Blog strona 398
                                               

Obojczyk (anatomia)

Obojczyk – kość długa, łącząca łopatkę i mostek. Obojczyk stanowi jedyne połączenie szkieletu kończyny górnej ze szkieletem osiowym. Obojczyk jest widoczny i łatwo wyczuwalny, szczególnie przy podniesionej obręczy barkowej np. przy maksymalnym wy ...

                                               

Obręcz kończyny dolnej

Obręcz kończyn dolnych albo obręcz miedniczna to zespół kości tworzących rodzaj pierścienia łączącego część wolną kończyny dolnej ze szkieletem osiowym, w którego skład wchodzą: kręgosłup, czaszka i klatka piersiowa. W skład obręczy kończyny doln ...

                                               

Ochrzęstna

Ochrzęstna jest warstwą nieregularnej błony, która okrywa i służy regeneracji chrząstki. Pełni również funkcje odżywczą ponieważ tkanka chrzęstna nie jest unaczyniona. Zbudowana jest z tkanki łącznej zbitej o utkaniu nieregularnym. Ochrzęstną bud ...

                                               

Okostna

Okostna – włóknista błona ochraniająca kość od zewnątrz, jest silnie unaczyniona i unerwiona. Znajdują się w niej tzw. komórki kościotwórcze, od których zaczyna się wytwarzanie tkanki kostnej w okresie wzrastania kości lub po ich złamaniu. Pozwal ...

                                               

Osseina

Osseina, osseomukoid – organiczna substancja międzykomórkowa tkanki kostnej, zapewniająca kości elastyczność i wytrzymałość. Jest wydzielana przez osteoblasty. Zawiera włókna kolagenu, białka niekolagenowe, proteoglikany i mukopolisacharydy. Jest ...

                                               

Otwór kulszowy mniejszy

Otwór kulszowy mniejszy – niewielki otwór położony w miednicy ludzkiej we wcięciu kulszowym mniejszym kości kulszowej. Współtworzy go więzadło krzyżowo-kolcowe i więzadło krzyżowo-guzowe.

                                               

Otwór kulszowy większy

Otwór kulszowy większy - otwór położony w tylnej części ludzkiej miednicy we wcięciu kulszowym większym. Współtworzy go więzadło krzyżowo-kolcowe i więzadło krzyżowo-guzowe.

                                               

Otwór odżywczy

Otwór odżywczy – otwór w kości, przez który wnikają do kości odżywiające ją naczynia, przebiegające w kości zbitej przez kanały odżywcze.

                                               

Otwór zasłoniony

Otwór zasłoniony, otwór zasłonowy – duży, parzysty otwór znajdujący się w obrębie kości miednicznej, w jej dolnej części, ograniczany przez kość kulszową i kość łonową. U człowieka otwór przyjmuje kształt trójkątny lub owalny. Posiada ostre brzeg ...

                                               

Ozębna

Ozębna, więzadło przyzębne, desmodont – tkanka wypełniająca przestrzeń między cementem korzeniowym, a kością wyrostka zębodołowego, łącząca jednocześnie obie struktury. Zbudowana jest z dwóch typów tkanki łącznej: włóknistej o układzie regularnym ...

                                               

Palec mały

Palec piąty zbudowany jest z trzech paliczków: bliższego, środkowego oraz dalszego, z których bliższy jest najdłuższy, a dalszy najkrótszy. Za pośrednictwem stawu śródręczno-paliczkowego V łączy się z piątą kością śródręcza, natomiast pomiędzy so ...

                                               

Palec ręki

Palec ręki – u człowieka i innych zwierząt zakończenie ręki zwieńczone pazurami, paznokciami, kopytami itp. Liczba palców ręki może wynosić od jednego do pięciu. W rozumieniu potocznym palce stanowią tylko przystosowane do chwytania zakończenia r ...

                                               

Palec serdeczny

Palec serdeczny in. palec czwarty, palec obrączkowy, palec pierścienny, palec IV – czwarty palec ręki umiejscowiony pomiędzy palcem środkowym a palcem małym, po stronie łokciowej dłoni.

