Blog strona 210
                                               

Nabytek archiwalny

Nabytek archiwalny – w archiwistyce materiał archiwalny, który wpłynął i został włączony do zasobu archiwum. Mogło się to stać w drodze dopływu materiałów archiwalnych, kupna, darów lub depozytów wieczystych. Nabytki są rejestrowane w księdze nab ...

                                               

Narastający zasób archiwalny

Narastający zasób archiwalny – materiały archiwalne, wytwarzane i przechowywane u aktotwórcy, przed ich przekazaniem do wieczystego przechowywania, np. do archiwum państwowego. W tym czasie dokumentacja ta jest poddawana selekcji, w wyniku której ...

                                               

Narodowa Rada Badań Archiwów Securitate

Narodowa Rada Badań Archiwów Securitate, organ państwowy powstały na mocy ustawy nr 187 z dnia 7 grudnia 1999. Początkowo prace w tym zakresie były kontynuowane pod nadzorem rumuńskich służb specjalnych, a dokumenty były rozdawane jedynie na wnio ...

                                               

Narodowy zasób archiwalny

Narodowy zasób archiwalny – pojęcie, które do archiwistyki polskiej wprowadziła w 1983 r. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Oznacza dokumentację zawierającą ważne informacje o wszelkich przejawach życia narodu w przeszłości i ob ...

                                               

Obliteracja

Obliteracja – termin pochodzący z jęz. łacińskiego określający zatarcie, usunięcie, zamazanie, wymazanie, zatarcie, wydrapanie, czyniąc go lub jego fragment nieczytelnym.

                                               

Otwarty System Archiwizacji

Otwarty System Archiwizacji – program informatyczny służący do opisu zespołów archiwalnych. Stworzony przede wszystkim dla archiwów społecznych – organizacji pozarządowych, bibliotek, muzeów, instytucji, a także kolekcjonerów czy osób prywatnych. ...

                                               

Paginacja

Paginacja – przypisywanie kolejnych liczb do kolejnych stron rękopisu lub druku. Jedna z dwóch metod numeracji obok foliacji polegającej na numerowaniu kolejnych kart. Paginacja jest sposobem liczenia i porządkowania wszystkich zapisanych stron z ...

                                               

Palimpsest (piśmiennictwo)

Palimpsest – rękopis spisany na używanym już wcześniej materiale piśmiennym, z którego usunięto poprzedni tekst, najczęściej w celu zmniejszenia kosztów nowego materiału. Spotykanym równolegle terminem technicznym jest codex rescriptus. Starożytn ...

                                               

Państwowy zasób archiwalny

ang. - state archival fonds, niem. - Staatlicher Archivfonds, ros. - gosudarstwiennyj archiwnyj fond, włos. - patrimonio archivistico statale. Termin ten został przeniesiony z archiwistyki radzieckiej i wprowadzony do stosowania w Polsce w 1951 r ...

                                               

Poszyt

Poszyt - grupa składek, bifoliów lub kart, zszyta i oprawna zazwyczaj w półsztywny karton, stanowiąca najczęściej jednostkę inwentarzową lub jej część.

                                               

Prezenta (archiwistyka)

Prezenta, prezentata – adnotacja stawiana na korespondencji wpływającej do instytucji, świadcząca o przyjęciu pisma do dalszego rozpatrywania, zawiera zazwyczaj następujące informacje: nazwa instytucji, data wpływu, znak sprawy, liczba załącznikó ...

                                               

Przedpole archiwalne

Przedpole archiwalne – komórki wytwarzające, gromadzące lub przechowujące dokumentację, które podlegają kontroli archiwum państwowego związanej z nadzorem nad narastającym zasobem archiwalnym. Archiwum państwowe nadzoruje przedpole archiwalne w z ...

                                               

Registratura

Registratura – słowo to pochodzi z łacińskiego registrare, co oznacza dosłownie "zapisywać” oraz od registrum czyli "lista”, "rejestr”. Registratura to przede wszystkim akta bieżące lub całość akt aktotwórcy, w którego skład wchodzą zarówno akta ...

                                               

Reprografia

Reprografia - ogół zagadnień i metod, dotyczących kopiowania materiałów graficznych i piśmienniczych, przy pomocy środków mechanicznych lub elektronicznych. Kopie reprograficzne wykonuje się najczęściej w celu zabezpieczenia oryginałów przed znis ...

                                               

Retrokonwersja

Retrokonwersja - proces przenoszenia opisów katalogowych, bibliograficznych księgozbioru z katalogu kartkowego biblioteki do katalogu komputerowego zintegrowanego systemu bibliotecznego lub do bazy danych. Dotyczy także przenoszenia do bazy infor ...

                                               

Rewers (archiwistyka)

Rewers – wypełniony dokument potwierdzający wypożyczenie materiałów archiwalnych do pracowni, bądź poza teren archiwum. Na jego podstawie osoba wypożyczająca dokumenty zobowiązana jest do ich zwrotu.

