Blog strona 216
                                               

Przygotowanie przedszkolne

Przygotowanie przedszkolne – osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalno – społecznego i fizycznego, który umożliwi mu podjęcie nauki w szkole podstawowej. Przygotowanie przedszkolne w oparciu o programy kształcenia ...

                                               

Psychologizm pedagogiczny

Psychologizm pedagogiczny – szeroki ruch w pedagogice, który w procesie wychowania wymaga uwzględniania przede wszystkim psychicznej strony wychowanka. W swej skrajnej postaci psychologia i rezultaty jej badań mają być nie tylko pomocnicze dla te ...

                                               

Psychomotoryka

Psychomotoryka − dziedzina zajmująca się teorią i metodami psychologii ruchu. Pojęcie "psychomotoryka" składa się z dwóch słów psychika i motoryka i w ten sposób opisuje zależność pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem, uczeniem się a działanie ...

                                               

Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna – organ wewnętrzny szkoły lub innej placówki, zajmujący się planowaniem, realizacją i kontrolą wykonania planów pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej szkoły. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedago ...

                                               

Rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny

Rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny – specjalistyczna instytucja działająca na zlecenie sądów rodzinnych, jak również prokuratury, działająca do 31 grudnia 2015. Główne zadania RODK były następujące: przeprowadzanie badań psychologicznyc ...

                                               

Samokształcenie

Samokształcenie – samouctwo, osiąganie wykształcenia poprzez działalność, której cele, treść, warunki i środki ustala sam podmiot. W procesie samokształcenia jego cele dynamizują się, osiągnąwszy wyższy stopień świadomości uczeń dokonuje często i ...

                                               

Sieroctwo społeczne

Sieroctwo społeczne – stan określający sytuację i położenie społeczne dzieci, wychowywanych poza rodziną w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych ze względów innych niż śmierć rodziców – najczęściej z powodu niewywiązywania się rodziny z pods ...

                                               

Strefa najbliższego rozwoju

Strefa najbliższego rozwoju – według teorii Lwa Wygotskiego są to zadania, których dziecko nie potrafi za pierwszym razem wykonać samodzielnie, jednak jest w stanie je wykonać przy wsparciu radą. W tej strefie dziecko najlepiej zdobywa nową wiedz ...

                                               

Strukturalizacja

Strukturalizacja – proces badawczy polegający na właściwym ukształtowaniu i stworzeniu hierarchii struktur. Wybrany przez siebie materiał należy uporządkować tak, by doprowadzić jednocześnie do wyodrębnienia w miarę logicznych układów, które powi ...

                                               

Szkolenie

Szkolenie – w pedagogice kształcenie w zakresie nieskomplikowanych umiejętności i nawyków praktycznych, które nie wymagają szczegółowego przygotowania teoretycznego. W ujęciu słownikowym szkolenie to cykl wykładów poświęconych sprecyzowanemu tema ...

                                               

Szkoła Kofoeda

Szkoła Kofoeda – organizacja społeczna działająca w Danii w Kopenhadze, przeznaczona dla osób dorosłych, oparta na działaniach pedagogicznych zmierzających do aktywizacji ludzi bezrobotnych poprzez ich rozwój zawodowy i osobisty. Założona przez H ...

                                               

Szkoła Summerhill

Szkoła Summerhill – pionierska szkoła w Leiston w hrabstwie Suffolk, założona 1921 przez Alexandra Sutherlanda Neilla, który oparł się na poglądach amerykańskiego pedagoga Homera Lane. Cechą charakterystyczną szkoły jest brak przymusu uczenia się ...

                                               

Tajne Pedagogium Ziem Zachodnich

Tajne Pedagogium Ziem Zachodnich – instytucja działająca w ramach polskiego ruchu oporu w czasach okupacji hitlerowskiej, mająca na celu kształcenie przyszłych kadr pedagogicznych dla szkolnictwa na tzw. ziemiach postulowanych, tj. pozostających ...

                                               

Taksonomia Blooma

Taksonomia Blooma jest to klasyfikacja celów nauczania w edukacji autorstwa Benjamina Blooma. Określa różne kategorie celów, jakie nauczyciele stawiają uczniom. Taksonomia ta po raz pierwszy zaprezentowana została w 1956 roku w publikacji Taksono ...

                                               

Teatr forum

Teatr Forum – interaktywna forma teatralna stworzona przez brazylijskiego praktyka dramy, pedagoga, reżysera oraz twórcę koncepcji "Teatru Uciśnionych” Augusto Boala. To także metoda pracy z grupą z pogranicza teatru i edukacji egzystencjalnej.