                                               

Palec stopy

Palec stopy – u człowieka i innych zwierząt zakończenie stopy zwieńczone pazurami, paznokciami, kopytami itp. Liczba palców stopy może wynosić od jednego do pięciu. Człowiek posiada pięć palców, wyjątek stanowią osoby z polidaktylią czy syndaktyl ...

                                               

Palec wskazujący

Palec wskazujący, in. wskaziciel – drugi palec ręki. Szkielet palca drugiego składa się z trzech kości: paliczka bliższego, paliczka środkowego i paliczka dalszego. Łącznie z II kością śródręcza, kości te tworzą trzy stawy: śródręczno-paliczkowy, ...

                                               

Paliczki

Paliczki − kości tworzące przednią część stopy, palców stóp i palców rąk. W budowie palucha i kciuka występują po dwa paliczki, pozostałe palce mają ich trzy.

                                               

Paluch (palec)

Paluch – leżący najbardziej przyśrodkowo i najsilniejszy palec stopy, stanowiący dla niej znaczną podporę. Paluch, podobnie jak kciuk, posiada jedynie dwa paliczki. Kości te są grubsze niż pozostałe paliczki stopy.

                                               

Połączenia kości

Połączenia kości - sposoby w jaki kości łączą się ze sobą w organizmie człowieka. Istnieje wiele podziałów połączeń kości, na przykład: połączenia ruchome, czyli stawy. połączenia półścisłe amphiarthroses, połączenia ścisłe synarthroses, Połączen ...

                                               

Punkt kostnienia

Punkt kostnienia – w anatomii: obserwowalny makroskopowo nieprzezroczysty i zmętniały punkt w obrębie tkanki łącznej, w którym osteoblasty rozpoczynają wytwarzanie kości. Z punktu kostnienia rozchodzą się, zwykle promieniście, beleczki kostne.

                                               

Rzepka

U niektórych stawonogów rzepka to segment odnóża pomiędzy udem, czyli meropoditem, a golenią czyli carpopoditem. Rzepka występuje u większości pajęczaków, kikutnic i na tylnych odnóżach ostrogonów.

                                               

Segment ruchowy kręgosłupa

Segment ruchowy kręgosłupa jest to najmniejsza jednostka funkcjonalna w jego obrębie. Pojęcie segmentu ruchowego wprowadzili Christian Georg Schmorl i Junghanns. Składa się on z dwóch sąsiadujących kręgów, dwóch stawów międzykręgowych, krążka mię ...

                                               

Sklepienie stopy

Sklepienie stopy – pojęcie dotyczące budowy stopy. Utworzone jest przez kości stopy, podtrzymywane jest przez więzadła i w dużej mierze przez mięśnie stopy. Sklepienie stopy składa się z łuku podłużnego stopy oraz z łuku poprzecznego stopy. Mają ...

                                               

Skroń

U człowieka skroń stanowi boczną część głowy w okolicy której kostne rusztowanie czaszki tworzy kość skroniową. Tu też znajduje się otwór słuchowy zewnętrzny. Pierwsze ślady siwienia włosów, będącego oznaką upływającego czasu, ujawniają się na sk ...

                                               

Spojenie łonowe

Spojenie łonowe – chrząstkozrost łączący obie kości łonowe miednicy. Spojenie łonowe tworzą powierzchnie spojeniowe facies symphysialis obu kości łonowych pokryte cienką warstwą chrząstki szklistej oraz znajdujący się pomiędzy nimi krążek międzył ...

                                               

Sprzężna zewnętrzna

Sprzężna zewnętrzna – wymiar zewnętrzny miednicy, odległość między dołkiem poniżej wyrostka kolczystego V kręgu lędźwiowego, a górnym zewnętrznym brzegiem spojenia łonowego. Wynosi ona ok. 20 cm. Sprzężną zewnętrzną mierzy się za pomocą miednicom ...

                                               

Stęp (anatomia)

Stęp – część ciała u kręgowców, łącząca stopę z golenią. W skład stępu u człowieka wchodzi siedem kości. U zwierząt w zależności od gatunku tych kości jest od 5 do 7 ułożonych w 3 rzędy.

