Blog strona 296
                                               

Panorama Racławicka

Panorama Racławicka – muzeum sztuki we Wrocławiu, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, założone w 1893 we Lwowie, od 1980 we Wrocławiu; eksponuje cykloramiczny obraz Bitwa pod Racławicami namalowany w latach 1893–1894 przez zespół malarzy pod ...

                                               

Polski Teatr Ludowy we Lwowie

Polski Teatr Ludowy we Lwowie – teatr założony na przełomie 1957-1958 we Lwowie z inicjatywy emerytowanego nauczyciela – polonisty, skrzypka, wielkiego miłośnika polskiej literatury i teatru – Piotra Hausvatera. Pierwsze przedstawienie odbyło się ...

                                               

Pomnik zamordowanych profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich

Pomnik zamordowanych profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich – lwowski pomnik poświęcony zamordowanym przez hitlerowców profesorom lwowskich uczelni, zbudowany w 2011 roku i odsłonięty 3 lipca 2011 roku. Z inicjatywą budowy pomnika wystąpili ...

                                               

Rocznik Lwowski

"Rocznik Lwowski ” – czasopismo naukowe, rocznik wydawany od 1991 w Warszawie przez Instytut Lwowski. Wydawany w formie książkowej, zawiera naukowo opracowane rozprawy, artykuły i utwory literackie dotyczące Lwowa. Zawiera następujące rozdziały: ...

                                               

Teatr Skarbkowski

Teatr Skarbkowski – teatr lwowski, mieszczący się w klasycystycznym gmachu, wzniesionym z funduszy hrabiego Stanisława Skarbka w latach 1837-1842, otwarty 28 marca 1842 i funkcjonujący do września 1900 r.

                                               

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – polska pozarządowa organizacja społeczno-kulturalna z siedzibą we Wrocławiu. Do głównych celów i zadań Stowarzyszenia należy zbieranie i propagowanie wiedzy o Lwowie i południowej częś ...

                                               

Tyle jest miast

Tyle jest miast – polska piosenka napisana w roku 1926 i opiewająca Lwów. Muzykę do utworu skomponował Nacio Herb Brown, słowa napisał Marian Hemar specjalnie dla Zofii Terné, która też pierwotnie ją wykonywała. W późniejszych czasach utwór był i ...

                                               

Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie

Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie – urządzona w 1894 we Lwowie wielka wystawa osiągnięć gospodarczych i kulturalnych Galicji oraz ponadzaborowa prezentacja dzieł sztuki i kultury Królestwa Galicji i Lodomerii.

                                               

Wyższy Instytut Muzyczny im. Mykoły Łysenki

Wyższy Instytut Muzyczny im. Mykoły Łysenki - ukraińska wyższa szkoła muzyczna, z siedzibą we Lwowie. W 1891 roku we Lwowie z inicjatywy Anatola Wachnianina utworzono Towarzystwo Chóralne "Bojan". Celem tego Towarzystwa było rozwijanie kształceni ...

                                               

Związek Polaków "Orzeł Biały”

Głównym celem działalności Obywatelskiej Organizacji "Związek Polaków "Orzeł Biały” jest prowadzenie działalności skierowanej na wszechstronny rozwój i popularyzację kultury polskiej i tradycji polskich w m. Lwów, jednoczenie się i wsparcie etnic ...

                                               

Związek Strzelecki

Związek Strzelecki – paramilitarna organizacja społeczno-wychowawcza powstała w 1910 roku we Lwowie i działająca do 1914 r. będąca podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. Nazwę tę nosiła organizacja paramilitarna w okresie 1919– ...

                                               

Corona Virginis Marie

Corona Virginis Marie – zbiór rękopisów pochodzących z początku XVI wieku, przechowywanych w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Na zbiór składa się osiem papierowych kart napisanych przez brata Seweryna, mnicha bernardyńskiego. Powstał prawdopodo ...

