Blog strona 219
                                               

Apoteoza

Apoteoza – pochwała osób, rzeczy, wydarzeń, idei bądź wartości, osądzenie istoty ludzkiej jako idealnej, godnej dokonanych czynów.

                                               

Divus

Divus - w starożytnym Rzymie tytuł przyznawany w wyniku deifikacji dokonywanej przesz Senat. Nadawano go przywódcy kraju - pośmiertnie lub za życia. Tytuł ten wywoływał wiele kontrowersji, zwłaszcza w republikańskiej i wrogiej przejawom monarchii ...

                                               

Kult astralny

Kult astralny – kult ciał niebieskich m.in.: Słońca, Księżyca, gwiazd, planet, które zostały podniesione do rangi obiektów czci religijnej. Kult ten jest obecny w większości systemów politeistycznych. W szczególnie rozbudowanej formie pojawił się ...

                                               

Kult solarny

Kult solarny a. heliolatria – w dawnych kulturach oddawanie czci boskiej Słońcu oraz bóstwom solarnym z nim związanym bądź system wyznaniowy uznający Słońce jako prasiłę twórczą. Słońce było centralnym punktem wielu prehistorycznych i starożytnyc ...

                                               

Statolatria

Statolatria – kult scentralizowanego państwa i wszechpotężnej władzy państwowej. Jako pierwszy tym terminem posłużył się Giovanni Gentile w Doktrynie faszyzmu, opublikowanej w 1931 i podpisanej nazwiskiem Mussoliniego. Termin został spopularyzowa ...

                                               

Duchowość

Duchowość – pojęcie wieloznaczne, kojarzone albo z działaniem sił nadnaturalnych, albo ze szczególnym wymiarem psychiki; może też być pojmowana w sposób łączący powyższe dwa sposoby, traktując wymiar duchowy jako należący do sfery nadnaturalnej. ...

                                               

Duchowość ateistyczna

Duchowość ateistyczna – według autorów The Center for Spiritual Atheism duchowość ateisty opiera się na przekonaniu, że Wszechświat stanowi swoistą całość i jest to rezultat tajemniczego ciągu przyczyn i skutków na niewyobrażalną skalę. Duchowi a ...

                                               

Duchowość chrześcijańska

Duchowość chrześcijańska – sposoby przeżywania przez osobę ochrzczoną więzi z Bogiem objawiającym się w Jezusie Chrystusie. Fundamentem duchowości chrześcijańskiej jest objawienie Boże, które znajduje się głównie w świętych księgach Biblii: Stare ...

                                               

Duchowość franciszkańska

Duchowość franciszkańska – rodzaj duchowości chrześcijańskiej ukształtowany przez św. Franciszka z Asyżu. Charakteryzuje się ona przede wszystkim: chrystocentryzmem, uczuciowym przeżywaniem miłości Boga, głęboką czcią dla Bogurodzicy, wiernością ...

                                               

Duchowość ignacjańska

Duchowość ignacjańska – metoda kształtowania i prowadzenia życia wewnętrznego oraz zewnętrznego człowieka, chrześcijanina oparta na ćwiczeniach duchowych zaproponowanych przez Ignacego Loyolę, założyciela zakonu jezuitów.

                                               

Duchowość karmelitańska

Duchowość karmelitańska - jedna z istotnych gałęzi duchowości katolickiej oparta na duchowym dorobku zakonu karmelitów i karmelitów bosych. Do jej przedstawicieli należą: św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa, św. Teresa od Dzieciątka Jezus – D ...

                                               

Duchowość muzułmańska

Duchowość muzułmańska - dla każdego muzułmanina bardzo ważnym elementem życia jest intymna relacja z Bogiem oraz stałe podtrzymywanie i rozwijanie tej więzi. Słowo islam pochodzi od czasownika aslama, co znaczy "być posłusznym”, "posłuszny Bogu”, ...

                                               

Duchowość Tau

Duchowość Tau − rodzaj jednej z katolickich duchowości ukształtowany w ramach ruchu franciszkańskiego związanego z Zakonem Braci mniejszych. Poprzez odwołanie do biblijnej Księgi Ezechiela oraz źródeł franciszkańskich powstałych lub bazujących na ...