                                               

Seria (archiwistyka)

Seria – szereg jednostek archiwalnych w zespole archiwalnym stanowiących pewną całość, usystematyzowaną i uporządkowaną pod względem treści lub formy zewnętrznej. Podział zespołu na serie jest ustalany po przejrzeniu zawartości zespołu. Układ ser ...

                                               

Skład chronologiczny

Skład chronologiczny – na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłado ...

                                               

Skontrum

Skontrum – kontrola zbiorów bibliotecznych lub archiwalnych, przeprowadzana w oparciu o istniejący inwentarz lub inną pomoc ewidencyjną, mająca na celu ustalenie stanu faktycznego zbiorów i ujawnienie braków. W bibliotekach, w zależności od wielk ...

                                               

Sukcesja archiwalna

Sukcesja archiwalna - nazywana też dziedziczeniem; oznacza przejmowanie materiałów archiwalnych w następstwie przejęcia całości lub części kompetencji merytorycznych przez inną jednostkę organizacyjną. Przejęcie zakresu kompetencji lub zadań prze ...

                                               

Sygnatura akt

Sygnatura akt – alfanumeryczne oznaczenie akt danej sprawy rozpoznawanej przez sąd, a także przez inny organ władzy publicznej. Oznaczenie to służy jako identyfikator sprawy i jednocześnie zawiera w sobie najważniejsze informacje o rodzaju sprawy ...

                                               

Sygnatura archiwalna

Sygnatura archiwalna – w archiwistyce znak rozpoznawczy przypisany jednostce archiwalnej lub inwentarzowej, który określa jej miejsce w obrębie zespołu i umożliwia jej identyfikację. Także zestaw znaków określających bieżące miejsce przechowywani ...

                                               

System kancelaryjny

System kancelaryjny – zbiór zorganizowanych i powiązanych ze sobą elementów organizacji mających wpływ na formę akt. Współcześnie w Polsce są stosowane różne warianty rzeczowego systemu kancelaryjnego – systemu akt spraw opartego na jednolitym rz ...

                                               

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w skrócie zwana czasem ustawą archiwalną - polska ustawa całościowo regulująca prawo archiwalne. Razem z przepisami wykonawczymi oraz resortowymi aktami prawnymi tworzy p ...

                                               

Zasada pertynencji terytorialnej

Zasada pertynencji terytorialnej - to jedna z podstawowych zasad archiwistyki, zasada "naturalna", stosowana przez archiwistów już przed jej sformułowaniem przez Bertholda Niebuhra w 1815 roku, która głosi że: akta powstałe na danym terytorium lu ...

                                               

Zasada proweniencji

Zasada proweniencji - zdefiniowana została w 1898 roku przez Samuela Mullera, Johana Adriana Feitha i Roberta Fruina. Jest to naczelna i naturalna zasada archiwalna, stosowana powszechnie. Została zaakceptowana w 1910 przez I Międzynarodowy Kongr ...

                                               

Zasób archiwalny

Zasób archiwalny – całość dokumentacji zgromadzona w jednym lub wielu archiwach. Może to być: narodowy zasób archiwalny, rozumiany jako całość zarchiwizowanego oraz mającego się zarchiwizować w przyszłości zasobu niezależnie od miejsca przechowyw ...

                                               

Zbiór archiwalny

Zbiór archiwalny - zbiór materiałów archiwalnych, zgromadzony przez urzędy, instytucje, osoby fizyczne itp., przy uwzględnieniu pewnych kryteriów doboru i w określonym celu. W przeciwieństwie do zespołu archiwalnego zbiór archiwalny składa się z ...

                                               

ZoSIA

ZoSIA – system informatyczny użytkowany we wszystkich polskich archiwach państwowych, realizowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. System umożliwia prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych, tworzenie pomocy archiwalnych oraz prowadzenie kwer ...

                                               

Bibliologia

Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści, a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką daw ...

                                               

Anonim

Anonim – termin oznaczający nieznanego autora dzieła, jak również samo niepodpisane dzieło. W ujęciu bibliologicznym za anonim uważa się całkowity brak podpisu, który uniemożliwia rozpoznanie autora nawet poprzez porównanie do autorstwa innych dz ...

                                               

Antykwariat

Antykwariat – firma zajmująca się handlem starymi przedmiotami, mającymi wartość historyczną, estetyczną lub materialną; sklep oferujący antyki bądź książki.

                                               

Bibliofilstwo

Bibliofilstwo – miłośnictwo i znawstwo w zbieraniu książek, uwzględniające zarówno dobór tematyczny jak też rzadkość dzieła. Terminu "bibliofilstwo” użył po raz pierwszy Richard de Bury, kanclerz Edwarda III, jeden z najwybitniejszych bibliofilów ...