                                               

Dokument Kazimierza Sprawiedliwego z 12 kwietnia 1189 roku

Dokument Kazimierza Sprawiedliwego lub dokument opatowski z 12 kwietnia 1189 roku – pergaminowy dokument wystawiony przez księcia Kazimierza Sprawiedliwego w Opatowie, datowany na 12 kwietnia 1189 roku; zachowany w oryginale i powszechnie uważany ...

                                               

Ewangeliarz emmeramski

Ewangeliarz emmeramski – ewangeliarz pochodzący z końca XI lub początku XII wieku ze skryptorium klasztoru św. Emmerama w Ratyzbonie. Zawiera cztery Ewangelie poprzedzone dedykacjami Ojców Kościoła oraz Kanonami Zgodności, a zakończony Capitulare ...

                                               

Ewangeliarz kruszwicki

Do Kruszwicy dotarł w drugiej połowie XII wieku. Jest to jedna z 20 najcenniejszych zabytkowych ksiąg w Polsce. Rękopis powstał w skryptorium we Frankonii, wykonany został w sasko-westfalskiej szkole miniatorskiej w Helmarshausen. W tekście posia ...

                                               

Godzinki królowej Bony

Godzinki królowej Bony, Godzinki wilanowskie, znane także w łacińskim określeniu jako Horae ad usum Ecclesiae Romanae – jeden z kilku zachowanych do dziś kodeksów związanych z Boną Sforzą, drugą żoną Zygmunta Starego, cenny przykład renesansowego ...

                                               

Graduał Jana Olbrachta

Graduał Jana Olbrachta – ilustrowany, rękopiśmienny trzytomowy kodeks muzyczny ufundowany w latach 1499-1500 przez króla Jana Olbrachta dla katedry wawelskiej. Graduał ukazał się w trzech tomach: De tempore, De sanctis i De Beata Virgine choć pie ...

                                               

Graduał raciborski

Graduał raciborski – księga liturgiczna powstała w nieznanej pracowni na przełomie XV i XVI w. dla klasztoru Dominikanów w Raciborzu. Stanowił unikatowy w skali Śląska przykład malarstwa książkowego z tego okresu. Graduał składał się ze 166 kart, ...

                                               

Kazania augustiańskie

Kazania augustiańskie – dwa kazania w języku polskim z końca XV lub początku XVI wieku. Kazania powstały jako glosy do kazań łacińskich. Polski tekst, nadpisany nad tekstem łacińskim, układa się w prawie kompletne kazania, przeznaczone na 20. i 2 ...

                                               

Kazania świętokrzyskie

Kazania świętokrzyskie – polskie średniowieczne kazania, pochodzące prawdopodobnie z końca XIII lub z XIV wieku, uznawane za najstarszy dokument prozatorski stworzony w języku polskim. Zostały one odnalezione przez Aleksandra Brücknera w 1890 rok ...

                                               

Kodeks Baltazara Behema

Kodeks Baltazara Behema – kartulariusz pochodzący z początku XVI wieku, zawierający przywileje i statuty miasta Krakowa oraz roty przysiąg i ustawy cechów krakowskich.

                                               

Kodeks Działyńskich I

Kodeks Działyńskich I – polski średniowieczny manuskrypt z XV wieku. Manuskrypt ma wymiary 20.5x15.5 cm i składa się z 372 kart. Oprawa kodeksu deski obciągnięte jasną skórą została wykonana przed 1487. Zapisy w kodeksie zostały sporządzone w lat ...

                                               

Kodeks Dzikowski

Kodeks Dzikowski – polski kodeks rękopiśmienny z początku XVI wieku, zawierający tłumaczenia na język polski kilku wcześniejszych statutów łacińskich.

                                               

Kodeks Raczyńskiego

Kodeks Raczyńskiego – zabytek dawnego piśmiennictwa znajdujący się w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

                                               

Kodeks Stradomskiego

Kodeks Stradomskiego – polski kodeks rękopiśmienny z 1. połowy XVI wieku, zawierający tłumaczenia na język polski wcześniejszych tekstów prawnych. Kodeks spisany jest na papierze w formacie folio. Składa się z 287 kart. Obecnie rękopis znajduje s ...