                                               

Szpik kostny

Szpik kostny – miękka, silnie ukrwiona, mająca gąbczastą konsystencję tkanka znajdująca się wewnątrz jam szpikowych kości długich oraz w małych jamkach w obrębie istoty gąbczastej kości. Masa całego szpiku u osoby dorosłej wynosi około 2.5 kg.

                                               

Sztuczna kość

Sztuczna kość – biomateriał zbliżony do naturalnych kości człowieka, służący do uzupełniania ubytków kostnych, mający zastosowanie w stomatologii implantacyjnej oraz ortopedii.

                                               

Ścisłe połączenia międzykostne

Ścisłe połączenia międzykostne – połączenia kości, nieruchome lub charakteryzujące się bardzo małą ruchliwością. W zależności od tego, jaka tkanka jest materiałem spajającym, wyróżniamy następujące rodzaje połączeń: chrząstkozrosty łac. synchondr ...

                                               

Śródkoście

Śródkoście – warstwa istoty gąbczastej w kościach płaskich czaszki, znajdująca się między blaszką zewnętrzną a blaszką wewnętrzną istoty zbitej. Jest wypełnione szpikiem kostnym i silnie unaczynione przez żyły śródkościa biegnące w szerokich i li ...

                                               

Śródstopie

Śródstopie – metapodium kończyny tylnej kręgowców. Każda kość śródstopia ma długi trzon i dwa powiększone końce. Podstawa kości śródstopia łączy się za pomocą stawów z kośćmi stępu. Zakończenia kości śródstopia łączą się za pomocą stawów z odpowi ...

                                               

Tkanka chrzęstna

Tkanka chrzęstna, potocznie chrząstka – tkanka łączna szkieletowa zbudowana z komórek chrzęstnych oraz amorficznej substancji międzykomórkowej składającej się z istoty podstawowej, zwanej macierzą, i dużej ilości włókien białkowych. Tkanka chrzęs ...

                                               

Układ stomatognatyczny

Układ stomatognatyczny – zespół morfologiczno-czynnościowy tkanek i narządów w obrębie jamy ustnej i twarzoczaszki stanowiący funkcjonalną całość i biorący udział w pobieraniu pokarmu, artykulacji dźwięków, oddychaniu i wyrażaniu emocji. W układz ...

                                               

Wyrostek mieczykowaty

Wyrostek mieczykowaty – najniżej położona z trzech kości tworzących mostek człowieka i zarazem najmniejsza jego część. Wyrostek mieczykowaty od góry graniczy z trzonem mostka. Jest miejscem przyczepu niektórych mięśni brzucha. Może być zakończony ...

                                               

Wyrostek zębodołowy

Wyrostek zębodołowy – część kości szczęk, w której osadzone są zęby. Zęby tkwią w zębodołach, oddzielonych od siebie przegrodami zębowymi. W zębodołach zębów wielokorzeniowych znajdują się również przegrody międzykorzeniowe. Pojęcie wyrostek zębo ...

                                               

Żebra (anatomia)

W tułowiu ryby wyróżnić można dobrze wykształcone żebra dolne wyróżnić można też żebra górne costae dorsales. Kręgouste żeber nie mają, u spodoustych żebra mogą występować, ale są zbudowane z chrząstki, nie kości. Poszczególne rzędy ryb mają różn ...

                                               

Czepiec ścięgnisty

Czepiec ścięgnisty – pokrywa sklepienie czaszki między obu brzuścami, sięgając ku bokom do kresy skroniowej. Zrośnięty jest ściśle ze skórą głowy. Między nim a okostną sklepienia czaszki łatwo szerzą się procesy ropne lub wylewy krwawe. Jest to w ...

                                               

Jednostka motoryczna

Jednostka motoryczna – pojedynczy motoneuron wraz ze wszystkimi włóknami mięśniowymi, które unerwia. Pojedynczy mięsień jest zazwyczaj unerwiany przez wiele jednostek motorycznych, tworzących razem pole motoryczne. Ciała komórkowe motoneuronów le ...

