Blog strona 475
                                               

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego – dawna państwowa jednostka naukowo-badawcza z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 37 i oddziałami w innych miastach.

                                               

Związek Zawodowy Górników w Polsce

Związek Zawodowy Górników w Polsce – związek zawodowy pracowników przemysłu górniczego i ciepłowniczego w Polsce. ZZG walczy o prawo do ochrony przed ubóstwem i marginalizacją społeczną oraz prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia, wystarczającego ...

                                               

Polski Związek Łowiecki

Polski Związek Łowiecki – ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie. Jego geneza sięga XIX wieku i działalności pierwszych na ziemiach polskich towarzystw łowieckich. Utworzony w 1923 roku w Warszawie Centralny Zwi ...

                                               

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo – wyodrębniona prawnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza. Istotą działalności przedsiębiorstwa jest produkcja dóbr lub świadczenie usług. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprze ...

                                               

Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności

Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A., w skrócie Polskie ePłatności lub potocznie PeP – centrum rozliczeniowe kart płatniczych. Polski dostawca usług procesowania płatności kartami płatniczymi z siedzibą w Tajęcinie pod Rzeszo ...

                                               

Firma

Firma – nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Nie jest ona składnikiem przedsiębiorstwa. Prawo do firmy jest prawem podmiotowym przysługującym każdemu przedsiębiorcy.

                                               

Fortune 500

Fortune 500 – coroczny ranking 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw, klasyfikowanych według przychodów brutto, po poprawkach dokonywanych przez magazyn Fortune wyłączających wpływ podatków akcyzowych nakładanych na przedsiębiorstwa. Lis ...

                                               

Pol-Eko-Aparatura

Pol-Eko-Aparatura – przedsiębiorstwo z Wodzisławia Śląskiego, zajmujące się produkcją urządzeń termostatycznych. Pełna nazwa firmy to Pol-Eko-Aparatura Spółka Jawna A.Polok-Kowalska, S.Kowalski. Produkty przedsiębiorstwa znajdują zastosowanie w s ...

                                               

Prywatna firma wojskowa

Prywatna firma wojskowa – typ firmy zajmującej się świadczeniem specjalistycznych usług ochroniarskich i militarnych. Takie przedsiębiorstwa są nazywane także firmami najemnymi.

                                               

Prywatne agencje ochrony

Prywatne agencje ochrony – koncepcja określająca w teorii, pewien rodzaj przedsiębiorstw, które zapewniałyby osobistą ochronę, oraz wojskowe usługi obronne osobom, które dobrowolnie zawarły z nimi umowę. Teoria została zapoczątkowana przez Benjam ...

                                               

Przedsiębiorstwo rodzinne

Przedsiębiorstwo rodzinne – trygonalny w swej budowie organizm rynkowy obejmujący rodzinę, działalność gospodarczą i jednostki, który funkcjonuje według różnych, ale zaadaptowanych wzajemnie celów, a i ich realizacji poświęca swoją energię w pers ...

                                               

Przedsiębiorstwo turystyczne

Przedsiębiorstwa turystyczne – wyodrębnione zespoły ludzi wykonujących czynności w zakresie zaspokojenia potrzeb turystów i samodzielnie podejmujących decyzje strategiczne i taktyczne, rozstrzygające o skuteczności działania. Są to jednostki wypo ...

                                               

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej – podmiot zajmujący szczególnie ważną rolę w sektorze publicznym, ponieważ jego główną funkcją jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb obywateli poprzez wytwarzanie lub świadczenie usłu ...

                                               

Przedsiębiorstwo wielozakładowe

Przedsiębiorstwo wielozakładowe – działalność prowadzona w oparciu o kilka zespołów składników materialnych i niematerialnych, jakimi są w szczególności sklepy, zakłady, punkty usługowe, przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych.

                                               

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw – sektor publiczny i sektor prywatny grupujący średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa; termin międzynarodowy stosowany w krajach Unii Europejskiej oraz m.in. przez Organizację Narodów Zj ...

                                               

Siedziba przedsiębiorstwa

Siedziba przedsiębiorstwa – miejsce położenia przedsiębiorstwa wskazane w koncesji, zezwoleniu lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców, a w razie niedopełnienia tych obowiązków albo gdy d ...

                                               

Small office/home office

Small office/home office – małe przedsiębiorstwa prowadzące niewielkie, zwykle przydomowe biura księgowo/administracyjne. Jest to także skrót określający segment rynku sprzętu biurowego nastawiony na zaopatrywanie tego rodzaju małych, przydomowyc ...