                                               

Kodeks Świętosławowy

Kodeks zawiera przekład z łaciny statutów Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły, dokonany przez Świętosława z Wojcieszyna, oraz praw książąt mazowieckich prawa ziemi mazowieckiej / statuty dzielnicy czersko-warszawskiej z lat 1377–1426, doko ...

                                               

Kodeks wrocławski

Kodeks wrocławski – średniowieczny manuskrypt śląski z XV wieku zachowany w całości. Zawiera ponad 90 rozbudowanych kompozycji polifonicznych, głównie dzieła miejscowych kompozytorów. Dominują w nim utwory o charakterze religijnym, nieliczne świe ...

                                               

Kopiarz sulejowski

Kopiarz sulejowski – zbiór odpisów dokumentów nadań i przywilejów otrzymanych przez opactwo cystersów w Sulejowie. Pierwsze odpisy zostały sporządzone w 1618 roku, za czasów opata Ottona Schenkinga, ostatnie pochodzą z końca XVIII wieku. Służyły ...

                                               

Minuskuł 653 (Gregory-Aland)

Minuskuł 653, ε 182 – rękopis Nowego Testamentu, pisany minuskułą na pergaminie w języku greckim. Według kolofonu został sporządzony w roku 1077. Na liście Scrivenera rękopis znajduje się pod numerem 640.

                                               

Modlitewnik siostry Konstancji

Modlitewnik siostry Konstancji – polski rękopiśmienny modlitewnik z 1527. Modlitewnik ma formę papierowego kodeksu. Zapisany został w 1527 roku, zawiera jednak kopię wcześniejszych modlitw. Niektóre fragmenty zostały przepisane z tekstów drukowan ...

                                               

Modlitewnik z XV wieku

Modlitewnik z XV wieku – fragment polskiego rękopiśmiennego modlitewnika z pierwszej połowy XV wieku. Rękopis przechowywany jest w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Mieści się na podwójnej karcie pergaminowej, która została znaleziona w 1934 ...

                                               

Mszał magdaleński

Mszał magdaleński – kompletny mszał składający się z 220 pergaminowych kart o wymiarach 36.5 na 26.2 cm. Mszał ten został ufundowany dla kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu około 1470 roku. Rękopis jest pisany po łacinie.

                                               

Opowieść o Róży (rękopis)

Opowieść o Róży, Romans Róży – – francuskojęzyczny rękopis iluminowany autorstwa Guillaume de Lorrisa, Jeana de Meunga. Rękopis należy do kolekcji księżnej Izabeli Czartoryskiej. Iluminowany rękopis ze zbiorów Czartoryskich jest kopią jednego z n ...

                                               

Pontyfikał Erazma Ciołka

Pontyfikał Erazma Ciołka – manuskrypt z lat około 1506–1518, bogato iluminowany przez zespół krakowskich malarzy-miniaturzystów, m.in. Mistrza Kodeksu Behema, Mistrza Mszału Jasnogórskiego oraz Mistrza Ukrzyżowania. W liczącym 265 pergaminowych k ...

                                               

Pontyfikał Płocki

Pontyfikał Płocki − średniowieczna księga liturgiczna - własność kapituły katedralnej w Płocku. Księga składa się z 214 kart pergaminowych o wymiarach 270 na 185 mm. Reprezentuje najstarszy typ pontyfikału, zwany pontyfikałem rzymsko-germańskim. ...

                                               

Praedicationes

Praedicationes – najstarszy iluminowany rękopis znajdujący się na terenie Polski, zabytek sztuki przedromańskiej. Przechowywany jest w Bibliotece Kapitulnej w Krakowie. Datowany jest na koniec VIII lub początek IX wieku i prawdopodobnie został wy ...

                                               

Psałterz trzebnicki

Psałterz trzebnicki – jeden z najcenniejszych zabytków iluminatorstwa śląskiego z XIII wieku. Jest kodeksem pergaminowym i składa się z 158 kart formatu 30.5 na 21.5 cm. Tekst łaciński pisany jest w jednej kolumnie. Psałterz zawiera: kalendarz, p ...

