Blog strona 255
                                               

Marek Wojtkowski

Marek Wojtkowski – polski polityk i nauczyciel akademicki, doktor nauk humanistycznych, poseł na Sejm VI i VII kadencji, od 2014 prezydent Włocławka.

                                               

Karol Wolfram

Karol Wolfram – polski duchowny ewangelicki, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, tłumacz Biblii.

                                               

Mariusz Wołos

Mariusz Wołos – polski historyk i eseista, profesor nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Instytutu Historii PAN w Warszawie.

                                               

Lucyna Woźniak

Lucyna Alicja Woźniak – polska inżynier chemik, profesor nauk medycznych, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020.

                                               

Krzysztof Wójtowicz

Krzysztof Wójtowicz – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego publicznego i prawa europejskiego, prorektor Uniwersytetu Wrocław ...

                                               

Ferdynand Wójtowski

Ferdynand Wójtowski – profesor nauk rolniczych, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

                                               

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – polska prawniczka, profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, była kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa oraz prorektor ds. doktorantów i biblioteki Uniwersytetu im. Adama M ...

                                               

Wojciech Wrzosek

Wojciech Wrzosek – – polski historyk, metodolog, prof. dr hab. nauk humanistycznych, profesor zwyczajny UAM, kierownik Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii UAM.

                                               

Jerzy Wysłocki

Jerzy Janusz Wysłocki – polski uczony, specjalista w zakresie inżynierii materiałowej, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Politechniki Częstochowskiej, prorektor tej uczelni w kadencji 2016–2020.

                                               

Aneta Wysokińska-Senkus

Aneta Wysokińska-Senkus jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach uzyskany tytuł magistra - 2001. W 2003 ukończyła studia podyplomowe w zakresie analityk zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle " ...

                                               

Jerzy Zabłocki

Jerzy Piotr Zabłocki – polski malarz, grafik, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, rektor od roku 1987 do 1990.

                                               

Tamara Zacharuk

Tamara Teresa Zacharuk – polska pedagog, nauczyciel akademicki, rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020.

                                               

Halina Zaczek

Halina Zaczek vel Halina Kron, vel Halina Zaczek-Kron – polska aktorka, pedagog, emerytowany profesor nadzwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, były prodziekan i prorektor PWST. Od 1991 profesor zwyczajny sztuk teatralnych. Có ...

                                               

Tadeusz Zagajewski (1912–2010)

Był synem Karola ur. 1880, nauczyciela języka niemieckiego we Lwowie, przed 1939 naczelnika wydziału w Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. W 1930 ukończył X Gimnazjum im. H. Sienkiewicza we Lwowie i w tymże roku rozpoczął studia na Oddziale E ...

                                               

Danuta Zawadzka

Danuta Zawadzka – polska ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020.

                                               

Beata Zawadzka-Kłos

Beata Zawadzka-Kłos jest absolwentką śpiewu na Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie Jadwigi Pietraszkiewicz. Wykonuje muzykę od barokowej do współczesnej. W koncertach oratoryjno-kantatowych wykonała solistyczne partie sopranowe m.in.: Stabat Mate ...

                                               

Ireneusz Zbiciński

Ireneusz Zbiciński – polski naukowiec, specjalista w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Politechniki Łódzkiej, prorektor tej uczelni.

                                               

Zbigniew Zdrojewski

Zbigniew Zdrojewski – polski profesor doktor habilitowany nauk medycznych, konsultant województwa pomorskiego w dziedzinie chorób wewnętrznych, koordynatorem do spraw kształcenia podyplomowego w zakresie geriatrii, specjalista interny, nefrologii ...

                                               

Andrzej Zieliński (chemik)

Andrzej Zieliński – polski profesor, chemik, specjalizuje się z zakresu materiałów do pracy w ekstremalnych środowiskach i biomateriałów. Prorektor ds. współpracy i programów międzynarodowych Politechniki Gdańskiej. W 1971 ukończył studia na Wydz ...

                                               

Janusz Zieliński

Janusz Zieliński – polski technolog chemii, prof. dr hab. inż, prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku w kadencjach 1999-2002; 2002-2005; 2012-2016 i 2016-2020.

                                               

Tadeusz Jacek Zieliński

Tadeusz Jacek Zieliński – polski prawnik, nauczyciel akademicki i teolog protestancki, profesor nauk teologicznych oraz doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, działacz ekumeniczny, poseł na Sejm II i III kadencji, profesor zwyczajny Chr ...

