marketingowych – proces stopniowego przekształcania się nazw własnych produktu lub firmy w pospolite, używane jako synonimy nazw całej grupy produktów danego typu, np. rowery, adidasy, czy pampersy; szczególny przypadek eponimiz ...

                                               

Prawo własności przemysłowej (ustawa)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej – polska ustawa normująca prawo własności przemysłowej. Ustawa określa: zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. stosunki w zakresie wynalazków, wzorów uży ...

                                               

Projekt racjonalizatorski

Projekt racjonalizatorski – zgodnie z prawem własności przemysłowej, jeden z projektów wynalazczych spełniający warunki regulaminu racjonalizacji wprowadzonego przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski, w rozumi ...

                                               

Rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy – inżynier lub prawnik świadczący pomoc prawną i techniczną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym w sprawach własności przemysłowej. Zawód rzecznika patentowego ma za sobą długą tradycję. W Pol ...

                                               

Spór o markę Budweiser

Budweiser – marka piwa, do której prawa roszczą zarówno czeski browar Budějovický Budvar, jak i amerykański browar Anheuser-Busch należący do koncernu AB InBev. Konflikt tych dwóch przedsiębiorstw sięga 1907 roku i w krajach anglojęzycznych bywa ...

                                               

Stan techniki

Stan techniki − według większości systemów patentowych oznacza ogół informacji potencjalnie dostępnej każdemu przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu. Wynalazek należący do stanu techniki nie spełnia koniecznego w ...

                                               

Test trójstopniowy

Test trójstopniowy – klauzula umieszczana w aktach prawnych z zakresu prawa autorskiego, regulująca tworzenie i interpretację przepisów o wyjątkach i ograniczeniach praw autorskich. Zawarto ją w umowach międzynarodowych, dyrektywach unijnych i us ...

                                               

Topografia układu scalonego

Topografia układu scalonego – poddające się ścisłej definicji prawno-technicznej rozwiązanie polegające na przestrzennym rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, dla wszystkich lub części połączeń układu scalo ...

                                               

Troll patentowy

Troll patentowy – pejoratywne określenie na podmiot, który wykorzystuje niedoskonałość przepisów prawa patentowego do uzyskiwania korzyści finansowych. Troll patentowy rejestruje lub też odkupuje od innych patenty dotyczące różnych rozwiązań – ta ...

                                               

Układ o współpracy patentowej

Układ o współpracy patentowej, PCT – międzynarodowa konwencja podpisana 19 czerwca 1970 roku w Waszyngtonie przez 18 państw założycielskich. Obecnie do układu należą 153 państwa, przy czym stronami układu mogą być jedynie państwa, które ratyfikow ...

                                               

Wynalazek

Wynalazek – nowatorskie, oryginalne rozwiązanie problemu technicznego. W naukach inżynieryjnych i badaniach produktowych wynalazek najczęściej przybiera postać nowego urządzenia lub jego elementu, metody lub procesu, dzięki którym możliwe jest wy ...

                                               

Wzór przemysłowy

Wzór przemysłowy – przedmiot prawa własności przemysłowej. Wzór przemysłowy jest rezultatem działalności twórczej wzornictwa przemysłowego.

                                               

Wzór użytkowy

Wzór użytkowy – nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy i zestawienia przedmiotu o trwałej postaci, przy czym użyteczność takiego rozwiązania wyraża się możliwością osiągnięcia celu mającego praktyczne z ...

                                               

Zastrzeżenia patentowe

Zastrzeżenia patentowe – cechy wynalazku definiujące zakres jego ochrony patentowej i stanowią element zarówno opisu patentowego, jak i zgłoszeniowego, który powinien zawierać co najmniej jedno zastrzeżenie patentowe. Zastrzeżenia patentowe powin ...

                                               

Znak towarowy

Znak towarowy – każde oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy i jest możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i do ...

                                               

Znak towarowy powszechnie znany

Znak towarowy powszechnie znany – choć prawo własności przemysłowej nie zawiera definicji znaku powszechnie znanego, zgodnie z dominującym poglądem doktryny, utrwalonym również w orzecznictwie i stanowisku Urzędu Patentowego RP, znak towarowy aby ...

                                               

Agrafka

Agrafka – rodzaj zapinki wykonanej z drutu, której jeden koniec zahacza się za zagięcie znajdujące się na drugim końcu. Służy do szybkiego łączenia dwóch elementów tkaniny lub, w przypadku agrafki wędkarskiej, sztucznej przynęty z żyłką.

