Blog strona 214
                                               

F2B

F2B - odmiana modelu B2B, w którym instytucje finansowe oferują swoje usługi innym firmom za pośrednicwem Internetu. Oferują w ten sposób pełną obsługę operacji finansowych swoich klientów, oraz usługi dodatkowe z nimi związane: wszelkie usługi b ...

                                               

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna lub kancelaria zboru – biuro lub pokój urzędowy przeznaczony do spraw administracyjnych lub duszpasterskich parafii bądź zboru. Zazwyczaj jest to pomieszczenie wydzielone na plebanii lub w kościele. Jest miejscem składowania ...

                                               

Komisja

Komisja – zespół ludzi oddelegowany z większego grona, powołany specjalnie do nadzorowania wykonywania jakiegoś zadania, przy czym zadanie to może być również wykonywane przez komisję samodzielnie. Podstawową cechą działania komisji jest kolektyw ...

                                               

Materiały archiwalne

Materiały archiwalne – zgodnie z polskim prawem archiwalnym, dokumenty przechowywane wieczyście, oznaczane symbolem kategorii archiwalnej "A"; materiały archiwalne powstają m.in. w jednostkach organizacyjnych wytypowanych i znajdujących się pod n ...

                                               

Mianowanie

Mianowanie – podstawa nawiązania stosunku pracy, odrębna od umowy, powodująca powstanie stosunku służbowego wraz z doręczeniem osobie mianowanej aktu nominacyjnego przez właściwy organ. Stosunek pracy na podstawie mianowania powstaje m.in. z nauc ...

                                               

Podział typu historycznego (administracja)

Podział typu historycznego – jeden z dwóch typów podziałów administracyjnych. Podziały historyczne kształtowane były na drodze wielowiekowego rozwoju, zmieniając się z upływem czasu w niewielkim stopniu. Podział typu historycznego, charakterystyc ...

                                               

Repozytorium

Repozytorium – miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania. Dziś termin stosowany jest również w odniesieniu do najrozmaitszych zasobów cyfrowych baz danych, zbioru pakietów czy kodów źr ...

                                               

RIF

Regionalna Instytucja Finansująca, RIF – 16 instytucji działających na terenie każdego województwa. Ich głównym zadaniem jest kontraktowanie oraz wdrażanie funduszy strukturalnych na terenie danych województw. Do głównych zadań RIF należą: świadc ...

                                               

Wykaz akt

Wykaz akt – jeden z podstawowych normatywów organizujących pracę biurową ; służy do oznaczenia, rejestracji, łączenia i przechowywania akt. Jako pomoc w pracy kancelaryjnej biurowej zaczęto używać go w początkach XIX w. alfabetyczno–rzeczowy wyka ...

                                               

Zasada koncentracji (administracja)

Zasada koncentracji – reguła obowiązująca w administracji państwowej, gdy jej kompetencje mają być spełniane przez szczeble wyższe, zwłaszcza przez szczebel centralny. Następuje wówczas skupienie władzy w jednych rękach. Jej przeciwieństwem jest ...

                                               

Zasada odpowiedzialności (administracja)

Zasada ta pojawiła się w XIX wieku. W monarchii absolutnej jednostka pozostawała bezbronna wobec nadużyć ze strony administracji, stąd odpowiedzialność odszkodowawcza organu administracji na drodze sądowej była wykluczona. Dopiero francuska doktr ...

                                               

Zaświadczenie

Zaświadczenie – dokument potwierdzający określony fakt lub stan. zaświadczenie wydane na podstawie przepisów szczególnych wielkości dochodu z gospodarstwa rolnego, wielkości gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o samodzielności lokalu nie zalegani ...

                                               

Demografia

Demografia – dziedzina nauki zajmująca się powstawaniem, życiem i przemijaniem społeczności ludzkiej. Demografia zajmuje się w równej mierze przyrostem naturalnym, migracjami, strukturą społeczną oraz ich rozmieszczeniem przestrzennym i oddziaływ ...

