Blog strona 271
                                               

Prawo działalności gospodarczej

Prawo działalności gospodarczej – polska ustawa uchwalona przez Sejm III kadencji 19 listopada 1999 roku regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski, prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zwi ...

                                               

Prawo przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców – polska ustawa uchwalona przez Sejm VIII kadencji 6 marca 2018 regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski, prawa i obowiązki przedsiębiorców, oraz związane z tym zadani ...

                                               

Sprzedajemy.pl

Sprzedajemy.pl – polski serwis ogłoszeniowy prowadzony przez Sprzedajemy.pl Sp. z o.o. Uruchomiony 22 marca 2011 r. po miesięcznej kampanii reklamowej, która otrzymała dwie nominacje w konkursie Golden Arrow organizowanym przez Polskie Stowarzysz ...

                                               

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – polska ustawa uchwalona przez Sejm IV kadencji, regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadani ...

                                               

Ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – polska ustawa obowiązująca od 18 września 2007 r. do 11 lipca 2008 r., w której wprowadzono regulacje w zakresie tworzenia i działania wielkopowier ...

                                               

Abolicja podatkowa

Abolicja podatkowa – ustawa dotycząca sfery podatkowej, której ideą było darowanie podatnikom zatajonych należności podatkowych, w zamian za przyznanie się i dokonanie wpłaty części ujawnionych oszustw podatkowych. Pomysłodawcą tejże ustawy był G ...

                                               

Bandos

Bandos – dawna nazwa robotnika sezonowego wynajmującego się do pracy w rolnictwie, najczęściej latem i jesienią, w okolicach znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania. Bandosiarnia to pomieszczenie w budynku folwarku przeznaczone na wspólną syp ...

                                               

Brygady Marriotta

Brygady Marriotta – ironiczny przydomek, który polska prasa w okresie transformacji systemowej nadała zagranicznym konsultantom doradzającym rządowi RP w procesie budowy gospodarki wolnorynkowej, w tym przy przeprowadzaniu prywatyzacji. Nawiązywa ...

                                               

Bykowe

Bykowe – określenie należności lub podatku, mające w różnych okresach historycznych odmienne znaczenie. W XVI wieku bykowym nazywano opłatę wnoszoną właścicielowi byka za krycie krów. W ten sposób w XVI i XVII wieku określano także karę za spłodz ...

                                               

Chałupnik

Chałupnik: obecnie: rzemieślnik drobnej wytwórczości, wykonujący pracę u siebie w domu na własnym warsztacie na zlecenie i z surowców dostarczanych przez nakładcę. Termin "chałupnik” wiąże się z prawem pracy. Chałupnik korzysta z niektórych praw ...

                                               

Danina

Danina – świadczenie o charakterze przymusowym, funkcjonujące w starożytności oraz średniowieczu, uiszczane monarsze przez poddanych lub władcy silniejszemu przez władcę słabszego jako wyraz uznania jego zwierzchności. W przypadku chłopów zastąpi ...

                                               

Dobry Start

Dobry Start – polski wieloletni rządowy program społeczny mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego ich rodzin.

                                               

Dokument lokacyjny

Dokument lokacyjny – dokument nadania praw lokacji miasta lub wsi. Wyrażał wyodrębnienie lokowanej miejscowości z terytorium państwa i wyodrębnienie lokowanej ludności z ogółu ludności państwa. Kiedy monarcha dokonywał lokacji, wydawał zasadźcy j ...

                                               

Dom Słowa Polskiego

Budowę kompleksu produkcyjnego zaprojektowanego przez Kazimierza Marczewskiego, Stefana Putowskiego i Zygmunta Skibniewskiego na działce o powierzchni ok. 5 ha zlokalizowanej pomiędzy ulicami Towarową, Pańską, Miedzianą i Srebrną ukończono w 1950 ...

                                               

Donacja

Donacja, majorat donacyjny – w okresie średniowiecza darowizna dla Kościoła, przeważnie w postaci ziemi później dobra ziemskie nadane przez monarchę jako forma nagrody i uposażenia wyższych urzędników państwowych lub wysokich rangą wojskowych, a ...

                                               

Dubas

Dubas – w XVI- XIX wieku był to flisacki statek rzeczny, używany do spławu zbóż, rzadziej artykułów leśnych lub rud metali. Był poruszany za pomocą ośmiu wioseł podczas spływu z prądem rzeki, zaś w drodze powrotnej również żagla podnoszonego na p ...

                                               

Dziesięcina

Dziesięcina – podatek religijny w judaizmie i chrześcijaństwie. Obowiązkowe świadczenie pieniężne lub rzeczowe w postaci dziesiątej części swojego dochodu na rzecz Kościoła, przeznaczone głównie na rzecz utrzymania duchowieństwa. Obecnie praktyka ...

                                               

Frymark

Frymark – w dawnej Polsce zamiana dóbr szlacheckich na dobra królewskie, dokonywana przez władcę. Nosiła znamiona nieekwiwalentnej wymiany, gdyż niejednokrotnie skarb królewski wymieniał się na dobra dziesięciokrotnie mniej warte, co stanowiło ni ...

