Blog strona 207
                                               

Meaconing

Meaconing – zakłócenie i wyciszenie odbieranych sygnałów radiowych, a następnie ponowne, opóźnione nadawanie cudzych sygnałów nawigacyjnych prowadzone w celu zmylenia nawigatora wroga. W wyniku takich działań statki powietrzne lub stacje naziemne ...

                                               

Obra-3

Obra-3 – system samoosłony pojazdu lub obiektu wojskowego, wykrywający opromieniowanie laserem z dalmierza lub laserem naprowadzającym pocisk rakietowy. System opracowany został w Bumar PCO i jest stosowany na pojazdach KTO Rosomak, Anders i PT-9 ...

                                               

Rozmagnesowanie

Rozmagnesowanie, demagnetyzacja – usunięcie namagnesowania np. narzędzi, okrętów itp. Wykonuje się je zanikającym, przemiennym polem magnetycznym. Małe przedmioty narzędzia, maski kineskopów rozmagnesowuje się przesuwając je przez cewkę zasilaną ...

                                               

Rozpoznanie elektromagnetyczne

Rozpoznanie elektromagnetyczne – rodzaj działalności wywiadowczej prowadzonej w środowisku promieniowania elektromagnetycznego, między innymi w telekomunikacji, teleinformatyce. Inaczej zwany wywiadem elektromagnetycznym, elektronicznym, radioele ...

                                               

Samonaprowadzanie

Samonaprowadzanie - samoczynne kierowanie się pocisku na cel, polegające na automatycznym wykrywaniu celu, określaniu jego położenia i uruchamianiu układu sterującego powodującego spotkanie pocisku z celem albo wybuch pocisku w odległości zapewni ...

                                               

Samonaprowadzanie aktywne

Samonaprowadzanie aktywne – jedna z grup układów samonaprowadzania pocisków kierowanych na cel. Samonaprowadzanie aktywne polega na ciągłym opromienianiu celu falami elektromagnetycznymi przez nadajnik znajdujący się w pocisku i odbieraniu fal od ...

                                               

Samonaprowadzanie pasywne

Samonaprowadzanie pasywne – jedna z grup układów samonaprowadzania pocisków na cel. Samonaprowadzanie pasywne stosuje się przy kierowaniu pocisków na obiekty, które są silnym źródłem promieniowania podczerwonego, świetlnego, radiowego lub źródłem ...

                                               

Samonaprowadzanie półaktywne

Samonaprowadzanie półaktywne – jedna z grup układów samonaprowadzania pocisków kierowanych na cel. Samonaprowadzanie półaktywne polega na ciągłym odbieraniu fal elektromagnetycznych odbitych od celu, lecz wysyłanych przez nadajnik znajdujący się ...

                                               

Stealth

Stealth – techniki mające na celu zmniejszenie możliwości wykrycia obiektu znanymi metodami obserwacji: począwszy od ludzkiego wzroku i słuchu, na metodach technicznych kończąc. Obecnie dotyczy ona głównie zmniejszenia echa radarowego, emisji pod ...

                                               

System uzbrojenia

System uzbrojenia system) – połączenie jednego lub wielu środków uzbrojenia z odpowiednim sprzętem, materiałami, obsługą, personelem i środkami dowozu oraz instalacją, niezbędnymi dla zapewnienia jego samowystarczalności.

                                               

System zarządzania polem walki

System zarządzania polem walki – zintegrowane oprogramowanie i sprzęt mające za zadanie wsparcie planowania, dowodzenia i łączności w siłach zbrojnych oraz kierowania i łączności w strukturach zarządzania kryzysowego. Systemy BMS rozwijane w Pols ...

                                               

Tafios

Tafios – kryptonim pracy badawczo-rozwojowej zleconej przez MON do Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w roku 1994. Miała ona na celu opracowanie automatycznego sygnalizatora skażeń chemicznych i promieniotwórczych. W 1998 roku zakończyły s ...

