Blog strona 465
                                               

Karnotyzacja

Karnotyzacja – technika poprawy sprawności rzeczywistych obiegów termodynamicznych poprzez stosowanie zabiegów przybliżających obieg do obiegu Carnota dla danych temperatur. Do najczęściej spotykanych sposobów karnotyzacji zalicza się regenerację ...

                                               

Klimakonwektor

Klimakonwektor – urządzenie służące do utrzymywania zadanej temperatury w pomieszczeniu, stosowane przeważnie w biurach i budynkach użyteczności publicznej. Potoczna nazwa fan-coil jest bardziej popularna, choć nie zawsze prawidłowa. Angielskie s ...

                                               

Klimatyzacja

Klimatyzacja – proces przetwarzania powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania c ...

                                               

Klimatyzacja automatyczna

Klimatyzacja automatyczna – układ klimatyzacji, szczególnie samochodowej, zapewniającej kontrolę automatyczną parametrów klimatyzowanej przestrzeni, na ogół - kabiny pojazdu. Istnieje wiele koncepcji i wiele rozwiązań technicznych takich układów. ...

                                               

Klimatyzacja centralna

Klimatyzacja centralna – jeden z systemów klimatyzacji wyrobisk górniczych. Klimatyzacja centralna związana jest z lokalizacją urządzeń odbierających ciepło skraplania na powierzchni i lokalizacją agregatów chłodniczych na powierzchni, pod ziemią ...

                                               

Klimatyzacja grupowa

Klimatyzacja grupowa – jeden z systemów klimatyzacji wyrobisk górniczych. Składa się z jednego lub dwóch agregatów chłodniczych w układzie równoległym schładzania wody. Sumaryczna moc chłodnicza agregatów wynosi od 1000 kW do 3000 kW. Stosowane s ...

                                               

Komfort cieplny

Komfort cieplny – stan, w którym człowiek czuje, że jego organizm znajduje się w stanie zrównoważonego bilansu cieplnego, tzn. nie odczuwa ani uczucia ciepła, ani zimna. Dodatkowo komfort termiczny oznacza, że nie występuje żadne niepożądane nagr ...

                                               

Kominek

Kominek – nakryte palenisko, zbudowane z wnęki umieszczonej w ścianie niewiele wyżej niż poziom podłogi, wystającego z lica ściany obramowania, na którym opiera się okap odprowadzający spaliny do przewodu dymowego.

                                               

Kompresja (fizyka)

Kompresja - proces zmniejszania objętości właściwej gazu, w mniejszym stopniu cieczy i ciał stałych. Kompresji nie należy mylić ze sprężaniem czyli zwiększaniem ciśnienia. Często oba te procesy występują jednocześnie, co spowodowało, że w mowie p ...

                                               

Konfuzor

Konfuzor – kanał przepływowy z malejącym przekrojem poprzecznym. Przepływający z dużą prędkością czynnik termodynamiczny podlega przemianie adiabatycznej. Zmniejszający się przekrój poprzeczny powoduje wzrost prędkości przepływu i spadek ciśnieni ...

                                               

Liczba Wobbego

Liczba Wobbego lub – stosunek wartości kalorycznej odniesionej do jednostki objętości gazu, do pierwiastka kwadratowego jego gęstości względnej, w tych samych warunkach odniesienia. Jeśli przez Q oznaczymy wartość kaloryczną, a przez d gęstość wz ...

                                               

Licznik ciepła

Licznik ciepła – całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą tej energii. Jednostką miary energii cieplnej w układzie SI j ...

                                               

Maszyna cieplna

Maszyna cieplna – zespół urządzeń energetycznych realizujący zamknięty cykl przemian, w wyniku których następuje wymiana energii między układem mechanicznym a dwoma zbiornikami ciepła o różnych temperaturach.

                                               

Materiał zmiennofazowy

Materiał zmiennofazowy, materiał PCM – inaczej związek zmiennofazowy lub materiał przemiany fazowej. Jest substancją, która jest w stanie absorbować, akumulować i uwalniać dużą ilość energii na jednostkę masy w zakresie temperatury przemiany fazo ...

                                               

Materiały ciepłochronne

Materiały ciepłochronne – substancje stosowane do wykonywania izolacji cieplnej w siłowniach parowych, sieci ogrzewniczej, urządzeniach chłodniczych, instalacjach chemicznych, budynkach mieszkalnych itp. – wszędzie tam, gdzie chodzi o zmniejszeni ...

                                               

Metoda NTU

Metoda NTU – metoda analizy wymienników ciepła wykorzystującą równania cieplne przekształcone do postaci bezwymiarowej.

                                               

Nagrzewarka

Nagrzewarka - urządzenie techniczne do nagrzewania przedmiotów metalowych, zwykle do celów technologicznych. Nagrzewarka indukcyjna - nagrzewa prądem wzbudzonym przez indukcję elektromagnetyczną.

                                               

Nagrzewnica

Ze względu na przeznaczenie n. przemysłowe - stosowane w procesach produkcyjnych, itp. n. pomieszczeniowe - stosowane w pomieszczeniach/domach n. samochodowe - stosowane w samochodach wiszące stacjonarne Ze względu na budowę mobilne wbudowane w z ...

