Blog strona 463
                                               

Oszczędność energii

Oszczędność energii – ilość zaoszczędzonej energii ustaloną w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu, z jednoczesnym zapewnieniem normalizacji warunkó ...

                                               

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – polska organizacja pozarządowa typu non-profit zrzeszająca podmioty z dziedziny budownictwa i gospodarki nieruchomościami, mająca na celu propagowanie w tych dziedzinach działania na zasadach zró ...

                                               

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – zespół urządzeń służących do neutralizacji ścieków wytwarzanych w domu lub małym zgrupowaniu domów. Warunkiem prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni jest jej umiejętna obsługa, polegająca na następują ...

                                               

Schumacher College

Schumacher College – uczelnia brytyjska w Dartington koło Totnes w hrabstwie Devon, założona w 1991 przez Satisha Kumara, Johna Lanea i innych. Nosi imię ekonomisty i ogrodnika E. F. Schumachera. Jest międzynarodowym centrum studiów ekologicznych ...

                                               

Słupsk

Słupsk – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, w województwie pomorskim, siedziba władz powiatu słupskiego oraz gminy Słupsk. Leży na Pobrzeżu Koszalińskim, nad Słupią, przy trasie europejskiej E28, dawna siedziba książąt pomorskich. W la ...

                                               

Straw bale (budownictwo)

Straw bale – materiał konstrukcyjny powstały ze sprasowania łodyg zbóż, stosowany jako wypełnienie szkieletu drewnianego budynku lub materiał utrzymujący ciężar dachu i/lub materiał ocieplający. Ten sposób budowy jest często stosowany w budownict ...

                                               

Transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna to przejście mające miejsce w kilku krajach do zrównoważonych gospodarek za pomocą odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej, zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. O ...

                                               

Usługa energetyczna

Usługa energetyczna – oznacza fizyczną korzyść, udogodnienie lub pożytek pochodzące z połączenia zużycia energii z wykorzystywaniem technologii energooszczędnych lub działania, które mogą obejmować czynności, utrzymanie i kontrolę niezbędne do św ...

                                               

Wegetarianizm ekologiczny

Wegetarianizm ekologiczny – wegetarianizm lub weganizm wynikający z dowodów na to, że produkcja zwierzęca, zwłaszcza w ramach rolnictwa intensywnego, jest niezrównoważona ekologicznie. Główne zastrzeżenia dotyczą zanieczyszczenia środowiska i wyk ...

                                               

Zielona Fundacja Europejska

Zielona Fundacja Europejska jest polityczną fundacją założoną przez aisbl Green European Institute, a finansowaną przez Parlament Europejski. Mimo zrzeszenia z Europejską Partią Zielonych, fundacja stanowi niezależną instytucję o własnym programi ...

                                               

Zielona infrastruktura

Zielona infrastruktura – sieć wysokiej jakości naturalnych i seminaturalnych obszarów, która jest strategicznie planowana, projektowana i zarządzana w celu dostarczenia szerokiego wachlarza usług ekosystemowych oraz ochrony różnorodności biologic ...

                                               

Zielone partnerstwo miast

Zielone partnerstwo miast – partnerstwo miast w Unii Europejskiej, którego celem jest niwelowanie zróżnicowania kompetencji energetycznych pomiędzy poszczególnymi miastami w danych krajach Europy poprzez promocję efektywnej i odnawialnej energety ...

                                               

Zrównoważona energia

Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych ...

                                               

Zrównoważone miasto

Zrównoważone miasto – termin odwołujący się bezpośrednio do raportu "Nasza Wspólna Przyszłość” przygotowanego przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju i parafrazujący definicję zrównoważonego rozwoju zakładając, iż potrzeby mieszkańców mia ...

                                               

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna – oznacza stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Przykładowo izolacj ...

                                               

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny – systematyczna procedura, której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, działalności lub instalacji przemysłowej bądź handlowej lub usługi prywatnej ...

