Blog strona 464
                                               

Względny współczynnik efektywności

Względny współczynnik efektywności dotyczy materiałów wybuchowych, określa on moc względem jednego kilograma trotylu. Przykładowo jeśli mamy 1 kilogram oktanitrokubanu, którego współczynnik efektywności wynosi 2.38, oznacza to że by uzyskać podob ...

                                               

DBW

dBW – logarytmiczna jednostka miary mocy odniesiona do jednego wata. Moc wyrażona w dBW informuje, o ile decybeli moc ta jest większa lub mniejsza od mocy 1 W: P }

                                               

Erg na sekundę

Erg na sekundę – jednostka mocy w układzie CGS. Jest to praca, jaką wykonuje w ciągu 1 sekundy siła 1 dyny na drodze 1 cm, przebytej w kierunku działania siły. 1 erg = 1 dyna x 1 cm = 1 g x 1 cm / s² x 1 cm = 1 g x 1 cm² / 1 s²

                                               

Koń mechaniczny

Koń mechaniczny – jednostka mocy w układzie MKS, spoza układu SI. 1 KM = 75 kgfm/s = 735.49875 W = 0.9863 HP Jednostka utworzona w XIX w. w Niemczech na wzór konia parowego HP stosowanego w krajach anglosaskich dla porównywania mocy maszyn parowy ...

                                               

Koń parowy

Koń parowy – pozaukładowa jednostka mocy używana w krajach anglosaskich. 1 HP = 550 funtów siły * stopa angielska / sekundę = 745.69987158227022 W = 1.0139 KM Po wprowadzeniu układu SI zastąpiony watem. W pozostałych krajach podobną jednostką jes ...

                                               

Moc Plancka

Moc Plancka – pochodna jednostka mocy w naturalnym systemie jednostek, oznaczana jako P P. P = E P t P = c 5 G ≈ {\displaystyle P_{P}={\frac {E_{P}}{t_{P}}}={\frac {c^{5}}{G}}\approx } 3.62831 × 10 52 W gdzie: G – stała grawitacji, c – prędkość ś ...

                                               

War (elektryczność)

War - jednostka mocy biernej oznaczana jako. 1. Każda z tych jednostek jest iloczynem wolta i ampera. Różny jest jednak sens fizyczny każdej z tych wielkości. Nazwa war w olt a mper r eaktancyjny wywodzi się z angielskiego Volt Ampere Reactive, g ...

                                               

Wat

Wat – jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI, oznaczana symbolem W. Nazwa wat pochodzi od nazwiska brytyjskiego inżyniera i wynalazcy Jamesa Watta.

                                               

Koksownia

Koksownia – zakład przemysłowy produkujący koks oraz produkty uboczne koksowania węgla. W koksowni koks i gaz surowy są wytwarzane z węgla koksującego za pomocą jego suchej destylacji. Substancje lotne w węglu są pirolizowane przez ogrzewanie do ...

                                               

Kompleks przemysłowy kopalni i koksowni Zollverein

Kompleks przemysłowy kopalni i koksowni Zollverein w Essen – dawny kompleks przemysłowy na północy Essen w zachodnich Niemczech, obejmujący kopalnię węgla kamiennego i koksownię. Nazwa kompleksu pochodzi od Niemieckiego Związku Celnego, XIX-wiecz ...

                                               

Pochodnia gazowa

Pochodnia gazowa – urządzenie, zwykle w kształcie komina, spalające gaz niezagospodarowywany, bądź którego nadmiar w danej chwili jest niemożliwy do zagospodarowania lub zmagazynowania. Spotykana w instalacjach wydobywczych ropy naftowej, w rafin ...

                                               

Komin

Komin, piec) – droga przenoszenia spalin w przypadku komina spalinowego oraz droga przenoszenia zużytego powietrza w przypadku komina wentylacyjnego. Potocznie jest to pionowa konstrukcja budowlana.

                                               

Czopuch

Czopuch – element stanowiący połączenie otworów wylotowych spalin z paleniska pieca lub kotła z kanałami kominowymi. Powinien być prowadzony jak najkrótszą drogą, najlepiej po linii prostej. Jeśli to konieczne czopuch wyposażony jest w: tłumik ha ...

                                               

Deflektor kominowy

Deflektor kominowy – urządzenie umieszczone na kominie mające na celu zwiększenie ciągu oraz zapobieżenie przedostawaniu się wody do przewodu kominowego. Deflektory wykonuje się z betonu, kamionki lub blachy.

                                               

Drzwi rewizyjne

Drzwi rewizyjne - drzwi służące do opróżniania wyczystki kominowej z sadzy i innych produktów spalania. Drzwi takie powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub posiadać zabezpieczenia przeciwpożarowe w przypadku zapalenia się sadzy. Usytuowa ...

                                               

Ława kominiarska

Ława kominiarska – wąska kratka lub deska mocowana na wspornikach ze stali ocynkowanej. Montowana jest na dachach o dużych spadkach. Ławę kominiarska umieszcza się na połaci dachowej, prostopadle lub równolegle do kalenicy od wyłazu dachowego do ...