                                               

Czas podwojenia populacji

Czas podwojenia populacji – czas po jakim populacja danego gatunku w pewnym zamkniętym obszarze ulegnie podwojeniu. Czas podwojenia zależy od zdolności rozrodczych gatunku składającego się na populację i warunków środowiska. Czas podwojenia używa ...

                                               

Demografia ekologiczna

Demografia, demografia ekologiczna – dział ekologii populacyjnej zajmujący opisem i modelowaniem stanu i dynamiki populacji. Przedmiotem demografii jest analiza liczebności populacji i czynników ją kształtujących, takich jak rozrodczość i śmierte ...

                                               

Demografia orientacji seksualnych

Dane demograficzne dotyczące orientacji seksualnej są bardzo zróżnicowane, a szacunki dotyczące populacji LGBT są przedmiotem kontrowersji i wynikających z nich dyskusji.

                                               

Demografia średniowiecza

Demografia średniowiecza zajmuje się badaniem demografii w Europie w okresie średniowiecza. Składa się na nią szacowanie liczby ludności, jej zmian oraz migracji. Na wiele sposobów, demografia była kluczowym czynnikiem zmian w historii średniowiecza.

                                               

Depopulacja

Depopulacja albo spadek populacji – dowolne zmniejszenie liczebności jakiegoś organizmu na wskazanym terenie. Zwykle określa się tym terminem drastyczne zmniejszenie populacji ludzi na jakimś obszarze. Może ono być spowodowane zarówno powolnymi t ...

                                               

Deruralizacja

Udział procentowy ludności wiejskiej w ogólnej populacji spada od początku XX wieku. W okresie przed I wojną światową wynosił on 70 procent, w roku 1990 – 38 procent. Od końca II wojny światowej udział ludności wiejskiej zmniejsza się, choć licze ...

                                               

Długowieczność

Długowieczność – długość życia człowieka, zwierzęcia, bądź drzewa wyższa od oczekiwanej. Wpływ na długowieczność mają różne czynniki. Głównie są to uwarunkowania genetyczne odpowiadają w 20-30% za długowieczność, styl życia, a także klimat danego ...

                                               

Efekt wdowieństwa

Efekt wdowieństwa – zjawisko gwałtownego wzrostu ryzyka przedwczesnej śmierci wdowca, od 30 do 100% w pierwszym roku od śmierci żony. Efekt ten nie dotyczy kobiet, jest też mniejszy u mężczyzn, którzy mają żony rasy czarnej. Zjawisko to zostało j ...

                                               

Eksplozja demograficzna

Eksplozja demograficzna, bomba demograficzna – określenie szybkiego tempa przyrostu rzeczywistego liczby ludności w danym regionie. Przyjmuje się, że o eksplozji demograficznej możemy mówić, gdy przyrost rzeczywisty przekracza 3%, oznacza to podw ...

                                               

Fazy rozwoju demograficznego

Fazy rozwoju demograficznego, pierwsze przejście demograficzne – teoria demograficzna dotycząca zmian sposobu reprodukcji ludności z tradycyjnej na nowoczesną. Koncepcja twierdzi, że rozwojowi gospodarczemu państw towarzyszy przejście od charakte ...

                                               

Gerontologia

Gerontologia – nauka o procesach starzenia się. Jest to interdyscyplinarny splot biologii, medycyny, kulturoznawstwa, psychologii i zasadniczo antropologii kulturowej w terenie. Gerontologii nie należy mylić z geriatrią, która jest nauką o chorob ...

                                               

Gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia – miara przyporządkowująca populację do powierzchni. W przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczbę osób w przeliczeniu na km².

                                               

John Graunt

John Graunt – brytyjski statystyk, który razem z Williamem Petty stworzył podwaliny nowoczesnej demografii. Zajmował się m.in. epidemiologią. Był członkiem Royal Society. Przeszedł na katolicyzm, co w protestanckiej Anglii skazało go na ostracyzm.

