Blog strona 275
                                               

Felicja Nossig

Felicja Nossig – polska socjolog, publicystka, feministka i tłumaczka związana z ruchem socjaldemokratycznym.

                                               

Shana Penn

Shana Penn – amerykańska autorka książek historycznych z zakresu studiów slawistycznych, a zwłaszcza polonistyki i gender studies. Feministka, wykładowczyni, publicystka. Wykłada na Mills College. Jest dyrektorką wykonawczą Taube Foundation for J ...

                                               

Powstrzymać Przemoc Domową

Powstrzymać Przemoc Domową – pierwsza ogólnopolska kampania medialna skierowana do ofiar i świadków przemocy w rodzinie. Została zainicjowana przez Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia” oraz Państwową Agencję Roz ...

                                               

Projekt Egoistka

Projekt Egoistka – inicjatywa dla kobiet, która nie jest ruchem feministycznym i nie nakłania do buntu, lecz edukuje w zakresie Pozytywnego Egoizmu. Założona w 2010 roku przez Dagmarę i Tomasza Skalskich. Do sierpnia 2013 kampania Pozytywny Egoiz ...

                                               

Sekcja Kobiet NSZZ "Solidarność”

Sekcja Kobiet NSZZ "Solidarność” – część ogólnopolskiego związku zawodowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" założona w listopadzie 1989 roku dla obrony praw pracowniczych kobiet.

                                               

Maria Sowina

Maria Sowina z domu Piasecka – działaczka Stronnictwa Ludowego, w czasie II wojny światowej działaczka konspiracyjna ruchu ludowego, po wojnie działaczka spółdzielcza i samorządowa. Urodziła się w chłopskiej rodzinie w Małopolsce. W 1928 została ...

                                               

Janina Sztompka-Grabowska

Janina Sztompka-Grabowska znana również jako Janina Sztompkówna – polska dziennikarka radiowa. To jej słowa "Halo, halo Polskie Radio Warszawa, fala 480 m.” zainaugurowały nadawanie Polskiego Radia 18 kwietnia 1926 roku o godzinie 17:00. Spikerką ...

                                               

Ustawa kwotowa

Ustawa kwotowa – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ust ...

                                               

Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa

Ukończyła Wydział Historii Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Krakowie, Studium Pracy Społeczno-Oświatowej w Warszawie oraz Wydział Pedagogiczny Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Jako pisarka debiutowała w 1929 roku na łamach prasy. W latach ...

                                               

Arcybractwo Męki Pańskiej

Arcybractwo Męki Pańskiej, Arcybractwo Dobrej Śmierci – świeckie zrzeszenie religijne, obecnie działające jedynie przy kościele oo. Franciszkanów w Krakowie. Arcybractwo w 1595 założył kanonik kapituły katedralnej w Krakowie, ksiądz Marcin Szyszk ...

                                               

Bitwa pod Grotnikami

Bitwa pod Grotnikami – starcie zbrojne, mające miejsce 6 maja 1439 na polach wsi Grotniki koło Nowego Korczyna w obecnym województwie świętokrzyskim, nad Nidą, podczas konfederacji Spytka z Melsztyna.

                                               

Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce

Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce, Kościół neounicki w Polsce – katolicki Kościół wschodni działający na terenie Polski, który posługuje się w swojej liturgii rytem bizantyjskim synodalnym zwanym bizantyjsko-słowiański ...

                                               

Bracia dobrzyńscy

Bracia dobrzyńscy, oficjalna nazwa Pruscy Rycerze Chrystusowi, zwani też Kawalerami Jezusa Chrystusa a po łacinie Fratres Milites Christi – zakon rycerski zorganizowany przez biskupa pruskiego Chrystiana pomiędzy 1216 a 1228 r. w celu ochrony Maz ...

                                               

Bractwo Świętej Anny

Bractwo Świętej Anny – bractwo założone 19 października 1590 roku w Krakowie przy kościele św. Anny przez ks. Józefa z Urzędowa. Przedsięwzięciu patronował kardynał Jerzy Radziwiłł. Rok później bractwo zostało zatwierdzone przez papieża i przyłąc ...