                                               

Ogrzewanie

Ogrzewanie – proces dostarczania energii termicznej do ciała, pomieszczenia, w celu podniesienia lub utrzymania jego temperatury. Artykuł ten omawia ogrzewanie w kontekście wszelkiego rodzaju pomieszczeń, budowli i budynków, gdyż takie jest najcz ...

                                               

Ogrzewanie płaszczyznowe

Ogrzewanie płaszczyznowe system ogrzewania niskotemperaturowego, w którym ciepło do pomieszczenia przekazywane jest przez otaczające przegrody. Obniżenie temperatury czynnika grzewczego w ogrzewaniu płaszczyznowym nadrabiane jest większą powierzc ...

                                               

Pasywne ogrzewanie

Pasywne ogrzewanie – sposób ogrzewania budynku naturalnymi źródłami ciepła, głównie energią słoneczną poprzez odpowiednie ukształtowanie bryły budynku, przeszkleń w nim zamieszczonych, odpowiednie usytuowanie poszczególnych elementów budowli wzgl ...

                                               

Piec akumulacyjny

Piec akumulacyjny – grzejnik elektryczny,wypełniony blokiem cegieł, charakteryzujących się dużą pojemnością cieplną. We wnętrzu bloku umieszczone są grzałki elektryczne a całość izolowana jest materiałami izolacyjnymi. Blok akumulacyjny nagrzewa ...

                                               

Piec kaflowy

Piec kaflowy – rodzaj pieca akumulacyjnego. Pojawił się w połowie XVIII stulecia, rozwijany i udoskonalany zwłaszcza w Niemczech. Piece kaflowe początkowo spalały głównie drewno, jednak coraz częściej stosowano węgiel – zwłaszcza na terenach miej ...

                                               

Piecokominek

Piecokominek – urządzenie grzewcze z nakrytym paleniskiem służącym do ogrzewania pomieszczeń na paliwo stałe – najczęściej drewno. Piecokominek łączy walory tradycyjnego pieca kaflowego oraz zwykłego kominka. Piecokominek posiada dłuższy czas odd ...

                                               

Płaszcz wodny

Płaszcz wodny – osłona o podwójnych ściankach, między którymi znajduje się woda. Może pełnić różne funkcje: odbiornika ciepła, w reaktorze lub kominku do magazynowania i przekazywania użytecznej energii cieplnej, np. chłodnicy w silniku, stabiliz ...

                                               

PMV

PMV – wskaźnik stosowany w opisie komfortu cieplnego w pomieszczeniach zamkniętych. Stosowany głównie w klimatyzacji. Opisuje wrażenia cieplne człowieka, wyrażone w 7-stopniowej skali wrażeń cieplnych, jako: lekko chłodne -1 chłodne -2 lekko ciep ...

                                               

Podgrzewacz

Podgrzewacz wody – element kotła parowego i kotła odzyskowego, w którym następuje podgrzanie wody od temperatury wlotowej do temperatury wrzenia. Zlokalizowany jest w konwekcyjnym ciągu kotła. Konstrukcyjnie składa się zwykle z dużej ilości rur, ...

                                               

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, podgrzewacz CWU – urządzenie stosowane w domowej instalacji wodnej, jako rozpowszechniony sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Spotykane w łazienkach lub bezpośrednio przy kotłach, będących źródłem en ...

                                               

Podgrzewacz powietrza

Podgrzewacze powietrza - rodzaj wymiennika ciepła, czyli urządzenia służącego do podgrzewania powietrza na bazie odzysku energii z systemu grzewczego. Podgrzewacze powietrza dzieli się na dwie podstawowe grupy: rekuperacyjno - regeneracyjne konwe ...

                                               

Podzielnik kosztów

Podzielnik kosztów – "podzielnik kosztów ogrzewania" – zwany również podzielnikiem ciepła, to urządzenie montowane na grzejnikach centralnego ogrzewania, służące do podziału kosztu ciepła, określonego na podstawie rachunków za ogrzewanie budynku, ...

                                               

Pogotowie ciepłownicze

Pogotowie ciepłownicze – jednostka pracowników, powoływana przez operatora sieci ciepłowniczej. Jej zadania obejmują przyjmowanie informacji o awariach sieci ciepłowniczej, awariach dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej, interwencje oraz udziela ...

                                               

Pompa ciepła

Pompa ciepła – maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii me ...

                                               

PPD

PPD - wskaźnik związany z komfortem cieplnym w pomieszczeniu. Stosowany w inżynierskiej ocenie komfortu cieplnego pomieszczeń. Jest to przewidywany odsetek niezadowolonych z warunków cieplnych panujących w pomieszczeniu. Ludzie wybierający wartoś ...

                                               

Przegrzew wtórny

Przegrzew wtórny – zabieg stosowany do podniesienia sprawności w siłowni parowej funkcjonującej według obiegu Rankine’a oraz w siłowni gazowej, której obiegiem porównawczym jest obieg Braytona-Joule’a. Pozwala on na pewne przybliżenie obiegu term ...