                                               

Wkład kominkowy

Wkład kominkowy – żeliwny lub stalowy wkład w kształcie paleniska, podłączany bezpośrednio do wylotu spalin. Wkłady o nowocześniejszej konstrukcji mają również przyłącze dopływu świeżego powietrza, a nawet regulator ciągu, który automatycznie reg ...

                                               

Agencja Rynku Energii

Agencja Rynku Energii – organizacja mająca na celu świadczenie usług informacyjnych w obszarach związanych z sektorem energii i gospodarką energetyczną. Jej głównym zadaniem jest dostarczanie agendom rządowym i przedsiębiorstwom energetycznym inf ...

                                               

European Petroleum Survey Group

European Petroleum Survey Group lub EPSG – była organizacja naukowa związana z europejskim przemysłem paliwowym, składająca się ze specjalistów z dziedzin: geodezji, miernictwa oraz kartografii w odniesieniu do poszukiwań ropy naftowej. EPSG opra ...

                                               

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – polski instytut badawczy z siedzibą w Zabrzu. Zakres działalności IChPW obejmuje dostarczanie wiedzy dla przedsiębiorstw działających w obszarze karbochemii, energetyki, górnictwa i przetwarzania odpadów. Ins ...

                                               

Instytut Energetyki Odnawialnej

EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej – niepubliczne centrum badawcze, będące jednym z pierwszych w Polsce prywatnych instytutów naukowych. Jednostka łączy prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami oraz działalnością konsultingową w sektorach ener ...

                                               

Międzynarodowa Agencja Energetyczna

Międzynarodowa Agencja Energetyczna – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu, afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 18 listopada 1974 roku podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE jest założona dla celów zapobi ...

                                               

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej – organizacja międzyrządowa mająca na celu promowanie wykorzystywania energii odnawialnej. Założona przez 75 państw, w tym Polskę, na konferencji międzyrządowej w Bonn 26 stycznia 2009 roku. Sygnatariusz ...

                                               

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – organizacja pozarządowa wspierająca i promująca rozwój energetyki wiatrowej. Pod obecną nazwą stowarzyszenie działa od 1999 roku, wcześniej funkcjonowało jako Towarzystwo Wspierania Elektrowni Wiatrow ...

                                               

Stowarzyszenie Polskich Energetyków

Stowarzyszenie Polskich Energetyków – jest to dobrowolne, samorządowe, zrzeszenie naukowo-techniczne, mające na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej oraz racjonalnemu użytkowaniu paliw, en ...

                                               

Towarzystwo Obrotu Energią

Towarzystwo Obrotu Energią – jest to apolityczne, samorządowe zrzeszenie naukowo-techniczne, którego celem jest między innymi podejmowanie działań wspomagających rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, upowszechnianie zasad prowadzenia han ...

                                               

Polityka energetyczna

Polityka energetyczna – element polityki publicznej, realizowanej przez władze, w której określone są takie strategiczne kwestie, jak m.in.: wielkość i źródła produkcji energii, sposób jej dystrybucji i konsumpcja. Polityka energetyczna może obej ...

                                               

Climate Central

Climate Central jest organizacją non-profit, zajmującą się analizą danych i rozpowszechnianiem wiedzy z zakresu klimatologii. Organizację tworzą naukowcy i dziennikarze naukowi, którzy prowadzą badania naukowe nad zmianami klimatycznymi, zajmują ...

                                               

Porozumienie między burmistrzami

Porozumienie między burmistrzami – popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podle ...

                                               

Demokracja energetyczna

Demokracja energetyczna – polityczna, gospodarcza, społeczna i kulturowa koncepcja, która łączy technologiczną transformację energetyczną ze wzmacnianiem demokracji i udziału społeczeństwa. Pojęcie to związane jest z procesem decentralizacji syst ...

                                               

Dyplomacja energetyczna

Dyplomacja energetyczna – działalność wyspecjalizowanych struktur państwowych oraz koncernów energetycznych na rzecz realizacji polityki energetycznej państwa przy wykorzystaniu zasobów energetycznych. W dyplomacji energetycznej szczególną rolę o ...

                                               

NordBalt

NordBalt – podmorski kabel energetyczny HVDC łączący Litwę i Szwecję ułożony przez szwajcarsko-szwedzki koncern ABB. Łączna długość połączenia energetycznego między Kłajpedą na Litwie i Nybro w Szwecji to 453 kilometry. 400 kilometrowy podmorski ...

                                               

Opomiarowanie netto

Opomiarowanie netto – serwis dotyczący lokalnego konsumenta i jednocześnie producenta energii elektrycznej, zgodnie z którym energia elektryczna wytwarzana przez prosumenta we własnej mikroinstalacji i dostarczana do lokalnej sieci dystrybucji je ...

                                               

Pakiet energetyczno-klimatyczny

Pakiet energetyczno-klimatyczny jest zbiorem wiążących ustaw mających na celu zapewnienie realizacji założeń Unii Europejskiej dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Pakiet został przedstawiony po raz pierwszy w marcu 2007 roku i po m ...