                                               

Bulla gnieźnieńska

Bulla Ex commisso nobis a Deo, zwana Bullą gnieźnieńską – bulla papieska wydana 7 lipca 1136 w Pizie, znosząca zwierzchność arcybiskupstwa magdeburskiego nad Kościołem polskim. Tekst został napisany w języku łacińskim. Bulla stanowi jeden z najce ...

                                               

Cecylianizm

Cecylianizm, ruch cecyliański − ruch odnowy muzyki liturgicznej, biorący swoją nazwę od świętej Cecylii – patronki muzyki. Za jego początek uważa się rok 1868, w którym ksiądz Franz Xaver Haberl 1834-1888 założył Cecyliańskie Towarzystwo Śpiewacz ...

                                               

Chrzest Litwy

Chrzest Litwy – chrystianizacja Wielkiego Księstwa Litewskiego przeprowadzona w latach 1387–1388 przez pierwszego biskupa wileńskiego Andrzeja Jastrzębca, współdziałającego z królem Władysławem II Jagiełłą. Chrztem prowadzonym w latach 1387–1388 ...

                                               

Chrzest Polski

Chrzest Polski – tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego i polskiego Kościoła kato ...

                                               

Dekanat nowogórski

Dekanat nowogórski – historyczny dekanat diecezji krakowskiej, z siedzibą w Nowej Górze. Utworzony w 1335 r. Zniesiony w 1969 roku; w jego miejsce utworzono dekanaty: Babice, Chrzanów, Jaworzno, Krzeszowice, Trzebinia.

                                               

Dobra martwej ręki

Dobra martwej ręki – przede wszystkim majątki kościelne nieuczestniczące w obrocie, wolne od podatków do 1789, których nazwa pochodzi od ręki zmarłego, której nie można otworzyć, uzyskane głównie w rezultacie nadań panujących i rycerstwa. Dobra m ...

                                               

Episcoporum Poloniae coetus

Episcoporum Poloniae coetus – bulla wydana przez papieża Pawła VI 28 czerwca 1972 roku. Była następstwem prowadzonych w kwietniu i listopadzie 1971 r. rozmów pomiędzy władzami PRL a przedstawicielami Stolicy Apostolskiej. Normalizowała stosunki p ...

                                               

Falsyfikat mogileński

Falsyfikat mogileński – dokument królewski, wystawiony rzekomo w Płocku w 1065 roku, a faktycznie powstał w połowie XII wieku, opisujący nadania dla klasztoru benedyktynów w Mogilnie. Własnością klasztoru stały się m.in. 23 miejscowości z obszaru ...

                                               

Frankiści

Frankiści – zwolennicy Jakuba Franka, członkowie żydowskiej grupy religijnej, sekty heretyckiej w stosunku do judaizmu. Sekta istniała w drugiej połowie XVIII wieku do około 1820 roku, głównie na terenach południowej Polski oraz w Czechach, Austr ...

                                               

Inkwizycja w Polsce

Inkwizycja w Polsce – instytucja kościelna powołana w XIII wieku do zwalczania innowierców zaliczanych przez Kościół za heretyków. Jej stałe struktury na ziemiach polskich zostały utworzone w pierwszej połowie XIV wieku i w zwalczaniu herezji zaw ...

                                               

Instytut Księży Demerytów na Łysej Górze

Instytut Księży Demerytów na Łysej Górze – dom poprawczy dla kleru z Królestwa Polskiego działający w latach 1852-1865 w klasztorze na świętym Krzyżu.

                                               

Kalendarium historii jezuitów w Polsce

Kalendarium historii Towarzystwa Jezusowego w Polsce. XVI WIEK 1540 – Paweł III, bullą Regimini militantis Ecclesiae, zatwierdził Towarzystwo Jezusowe 1555 – przyjazd do Polski pierwszego jezuity, Alfonsa Salmerona 1556, 31 lipca – śmierć św. Ign ...