                                               

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa – termin prawniczy wprowadzony ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tajemnicą przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy, są informacje techniczne, technologiczne, organizacy ...

                                               

Value Added Reseller

Value Added Reseller – organizacja dodająca wartość do sprzedawanego systemu; przykładem może być firma kupująca sprzęt komputerowy i oprogramowanie od różnych dostawców i łącząca je w wyspecjalizowany system dla klienta końcowego, np. maszyny pr ...

                                               

Wirtualna firma

Wirtualna firma – firma lub instytucja wykorzystująca komputery i techniki telekomunikacyjne zarówno w relacjach ze swoimi pracownikami, jak i z klientami. Skrajnym przykładem wirtualnej firmy może być taka instytucja, która dysponuje jedynie pra ...

                                               

Zakład ubezpieczeń

Zakład ubezpieczeń – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych i reasekuracji na podstawie umowy, które zobowiązuje się do odpowiedniego świadczenia w razie wystąpienia skutkó ...

                                               

Zorganizowana część przedsiębiorstwa

Zorganizowana część przedsiębiorstwa – organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, któ ...

                                               

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych – został utworzony w celu reprezentowania interesów ekonomicznych spółdzielczości bankowej w kraju i za granicą oraz prowadzenia działań na rzecz jej rozwoju, w tym w szczególności: tworzenia i dalszego rozwo ...

                                               

ACCA Polska

ACCA Polska – polski oddział działającej blisko 100 lat międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Przedstawicielstwo funkcjonuje w Polsce od 2004 roku, dyrektor zarządzającą ACCA w Polsce jest Magda ...

                                               

Akademia Fonograficzna

Akademia Fonograficzna – polska organizacja branżowa odpowiedzialna za najważniejsze nagrody polskiego przemysłu fonograficznego - Fryderyki. Składa się z ponad 1300 osób, tj. wykonawców, twórców, pracowników branży fonograficznej oraz dziennikar ...

                                               

American Society of Civil Engineers

American Society of Civil Engineers – amerykańskie stowarzyszenie grupujące inżynierów założone 5 listopada 1852 roku w Nowym Jorku jako American Society of Civil Engineers and Architects, najstarsze stowarzyszenie inżynierskie w Stanach Zjednocz ...

                                               

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników, ASME – amerykańskie stowarzyszenie grupujące specjalistów w zakresie inżynierii mechanicznej założone w 1880 roku. Liczy około 120 tysięcy członków w przeszło 150 krajach świata. Jego siedziba mi ...

                                               

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji, ASHRAE – amerykańskie stowarzyszenie mające na celu szerzenie wiedzy i informacji z zakresu techniki instalacji grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych. Istnieje ...

                                               

Amerykańskie Towarzystwo Optyczne

Amerykańskie Towarzystwo Optyczne – amerykańskie stowarzyszenie naukowe o charakterze globalnym, akceptujące członków z całego świata. W bibliografii światowej znane pod akronimem OSA – Optical Society of America. Posiada członków w ponad 100 kra ...

                                               

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, APA – główne stowarzyszenie zawodowe skupiające psychiatrów i studentów psychiatrii w Stanach Zjednoczonych i największe takie na świecie. Liczy około 38 500 osób. Od 1952 opracowuje podręcznik statystyczn ...

                                               

Amerykańskie Towarzystwo Psychoanalityczne

Amerykańskie Towarzystwo Psychoanalityczne – amerykańskie towarzystwo naukowe psychoanalityków, założone w 1911 w Nowym Jorku, członek Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

                                               

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, APA – największe stowarzyszenie naukowe i zawodowe psychologów w Stanach Zjednoczonych, liczące około 117 tysięcy osób, przy około 106 tysiącach licencjonowanych psychologów aktywnych w tym kraju. W 2017 t ...

                                               

Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne

Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne, ASA – amerykańskie towarzystwo naukowe skupiające socjologów, założone w roku 1905. Corocznie organizuje największe socjologiczne konferencje naukowe w Stanach Zjednoczonych American Sociological Associatio ...

                                               

APICS

APICS The Association for Operations Management – organizacja non-profit zajmująca się standaryzacją metod sterowania produkcją znanych jako MRP i MRPII. Została założona w 1957 roku jako American Production and Inventory Control Society. Prezent ...