                                               

Implozja demograficzna

Implozja demograficzna – przeciwieństwo eksplozji demograficznej. Polega ona na gwałtownym spadku wartości współczynnika przyrostu naturalnego. Implozję demograficzną wywołuje obniżanie się współczynnika dzietności określającego liczbę urodzonych ...

                                               

Intensywność umieralności

intensywność umieralności – wielkość wyrażająca śmiertelność dla danego wieku μ x = lim Δ x → 0 P r x < X < x + Δ x | X > x Δ x. {\displaystyle \mu _{x}=\lim _{\Delta x\to 0}{\frac {Prx P r x < X < x + Δ x | X > x = s x − s x + ...

                                               

Siergiej Kapica

Siergiej Pietrowicz Kapica, ros. Сергей Петрович Капица – rosyjski fizyk, specjalista w dziedzinie aerodynamiki naddźwiękowej, elektrodynamiki stosowanej i fizyki akceleratorów, wykładowca w Moskiewskim Instytucie Fizyki i Technologii, zajmujący ...

                                               

Liczba ludności

Liczba ludności – liczba osób zamieszkujących dany obszar w danym momencie. Podstawowym źródłem informacji o liczbie ludności na danym obszarze są spisy powszechne. Dla ich potrzeb wyróżnia się ludność: zamieszkałą de iure – tj. osoby stale przeb ...

                                               

Światowy Dzień Ludności

Światowy Dzień Ludności, ang. World Population Day - coroczne święto, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzone 11 lipca. Z inicjatywą obchodów wystąpiła Rada Zarządzająca UNDP w 1989 roku decyzja 89/46, w rocznicę tzw. Dnia Pięciu Mi ...

                                               

Ludzkość

Ludzkość – pojęcie oznaczające zarówno wszystkich przedstawicieli gatunku człowiek rozumny, zamieszkujących Ziemię, jak również naturę ludzką, której przypisywane są pozytywne wartości. Ludzkość posiada swoje prawa, które są stawiane całej ludzko ...

                                               

Maltuzjański model wzrostu populacji

Maltuzjański model wzrostu populacji – uproszczony model dynamiki zmian populacji, stanowiący matematyczną formę koncepcji wzrostu populacji gatunku w ekosystemie sformułowanej przez Thomasa Malthusa.

                                               

Mediana wieku ludności

Mediana wieku ludności – miara określająca najmniejszy wiek, którego nie osiągnęła połowa roczników badanego społeczeństwa, a która została przekroczona przez drugą połowę. Mediana w Polsce wynosiła 37.3 w 2007, ale przewidywany jest jej wzrost d ...

                                               

Mobilność ludności

Mobilność ludności – czyli skłonność do zmiany miejsca zamieszkania wykazuje znaczne różnice. Do najwyższych należy mobilność ludności w Stanach Zjednoczonych, niższa jest w Europie Zachodniej, a bardzo niska w Polsce. Duża mobilność ludności prz ...

                                               

Niż demograficzny

Niż demograficzny – okresowy spadek liczby urodzeń spowodowany działaniem czynnika losowego np. wojny, klęski głodu itp. Małżeństwa są wtedy rzadziej zawierane, a decyzję o posiadaniu dziecka odkłada się na bardziej sprzyjający czas. Wskutek tego ...

                                               

Oczekiwana dalsza długość trwania życia

Oczekiwana dalsza długość trwania życia – wielkość statystyczna stosowana w demografii i matematyce ubezpieczeń życiowych. Jest równa średniej liczbie lat życia, jaka pozostała osobnikowi w danym wieku i z danej grupy. W szczególnym przypadku prz ...

                                               

Ofiary II wojny światowej

II wojna światowa zebrała najobfitsze żniwo życia ludzkiego w historii świata. W ciągu 6 lat wojny zginęło ponad 60 milionów ludzi, co stanowiło około 3% całkowitej liczby ludności na świecie. Poniższe tabele przedstawiają straty ludzkie poniesio ...

