Blog strona 330
                                               

Cewi Zimmerman

Cewi Zimmerman, Henryk Zimmerman – izraelski prawnik, polityk i dyplomata, w latach 1959–1974 poseł do Knesetu z list Ogólnych Syjonistów, Partii Liberalnej i Gahalu, ambasador Izraela w Nowej Zelandii w latach 1983–1986. Podczas II wojny światow ...

                                               

Stanisław Zimny

Stanisław Zimny – polski prawnik, urzędnik austro-węgierski, wojewoda lwowski 1924. Ukończył gimnazjum a następnie Wydział Prawa Uniwersytetu Franciszkańskiego we Lwowie. Po studiach rozpoczął pracę w administracji Austro-Węgier. Był urzędnikiem ...

                                               

Tomasz Zimoch

Tomasz Franciszek Zimoch – polski dziennikarz i komentator sportowy, polityk, z wykształcenia prawnik, poseł na Sejm IX kadencji.

                                               

Maria Zuchowicz

Maria Halina Białous-Zuchowicz – prawnik, międzynarodowy sędzia łyżwiarstwa figurowego, wiceprezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, wiceprezes Trybunału Arbitrażowego PKOl, sędzia Trybuna ...

                                               

Aleksander Zwierzyński

Aleksander Zwierzyński – polski prawnik i dziennikarz, wicemarszałek Sejmu I kadencji poseł na Sejm Ustawodawczy oraz I, II i III kadencji w II RP reprezentujący Związek Ludowo-Narodowy, następnie Stronnictwo Narodowe, przewodniczący Stronnictwa ...

                                               

Zygmunt Kadłubowski

Zygmunt Anastazjusz Kadłubowski – działacz społeczny i poseł na Sejm II Rzeczypospolitej I Kadencji, urzędnik pracujący w wielu instytucjach służących odbudowie państwa polskiego po I wojnie światowej.

                                               

Mojżesz Zylberfarb

Mojżesz Zylberfarb – polski, rosyjski i ukraiński polityk żydowskiego pochodzenia. Podjął studia prawnicze. W 1906 współzakładał Żydowską Socjalistyczną Partię Sejmowców. Był także współtwórcą jej programu politycznego. W 1917 przebywał w Kijowie ...

                                               

Zdzisław Żandarowski

Zdzisław Zygmunt Żandarowski – polski prawnik i działacz komunistyczny, poseł na Sejm PRL VI, VII i VIII kadencji, w 1980 członek Rady Państwa.

                                               

Adam Żebrowski

Adam Żebrowski – polski prawnik i polityk. Minister przemysłu drobnego i rzemiosła i przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości, w latach 1961–1965 prezes Narodowego Banku Polskiego.

                                               

Ludwik Żeleński

Ludwik Żeleński herbu Ciołek – polski działacz sportowy, jeden z założycieli Związku Polskiego Piłki Nożnej i jego pierwszy prezes.

                                               

Tadeusz Żenczykowski

Tadeusz Żenczykowski, ps. "Kania”, "Kowalik”, przybrane nazwisko Tadeusz Zawadzki – polski prawnik, działacz polityczny i publicysta. Kapitan Wojska Polskiego. Kawaler Orderu Orła Białego.

                                               

Józef Żochowski

Józef Żochowski herbu Brodzic – polski prawnik, nauczyciel, wynalazca, zesłaniec. Przez kilka lat należał do zakonu pijarów.

                                               

Anna Maria Żukowska

Uczęszczała do Autorskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 42 w Warszawie, gdzie była w jednej klasie z Hanną Konarowską i Sylwią Stano. Ukończyła prawo magisterium i filologię angielską licencjat na Uniwersytecie Warszawskim. Współprowadziła rodzin ...

                                               

Stanisław Ludwik Żurakowski

Stanisław Ludwik Żurakowski – polski prawnik, porucznik rezerwy artylerii i pospolitego ruszenia Wojska Polskiego, urzędnik samorządowy II Rzeczypospolitej, od 1928 do 1939 burmistrz Włodzimierza Wołyńskiego, Zdołbunowa i Ostroga, ofiara zbrodni ...

                                               

Emil Żychiewicz

Emil Maria Żychiewicz pseud. "Teczek” – polski żeglarz, jachtowy kpt. ż.w., dowódca SY Witeź II w czasie rejsów na Wyspy Owcze i na Islandię, członek honorowy Jacht Klubu AZS w Szczecinie.

                                               

Szymon Żywicki

Szymon Żywicki – prawnik polski, profesor Uniwersytetu Królewieckiego. Był szlachcicem wychowanym w rodzinie katolickiej. Odbywał studia uniwersyteckie w Pradze i Wiedniu, przez jakiś czas wykładał poezję w Warszawie. W 1690, zmieniwszy wyznanie ...

