Blog strona 318




                                               

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego – studencka organizacja naukowa skupiająca studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie działająca od 1851 roku. Do roku 2014 działało jako k ...

                                               

Towarzystwo Czytelni Ludowych

Towarzystwo Czytelni Ludowych – polska organizacja oświatowa założona pierwotnie w Poznaniu w 1880 r. Później działająca w skali całego państwa pruskiego – Wielkopolska, Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie, Warmia i Mazury, Dolny i Górny Śląsk. O ...

                                               

Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego

Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego - organizacja społeczno-edukacyjna założona w 1841 przez Karola Marcinkowskiego i Macieja Mielżyńskiego. Dożywotnim prezesem towarzystwa był Jan Rymarkiewicz.

                                               

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości – stowarzyszenie stawiające sobie za cel ochronę zabytków i polskiego dziedzictwa kultury działające w latach 1906–1944. TOnZP zostało założone 26 czerwca 1906 w Warszawie. W 1911 towarzystwo nabyło ka ...

                                               

Towarzystwo Oświaty Ludowej

Po uwłaszczeniu chłopów i uruchomieniu sieci szkół ludowych z obowiązkiem szkolnym, po 1840 pojawiły się na wsi wielkopolskiej pierwsze biblioteczki parafialne w kilku wsiach powiatu śremskiego i gostyńskiego. Powstały one z inicjatywy księży Pio ...

                                               

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy – organizacja pozarządowa założona 20 kwietnia 1959 r. w Legnicy, skupiająca ok. 100 członków, zajmująca się popularyzacją nauki poprzez m.in. organizowanie wystaw, odczytów, wykładów, konferencji i sympozjów ...

                                               

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim – organizacja pozarządowa założona w 1968 r. w Międzyrzecu Podlaskim której celem jest prowadzenie badań naukowych we wszystkich kierunkach oraz popularyzowanie nauki na Podlasiu, wiedzy i kultu ...

                                               

Towarzystwo Szkół Twórczych

Towarzystwo Szkół Twórczych – oddolny ruch oświatowy o charakterze reformatorskim. Został zintegrowany na początku lat 80. przez Danutę Nakoneczną wokół jej autorskiej szkoły, LX LO w Warszawie, współtworzony w 1983 roku przez 11 liceów z całej P ...

                                               

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – stowarzyszenie rozwijające działalność oświatową i kulturalną wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, oraz kształcące umiejętności praktycznych wśród dorosłych, głównie poprzez uniwersytety powszechne, odczyty, wysta ...

                                               

Tytuł zawodowy

Tytuł zawodowy – system certyfikatów i tytułów, które otrzymują osoby, które dowiodły, że posiadają określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania danego zawodu. Tytułów zawodowych nie należy mylić z tytułem naukowym i stopniami ...

                                               

Architekt krajobrazu

Architekt krajobrazu – zawód interdyscyplinarny, polegający na realizacji, na zlecenie zamawiającego, obiektów architektury krajobrazu.

                                               

Bakalaureat

Bakalaureat, A.B., AB – niższy tytuł lub stopień wprowadzający otrzymującego go bakałarza do kariery naukowej. Najwcześniej zaczęto go przyznawać na wydziale teologicznym uniwersytetu w Paryżu, na mocy dekretu papieża Grzegorza IX w roku 1234. St ...

                                               

Inżynier

Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.

                                               

Inżynier budownictwa

Inżynier budownictwa – tytuł zawodowy nadany w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa określonej grupie osób spełniających podane w niej warunki. Dawniej tak brzmiący tytuł zawodowy nadawany był na podstawie rozp ...

                                               

Lekarz

Lekarz – osoba posiadająca wiedzę i uprawnienia do leczenia ludzi i lekarz weterynarii zwierząt. Lekarz zajmuje się utrzymywaniem lub przywracaniem zdrowia poprzez badanie, diagnozowanie, prognozowanie i leczenie chorób, urazów i innych schorzeń ...