                                               

Woj­ciech Zu­ba­la

Wojciech Andrzej Zubala – polski malarz, fotografik i nauczyciel akademicki, profesor sztuk plastycznych, od 2012 prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

                                               

Kamil Zubelewicz

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 309 i XLIX Liceum Ogólnokształcące im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie 1996. Był laureatem olimpiady historycznej w roku szkolnym 1995/1996 oraz stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci od VII klasy sz ...

                                               

Eugeniusz Zwierzchowski

Eugeniusz Zwierzchowski – polski konstytucjonalista, profesor zwyczajny nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu w Białymstoku, prorektor Uniwersytetu Śląskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚl.

                                               

Henryk Żaliński

Henryk Żaliński – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, rektor Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

                                               

Elżbieta Żądzińska

Elżbieta Żądzińska – polska biolog, profesor nauk biologicznych, profesor zwyczajna Uniwersytetu Łódzkiego, prorektor tej uczelni w kadencji 2016–2020.

                                               

Waldemar Żebrowski

Waldemar Józef Żebrowski – polski historyk i politolog związany z olsztyńskimi uczelniami wyższymi, były działacz polityczny, publicysta.

                                               

Maciej Żukowski

Maciej Żukowski – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w kadencji 2016–2020.

                                               

Wojciech Życiński

Wojciech Życiński – polski prezbiter rzymskokatolicki, salezjanin, doktor habilitowany nauk teologicznych, dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w latach 1997–2000, prorektor Papieskiej Akademii Teologicznej w ...

                                               

Maria Żygadło

Maria Barbara Żygadło – polska inżynier chemik, profesor nauk technicznych, w kadencji 2002–2005 prorektor Politechniki Świętokrzyskiej.

                                               

Maciej Żylicz

Maciej Żylicz – polski biochemik i biolog molekularny, prezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności.

                                               

Rabini Bytomia

Przed nazwiskiem podano daty piastowania urzędu rabina. 11 lutego 1854–1864: Jakub Jecheskel Löwy ur. 24 sierpnia 1814, zm. 20 listopada 1864 1813–1829: Mendel Kohn ur. 1774, zm. 1829 1790–1813: Moses Israel Freund ur. 1743, zm. 1813 od stycznia ...

                                               

Rabini Będzina

Dawid Tobiaszowicz syn Tobiasza – wymieniany w 1791 roku Herszel Rozynes Boruch Berek Hercygier Nachem Nuchym, Menachem Rozynes – pocz. XIX w. zm. 10 lutego 1835 w wieku 68 lat Tobiasz – wzmiankowany w 1783 roku Jakub Natan zm. 1843, kwestionowan ...

                                               

Rabini Leszna

Uri Schraga Phoebus Helman zm. w 1770, ok. 1679: Isaak Mose Gerson, zwany rabin Itzig, Mordechai Zebi Hirsch zm. w 1753, Efrajim Redisch zm. w 1720, ok. 1648: Isaak Eilenburg, zwany Isaak Przybysław, David Tewle zm. w 1792, Mose Isaak Spira zm. w ...

                                               

Rabini Wyszkowa

Abele 1932–?: Gedaliahu Buchler 1921–1932: Kerlistein pochodzący z Poręby 1907: Jakow Arie Morgenstern wnuk rabina z Kocka; zm. 1921 ?–?: Dawid Szlomo Morgenstern syn rabina z Łomży Izrael Bencjon Rosenblum Menachem Mendele Broslau

                                               

Alter Israel Szimon z Mińska Mazowieckiego

Alter Israel Szimon Perłow z Mińska Mazowieckiego – rabin chasydzki, w latach 1902–1932 cadyk z Mińska Mazowieckiego. Był synem Jaakowa z Mińska Mazowieckiego. Był jednym z najbardziej popularnych cadyków w okresie międzywojennym. Podczas I wojny ...

                                               

Aron Elimelech Szneur Zalman z Krosna

Aron Elimelech Szneur Zalman z Krosna – cadyk. Był synem Mordechaja Dow Bera z Hornistopola, praprawnukiem cadyka Menachema Nachuma Twerskiego 1730-1797, założyciela dynastii czarnobylskiej i zięciem Mojżesza z Rozwadowa. Początkowo był cadykiem ...