                                               

Repowering

Repowering to proces zastępowania starszych elektrowni przez nowe, które mają większą moc zainstalowaną lub większą wydajność, które w efekcie przynoszą wzrost produkcji energii netto.

                                               

RETScreen

RETScreen – pakiet aplikacji opracowany przez rząd Kanady. Oprogramowanie RETScreen Expert zostało wyróżnione w roku 2016 podczas Konferencji Ministerialnej Clean Energy Ministerial, która odbyła się w San Francisco. Oprogramowanie dostępne jest ...

                                               

Sojusz Klimatyczny

Sojusz Klimatyczny - sojusz władz lokalnych na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych i ochrony praw najbiedniejszych społeczności dotkniętych globalnymi katastrofami. Sojusz zajmuje się promocją energii odnawialnej, demokratyzacji energetyki or ...

                                               

Taryfa energii elektrycznej

Taryfa energii elektrycznej – cena energii elektrycznej ustalana przez Urząd Regulacji Energetyki w Polsce. Jej wielkość znacznie różni się w poszczególnych krajach, przy czym przy porównywaniu taryf ważne jest uwzględnienie siły nabywczej konsum ...

                                               

Wycofywanie się z użycia paliw kopalnych

Wycofywanie się z użycia paliw kopalnych – globalny proces stopniowego wycofywania się z korzystania z paliw kopalnych, poprzez m.in. zamykanie lub zapobieganie budowie nowych elektrowni na te paliwa czy eliminowanie paliw kopalnych z transportu, ...

                                               

Przedsiębiorstwo usług energetycznych

Przedsiębiorstwo usług energetycznych - zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych to przedsiębiorstwo świadczące usługi energetyczne lub dostarczające in ...

                                               

ABB

ABB – międzynarodowy koncern z siedzibą główną w Zurychu. Działa w takich branżach jak automatyka, robotyka i energetyka; producent stacji i systemów elektroenergetycznych, aparatury elektrycznej, aparatur rozdzielczych wysokich, średnich oraz ni ...

                                               

Alstom

Alstom – międzynarodowy koncern zajmujący się infrastrukturą energetyczną i transportową. W roku 2007/2008 Alstom osiągnął sprzedaż przekraczającą 20.9 mld € i zatrudniał ponad 93 500 pracowników w ponad 70 krajach. Siedziba koncernu znajduje się ...

                                               

ASEA

W 1883 r. w Sztokholmie Ludvig Fredholm założył firmę Elektriska Aktienbolaget produkującą oświetlenie i generatory. W 1890 połączyła się ona z Wenströms & Gantströms Elektriska Kraftbolag i ostatecznie powstała firma ASEA. W 1889 Jonas Wenström ...

                                               

Brown Boveri

W 1891 w Baden w Szwajcarii zostało założone przedsiębiorstwo Brown Boveri & Cie przez Charlesa E.L. Browna i Waltera Boveri. W 1893 przedsiębiorstwo zbudowało pierwszą w Europie dużą elektrociepłownię. W 1901 BBC zbudowało pierwszą turbinę parow ...

                                               

ČEZ

ČEZ, a.s. – czeskie przedsiębiorstwo energetyczne z siedzibą w Pradze. Przedsiębiorstwo ČEZ, a.s. zostało założone w 1992. Zajmuje się głównie produkcją i sprzedażą energii elektrycznej i ciepła. W 2003 w wyniku połączenia ČEZ, a.s. z przedsiębio ...

                                               

Électricité de France

Électricité de France – francuskie przedsiębiorstwo, do 2004 roku w pełni państwowe, zajmujące się dostarczaniem energii elektrycznej. Istnieje od 1946 roku. W 2004 roku część akcji wprowadzono na giełdę przez rząd francuski, co wzbudziło burzliw ...

                                               

EMIT

Zakład Maszyn Elektrycznych "EMIT” – najstarszy w Polsce i jeden z większych zakładów produkujący trójfazowe maszyny elektryczne, mający swoją siedzibę w Żychlinie.

                                               

Enron

Enron Corporation – amerykańskie przedsiębiorstwo energetyczne z siedzibą w Houston w Teksasie, które istniało w latach 1985–2001. Pod koniec 2001 roku przedsiębiorstwo ogłosiło bankructwo po skandalu związanym z fałszowaniem dokumentacji finanso ...

                                               

Eskom

Eskom – południowoafrykańska firma, utworzona w 1922 roku jako Electricity Supply Commission, zajmująca się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, wykorzystywanej w przemyśle, górnictwie, handlu, rolnictwie i przez odbiorc ...

                                               

Foster Wheeler

Foster Wheeler AG – międzynarodowe przedsiębiorstwo z siedzibą w Szwajcarii. Spółka notowana jest na NASDAQ – FWLT. Działalność przedsiębiorstwa skupiona jest między innymi w zakresie inżynierii, konstrukcji i zarządzania projektami, jak również ...