                                               

Audytor efektywności energetycznej

Audytor efektywności energetycznej – osoba przeprowadzająca audyt efektywności energetycznej. Audytorem efektywności energetycznej może zostać osoba po magisterskich studiach technicznych, która odbyła szkolenie dla osób ubiegających się o nadani ...

                                               

Audytor energetyczny

Audytor energetyczny – osoba wykonująca audyt energetyczny lub części audytu remontowego budynku. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Dz.U. z 2020 r. poz. 22 audytor sporządza opracowanie określa ...

                                               

Etykieta energetyczna

Etykieta energetyczna – etykieta zawierająca informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach urządzenia, np. zużyciu energii, poziomie hałasu. W Unii Europejskiej muszą w nią być zaopatrzone urządzenia AGD oraz źródła światła. Etykie ...

                                               

Etykieta opony

Od 1 listopada 2012 r. opony sprzedawane na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej muszą być zaopatrzone w specjalne etykiety z informacjami na temat ich wydajności pod względem zużycia paliwa, przyczepności na mokrej nawierzchni oraz poz ...

                                               

Feldheim (Treuenbrietzen)

Feldheim - dzielnica miasta Treuenbrietzen w Niemczech, w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark. Jest pierwszą samowystarczalną energetycznie miejscowością w Niemczech w 100% opartą na źródłach odnawialnych. Feldheim otrzy ...

                                               

Kogeneracja

Kogeneracja – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod wzg ...

                                               

Kogeneracja rozproszona

Kogeneracja rozproszona – skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w układach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców energii, także z wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jest przeciwieństwem systemu zaopatrzenia w en ...

                                               

Miedź w energooszczędnych silnikach elektrycznych

Wysoka przewodność elektryczna miedzi jest istotnym czynnikiem projektowym, który umożliwia zwiększenie sprawności energetycznej silników elektrycznych. Jej znaczenie wynika stąd, że silniki elektryczne i napędzane nimi układy są znaczącymi odbio ...

                                               

Negawaty

Negawaty – zaoszczędzone jednostki mocy. Termin wprowadzony w 1989 przez amerykańskiego fizyka i działacza ekologicznego Amory’ego Lovinsa. Koncepcja negawatów wiąże się z próbą zmierzenia ekonomicznej wartości energii zaoszczędzonej w odróżnieni ...

                                               

Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii

Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii - stowarzyszenie naukowo-techniczne którego celem jest działańanie na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, w tym optymalnego rozwoju odnawialnych źródeł energii, skojarzonego wytwarzania energii el ...

                                               

System białych certyfikatów

System białych certyfikatów – narzędzie, wykorzystujące mechanizmy rynkowe, służące wspieraniu efektywności energetycznej. Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służ ...

                                               

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – termin wprowadzony w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 roku, jako wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 roku, której celem była popr ...

                                               

Trójgeneracja

Trójgeneracja jest to skojarzone technologicznie wytwarzanie energii cieplnej, mechanicznej oraz chłodu użytkowego, mające na celu zmniejszenie ilości i kosztu energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie. W sy ...

                                               

Elektroenergetyka

Elektroenergetyka – poddziedzina energetyki i elektrotechniki dotycząca wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłego dopływu energii elektrycznej o odpowiedniej jakości do odbiorcy. Elektr ...

                                               

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię. Operator systemu pr ...

                                               

Bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej

Bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej − według ustawy, prawo energetyczne jest to stan nieprzerwanej pracy sieci elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakoś ...

                                               

Blokada elektroenergetyczna

Blokada elektroenergetyczna - zespół środków uzależniających włączenie danego obwodu lub układu silnoprądowego, np. szyn zbiorczych rozdzielni, od spełnienia szeregu warunków, określających kolejność czynności łączeniowych, która zapewnia zarówno ...

                                               

Ciąg zasilania

Ciąg zasilania – zespół elementów sieciowych sprzedawcy energii elektrycznej w normalnym układzie pracy, poprzez które energia elektryczna dostarczana jest do urządzeń elektroenergetycznych odbiorcy. Żaden element jednego ciągu zasilania, z wyłąc ...