                                               

Bibliomania

Bibliomania – jeden z możliwych objawów w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym polegający na obsesyjnej namiętności do kolekcjonowania książek rzadkich lub efektownych bez względu na ich wartość intelektualną czy użytkową. Amerykańskie Towarzystwo P ...

                                               

Bibliometria

Bibliometria – termin stosowany od 1969 r., przez Alana Pritcharda i Roberta A. Faithorne’a zamiast wcześniejszego, nieścisłego terminu bibliografia statystyczna. Nauka ta wywodzi się z badań naukometrycznych i jest zbiorem metod matematycznych o ...

                                               

Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych

Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych – seria wydawnicza ukazująca się w Wydawnictwie Naukowym i Edukacyjnym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich obok siedmiu innych stałych serii. Ma ustalone szatę, znak graficzny oraz numerację. ...

                                               

Biologia książki

Biologia książki – nauka pomocnicza bibliologii zajmująca się wpływem organizmów żywych na trwałość i jakość zbiorów bibliotecznych oraz metodami ochrony przed tymi organizmami. Wbrew nieco mylącej nazwie zajmuje się nie tylko książkami, ale równ ...

                                               

Blook

Blook – neologizm na określenie książek, które powstały z blogów lub stron WWW. Książki te mogą stanowić wynik wydawniczej adaptacji bloga albo też projektu wydawniczego z rozmysłem zapoczątkowanego w sieci. Osobny rodzaj blooków stanowią książki ...

                                               

Bukinista

Bukinista – uliczny antykwariusz, handlujący starymi i używanymi książkami. Nazwa początkowo odnosiła się głównie do paryskich antykwariuszy handlujących na stoiskach nad Sekwaną. Bukinistami nazywano też potocznie w Polsce sprzedawców nowych ksi ...

                                               

Cymelia

Cymelia albo cimelia – zbiory lub obiekty o szczególnej wartości, odpowiednio chronione i przechowywane; najcenniejsze druki i rękopisy w bibliotece, wydzielone z zasobów i specjalnie chronione; rzadziej pisma i druki zakazane tzw. prohibita. Sta ...

                                               

Czytelnictwo

Czytelnictwo – działalność człowieka związana z czytaniem książek. Obejmuje kręgi czytelników mających różne upodobania i kierujących się różnymi motywami skłaniającymi do sięgnięcia po wybrany tekst. Bibliolodzy rozróżniają ponadto różne szczegó ...

                                               

Dokument pochodny

Dokument pochodny jest to dokument: zawierający dane lub informacje o innych dokumentach, sporządzony na podstawie dokumentów prymarnych, np. spis bibliograficzny, przegląd dokumentacyjny. opracowany na podstawie dokumentuów pierwotnegonych, zawi ...

                                               

Dokument wtórny

Dokument wtórny – dokument, który został sporządzony na podstawie innego dokumentu pierwotnego lub pochodnego. Dokument jest reprodukcją dokumentu oryginalnego, a więc jest równokształtny z tym dokumentem w planie treści i w planie wyrażania. Dok ...

                                               

Dyspozycje

Dyspozycje – istniejące w każdej jednostce wrodzone skłonności do podejmowania określonych czynności psychofizycznych, na których kształtowanie duży wpływ wywiera środowisko zewnętrzne. To określone warunki, które umożliwiają człowiekowi podejmow ...

                                               

Fragment

Fragment – zachowana część zaginionego dzieła danego autora, bądź ogólniej jego zaginionej twórczości. Do fragmentów zaliczają się zarówno części kopii danego utworu, które dotrwały do naszych czasów, jak i wszystkie cytaty, streszczenia i opisy ...

                                               

Indeks osobowy

Indeks osobowy – alfabetyczny spis pomocniczy nazwisk, dołączony do bibliografii lub książek, opatrzony numerem strony, ułatwiającym odnalezienie w publikacji konkretnego nazwiska. Obejmuje występujące w dziele nazwiska z wyjątkiem tych, które mi ...

                                               

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – Jednostka dydaktyczno-naukowa znajdująca się w strukturach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

                                               

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna wchodząca w skład Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Instytut prowadzi działalność dydaktyczną i badawc ...

                                               

Jólabókaflód

Jólabókaflódid – to coroczny islandzki zwyczaj wzajemnego obdarowywania się książkami w okresie kilku miesięcy przed dniami świąt Bożego Narodzenia. Okres ten jest okazją do pojawiania się na islandzkim rynku książkowym bardzo wielu nowych publik ...

                                               

Kompetencje czytelnicze

Kompetencje czytelnicze – zwane także lekturowymi, to indywidualne możliwości i umiejętności każdego człowieka w zakresie czytelnictwa. Składają się one m.in. na proces odbioru dzieła, jego wykorzystywanie i oddziaływanie, opanowanie umiejętności ...