                                               

Kłąb (człowiek)

Kłąb – część ręki u człowieka. Budują go 4 mięśnie: Mięsień odwodziciel krótki kciuka Mięsień przywodziciel kciuka Mięsień przeciwstawiacz kciuka Mięsień zginacz krótki kciuka Na powierzchni dłoniowej widoczny jest jako pozioma wyniosłość u góry, ...

                                               

Kłębik

Kłębik – czyli kłąb palca małego dłoni znajduje się przeciwstawnie do kłębu kciuka, zbudowany jest z 4 mięśni: Bezpośrednio pod skórą leży: Mięsień dłoniowy krótki łac. musculus palmaris brevis, którego skurcz powoduje powstanie zmarszczek na brz ...

                                               

Mięsień naczaszny

Mięsień naczaszny to grupa czterech mięśni sklepienia czaszki należąca do mięśni wyrazowych odpowiadających za mimikę twarzy. Składa się z: parzystych mięśni potyliczno-czołowych musculi occipitofrontales parzystych mięśni skroniowo-ciemieniowych ...

                                               

Mięśnie brzucha

Do mięśni brzucha zalicza się: Mięśnie ściany przednio-bocznej brzucha: mięsień poprzeczny brzucha mięsień piramidowy mięsień prosty brzucha mięsień skośny wewnętrzny brzucha mięsień skośny zewnętrzny brzucha Mięśnie ściany tylnej brzucha: mięsie ...

                                               

Mięśnie grzbietu

Powierzchowne mm. grzbietu dzieli się na dwie grupy: mięsień czworoboczny łac. musculus trapezius mięsień równoległoboczny łac. musculus rhomboideus mięsień dźwigacz łopatki łac. musculus levator scapulae Mięśnie kolcowo-ramienne mięsień najszers ...

                                               

Mięśnie międzyżebrowe

Mięśnie międzyżebrowe – mięśnie kręgowców, zaliczane do mięśni głębokich klatki piersiowej oraz funkcjonalnie do mięśni oddechowych. Mięśnie te mają zachowaną budowę metameryczną i wypełniają przestrzenie międzyżebrowe. Ich skurcze poruszają żebr ...

                                               

Mięśnie obręczy górnej

Mięśnie działające na obręczy kończyny górnej: m. czworoboczny grzbietu m. trapezius Ma kształt dużego trójkąta, jego długi bok leży w linii wyrostków kolczystych. W tym miejscu mięsień przyczepia się do guzowatości potylicznej zewnętrznej, więza ...

                                               

Mięśnie szyi

mięsień żuchwowo-gnykowy łac. musculus mylohyoideus mięsień dwubrzuścowy łac. musculus digastricus Mięśnie nadgnykowe łac. musculi suprahyoidei mięsień bródkowo-gnykowy łac. musculus geniohyoideus mięsień rylcowo-gnykowy łac. musculus stylohyoide ...

                                               

Myometrium

Myometrium – błona mięśniowa macicy. Najgrubsza warstwa ściany macicy tworząca mięsień maciczny. Składa się ze zwartego układu pęczków mięśniowych gładkich, wśród których występuje znikoma ilość tkanki łącznej, głównie w otoczeniu licznych naczyń ...

                                               

Powięź piersiowo-lędźwiowa

Powięź piersiowo-lędźwiowa – przymocowuje się do wyrostków kolczystych kręgów piersiowych i lędźwiowych, pośrodkowego grzebienia kości krzyżowej oraz przyśrodkowego odcinka grzebienia kości biodrowej, tworząc wraz z nimi kanał kostno-włóknisty pr ...

                                               

Powięź poprzeczna

Powięź poprzeczna – zbudowana z tkanki łącznej włóknistej błoniasta osłonka pokrywająca tylną powierzchnię mięśnia poprzecznego brzucha i jego przedniego rozcięgna. Powięź ta przechodzi u góry w tkankę łączną podotrzewnową przepony, u dołu przycz ...

                                               

Powięź przedramienia

Powięź przedramienia otacza przedramię. W okolicy łokciowej nazywa się powięzią łokciową. Wzmacnia ją rozcięgno mięśnia dwugłowego ramienia. Po powierzchni powięzi przechodzą nerwy i żyły skórne.