                                               

Duchowość zielonoświątkowców

Ruch zielonoświątkowy dzieli się na liczne denominacje, które charakteryzuje wiara w konieczność świadomego odrodzenia przez uznanie Jezusa jako "osobistego zbawiciela” oraz intensywne przeżywanie obecności Ducha Świętego. Obecność ta ma się mani ...

                                               

Dziewice konsekrowane

Dziewice konsekrowane – w Kościele katolickim indywidualna forma życia konsekrowanego kobiet. Konsekracji udziela ordynariusz diecezji kobietom świeckim oraz mniszkom. W praktyce oznacza publiczne zobowiązanie się do zachowania dziewictwa przez c ...

                                               

Hooponopono

Hooponopono – prastara hawajska praktyka pojednania i wybaczania. Podobne praktyki były stosowane na wyspach całego południowego Pacyfiku, wliczając Samoa, Tahiti i Nową Zelandię. Tradycyjnie, hooponopono jest wykonywane przez uzdrawiającego kapł ...

                                               

Inteligencja duchowa

Inteligencja duchowa to naturalna, biologiczna oraz powszechna zdolność gatunku ludzkiego do adaptacji poprzez integrowanie przeżywanych doświadczeń i nadawanie im uogólniającego sensu. Inteligencja duchowa jest praktyczną manifestacją duchowości ...

                                               

Kontemplacja

Kontemplacja – sposób aktywności poznawczej realizowanej poprzez skupienie, pogrążenie się w myślach, przyglądanie się czemuś. Zarówno koncentracja, jak i kontemplacja są dwoma różnymi rodzajami medytacji. Koncentracja ma charakter medytacji synt ...

                                               

Mooji

Mooji – nauczyciel duchowy, pobierał nauki od Papaji. W 1969 wyemigrował do Londynu, gdzie przez wiele lat pracował jako artysta, a w późniejszym okresie również jako nauczyciel w Brixton College. Mieszka na stałe w Anglii, ale równie często podr ...

                                               

Niedualność

Niedualność – stan psychologiczny i fizyczny zarazem, w którym świadomość, obserwator oraz świadomość obserwowanego obiektu są nierozdzielne. Mentalny stan niedualności może być na tyle intensywnie świadomy, że staje się fizycznym stanem nieduali ...

                                               

Otherkin

Otherkin – neologizm, będący nazwą własną i jednym z określeń osób, identyfikujących się z pewną – niejednorodną i rozproszoną terytorialnie – grupą, które uważają, że przynajmniej część ich istnienia nie jest pochodzenia ludzkiego. Pojęcie other ...

                                               

Penitencjały

Penitencjały -, księgi, zawierające szczegółowe pouczenia, jakiej należy się poddać pokucie za grzech i w jaki sposób ją wykonać. Rodzaj przewodników dla pragnących poddać się pokucie. Były one bardzo liczne w Anglii i Francji. Najsłynniejszym z ...

                                               

Rozeznawanie duchowe

Rozeznawanie duchowe – praktyka duchowa, wywodząca się z Biblii polegająca na rozróżnieniu, oddzieleniu od siebie tego co pomieszane w celu rozpoznania rzeczywistej wartości przedmiotu rozeznania, dokonywane przez osobę, przy udziale natchnień i ...

                                               

Rozmowy z Aniołami

Rozmowy z Aniołami to zapiski nauk duchowych, które podczas II wojny światowej otrzymało czworo węgierskich przyjaciół. Przez siedemnaście miesięcy między czerwcem 1943 a listopadem 1944 Hanna Dallos przekazywała słowa, które nie pochodziły od ni ...

                                               

Socjologia duchowości

Socjologia duchowości – subdyscyplina socjologii religii zajmująca się przejawami duchowości w ich kontekście społecznym. Socjologia duchowości zwraca uwagę na fakt, że wraz z postępującą sekularyzacją religijności tradycyjnej wzrasta poziom subi ...