                                               

Lekarz dentysta

Lekarz dentysta, lekarz stomatolog, pot. dentysta – osoba uprawniona do praktycznego stosowania wiedzy z zakresu stomatologii. W Polsce tytuł lekarza dentysty i ograniczone prawo wykonywania zawodu uzyskuje się po pięcioletnich jednolitych studia ...

                                               

Licencjat

Licencjat – tytuł nadawany w systemach szkolnictwa wyższego wielu krajów. W Polsce jest to tytuł zawodowy nadawany obecnie absolwentom studiów I stopnia; tytuł ten oznacza posiadanie wykształcenia wyższego. W Niemczech tytuł licencjat bywa używan ...

                                               

Magister

Magister – tytuł zawodowy nadawany przez uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Dla uzyskania tytułu magistra niezbędne jest wcześniejsze uzyskanie absolutorium, złożenie pracy dyplomowej i zdanie e ...

                                               

Mistrz

Mistrz – tytuł przyznawany osobie, która osiągnęła najwyższy stopień wiedzy lub umiejętności w danej dziedzinie; ciesząca się swoistym autorytetem i będąca wzorem do naśladowania dzięki czemu posiada pozycję/stanowisko, które wyróżnia ją spośród ...

                                               

Nostryfikacja

Nostryfikacja – procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach, przeprowadzana przez odpowiednie krajowe jednostki, np. kuratoria oświaty lub rady wydziałów uczelni w ...

                                               

Pielęgniarka

Pielęgniarka – samodzielny, medyczny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem, asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wykonuje samodzielne działania w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilita ...

                                               

Robotnik wykwalifikowany

Robotnik wykwalifikowany – tytuł pracownika wykwalifikowanego, otrzymywany najczęściej po ukończeniu 2- lub 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zajęcia teoretyczne odbywają się zwykle w ...

                                               

Technik

Technik – tytuł zawodowy, specjalista w zakresie odpowiedniej dziedziny wiedzy technicznej, mający zwykle średnie zawodowe wykształcenie.

                                               

Technik logistyk

Technik logistyk – tytuł zawodowy nadawany w Polsce absolwentom szkół kształcących w zawodzie technik logistyk, po uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie. Absolwent szkoły kształcącej w zaw ...

                                               

Lekarz weterynarii

Lekarz weterynarii – przedstawiciel jednej z trzech nauk lekarskich. W Polsce tytuł zawodowy lekarza weterynarii posiadają osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria. Prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynar ...

                                               

Zawód pielęgniarki w Polsce

Pielęgniarka w rozumieniu prawa polskiego – samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje profesjonalną opiekę medyczną nad pacjentem. W ramach nabytych kompetencji pielęgniarka: rozpoznaje warunki i potrzeby zdrowotne, diagno ...

                                               

Bananowa młodzież

Bananowa młodzież – termin propagandowy powstały na początku lat 60. XX wieku, wykorzystywany przez polskie władze w celu poniżenia przywódców młodzieży akademickiej odpowiedzialnej za protesty przeciwko rządowej nagonce antysemickiej. Władza, po ...

                                               

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów – centralny organ administracji publicznej działający na podstawie ustawy z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. W wyniku reformy szkolnictw ...

                                               

Forum Akademickie

Forum Akademickie – ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny, wydawany od 1993 roku przez Akademicką Oficynę Wydawniczą w Lublinie. Czasopismo zajmuje się problematyką badań naukowych i szkolnictwa wyższego. Rada Programowa: prof. dr ...

                                               

Forum Studentów Uczelni Artystycznych

Forum Studentów Uczelni Artystycznych – komisja branżowa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej składająca się z samorządów studenckich polskich uczelni artystycznych. Zadaniem forum jest m.in. rozwijanie współpracy i umacnianie więzi pom ...

                                               

Forum Uczelni Technicznych

Forum Uczelni Technicznych – komisja branżowa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej składająca się z samorządów studenckich polskich uczelni technicznych. Zadaniem Forum jest m.in. rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między studenta ...