                                               

Wojna cybernetyczna

Wojna cybernetyczna – wykorzystanie komputerów, internetu i innych środków przechowywania lub rozprzestrzeniania informacji w celu przeprowadzania ataków na systemy informatyczne przeciwnika. Wojnę cybernetyczną której nie należy mylić z wojną in ...

                                               

Animacja techniczna

Animacja techniczna - metoda przedstawienia funkcji produktu, jego pracy, budowy, sposobu montażu czy demontażu. Przedstawiająca rzeczywistość realistyczną jaki i nierealistyczną w formie animowanego filmu.

                                               

Apretura

Apretura – uszlachetnianie, wykańczanie materiału nadające mu nowych lub lepszych cech i właściwości podnoszących ich właściwości użytkowe. Apreturowanie stosuje się przede wszystkim w stosunku do tkanin i skór ale też do papieru a nawet drewna. ...

                                               

Brykietowanie

Brykietowanie − formowanie sypkich, luźnych, drobnoziarnistych substancji, jak np. rud czy miału węglowego, w zwięzłe bryły o kształcie najczęściej prostopadłościanu lub kuli, nazywanych brykietami. W czasie ich formowania, które odbywa się w wys ...

                                               

Cięcie laserowe

Cięcie laserowe stanowi nowoczesną metodę obróbki o podobnych parametrach wymiarowych jak klasyczna obróbka mechaniczna. Podstawowa różnica tkwi w stosowanym czynniku tnącym, który w przypadku cięcia laserowego stanowi gorący promień lasera oraz ...

                                               

Cięcie plazmowe

Cięcie plazmowe – proces cięcia metali przy zastosowaniu łuku plazmowego. Cięcie plazmowe prowadzone jest w sposób zmechanizowany lub ręczny. Procesy cięcia zmechanizowanego dotyczą głównie cięcia przy zastosowaniu przecinarek CNC lub robotów prz ...

                                               

Clean room

Pomieszczenie czyste – rodzaj pomieszczenia o kontrolowanych parametrach środowiskowych, w szczególności zanieczyszczeń typu: pył, kurz, bakterie, opary chemiczne itp. Pomieszczenia takie są używane do badań naukowych, jak również do produkcji z ...

                                               

Cyzelowanie

Cyzelowanie – rodzaj artystycznej obróbki plastycznej metalowych rzeźb i wyrobów rzemiosła artystycznego, wykutych, odlanych, tłoczonych lub wyoblanych. Metoda ta ma zastosowanie do: wydobycia szczegółów ozdób i rysunku ornamentu, wykończenia i n ...

                                               

Dekatyzacja

Dekatyzacja - poddawanie tkaniny działaniu gorącej wody, pary wodnej i zimnej wody, mające doprowadzić do skurczenia się włókien i stabilizacji ich wymiarów. Ma to na celu uniknięcie zbiegania się tkaniny w okresie użytkowania.

                                               

Efekt lotosu

Efekt lotosu – w technologii zjawisko samooczyszczania się powierzchni odkryte po raz pierwszy u roślin z rodzaju lotos Nelumbo. W kulturach wschodnich lotosy są symbolem czystości. Mimo że rosną w mulistych rzekach i jeziorach, ich liście i kwia ...

                                               

Elektryczna tomografia pojemnościowa

Elektryczna tomografia pojemnościowa – technika obrazowania pozwalająca na wizualizację przestrzennego rozkładu przenikalności elektrycznej w badanej objętości. Obraz przestrzennego rozkładu przenikalności elektrycznej jest rekonstruowany na pods ...

                                               

Float (szkło)

Float – proces produkcji szkła płaskiego, zwany też procesem Pilkingtona, wynaleziony w roku 1952 przez sir Alastaira Pilkingtona. Na początku lat 50. XX w. Alastair Pilkington Lionel Alexander Bethune Pilkington i Kenneth Bickerstaff z firmy Pil ...