                                               

Galar

Galar – dawny polski rzeczny statek wiosłowy używany do jednorazowego transportu towarów w dół rzeki. Szczególnie rozpowszechniony był w XVIII wieku. Był to statek bezżaglowy, posiadał kształt wydłużonego prostokąta. Rufa i dziób były lekko wznie ...

                                               

Galicyjski Bank Krajowy

Bank Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim – potocznie zwany Galicyjskim Bankiem Krajowym. Powołany został do życia uchwałą Sejmu Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim z dnia 21 paźd ...

                                               

Gedko Stilvoyt

Gedko Stilvoyt – zasadźca, pierwszy wójt Krakowa, razem z Jakubem, sędzią z Nysy i Dytmarem Wolkiem z Wrocławia, 5 czerwca 1257 we wsi Kopernia koło Pińczowa za przywilejem księcia Bolesława Wstydliwego zawarli umowę lokacyjną nowego miasta w Kra ...

                                               

Godinus Stilevoyt

Godinus Stilevoyt – w źródłach burmistrz wspólnoty Niemców wrocławskich, albo już sołtys lokowanego właśnie, bez żadnego przywileju miasta Wrocławia. Był wyznaczony przez księcia Henryka I w roku 1214 do organizacji pierwszej gminy miejskiej we W ...

                                               

Historia informatyki w Polsce

Sposób produkcji komputerów zmienił się radykalnie. Ich podstawowe komponenty, w szczególności jednostki centralne i pamięci dyskowe, produkowane są dziś masowo jako układy scalone przez wyspecjalizowane firmy przemysłowe, przeważnie amerykańskie ...

                                               

Historia piwowarstwa w Grodzisku Wielkopolskim

W 2012 roku warzelnię piwa w Grodzisku przy ul. Poznańskiej kupił Browar Fortuna. Od 2015 r. warzone tutaj piwo oferowane jest na rynku jako Piwo z Grodziska.

                                               

Hultaj

Hultaj lub ultaj – najemnik, pracownik, dawniej hultaje to ludzie wolni, luźni, najemnicy, nieosiadli wyrobnicy, którzy pracowali na czasowym kontrakcie bądź na umowie o wykonanie dzieła. O hultajach wspomina już statut wiślicki z roku 1347, przy ...

                                               

Jatka

Jatka – miejsce, w którym dawniej sprzedawano mięso z uboju. Jatki powstawały od końca XII wieku wraz z wykształceniem się specjalizacji handlowej. Były to kramy rzeźnicze zwane z łaciny macellum lub mensa carnifiucium ława rzeźnicza. Nazwę macel ...

                                               

Karczma

Karczma – budynek pełniący funkcje wyszynku, miejsca spotkań i zabaw miejscowej ludności oraz domu zajezdnego przeznaczonego dla podróżnych.

                                               

Kategorie ludności wiejskiej w Polsce

Kategorie ludności wiejskiej – na przestrzeni historii wsi polskiej istniał podział ludności wiejskiej w zakresie dotyczącym jej funkcjonowania w szlachecko-pańszczyźnianej polskiej rzeczywistości.

                                               

Jan Kiesselhuth i Konrad

Jan Kiesselhuth i Konrad – zasadźcy i pierwsi dziedziczni wójtowie miasta Bydgoszczy. Byli z pochodzenia Niemcami, którzy prawdopodobnie spolonizowali się. Wywodzili się z dolnoniemieckiego obszaru językowego, na co wskazuje brzmienie nazwiska zb ...

                                               

Kijacy

Kijacy – niezrzeszeni w cechu rzeźnicy, pochodzący w większości z podkrakowskich wsi leżących na prawym brzegu Wisły - Łagiewnik, Płaszowa, Jugowic i Piasków Wielkich. Kijacy od średniowiecza nielegalnie sprzedawali tańsze mięso mieszkańcom Krako ...

                                               

Klucz (majątek ziemski)

Klucz – kilka posiadłości jednego właściciela, najczęściej zlokalizowanych blisko siebie, zorganizowanych w jeden organizm gospodarczy, pod jednym zarządem właściciela, oficjalisty lub ekonoma. Była to forma organizacji większych latyfundiów ziem ...

                                               

Kmita (kopalnia)

Kmita, kopalnia węgla kamiennego w Tenczynku, eksploatowana od lat 60. XIX w., unieruchomiona w 1924. Zorganizowana przez kupca Ludwika Bogackiego na nadanych mu polach górniczych Ludwik 21 września 1865 i Glückauf 1866. W 1867 wydobyto 2 800 ton ...

                                               

Kolegacja

Kolegacja – spółka chłopów andrychowskich składające się z tzw. kolegów – udziałowców czerpiących zyski w zależności od wielkości zainwestowanego kapitału. Na czele kolegacji stał pryncypał. Kolegacja zatrudniała furmanów, domokrążców i pracownik ...

                                               

Historia kolei na ziemiach polskich

Historia kolei na ziemiach polskich Pierwsza publiczna linia kolejowa powstała w 1825 r. w Anglii, w ciągu kilkunastu następnych lat w wielu państwach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych zaczęły pojawiać się nowe linie.