                                               

Polacy na Litwie

Polacy na Litwie – najliczniejsza mniejszość narodowa na Litwie, według statystyk oficjalnych liczy 162 344 osoby, czyli 5.62% ludności tego kraju. Mieszkają głównie w Wilnie i w zwartym osadnictwie w rejonach wileńskim, solecznickim, święciański ...

                                               

Polityka jednego dziecka w Chinach

Polityka jednego dziecka – polityka kontroli populacji Chińskiej Republiki Ludowej obowiązująca w latach 1977–2015. Jej celem było ograniczenie przyrostu naturalnego Chińczyków. Zgodnie z promowanym przez nią modelem, każda para w Chinach powinna ...

                                               

Populacja stacjonarna

Populacja stacjonarna – populacja z zerowym przyrostem naturalnym, czyli taka, w której wskaźnik urodzeń jest równy wskaźnikowi umieralności. W długim okresie populacja osiąga stan stacjonarny, w przeciwnym razie następuje wyginięcie, populacja t ...

                                               

Prognozowanie demograficzne

Prognozowanie demograficzne - przewidywanie kształtowania się w przyszłości zjawisk i procesów demograficznych, ich kierunków oraz tempa rozwoju jak również przemian strukturalnych. Prognoza zawiera przewidywania dotyczące stanu i struktury ludno ...

                                               

Przedłużanie życia

Przedłużanie życia – hamowanie lub odwracanie procesu starzenia się, aby wydłużyć zarówno maksymalną długość życia, jak i oczekiwane dalsze jego trwanie. Część badaczy oraz osób zainteresowanych przedłużeniem własnego życia uważa, że przyszłe osi ...

                                               

Przeludnienie

Przeludnienie – sytuacja polegająca na występowaniu nadmiernej liczbie ludności, których środowisko naturalne nie jest w stanie utrzymać. W ujęciu bardziej naukowym, mamy do czynienia z przeludnieniem, gdy ślad ekologiczny ludności na danym obsza ...

                                               

Przyrost naturalny

Przyrost naturalny – różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów, ujemna – odwrotnie. Jeśli mamy do czynienia z wartością ujemną, mówimy o ubytku naturalnym. Przyros ...

                                               

Przyrost rzeczywisty

Przyrost rzeczywisty – w demografii przyrost dający pełny obraz zmiany liczby mieszkańców danego obszaru. Otrzymywany jest poprzez zestawienie przyrostu naturalnego ze współczynnikami migracji. Stanowi sumę wielkości przyrostu naturalnego i salda ...

                                               

Reprodukcja (demografia)

Reprodukcja − w demografii to odtwarzanie się populacji w procesie zastępowania pokoleń. Typy reprodukcji: rozszerzona − liczba dzieci jest większa od liczby rodziców prosta − liczba dzieci równa jest liczbie rodziców zawężona − liczba dzieci jes ...

                                               

Rozmieszczenie ludności

Artykuł opisuje rozmieszczenie ludności na świecie oraz czynniki wpływające na to rozmieszczenie. Zróżnicowanie rozmieszczenia ludności związane jest z: ze środowiskiem naturalnym, czyli warunkami klimatycznymi, glebowymi, odległością od morza or ...

                                               

Ruch naturalny

Ruch naturalny ludności to termin socjologiczny oznaczający zmiany w populacji ludzkiej na skutek zdarzeń naturalnych takich jak zawieranie związków małżeńskich, rozwodów, urodzeń i zgonów. Pojęcie to nie obejmuje zagadnień migracyjnych i zmian s ...

                                               

Status animarum

Status animarum – rodzaj księgi parafialnej prowadzonej przez parafię w celu rejestracji wiernych. Znane w Europie od XV wieku, na mocy rytuału rzymskiego z 1614 roku stały się obowiązkową formą rejestracji parafialnej. Stanowią jedno z podstawow ...