                                               

Flokowanie

Flokowanie - proces technologiczny polegający na nanoszeniu na przedmioty wykonane z tkaniny, drewna, szkła, tworzywa sztucznego lub gumy ozdobnej warstwy ze strzyży tekstylnej. Strzyża tekstylna to włókno z tworzywa sztucznego pocięte na odcinki ...

                                               

Gięcie

Gięcie – rodzaj technologii obróbki materiałów polegający na trwałej zmianie krzywizn przedmiotu obrabianego. Jeżeli w wyniku tej obróbki otrzymuje się przedmiot zakrzywiony to mówimy o wyginaniu. Jeżeli gięcie powoduje wyprostowanie obrabianego ...

                                               

Gofrowanie

Gofrowanie – wykończeniowa obróbka skór, tkanin, blach oraz papieru polegająca na wytłoczeniu na ich powierzchni plastycznych wzorów za pomocą kalandra, czyli podwójnego walca.

                                               

Hydrosiew

Hydrosiew – biologiczny sposób rekultywacji gruntów, stromych hałd polegający na hydromechanicznym pokrywaniu powierzchni preparatem będącym mieszaniną złożoną z wody, nasion roślin, hydromulczu celulozowego, nawozów oraz substancji zabezpieczają ...

                                               

Impregnacja

Impregnacja - nasycanie materiałów roztworami żywic, rozpuszczonego wosku i innymi substancjami chemicznymi. Proces ma wzmocnić i zabezpieczyć podłoże lub materiał przed szkodliwym działaniem wilgoci, pleśni, owadów, ognia itp. Impregnacja stosow ...

                                               

Laminowanie folii ceramicznych

Laminowanie folii ceramicznych jest to metoda wytwarzania ceramicznych tworzyw gradientowych polegającą na spiekaniu cienkich półfabrykatów ceramicznych wytworzonych w procesie prasowania rolkowego lub techniką odlewania na ruchome podłoże gęstwy ...

                                               

Łupanie

Łupanie to obróbka polegająca na dzieleniu materiału wzdłuż płaszczyzn najmniejszej spoistości. Łupanie drewna pot. batonowanie - dzielenie drewna równolegle do przebiegu włókien za pomocą łuparki do drewna lub przez wbijanie siekiery lub klinów ...

                                               

Malowanie elektroforetyczne

Malowanie elektroforetyczne − technika nakładania powłok malarskich wykorzystująca zjawisko elektroforezy, to jest rozdzielania mieszaniny substancji chemicznych pod wpływem pola elektrycznego. Farby wykorzystywane do malowania elektroforetyczneg ...

                                               

Malowanie proszkowe

Malowanie proszkowe – polega na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby proszkowej na powierzchnię przewodzącą np. metalu. Osadzona warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni malowanego detalu dzięki siłom elektrostatycznym. W malowaniu pros ...

                                               

Manipulacja (technologia)

Manipulacja to czynności wykonywane przez człowieka lub maszynę w celu właściwego rozmieszczenia przedmiotów lub narzędzi w przestrzeni roboczej. Dla przykładu, aby zmontować telefon komórkowy należy złożyć w całość wszystkie elementy we właściwe ...

                                               

Mechanosynteza

Mechanosynteza - rodzaj technologii otrzymywania materiału w procesie mechanicznym. Proces ten polega na ciągłym poddawaniu materiału mechanicznym oddziaływaniom, w wyniku których w materiale następują zmiany struktury krystalicznej bądź mikrostr ...

                                               

Metoda ABTS

Metoda ABTS – technika wykorzystywana do pomiaru zdolności antyoksydacyjnej różnych próbek, w tym płynów ustrojowych oraz próbek żywności, w której wolnym rodnikiem jest związek ABTS. To metoda oparta na przeniesieniu elektronu, wykorzystująca ró ...

                                               

Mielenie

Mielenie to proces technologiczny rozdrabniania metodą miażdżenia prowadzony w młynach i młynkach. Produkt otrzymany w wyniku tego procesu charakteryzuje się drobnym ziarnem.