                                               

Chaim Auerbach

Chaim Izaak Auerbach – rabin Łęczycy w latach 1818–1840. Pisarz religijny. Przyjaciel rabina Akiwy Egera z Poznania i rabina Solomona Posnera z Warszawy. Autor Dibre Mishpa "Słów Sądu". Pochowany w ohelu, w którym spoczęło wielu innych rabinów z ...

                                               

Israel Baal Szem Tow

Israel ben-Eliezer, znany bardziej pod przydomkiem HaBaal Szem Tow – rabin, cadyk, jeden z twórców chasydyzmu na terenach dawnej Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Mistrz Dow-Bera z Międzyrzeca nauczyciela Elimelecha z Leżajska. Wyrażał się prostym ...

                                               

Naftali Cwi Jehuda Berlin

Naftali Cwi Jehuda Berlin, znany także jako Hirsz Lejb Berlin lub pod akronimem Netziv – rabin ortodoksyjny, rektor jesziwy w Wołożynie, autor licznych dzieł talmudycznych.

                                               

Chaskel Besser

Chaskel Oswald Besser, pierwotnie Chaskiel Koszycki – polsko-amerykański rabin, po 1989 lider odbudowy życia żydowskiego w Polsce, jeden z najbardziej prominentnych przedstawicieli radomszczańskiej dynastii chasydzkiej.

                                               

Dawid Biderman

Dawid Biderman – rabin, pierwszy cadyk chasydzkiej dynastii Lelow. Był synem Salomona Bidermana. Początkowo był żarliwym kabalistą, jednak pod wpływem Elimelecha z Leżajska zainteresował się chasydyzmem. Początkowo studiował u Mojżesza Lejba z Sa ...

                                               

Dawid Cwi Szlomo Biderman

Dawid Cwi Szlomo Biderman – rabin, w latach 1882–1918 cadyk chasydzkiej dynastii Lelow. Był synem Eleazara Mendla Bidermana 1827–1882, wnukiem Mosze Bidermana 1776–1851 i prawnukiem Dawida Bidermana 1746–1814, założyciela dynastii. Po śmierci ojc ...

                                               

Eleazar Mendel Biderman

Eleazar Mendel Biderman – rabin, w latach 1851–1882 cadyk chasydzkiej dynastii Lelow. Był synem Mosze Bidermana 1776–1851 i wnukiem Dawida Bidermana 1746–1814, założyciela dynastii. Po śmierci ojca w 1851 został cadykiem lelowskich chasydów. Jego ...

                                               

Mosze Biderman

Mosze Biderman – rabin, w latach 1814–1851 cadyk chasydzkiej dynastii Lelow, syn Dawida Bidermana, ojciec Eleazara Mendla Bidermana. Pod koniec życia przeniósł siedzibę dynastii do Jerozolimy.

                                               

Abraham Bornsztajn

Był synem rabina Zeewa Nachuma Bornsteina z Białej i zięciem Menachema Mendla Morgensterna z Kocka. Uczeń Henocha Henicha Kohena Lewina z Aleksandrowa. Po skończeniu szkoły był rabinem w Parczewie, Krośniewicach, Nasielsku, a od 1883 roku w Socha ...

                                               

Samuel Brot

Samuel Ha-Lewi Brot – polski rabin, działacz polityczny, przywódca ruchu Mizrachi, poseł na Sejm II kadencji, rabin w Brześciu Kujawskim, Lipnie, Tomaszowie Mazowieckim, Antwerpii, Nowym Jorku i Tel Awiwie, członek Rady Naczelnej Rabinatu Izraela.

                                               

Cwi Elimelech z Dynowa

Cwi Elimelech Szapiro z Dynowa – rabin. Jeden z przedstawicieli chasydyzmu w Polsce, kabalista. Jest założycielem dynastii cadyków dynowskich. Był uczniem Menachema Mendla, Magida z Kozienic i Jakuba Horowica. Był rabinem w Rybotyczach, Strzyżowi ...

                                               

Cwi Hirsz z Rymanowa

Cwi Hirsz z Rymanowa, zwany też Hirsz Meszaret – rabin, od 1827 cadyk rymanowski. W młodości pracował jako krawiec. Był później uczniem Mendla z Rzeszowa, a następnie Naftalego Cwi z Ropczyc, na którego dworze przebywał dwanaście lat i którego na ...

                                               

Yehoshua Leib Diskin

Yehoshua Leib Diskin – był znanym talmudystą i komentatorem Biblii. Był rabinem w Łomży, Międzyrzecu Podlaskim, Kownie, Szkłowie, Brześciu i Jerozolimie.