                                               

Teatr Uciśnionych

Teatr Uciśnionych – koncepcja interaktywnego przedstawienia autorstwa Augusto Boala, reżysera teatralnego z Brazylii oparta o improwizacyjną formę teatru, a także pedagogikę uciśnionych sformułowaną przez Paulo Freire. Koncepcja została stworzona ...

                                               

TEFL

TEFL dotyczy nauczania języka angielskiego wszystkich, których pierwszym językiem nie jest angielski. Zazwyczaj też osoby te uczą się angielskiego na terenie, gdzie nie jest on powszechnie używany i nie ma wielu możliwości na naturalny kontakt z ...

                                               

To, co powiesz, może zmienić świat

To, co powiesz, może zmienić świat – dzieło autorstwa amerykańskiego psychologa Marshalla Rosenberga, opisujące autorską metodę porozumiewania się, poprzez skupianie się na potrzebach i uczuciach rozmówców, tzw. Porozumienie Bez Przemocy. Rosenbe ...

                                               

Towarzystwo Szkoły Świeckiej

Towarzystwo Szkoły Świeckiej - organizacja społeczna powstała w 1957 roku w Warszawie. Za główny cel stowarzyszenia uznano szerzenie zasad świeckiego wychowania. Statutowym zadaniem organizacji było rozpowszechnianie w społeczeństwie założeń peda ...

                                               

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – polska ustawa uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestię przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Określa ona: zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie ...

                                               

Wiek społeczny

Wiek społeczny – sytuacja społeczna jednostki w stosunku do jej roku życia. Składają się na niego określone poniżej kryteria: wiek intelektualny – stopień rozwoju intelektualnego jednostki w stosunku do jej roku życia wiek prawny – określenie obo ...

                                               

Wspomaganie rozwoju

Wspomaganie rozwoju – proces intencjonalny prowadzący do umożliwienia osobie wspomaganej samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów życiowych. Jego istotę stanowi specjalny rodzaj interakcji międzyludzkich ukierunkowanych na człowieka działają ...

                                               

Wychowalność

Wychowalność – podatność na wpływy i oddziaływania wychowawcze, szczególnie duża w początkowych fazach rozwoju człowieka, następnie stopniowo malejąca.

                                               

Wzór osobowy

Wzór osobowy – zespół norm, cech, postaw w tym postaw politycznych, autorytetów i wyobrażeń obiegowych w danej zbiorowości społecznej, grupie zawodowej lub rodzinie, kierowany pod adresem jej członków, charakteryzujący cechy idealnego członka gru ...

                                               

Politologia

Politologia, nauki polityczne, nauki o polityce, nauka o polityce – nauka społeczna zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej org ...

                                               

Amerykańskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Amerykańskie Towarzystwo Nauk Politycznych, APSA – towarzystwo naukowe założone w 1903 roku, zajmujące się naukami politycznymi. Jego siedziba znajduje się w Waszyngtonie.

                                               

Bezpieczeństwo wodne

Bezpieczeństwo wodne – pojęcie określające zdolność danej populacji do zapewnienia sobie dostępu do źródeł wody pitnej. Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego jest narastającym problemem gdyż mają na niego wpływ takie czynniki jak przyrost naturalny, ...

                                               

Efektywna liczba partii

Efektywna liczba partii lub wskaźnik Laaksa i Taagepery – wskaźnik opracowany w 1979 roku przez M. Laaksa i R. Taageperę, pozwalający ustalić liczbę partii mających realny wpływ w danym parlamencie. Wskaźnik to liczba partii, które znalazłyby się ...

                                               

Ekstremizm

Ekstremizm – hołdowanie skrajnym poglądom, stosowanie krańcowych, ostatecznych środków dla osiągnięcia celu politycznego, ekonomicznego lub ideologicznego. W krańcowej formie niewykluczające użycia ekstremalnych form nacisku – przemocy, terroru, ...

                                               

Immobilizm

Immobilizm – pojęcie politologiczne oznaczające paraliż polityczny jako efekt słabej władzy wykonawczej oraz podziałów parlamentarnych i społecznych.

                                               

Institute for Historical Review

Institute for Historical Review – założona w 1978 w Kalifornii, organizacja propagująca negacjonizm. IHR jest jednym z wiodących ośrodków negacjonistycznych na świecie. Po zlikwidowaniu w 2002 wydawanego przez organizację pisma Journal of Histori ...