                                               

Biała laska

Biała laska – laska używana przez osoby niewidome, zarówno jako pomoc, jak i sygnał dla osób sprawnych. Tradycyjna biała laska chroni osobę niewidomą przed zderzeniem z przeszkodą pionową lub poziomą, umożliwia rozpoznanie terenu, a także sygnali ...

                                               

Brzytwa

Brzytwa – narzędzie używane kiedyś powszechnie do golenia. W kształcie przypomina ostrze noża, osadzone przegubowo w drewnianej lub plastikowej rączce. Ostrze wykonane było najczęściej ze stali wysokowęglowej, rzadziej ze stali nierdzewnej. Rączk ...

                                               

Chindōgu

Chindōgu - rzeczy wymyślone po to, aby usprawnić proste czynności. Twórcą tego terminu jest Kenji Kawakami. Twórcom chindōgu przyświeca myśl, aby produkt z pozoru użyteczny był całkowicie nieużyteczny. Przedmioty zaliczane do chindōgu muszą spełn ...

                                               

Fajerka

Fajerka – częściej fajerki, kilka wzajemnie opierających się na sobie obręczy żeliwnych, przykrywających otwór w żeliwnej płycie kuchennej. Można je zakładać i zdejmować przy pomocy pogrzebacza w kształcie haczyka, czyli hakowato zagiętego drutu ...

                                               

Firanka

Firanka – ozdobna osłona na okno, najczęściej biała, zazwyczaj z delikatnej tkaniny. Stosowana jako osłona przed wlatującymi owadami, a także, podobnie jak zasłona, ma za zadanie chronić intymność mieszkańców przed spojrzeniami przechodniów.

                                               

Gadżet

Gadżet – przyrząd, urządzenie; niewielki przedmiot, czasem niepełniący funkcji użytkowej. Gadżetami mogą być reklamówki, figurki, podstawki, przyciski do papieru, długopisy, breloczki, itp. Gadżet oznacza również nowe urządzenie techniczne o kwes ...

                                               

Golarka

Golarka elektryczna – maszynka do golenia włosów z ciała, która podczas działania wykorzystuje system ostrzy napędzanych silniczkiem elektrycznym lub elektromagnesem.

                                               

Gumka do ścierania

Gumka do ścierania została wynaleziona w 1770 roku przez odkrywcę tlenu Josepha Priestleya. Zauważył on, że kawałek kauczuku świetnie nadaje się do wycierania śladów ołówka. Grafitowy pył ściera się wraz z włókienkami celulozy, nie uszkadzając pa ...

                                               

Gumka recepturka

Gumka recepturka – cienki, gumowy bądź lateksowy, elastyczny pasek zamknięty w okrąg, służący głównie do nietrwałego spinania ze sobą przedmiotów. Obwód gumki recepturki zazwyczaj nie przekracza 25‒30 centymetrów. Gumka recepturka została wynalez ...

                                               

Kartka

Kartka – część książki, gazety, czasopisma, zeszytu lub notesu. Najczęściej jest biała i prostokątna. Może być wykonana z papieru, pergaminu, welinu albo papirusu. Jeśli jest czysta lub niezadrukowana to zwykle służy do pisania, rysowania lub dru ...

                                               

Klaser

Klaser – rodzaj albumu, w którym kolekcjonerzy umieszczają drobne, płaskie obiekty. Najczęściej stosowany do znaczków pocztowych; istnieją także klasery do monet, kopert, pocztówek, kart i podobnych obiektów.

                                               

Koksiak

Koksiak – przenośne palenisko w postaci stalowego kosza do spalania koksu, służące do ogrzania się na wolnym powietrzu. Znane ze stosowania podczas stanu wojennego w Polsce 1981–1983 przez żołnierzy i milicjantów do ogrzewania się w mrozy na post ...

                                               

Kosz (pojemnik)

Kosz – rodzaj pojemnika, plecionego najczęściej z wikliny, czyli młodych giętkich pędów odpowiednich gatunków wierzby. Rzadziej kosze wyplatane są ze słomy lub korzeni, na przykład jałowca lub świerka. Kosze znajdują szerokie zastosowanie jako wy ...

                                               

Laktator

Laktator – urządzenie pozwalające karmiącym kobietom na odciąganie pokarmu. Urządzenie pozwala w łatwy sposób odciągać pokarm i podawać go w butelce dzieciom, które nie potrafią samodzielnie ssać, lub gdy kobieta karmiąca ma w planie kilkugodzinn ...