                                               

Ciepło skojarzone

Ciepło skojarzone – ciepło, które powstaje na skutek jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni. Aby zaszła możliwość dokonania stosownych przemian energetycznych urządzenia energetyczne służące do wytwarzania obyd ...

                                               

CIGRÉ

CIGRÉ – największe na świecie międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające ekspertów zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. CIGRÉ zostało założone w 1921 r., a Polska była jego członkiem z ...

                                               

Doziemienie

Doziemienie – zwarcie przewodu fazowego z ziemią, które stanowi podstawowy typ uszkodzenia występujący w przemysłowych i komercyjnych systemach zasilania. Zależnie od układu sieci doziemienie może wywoływać różnorakie skutki. W każdym jednak przy ...

                                               

Faza (elektryczność)

Faza - ogólne określenie źródła napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej. Nazwę "faza" stosuje się też do określenia samego przebiegu sygnału z takiego źródła. Przesył energii elektrycznej na duże ...

                                               

Kabel elektryczny

Kabel elektryczny – rodzaj przewodu elektrycznego izolowanego, jedno- lub wielożyłowego, otoczonego wspólną powłoką. Chroni ona przed przedostaniem się wilgoci lub innych substancji szkodliwie działających na izolację, uszkodzeniami mechanicznymi ...

                                               

LINTE^2

LINTE^2 – Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii, zrealizowane na rzecz Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Laboratorium zajmuje ok. 2000 m2 powierzchni użyt ...

                                               

Magazynowanie energii elektrycznej

Magazynowanie energii elektrycznej – zestaw metod umożliwiających przechowywanie energii elektrycznej na dużą skalę, w ramach sieci elektroenergetycznej. Energia może być magazynowana, gdy produkcja przeważa nad zużyciem, i wykorzystywana, gdy zu ...

                                               

MEDGRID

MEDGRID – projekt energetyczny w Afryce Północnej zrzeszający osiem krajów należących do UE oraz MENA. Założeniem projektu jest wspieranie rozwoju śródziemnomorskich sieci przesyłowych w celu stworzenia warunków bardziej efektywnego wykorzystania ...

                                               

Operator systemu przesyłowego

Operator systemu przesyłowego – rodzaj przedsiębiorstwa energetycznego, które zajmuje się przesyłaniem energii elektrycznej i jest odpowiedzialne za ruch sieciowy w elektroenergetycznym systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo ...

                                               

Standardowy profil zużycia energii elektrycznej

Standardowy profil zużycia energii elektrycznej – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych: nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestr ...

                                               

System pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej

System pomiarowo-rozliczeniowy - teleinformatyczny system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych pochodzących z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych, systemów automatycznej rejestracji da ...

                                               

Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej

Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej – liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w szczególności: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe, a także układy połą ...

                                               

Uziemienie otwarte

Uziemienie otwarte – połączenie z uziemieniem przez bezpiecznik iskiernikowy. Uziemienie otwarte stosowane jest w układach sieciowych IT i może być wykonane w punkcie neutralnym układu zasilania lub w sztucznym punkcie gwiazdowym.

                                               

Uziemienie pośrednie

Uziemienie pośrednie – połączenie z uziemieniem za pośrednictwem impedancji lub rezystancji. Uziemienie pośrednie stosowane jest w układach sieciowych IT, i może być wykonane w punkcie neutralnym układu zasilania lub w sztucznym punkcie gwiazdowym.

                                               

Żyła kabla

Żyła kabla - część kabla przeznaczona do przewodzenia prądu. Żyły kabli i przewodów elektroenergetycznych są wykonywane z drutów miedzianych lub aluminiowych, a niekiedy również ze stali lub bimetali.

                                               

Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa – zespół zagadnień związanych z uzyskiwaniem na skalę przemysłową energii jądrowej, czyli energii pochodzącej z rozszczepiania jąder pierwiastków ciężkich.