                                               

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – fundacja powołana do życia aktem podpisanym na posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych w dniu 9 grudnia 2000. Fundacja została utworzona przez pięć państwowych uczelni ekono ...

                                               

Komisja habilitacyjna

Komisja habilitacyjna – organ administracji publicznej określony przez ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wykonujący niektóre czynności postępowania habilitacyjnego. ...

                                               

Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych

Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych – była dobrowolnym zrzeszeniem polskich niepublicznych szkół wyższych, reprezentowanych przez rektorów. Została powołana w 1994 roku z inicjatywy dra inż Mirosława Zdanowskiego. W latach 1997-2000 funkc ...

                                               

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktora ...

                                               

Kredyty studenckie w Polsce

Kredyt studencki udzielany jest w Polsce od 1998 roku. Przeznaczony dla studentów, na korzystniejszych niż normalne warunkach dla kredytobiorcy. W roku 2016 korzystało z nich 119 tysięcy osób, a do 2016 spłaciło go 275 tysięcy.

                                               

Legitymacja studencka w Polsce

Legitymacja jest wydawana studentowi przez uczelnię po immatrykulacji. Prawo do posiadania legitymacji posiadają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów. Ważność legitymacji potwierdza ...

                                               

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – państwowa osoba prawna z siedzibą w Warszawie, realizująca zadania z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. Funkcję dyrektora NAWA pełni Łukasz Wojdyga. Do zadań Agencji należy: inicjowan ...

                                               

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów – odpowiedzialność studentów za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta.

                                               

Polska Komisja Akredytacyjna

Polska Komisja Akredytacyjna – gremium eksperckie oceniające jakość kształcenia na polskich uczelniach, utworzone 1 stycznia 2002. Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształce ...

                                               

Pracownicy uczelni w Polsce

Pracownicy uczelni w Polsce – zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pracownicy uczelni zatrudniani są jako nauczyciele akademiccy lub jako pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

                                               

Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – polska ustawa regulująca w latach 2005-2018 kwestie prawne związane ze szkolnictwem wyższym. Ustawa zastąpiła w momencie wejścia w życie 1 września 2005 roku ustawę z dnia 12 września ...

                                               

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – polska ustawa uchwalona przez Sejm VIII kadencji, regulująca kwestie prawne związane ze szkolnictwem wyższym i działalnością naukową.

                                               

Rada Doskonałości Naukowej

Rada Doskonałości Naukowej – polski organ państwowy powołany na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którego zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju kadry naukowej. Jego kadencja rozpoczęła się 1 czerwca 2019.

                                               

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – organ przedstawicielski szkolnictwa wyższego, który współdziała z ministrem ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w za ...

                                               

Stopnie naukowe w Polsce

Stopnie naukowe w Polsce są uregulowane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe: doktora habilitowanego. doktora, Stopnie naukowe są nadawane w jednostkach organizacyjnych, którym takie uprawnienie p ...

                                               

Strajk studentów uczelni łódzkich w 1981 roku

Jeszcze pod koniec sierpnia 1980 r. gdańskie środowiska studenckie wysunęły postulat powołania niezależnego stowarzyszenia studentów. 10 września w Warszawie powstał Komitet Założycielski Niezależnego Związku Studentów, kolejne lokalne inicjatywy ...

                                               

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe – nagroda przyznawana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom posiadającym wybitne osiągnięcia sportowe.

                                               

Szkolnictwo wojskowe Sił Zbrojnych III RP

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odziedziczyły po Siłach Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rozbudowany system szkolnictwa wojskowego dostosowany do potrzeb blisko 300 tysięcznego wojska. Wśród szkół różnego typu znajdowało się aż ...

                                               

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Główne obszary zastosowań USOS: płatności za usługi edukacyjne pensum pracownicze immatrykulacja studentów eksport danych do systemu POL-on – zintegrowanej platformy informatycznej MNiSW stypendia sprawozdawczość prace i egzaminy dyplomowe obsług ...