                                               

Śpiewnik głogowski

Śpiewnik głogowski – średniowieczny manuskrypt, zawierający zbiór wielogłosowych utworów muzycznych o tematyce świeckiej i religijnej, a także kompozycje instrumentalne. Obecnie znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

                                               

Traktat o formach i przepisach turniejowych

Traktat o formach i przepisach turniejowych – francuskojęzyczny rękopis iluminowany autorstwa René dAnjou, księcia Andegawenii i Lotaryngii, hrabiego Prowansji, zwany również Księgą turniejową. Rękopis należy do kolekcji księżnej Izabeli Czartory ...

                                               

Traktat o miłosierdziu chrześcijańskim

Traktat o miłosierdziu chrześcijańskim – francuskojęzyczny rękopis iluminowany autorstwa Nicolasa Houela. Rękopis należy do kolekcji księżnej Izabeli Czartoryskiej.

                                               

Złoty kodeks gnieźnieński

Złoty kodeks gnieźnieński, in. Ewangeliarz gnieźnieński – ewangelistarz powstały najprawdopodobniej w końcówce XI wieku. Przechowywany obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Czas powstania ustala się w oparciu o szczególne związki ww. k ...

                                               

Złoty kodeks pułtuski

Złoty kodeks pułtuski – XI-wieczny iluminowany kodeks, będący przykładem czeskiej szkoły iluminatorsko-pismienniczej, powstałej pod wpływem szkoły malarstwa miniaturowego w Ratyzbonie. Kodeks należy do jednego z późniejszych polskich zabytków śre ...

                                               

Centralna Agencja Fotograficzna

Centralna Agencja Fotograficzna – powstała w Warszawie w 1951 roku, w ramach RSW "Prasa-Książka-Ruch” w wyniku połączenia oddziałów fotograficznych Agencji Publicystyczno Informacyjnej i Agencji Robotniczej i Filmu Polskiego. W PRL CAF była jedyn ...

                                               

Czarny PR

Czarny PR), antyreklama, negatywna kampania wyborcza – system metod, działań bądź posunięć propagandowych, zwłaszcza manipulacyjnych, prowadzących do zdyskredytowania przeciwnika w oczach opinii publicznej celem zdobycia jej przychylności. Aby te ...

                                               

Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu

Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu – festiwal filmowy w Łodzi organizowany od 1990 roku. W 1999 roku festiwal się nie odbył. Festiwal obejmuje konkurs filmów dokumentalnych i reportaży o tematyce związanej z zagrożeniami kondycji współczesnego ...

                                               

Instytut Monitorowania Mediów

IMM – polska firma oferująca narzędzia i usługi z zakresu monitoringu mediów. IMM wyszukuje, analizuje i archiwizuje treści ukazujące się w środkach masowego przekazu. Monitoring IMM obejmuje: internet i media społecznościowe, prasę, radio i tele ...

                                               

Lista Kisiela

Lista Kisiela – pozbawiona komentarza lista nazwisk, zatytułowana "Moje typy", ukazała się zamiast zwyczajowego felietonu Stefana Kisielewskiego z cyklu "Widziane inaczej" w numerze "Tygodnika Powszechnego" z 2 grudnia 1984. Lista ta była reakcją ...

                                               

(…) lub czasopisma

lub czasopisma – fragment zdania usunięty z przyjętego w 2002 rządowego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zmieniający sens i zakres obowiązywania niektórych kluczowych ustaleń tej ustawy. W przyjętej przez rząd pierwotnej reda ...

                                               

Media Student

"Media Student” to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest t ...

                                               

Media tożsamościowe

Media tożsamościowe – pojawiające się w polskiej debacie publicznej określenie mediów uznających za główny cel swej działalności budowanie tożsamości Polaków. Cezary Michalski wywodzi pojęcie mediów tożsamościowych od tekstu Pawła Lisickiego Deka ...