                                               

Montaż

Montaż – rodzaj pracy polegającej na stosowaniu połączeń różnych ze sobą przedmiotów. W procesie produkcyjnym montaż polega na połączeniu ze sobą gotowych elementów tzw. półfabrykatów dostarczanych do fabryki w relacji od kooperantów, którzy prod ...

                                               

Montaż (technika)

Montaż jest łączeniem oddzielnych części w całość. W technice wiąże się to ze składaniem elementów w zespoły konstrukcyjne, a tych w maszyny i urządzenia. Działania montażowe realizowane są w oparciu o dokumentację techniczną.

                                               

Natrysk plazmowy

Natrysk plazmowy – metoda pokrywania materiałów warstwami o różnorakich właściwościach wykorzystującą wysoką temperaturę strumienia plazmy niskotemperaturowej. Jest to metoda zbliżona do napawania, jednak w natrysku plazmowym nie dochodzi do nadt ...

                                               

Nawanianie THT

Nawanianie THT – proces technologiczny polegający na mieszaniu tetrahydrotiofenu z gazem ziemnym w tzw. nawanialniach, w celu nadania mu nieprzyjemnej woni. Nadawanie bezwonnym, niebezpiecznym gazom użytkowym nieprzyjemnego zapachu ma na celu uła ...

                                               

Normatyw materiałowy

Normatyw Materiałowy - dokument określający ilość i rodzaj materiału, przydzielanego dla konkretnych działów zakładu produkcyjnego.

                                               

Obróbka

Obróbka – nadanie nowych cech przedmiotowi obrabianemu, zgodnie z założeniami technologicznymi, np. wymiarów, twardości, gładkości. Obróbka jest procesem przetwarzania surowca w końcowy produkt. Obróbki dokonuje się za pomocą narzędzi lub maszyn ...

                                               

Obróbka mechaniczna

Obróbka mechaniczna - ogólna nazwa obróbki, przy której następuje zmiana wymiarów zewnętrznych obrabianego elementu lub materiału poprzez oddzielanie fragmentów lub wywieranie nacisku mechanicznego. Obróbka mechaniczna jest często przeprowadzana ...

                                               

Obróbka metali

Obróbka metali - zestawienie procesów, w trakcie których – poprzez użycie odpowiednich technologii – dochodzi do zmiany kształtów poszczególnych elementów. Zmiany obejmują również modyfikację ich wymiarów, a także właściwości. Przetwarzanie metal ...

                                               

Operacja (technologia)

Operacja – część procesu technologicznego obejmująca czynności wykonywane na jednym przedmiocie, na jednym stanowisku pracy przez jedną lub kilka osób, bez przerw na inne prace. Przykładem operacji może być grzanie w obróbce cieplnej składające s ...

                                               

Owerlok

Owerlok – rodzaj ściegu krawieckiego służącego do łączenia, zabezpieczania lub ozdobnego wykańczania elementów odzieży i innych wyrobów przemysłu odzieżowego. Niezbędny przy produkcji odzieży wykonanej z materiałów elastycznych, np. dzianin. Nazw ...

                                               

Prasowanie

Prasowanie - rodzaj obróbki mechanicznej polegający na zmianie geometrii oraz struktury obrabianego przedmiotu w wyniku wywierania nacisku na element obrabiany. Od kucia odróżnia ją fakt, że w przypadku prasowania wywierany jest nacisk statyczny, ...

                                               

Proces technologiczny ciągły

Proces technologiczny ciągły – proces technologiczny, który przebiega w ustalonych warunkach, a doprowadzanie surowców i odbieranie produktów odbywa się równocześnie, w sposób nieprzerwany. W przypadku procesów wieloetapowych, wymienione warunki ...

                                               

Proces technologiczny okresowy

Proces technologiczny okresowy – proces technologiczny cyklicznie powtarzany, co jest związane z cyklicznymi zmianami parametrów technologicznych. Surowce są dostarczane do instalacji w odstępach czasu, wynikających z technologicznej koncepcji pr ...