                                               

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej – akt normatywny w II Rzeczypospolitej wydawany przez głowę państwa i kontrasygnowany przez Prezesa Rady Ministrów oraz właściwych ministrów.

                                               

Rozporządzenie z mocą ustawy

W Polsce w okresie od dnia 4 sierpnia 1926 r. do dnia 23 kwietnia 1935 r. włącznie rozporządzenia z mocą ustawy wydawać mógł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów. Przepisy Konstytucji przewidywały dwie formy tych rozporz ...

                                               

Dziennik Departamentowy Radomski

Dziennik Departamentowy Radomski – polski tygodnik urzędowy, prenumerowany obowiązkowo przez urzędy administracji departamentu radomskiego Księstwa Warszawskiego. Dziennik ten ukazywał się od 1811.

                                               

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych - dziennik urzędowy Ministerstwa Spraw Wojskowych służący do urzędowego ogłaszania dekretów Naczelnego Wodza oraz rozkazów, rozporządzeń Ministra Spraw Wojskowych i "wszelkiego rodzaju postanowień ...

                                               

Dziennik Praw (Księstwo Warszawskie)

Dziennik Praw – dziennik urzędowy Księstwa Warszawskiego ustanowiony art. 87 Konstytucji Księstwa. Szczegóły wydawania dziennika znalazły się w dekrecie królewskim z 7 marca 1809 r. określającym zasady wnoszenia projektów praw do sejmu, ich sankc ...

                                               

Dziennik Rozkazów MON

Dziennik Rozkazów MON – dziennik urzędowy Ministerstwa Obrony Narodowej, w którym ogłaszane są akty normatywne obowiązujące w siłach zbrojnych. Akty normatywne wchodzące w życie pod warunkiem ich ogłoszenia uzyskują moc obowiązującą od dnia opubl ...

                                               

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw, pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy polski dziennik urzędowy. Jest to jedyne oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. Wydawanie Dziennika Ustaw jest wyłączną kompetencj ...

                                               

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" – dziennik urzędowy wydawany przez Prezesa Rady Ministrów, służący do urzędowego ogłaszania aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących wydawanych przez naczelne organy władzy państwowej.

                                               

Monitor Polski B

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B” – dawny dziennik urzędowy RP, w którym były ogłaszane sprawozdania finansowe wymagane przez ustawę o rachunkowości, ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, a także informacje, kom ...

                                               

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Monitor Sądowy i Gospodarczy – ogólnopolski dziennik urzędowy, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę o rachunkowości ...

                                               

Wojewódzki dziennik urzędowy

Wojewódzki dziennik urzędowy – dziennik urzędowy wydawany przez wojewodę, służący do urzędowego ogłaszania w danym województwie aktów prawa miejscowego i niektórych innych aktów prawnych, które w myśl obowiązujących przepisów muszą być w taki wła ...

                                               

Aplikant prokuratury

Aplikant prokuratury – osoba przygotowywana do wykonywania obowiązków prokuratora podczas aplikacji prokuratorskiej. Aplikacja prokuratorska prowadzona jest przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, trwa 36 miesięcy. Aplikanci ni ...

                                               

Asesor prokuratury

Asesor prokuratury – osoba przygotowywana do wykonywania obowiązków prokuratora. Staż asesorski polega na zdobywaniu praktyki i doświadczenia zawodowego, zazwyczaj poprzez wykonywanie czynności prokuratorskich. Asesorem może zostać mianowana osob ...

                                               

Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce

Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce – instytucja państwowa działająca w latach 1945–1949 przy Ministerstwie Sprawiedliwości na podstawie dekretu z dnia 10 listopada 1945 o Głównej Komisji i Okręgowych Komisjach Badania Zbrodni Nie ...

                                               

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – główna jednostka organizacyjna pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

                                               

Gmach prokuratur w Poznaniu

Gmach prokuratur – budynek mieszczący wszystkie poznańskie prokuratury rejonowe oraz prokuraturę okręgową i apelacyjną, zlokalizowany przy ul. Solnej/Hejmowskiego w centrum Poznania. Czterokondygnacyjny obiekt, sfinansowany przez Ministerstwo Spr ...

                                               

Historia prokuratury w Polsce

Historia prokuratury w Polsce – instytucja prokuratury pojawiła się w obrębie aparatu państwowego zaborców na początku XIX wieku. W XX wieku, w związku z przemianami ustrojowymi, jej struktura i rola w państwie były wielokrotnie zmieniane. Zmiany ...

                                               

Krajowa Rada Prokuratury

Krajowa Rada Prokuratury – dawny organ władzy państwowej utworzony w ramach reformy prokuratury w Polsce, wprowadzonej w życie z dniem 31 marca 2010, która rozdzieliła stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego RP. KRP była w s ...