                                               

Kalwaria Ujazdowska

Kalwaria Ujazdowska – niezachowany zespół 28 kaplic istniejących do końca XVIII w. w Warszawie, a ufundowanych przez Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa. Kalwarię Ujazdowską zaprojektował architekt królewski Joachim Daniel Jauch z Miśni przebyw ...

                                               

Kradzież dusz

Kradzież dusz – termin określający praktykę obustronnego przeciągania wiernych pomiędzy obrządkiem greckokatolickim a obrządkiem rzymskokatolickim w obrębie Kościoła katolickiego. Praktyka kradzieży dusz dotyczyła głównie pogranicza kresowego, gd ...

                                               

Ormianie w Polsce

Ormianie – jedna z dziewięciu ustawowo uznanych mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiąca część światowej diaspory ormiańskiej, żyjąca w rozproszeniu na terenie całego kraju, w zaawansowanej asymilacji oraz w wielowiekowej tr ...

                                               

Podróż apostolska Benedykta XVI do Polski

Podróż apostolska Benedykta XVI do Polski odbyła się w dniach 25–28 maja 2006. Zgodnie z planem Benedykt XVI odwiedził Warszawę, miejsca związane z osobą papieża Jana Pawła II: Częstochowę, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Kraków, Oświęcim. Był t ...

                                               

Poznańska legenda o skradzionych hostiach

Poznańska legenda o skradzionych hostiach – średniowieczna legenda opisująca profanację konsekrowanych hostii, najprawdopodobniej przyniesiona przez karmelitów. W średniowieczu odnotowano ok. 100 przypadków oskarżeń o profanację eucharystii.

                                               

Prześladowanie polskiego Kościoła katolickiego w czasie okupacji niemieckiej

Prześladowanie polskiego Kościoła katolickiego w czasie okupacji niemieckiej – zamierzone, czynne i ustawiczne działania okupantów niemieckich od 1 września 1939 na ziemiach polskich, mające na celu fizyczną eksterminację Kościoła katolickiego, z ...

                                               

Przywilej borzykowski

Przywilej borzykowski – przywilej nadany klerowi Kościoła katolickiego na zjeździe w Borzykowej podczas synodu prowincjonalnego 29 lipca 1210 roku przez książąt dzielnicowych.

                                               

Przywilej wolborski

Przywilej został wydany przez książąt: Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego, Władysława Odonica i Kazimierza Opolskiego na rzecz kleru Kościoła katolickiego w 1215 podczas zjazdu w Wolborzu. Potwierdzał postanowienia przywileju borzykowskiego z ...

                                               

Przywilej z Cieni

Przywilej z Cieni – wydany 5 maja 1228 w czasie zjazdu w Cieni przez księcia Władysława III Laskonogiego duchowieństwu i możnym w zamian za uzyskanie tronu krakowskiego. We wsi Cienia pod Kaliszem Książę zatwierdził przywileje duchowieństwa i moż ...

                                               

Reakcja pogańska

Reakcja pogańska – termin współczesny określający serię wystąpień ludności ziem polskich okresu wczesnofeudalnego, skierowanych przeciwko wzrostowi powinności prawa książęcego oraz przeciwko odgórnemu wprowadzaniu chrześcijaństwa. Punktem kulmina ...

                                               

Synod w Borzykowej

Synod w Borzykowej – synod prowincjonalny duchowieństwa zwołany w 1210 przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza, połączony ze zjazdem książąt polskich: Henryka Brodatego, Leszka Białego, Konrada mazowieckiego i Władysława Odonica.

                                               

Szkoła parafialna

Pierwsze znane zarządzenia dotyczące obowiązku utrzymywania szkół przy wszystkich kościołach wydał w 797 cesarz Karol Wielki. Zostało to potwierdzone w 853 zaleceniem papieża Leona IV zakładania szkół przy każdej parafii. Przełomowe znaczenie mia ...