                                               

Przegrzewacz

Przegrzewacz – część kotła parowego, przeważnie w postaci wiązki rur, służy do ogrzania pary nasyconej powyżej temperatury nasycenia i otrzymania pary przegrzanej. Wprowadzenie przegrzewaczy podniosło sprawność maszyn parowych tłokowych i umożliw ...

                                               

Radiator

Radiator – element lub zespół elementów odprowadzających ciepło z układu, z którym się styka, do otoczenia. Radiator jest specjalnie ukształtowaną bryłą z metalu dobrze przewodzącego ciepło, o rozwiniętej powierzchni od strony zewnętrznej zazwycz ...

                                               

Rekuperacja

Rekuperacja ciepła – odzyskiwanie energii termicznej gazów wylotowych odpadkowych i spalin, w celu dalszego jej wykorzystania. Proces ten prowadzony jest w różnego typu urządzeniach czasami zwykłych wymiennikach ciepła zwanych rekuperatorami lub ...

                                               

Rezystancja termiczna

Rezystancja termiczna – wielkość fizyczna reprezentująca opór, jaki stawia dana materia przenoszeniu ciepła pomiędzy dwoma punktami. Jest to wielkość addytywna. Wielkość ta jest istotna w układach elektronicznych, w których kluczową sprawą jest o ...

                                               

Rura preizolowana

Rura preizolowana – rura posiadająca fabrycznie wykonaną zewnętrzną warstwę izolacji cieplnej. Technologia rur preizolowanych rozwinęła się z powodu znacznych strat ciepła w trakcie przesyłu i podatności na awarie tradycyjnych sieci ciepłowniczyc ...

                                               

Siłownia gazowa

Napęd generatora elektrycznego – w elektrowniach i elektrociepłowniach gazowych i gazowo-parowych; Napęd śruby okrętowej okrętów i statków; Napęd sprężarek do przetłaczania gazu ziemnego na znacznie odległości gazociągi.

                                               

Siłownia parowa

Siłownia parowa – zespół maszyn i urządzeń mających na celu wytwarzanie mocy mechanicznej z wykorzystaniem turbiny parowej lub tłokowej maszyny parowej. Proces konwersji energii odbywa się z wykorzystaniem wody i pary wodnej. Para wodna wytwarzan ...

                                               

Sokownik

Sokownik – urządzenie służące do wytwarzania soków z owoców lub warzyw poprzez poddawanie owoców działaniu gorącej pary wodnej. Sokownik może służyć również do gotowania na parze np. ziemniaków, a pozostałości owoców po uzyskaniu soku mogą zostać ...

                                               

System AVS

System AVS – rozwiązanie techniczne stosowane w aparatach grzewczo-wentylacyjnych. Jego zadaniem jest schłodzenie strumienia powietrza wydobywającego się z urządzenia w celu spowodowania równomiernego rozkładu warstw ciepłego powietrza w wysokich ...

                                               

System Baara-Constantini

System Barra i Constantini – technologia ogrzewania budynku odnawialnymi źródłami energii, w tym przypadku energią słoneczną, zaproponowana przez Włochów Barra i Constantiniego. Składa się ona z południowej, termicznie izolowanej ściany wraz z sy ...

                                               

Szybkowar

Szybkowar – szczelny garnek, w którym w czasie gotowania potraw następuje wzrost ciśnienia. Powoduje to wzrost temperatury wrzenia wody i przyspieszenie procesu gotowania.

                                               

Ściana Trombe’a

Ściana Trombe’a – rodzaj pasywnego sposobu pozyskiwania energii opierający się na systemie zysków pośrednich z wykorzystaniem warstwy akumulującej. Koncepcja tego rozwiązania konstrukcyjnego, pierwotnie opatentowana w roku 1881 w USA, została nas ...

                                               

Średnia logarytmiczna różnica temperatur

Średnia logarytmiczna różnica temperatur jest wielkością używaną do określania siły napędowej wymiany ciepła w urządzeniach przepływowych, w szczególności w wymiennikach ciepła. LMTD jest średnią logarytmiczną różnic temperatur gorącego i zimnego ...

                                               

Tandoor

Tandoor – gliniany piec w kształcie dzbana używany w Indiach oraz innych regionach południowej Azji, opalany węglem drzewnym, drewnem lub nawozem, zaś konserwowany liśćmi szpinaku. Temperatura pieczenia przekracza 480°C. Potrawy przygotowane w pi ...

                                               

Teppan-yaki

Teppan-yaki – popularny w Japonii sposób przyrządzania, smażenia potraw na podgrzewanej od spodu stalowej płycie. W ten sposób serwowane są takie potrawy, jak: steki, ryby, owoce morza często kalmary, warzywa. W restauracjach dania tego rodzaju s ...

                                               

Termogram

Termogram – zapis obrazu cieplnego. Termogram może zostać sporządzony w postaci fotografii z aparatu fotograficznego, zapisu na taśmie wideo lub pliku na dowolnym nośniku pamięci cyfrowej. Barwy widoczne na obrazie termogramu są umownie przypisan ...