                                               

Kolektywizacja w Polsce

W Polsce decyzję o kolektywizacji rolnictwa podjął KC PPR we wrześniu 1948. Mimo zastosowania przez władze komunistyczne środków przymusu, do 1951 r. powstało ok. 2200 spółdzielni, zajmujących zaledwie 0.8% gruntów rolnych i zrzeszających 23 tys. ...

                                               

Kolonizacja w Polsce

Kolonizacja w Polsce – zasiedlanie terenów bezludnych lub słabo zaludnionych. Najwcześniejsza polegała na osiedlaniu jeńców. Od XI w. prowadzona "Obyczajem wolnych gości". Od XII w. osiedlanie kolonistów pochodzenia flamandzkiego, walońskiego i n ...

                                               

Komasacja

Komasacja – scalanie gruntów przez wymianę między właścicielami w celu przekształcenia gruntów rozdrobnionych w obszary odpowiadające wymogom prawidłowego gospodarowania. Komasacja jest to zamiana nieruchomości rozdrobnionych lub o nieprawidłowej ...

                                               

Komięga

Komięga – w XVI - XIX wieku był to flisacki statek rzeczny bez masztu, poruszany jedynie za pomocą wioseł. Ponieważ charakteryzował się niewielkim zanurzeniem można było go wykorzystywać do żeglugi po płytszych rzekach. Budowano go w kształcie cz ...

                                               

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych – centralny organ administracji rządowej działający od 1 kwietnia 2002 r. do 18 września 2006 r. Utworzony na mocy ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu central ...

                                               

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – istniejący w latach 1991–2006 organ państwowy sprawujący nadzór nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi i towarami giełdowymi oraz nad ...

                                               

Komornik (historia)

Komornik – chłop nie posiadający ziemi i zabudowań, mieszkający najczęściej u innych chłopów, utrzymujący się z pracy najemnej we dworze lub u zamożniejszych chłopów.

                                               

Kopalnia Węgla Kamiennego Adam

Kopalnia Węgla Kamiennego Adam – zlikwidowana kopalnia węgla kamiennego w Tenczynku na północny zachód od kopalni Kmita, przy południowych stokach góry Buczyna. Jedna z pierwszych kopalni tenczyńskich. Miąższość pokładu do 1.8 m. Eksploatacja był ...

                                               

Kopalnia Węgla Kamiennego Katarzyna w Tenczynku

Katarzyna – kopalnia węgla kamiennego w Tenczynku. Kopalnię założył w 1864 sztygar Julian Zdanowicz. Około 1910 kopalnia była własnością huty szkła w Szczakowej. W 1915 właścicielem został Józef Hromek, działający w Polsce inżynier górnictwa, poc ...

                                               

Kopalnia Węgla Kamiennego Tenczynek

Tenczynek – kopalnia węgla kamiennego w Tenczynku, eksploatowana przez hitlerowców w latach 1939–1945 na wychodniach dawnej kopalni Kmita. W 1943 wydobyto w niej 9 852 tony węgla. Wybierano w niej dwa pokłady węgla o grubości 0.9 i 0.6 m pracując ...

                                               

Koszerne

Koszerne – podatek pośredni płacony w okresie porozbiorowym przez ludność żydowską od konsumpcji mięsa koszernego, pochodzącego z uboju rytualnego. Wprowadzony w Królestwie Galicji i Lodomerii w 1784 w ramach reform józefińskich, do 1816 roku kil ...

                                               

Kółko rolnicze

Kółko rolnicze – dobrowolne społeczno-gospodarcze organizacje rolników, działające w celu zwiększenia i doskonalenia produkcji rolnej. Część z nich tworzyła Spółdzielnie Kółek Rolniczych, gospodarując gruntami lub oferując usługi w zakresie mecha ...

                                               

Krajnik (starosta wołoski)

Krajnik – w systemie samorządu wsi lokowanych na prawie wołoskim to osoba będąca zwierzchnikiem wszystkich osad wołoskich znajdujących się w obrębie średniowiecznego starostwa, tworzących tzw. krainę. Dzięki uzyskanym przywilejom, powinnością kra ...

                                               

Kuźnica (zakład)

Kuźnica lub hamernia albo młotownia – dawny typ zakładu-manufaktury, w którym wytopione z rudy metale uzdatniano lub przerabiano za pomocą młota poruszanego kołem wodnym. Kuźnice stosowano także do nadawania odpowiedniego kształtu półproduktom i ...

                                               

Libertacja

Libertacja chłopów z poddaństwa nazywana również emancypacją pojawiła się w XVI wieku. Polegała na zwolnieniu poddanego chłopa z poddaństwa za odpłatnością. Odbywała się poprzez wpis do akt grodzkich lub wręczenie chłopu listu uwalniającego z her ...

                                               

Lokacja (historia)

Lokacja – forma organizacyjno-prawna, nadawana prawem lokacyjnym przez właściciela ziemi, zarówno już istniejącym, jak też nowo zakładanym wsiom i miastom w jego posiadłościach.