                                               

Światowe Dni Młodzieży 1991

6. Światowe Dni Młodzieży – ogólnoświatowy zjazd młodzieży katolickiej, który odbył się w dniach 10–15 sierpnia 1991 w Częstochowie. Hasłem przewodnim zwołanych przez papieża Jana Pawła II dni młodzieży były słowa zaczerpnięte z Listu św. Pawła d ...

                                               

Totus Tuus Poloniae populus

Totus Tuus Poloniae populus – bulla papieża Jana Pawła II z 25 marca 1992 reorganizująca podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce, największa reorganizacja Kościoła katolickiego w Polsce od 1945; dopełnienia reorganizacji struktur d ...

                                               

Wiek sprawny

Wiek sprawny – wiek, w którym w średniowiecznym polskim prawie zwyczajowym osiągano pełną zdolność do czynności prawnych. Zdaniem historyków wiek ten osiągano z chwilą ukończenia dwunastego lub piętnastego roku życia. Osoba w tym wieku mogła samo ...

                                               

Zbiór praw sądowych

Zbiór praw sądowych – projekt prawa ziemskiego z 1776 roku, opublikowany i przedstawiony do zatwierdzenia przez sejm w 1778 r., a odrzucony przez sejm w 1780. Jak zauważył sto lat później Walenty Dutkiewicz prace nad kodeksem trwały zaledwie półt ...

                                               

Zjazd gnieźnieński

Zjazd gnieźnieński – inaczej nazywany też synodem gnieźnieńskim. Była to pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha, a także spotkanie z księciem Polski Bolesławem w ówczesnej stolicy państwa – Gnieźnie. Zjazd odbył się w marcu 1000 roku.

                                               

Zjazdy gnieźnieńskie

Zjazdy gnieźnieńskie – współczesne zjazdy, będące forum dialogu między różnymi kręgami kulturowymi, wyznaniami i religiami. Stanowią także okazję do przedstawienia dziedzictwa Gniezna i Polski na Starym Kontynencie. Nawiązują do tradycji zjazdu g ...

                                               

Compendium ferculorum, albo zebranie potraw

Compendium ferculorum, albo zebranie potraw – pierwsza zachowana polska książka kucharska, wydana w Krakowie w 1682 roku. Krańcowe daty powstania książki to 1670-1677 rok. Następny egzemplarz po pierwodruku był wydany dopiero w 1730 r. W latach 1 ...

                                               

Groch ze słoniną

Groch ze słoniną – danie dawnej kuchni polskiej, wykonywane z ugotowanego na gęsto, zwykle przetartego grochu z dodatkiem stopionej słoniny. Było spożywane od średniowiecza przez wszystkie warstwy społeczne. Stanowiło niezbędny element uczty szla ...

                                               

Kucharz doskonały

Kucharz doskonały – druga zachowana do naszych czasów polska książka kucharska. Książka, którą wydał drukiem w 1783 roku Wojciech Wielądko, jest tłumaczeniem francuskiej La cuisinière bourgeoise.

                                               

Kucharz krakowski

Kucharz krakowski – poradnik kucharski autorstwa Kazimiery Krumłowskiej która używała pseudonimu Maria Gruszecka.

                                               

Kuchmistrzostwo

Kuchmistrzostwo lub Kucharstwo – zaginiona książka kucharska prawdopodobnie wydana przez Floriana Unglera w XVI w. Opublikowana we fragmentach przez Zygmunta Wolskiego w 1891 r. i datowana na początek XVI w. Niekiedy uważana za przekład z czeskie ...

                                               

Kuchnia polska w dawnych czasach

Dawna kuchnia polska opierała się na prostych potrawach wytwarzanych z płodów rolnych, mięsa zwierząt dzikich i hodowlanych oraz owoców, ziół i przypraw uzyskiwanych drogą zbieractwa. Znana była przede wszystkim z obfitego wykorzystania soli i st ...