                                               

Simone Weil

Simone Adolphine Weil – francuska filozofka i myślicielka chrześcijańska żydowskiego pochodzenia. Siostra matematyka André Weila. Thomas Merton pisał, że "Simone Weil była gnostyczką i katoliczką, Żydówką i albigensem, mediewistką i modernistką, ...

                                               

Filozofia religii

Filozofia religii – dziedzina filozofii, której głównymi przedmiotami badań są: religia, Bóg oraz poruszająca zagadnienia związane z zakładanymi przez wierzenia religijne faktami, bytami czy spodziewanymi wydarzeniami.

                                               

Absolut

Absolut – osobowy lub bezosobowy pierwotny byt, doskonały, najwyższy, pełny, całkowicie niezależny, nieuwarunkowany i niczym nieograniczony.

                                               

Akh

Akh, ach - rodzaj ducha w mitologii staroegipskiej. Koncepcja akh wielokrotnie zmieniała się w długiej historii wierzeń starożytnych Egipcjan. Poza Ka i Ba stanowi jeden z centralnych elementów, aspektów nieśmiertelnej osobowości, nawet po śmierc ...

                                               

Alienacja religijna

Alienacja religijna – jeden z ważniejszych typów alienacji. Pojęcie to stworzyli Ludwig Feuerbach i Karol Marks. Alienacja religijna to proces, w czasie którego wytwory ludzkiego umysłu zaczynają żyć własnym życiem i stają się dla człowieka czymś ...

                                               

Apokatastaza

Apokatastaza – końcowa i ostateczna odnowa całego stworzenia poprzez przywrócenie mu pierwotnej doskonałości i bezgrzeszności lub nawet przewyższenie tego pierwotnego stanu. Potocznie apokatastaza nazywana jest ideą pustego piekła.

                                               

Filozofia Augustyna z Hippony

Filozofia Augustyna z Hippony – system filozoficzny świętego Augustyna, stanowiący syntezę platonizmu i myśli chrześcijańskiej. Mimo iż Augustyn był teologiem i jednym z pierwszych Ojców Kościoła obdarzonych tytułem Doktora, i to doktora łaski, j ...

                                               

Biblioteka Filozofii Religii

Biblioteka Filozofii Religii – seria wydawnicza Wydawnictwa Znak pod redakcją Karola Tarnowskiego. W skład komitetu naukowego serii wchodzą ks. Tadeusz Gadacz, o. Jan Andrzej Kłoczowski, Władysław Stróżewski, ks. Józef Tischner, Elżbieta Wolicka, ...

                                               

Bogobójstwo

W religii chrześcijańskiej motyw bogobójstwa jest związany z Jezusem Chrystusem, który umarł na krzyżu. Główne denominacje chrześcijańskie pojmują Jezusa jako Syna Bożego, drugą Osobę Trójcy Świętej. Z tej perspektywy Chrystus, jako Bóg-Człowiek, ...

                                               

Bóg nie żyje

"Bóg nie żyje ” to szeroko cytowane zdanie Fryderyka Nietzschego. Sformułowanie to po raz pierwszy pojawia się w Wiedzy radosnej – w sekcji 108, 125 i po raz trzeci w sekcji 343. Należy jednak pamiętać, że pierwsza wersja "śmierci Boga” znajduje ...

                                               

Demiurg

Demiurg – w filozofii i religiach starożytnych istota boska stwarzająca świat materialny. Demiurg może być rozumiany jako postać, bezosobowa siła sprawcza czy metafora opisująca funkcjonowanie przyrody. Filozoficzne znaczenie demiurgowi nadał Pla ...

                                               

Dowodzenie istnienia Boga

Dowodzenie istnienia Boga – próby dowiedzenia istnienia Boga. Argumenty za i przeciw istnieniu bogów dyskutowane są od czasów starożytnych i nie ma co do ich istnienia zgody także obecnie.

                                               

Fideizm

Fideizm - pogląd filozoficzny i teologiczny głoszący prymat wiary nad poznaniem rozumowym i teoriami naukowymi. Według fideisty poznanie religijne w postaci objawienia wyprzedza poznanie rozumowe, a jedynym źródłem wiedzy w kwestiach wiary i etyk ...