                                               

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Mieczysław Motas 1983-1993 Zygmunt Kolankowski 1967-1983 Jarosław Porazinski 2002-2012 Kazimierz Jaroszek od 2012 r. Władysław Stępniak 1993-2002 Jadwiga Jankowska 1965-1967

                                               

Association of Chartered Certified Accountants

Association of Chartered Certified Accountants, ACCA – międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Według stanu z marca 2013 ACCA ma na całym świecie w 173 krajach 162 tysięcy członków i 42 ...

                                               

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy – powstałe 1 kwietnia 2006 w Gdańsku, zrzesza czynnych zawodowo tłumaczy, których większość stanowią tłumacze przysięgli. Organizację założyła lokalna społeczność tłumaczy z Trójmiasta i okolic, a członkami stowa ...

                                               

Bank Stowarzyszenia Mechaników

Bank Stowarzyszenia Mechaników S.A. w Warszawie – bank powołany w 1920 przez Stowarzyszenie Mechaników Polskich w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku, zlikwidowany w 1925. Bank posiadał oddział w Wolnym Mieście Gdańsku 1921–1925, początkowo przy Pff ...

                                               

CFO European Summit

CFO European Summit - międzynarodowa konferencja organizowana przez ACCA Polska od 2008 roku. Jest jednym z największych i najważniejszych spotkań przedstawicieli branży finansowej w Polsce i Europie.

                                               

ESOMAR

ESOMAR – organizacja międzynarodowa zrzeszająca osoby związane z badaniami rynku. Stowarzyszenie zostało założone w 1948 roku. Obecnie zrzesza około 5000 członków z około 100 państw świata wbrew nazwie nie tylko Europy. Sekretariat ESOMAR-u znajd ...

                                               

Europejskie Stowarzyszenie Archeologów

Europejskie Stowarzyszenie Archeologów – organizacja powstała w 1994 roku, licząca obecnie ponad 1100 członków z 41 krajów europejskich i pozaeuropejskich. Skupia archeologów i innych współpracujących z archeologią specjalistów. Należą do niej na ...

                                               

Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne

Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne, ELA – organizacja międzynarodowa typu non-profit, zrzeszająca organizacje logistyczne państw europejskich, z siedzibą w Brukseli. Została założona w 1984 roku, a jej misją jest zapewnienie forum do komunika ...

                                               

FEANI

FEANI – federacja krajowych stowarzyszeń reprezentujących wszystkie dziedziny techniki w Europie. Założona w roku 1951 aby promować, dbać o szerokie uznanie, wspierać ruchliwość zawodową, oraz integrować interesy zawodu inżyniera. FEANI utrzymuje ...

                                               

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – związek stowarzyszeń naukowo-technicznych o tradycji zapoczątkowanej przez założone w 1835 w Paryżu Towarzystwo Politechniczne Polskie. Od 1905 posiada stałą siedzibę w ...

                                               

Institution of Engineers Australia

Institution of Engineers Australia IEAust, pot. Engineers Australia – australijskie stowarzyszenie zawodowe grupujące inżynierów założone w 1919 roku. Siedziba Institution of Engineers Australia mieści się w Barton na przedmieściu Canberry; stowa ...

                                               

Instytut Audytorów Wewnętrznych

Instytut Audytorów Wewnętrznych międzynarodowa organizacja zrzeszająca audytorów wewnętrznych. Skupia na całym świecie ponad sto tysięcy osób zrzeszonych w blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych. Organizacja została założon ...

                                               

Instytut Psychologii Zdrowia

Instytut Psychologii Zdrowia – placówka specjalizująca się w edukacji, szkoleniach i psychoterapii, szczególnie w zakresie uzależnień i przemocy. IPZ prowadzi Centrum Informacji Naukowej. Na portalu psychologicznym prowadzi szeroko pojętą edukacj ...

                                               

Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Informatyki

Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Informatyki powstało w 2007 roku, na skutek pojawienia się szerokiej inicjatywy wielu fachowców i profesjonalistów w dziedzinie nauk informatycznych z kraju i zagranicy, którzy pragnęli połączyć swoje siły ...

                                               

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

Założone w 1991 roku przez 24 dziennikarzy katolickich. Zrzesza około 600 członków, działających w kilku oddziałach terenowych. Celem stowarzyszenia jest zawodowe i religijne formowanie pracowników katolickich mediów, tak by dawali świadectwo wia ...

                                               

Korporacja Kominiarzy Polskich

Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe − założone w 1991 stowarzyszenie zawodowe zrzeszające mistrzów kominiarskich z Polski. Od 1992 Korporacja jest członkiem Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich ESCHFÖ. Zrzeszeni w Korp ...