                                               

Naczelny Prokurator

Naczelny Prokurator – w II Rzeczypospolitej naczelny organ prokuratury i zwierzchnik prokuratorów. Urząd utworzony w 1919 r. na mocy art. 4 zd. 1 Dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmiocie ustroju Sądu Najwyższego Dz.Pr.P.P. Nr 15, poz. 199, u ...

                                               

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – jednostka organizacyjna pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wchodzi w skład oddziału IPN. Oddziałową komisją kieru ...

                                               

Jednostka okręgowa

Jednostka okręgowa – jednostka wojskowa wchodząca organizacyjnie w skład okręgu wojskowego lub jednostka organizacyjna prokuratury lub sądu powszechnego.

                                               

Prawo o prokuraturze

Prawo o prokuraturze – polska ustawa uchwalona przez Sejm RP w dniu 28 stycznia 2016 r., regulująca funkcjonowanie i organizację prokuratury. Ustawa połączyła stanowiska Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, utworzyła Prokuraturę Kr ...

                                               

Prokurator Generalny (Polska)

Prokurator Generalny – naczelny organ prokuratury i zwierzchnik prokuratorów. W czasach II RP oraz w czasach III RP w latach 1990–2010 i ponownie od 2016 funkcję tę pełni z urzędu Minister Sprawiedliwości.

                                               

Prokuratoria Generalna (Królestwo Polskie)

Prokuratoria Generalna – naczelny organ prokuratorski w Królestwie Polskim utworzony w 1816 roku postanowieniem króla Aleksandra II. Prokuratoria Generalna, na zlecenie komisji rządowych, miała bronić interesów majątkowych rodziny królewskiej, sk ...

                                               

Prokuratura apelacyjna

Prokuratura apelacyjna – dawna powszechna jednostka organizacyjna polskiej prokuratury. 4 marca 2016 weszła w życie nowa ustawa dot. ustroju prokuratury. Wprowadziła prokuratury regionalne w miejsce prokuratur apelacyjnych.

                                               

Prokuratura Generalna

Prokuratura Generalna – w latach 1950–1967 najwyższa w hierarchii cywilnego pionu prokuratury jednostka organizacyjna w Polsce. W latach 1967–1990 i od 31 marca 2010 do 3 marca 2016 najwyższa jednostka organizacyjna całej prokuratury w Polsce. Od ...

                                               

Prokuratura i Prawo

Prokuratura i Prawo – miesięcznik wydawany przez Prokuraturę Generalną, od stycznia 2004 bezpłatnie w formie elektronicznej. Do roku 1994 wydawany był pod tytułem Problemy Praworządności. Czasopismo publikuje artykuły związane prawem, szczególnie ...

                                               

Prokuratura Krajowa

Prokuratura Krajowa – najwyższa w hierarchii cywilnego pionu prokuratury jednostka organizacyjna, którą kieruje Prokurator Krajowy. W 2010 została zniesiona, a zastąpiła ją wtedy Prokuratura Generalna kierowana przez Prokuratora Generalnego. W 20 ...

                                               

Prokuratura okręgowa

Prokuratura okręgowa – powszechna jednostka organizacyjna prokuratury. Prokuraturę okręgową tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur rejonowych. Właściwości miejscowe prokuratur okręgowych nie pokrywają się z podziałem admi ...

                                               

Prokuratura regionalna

Prokuratura regionalna – powszechna jednostka organizacyjna prokuratury. Prokuraturę regionalną tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur okręgowych. Do podstawowych zadań prokuratury regionalnej należy zapewnienie udziału p ...

                                               

Prokuratura rejonowa

Prokuratura rejonowa – powszechna jednostka organizacyjna prokuratury. Prokuraturę rejonową tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin. Prokuraturą rejonową kieruje prokurator rejonowy, który jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokura ...

                                               

Tajemnica prokuratorska

Tajemnica prokuratorska – w polskim prawie zasada wynikająca z art. 102 Prawa o prokuraturze z 28 stycznia 2016 roku. Mówi ona, że prokurator jest zobowiązany zachować w tajemnicy okoliczności, o których dowiedział się w postępowaniu przygotowawc ...

                                               

Urzędnicy i inni pracownicy prokuratury

W powszechnych i wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury są zatrudnieni urzędnicy i inni pracownicy. Urzędnikiem prokuratury może być osoba, która: ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ma co najmniej śre ...

                                               

Ustawa o prokuraturze

Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – polska ustawa uchwalona przez Sejm PRL, regulująca funkcjonowanie i organizację prokuratury. Ustawa określała: budżet powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zasady działania prokurator ...