                                               

Ignostycyzm

Ignostycyzm – pogląd głoszący, że pytanie o istnienie Boga jest pozbawione sensu, ponieważ nie ma ono weryfikowalnych skutków i dlatego powinno być zignorowane. Pojęcie to ukute zostało przez rabina Sherwina Wine’a w roku 1928, założyciela judaiz ...

                                               

Iluminacja (filozofia)

Według św. Augustyna: prawdy wieczne, rzeczywistość duchową, o której Platon mówił jako o świecie idei, w pełni można poznać tylko dzięki iluminacji, czyli nadprzyrodzonemu światłu udzielonemu umysłowi przez Boga. Teoria poznania Augustyna była b ...

                                               

Kratofania

Kratofania – rodzaj hierofanii, w której dochodzi do objawienia, manifestacji mocy sacrum. Za kratofanię mogą być uważane zjawiska spodziewane i często pojawiające się, jak np. narodziny dziecka, wzejścia roślin, ale także wydarzenia niespodziewa ...

                                               

Kreacjonizm (pseudonauka)

Kreacjonizm – pogląd, że człowiek i wszelkie życie na Ziemi zostały stworzone w swojej pierwotnej formie przez Boga lub bóstwa. Do XIX wieku do czasu ukształtowania się teorii ewolucji organizmów kreacjonizm był poglądem panującym w naukach biolo ...

                                               

Krytyka religii

Krytyka religii – obejmuje zarówno krytykę pojęcia religii, religijnych praktyk, idei propagowanych przez religie oraz konsekwencji tychże idei. Większość krytyki płynącej z zachodnich państw obejmuje chrześcijaństwo. Nasila się również krytyka w ...

                                               

Laicyzm

Laicyzm – koncepcja związana z zasadą rozdziału państwa od Kościoła i braku wpływów religijnych na sprawy państwowe. Laickość z fr. laïcité gwarantuje prawo do swobodnego wyznawania religii i wszystkie wyznania traktuje jako równe. Nie zapewnia j ...

                                               

Łaska skuteczna

Łaska skuteczna – w teologii zwłaszcza chrześcijańskiej, religioznawstwie i filozofii termin określający łaskę Bożą, rozumianą jako determinujący dar Boga. Działanie Boga, któremu nie można się oprzeć. Łaska skuteczna jest w opozycji pojęciowej d ...

                                               

Martynizm

Martynizm - ruch filozoficzny i religijny zapoczątkowany w XVIII w. przez teozofa Martinesa de Pasquallyego i kontynuowany przez Louis-Claudea de Saint-Martina zwanego Nieznanym Filozofem oraz przez Jean-Baptistea Willermoza. Ruch ten nawiązywał ...

                                               

Nietzsche a wolna wola

XIX-wieczny filozof Friedrich Nietzsche znany jest jako krytyk judeochrześcijańskiej moralności i religii w ogóle. Jednym z podnoszonych przez niego argumentów przeciwko prawdziwości tych doktryn jest to, że polegają one na koncepcji wolnej woli, ...

                                               

Niezmienność Boga

Niezmienność Boga – postulowana w wielu religiach cecha istoty najwyższej, polegająca na tym, że jako byt jest on niezmienny i nie podlega wpływowi czasu.

                                               

Paradoks omnipotencji

Paradoks omnipotencji – paradoks pojawiający się przy rozstrzyganiu, czy byt wszechmogący jest lub nie jest w stanie ograniczyć swoją własną wszechmoc. Jego najpopularniejsze sformułowanie to: Czy byt wszechmogący mógłby stworzyć kamień tak ciężk ...

                                               

Personalizm chrześcijański

Personalizm chrześcijański – prąd w filozofii chrześcijańskiej, obecny w katolicyzmie w XX wieku od ok. 1930 r. Zakłada postawienie w centrum badań filozoficznych osoby człowieka, a nie społeczności. Personalizm ten interpretował religię jako wię ...