                                               

Instytut Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW – jednostka Uniwersytetu Warszawskiego utworzona w 1967. Początkowo działał w strukturze Wydziału Filozofii. W 1968 zlikwidowano Wydział Filozofii i w jego miej ...

                                               

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Istnie ...

                                               

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 4 katedry i 2 zakłady. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora n ...

                                               

Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk – jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk utworzona w 1972. Zakres działania Komitetu obejmuje "naukę o polityce, w szczególności: teoretyczne podstawy nauk politycznych, systemy polityczne ...

                                               

Kontrola zbrojeń i rozbrojenie

Kontrola zbrojeń – ograniczenia w prowadzeniu badań, produkcji lub przemieszczaniu konkretnych systemów broni i rodzajów wojska. Rozbrojenie – polityka eliminowania broni ofensywnej znajdującej się w arsenale danego państwa; może dotyczyć wszystk ...

                                               

Lumpenelita

Lumpenelita – pojęcie przeciwstawne w stosunku do tradycyjnie rozumianej, głównie politycznej, elity. Anna Pawełczyńska była zwolenniczką wprowadzenia tego pojęcia do terminologii nauk społecznych. Ma ono dotyczyć grup umieszczonych drogą negatyw ...

                                               

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych w Katowicach

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych w Katowicach została utworzona w listopadzie 1993 roku i powstała jako jednostka wspólna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytutu Nauk Politycznych w Bordeaux we Francji oraz Wydziału Nauk Politycznyc ...

                                               

Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Politycznych

Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Politycznych organizacja powstała w 1949 roku pod egidą UNESCO. Towarzystwo zajmuje się m.in. popularyzowaniem wiedzy na temat nauk politycznych, organizowaniem współpracy międzynarodowej naukowców w tej dziedzinie ...

                                               

Oświęcimskie Forum Praw Człowieka

Oświęcimskie Forum Praw Człowieka – cykliczne, interdyscyplinarne, międzynarodowe debaty o współczesnych problemach Europy i świata powiązanych z problematyką praw człowieka. Forum ma spajać wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką oraz stworzy ...

                                               

Politolog

Politolog – absolwent studiów na kierunku politologia i pokrewnych, osoba posiadająca wiedzę naukową w zakresie politologii. Za jednego z pierwszych politologów można uznać Artystotelesa, który przeszedł do historii politologii swym dziełem Polit ...

                                               

Politologia religii

Podstawowymi polami badań politologii religii są: Wszystko co znajduje się w obrębie religijnego zachowania i religijnej praktyki a co nie ma bezpośredniej politycznej zawartości i przesłania, ale ma bezpośrednie polityczne konsekwencje. Na przyk ...

                                               

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych – najstarsza i największa organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się politologią i naukami pokrewnymi. Ma około 900 członków, zrzeszonych w 18 oddziałach terenowych.

                                               

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego – powstało w 1990 przy Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawą organizacji Studium było powołane pod kierownictwem profesora Tadeusza Majdy Seminarium Problemów Narodo ...

                                               

Świadomość narodowa

Świadomość narodowa – poczucie przynależności do wspólnoty definiowanej aktualnie jako naród; w wymiarze zbiorowym – poczucie więzi ze świadomością ciągłości historycznej. Dla rozwoju świadomości narodowej podstawowe znaczenie ma jedność pochodze ...

                                               

Trójka (polityka)

Trójka, trojka – określenie rodzaju instytucji występującej przede wszystkim w organizacjach międzynarodowych, obecnie najczęściej stosowane w kontekście Unii Europejskiej. Zazwyczaj jest to rodzaj komitetu, składający się z obecnego szefa organi ...

                                               

World Values Survey

World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania mieszkańców poszczególnych krajów, uwzględniające zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społec ...

                                               

Prasoznawstwo

Prasoznawstwo – nauka o szeroko pojętej prasie, środkach masowego przekazu. Nauka o tworzeniu, zawartości, przekazywaniu i odbiorze prasy ; w szerszym znaczeniu jest to wiedza o periodycznym komunikowaniu masowym.

                                               

Ośrodek Badań Prasoznawczych

Ośrodek Badań Prasoznawczych - instytucja naukowo-badawcza zajmująca się problemami masowego komunikowania. Założona w 1956 roku jako Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych przy RSW "Prasa”, od 1963 pod obecną nazwą; w maju 1990 przyłączony do Un ...

                                               

Psychologia

Psychologia – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale ...