Blog strona 479
                                               

Bezrobocie cykliczne

Bezrobocie cykliczne – to bezrobocie związane z cyklicznymi zmianami produktywności gospodarki. I tak: 1. W okresie recesji – spada popyt na towary i usługi oferowane przez przedsiębiorstwa, co wywołuje spadek produkcji. Spadek produkcji wywołuje ...

                                               

Bezrobocie frykcyjne

Bezrobocie frykcyjne – bezrobocie związane z przerwami w zatrudnieniu z powodu poszukiwania innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania. Stan bezrobocia na poziomie frykcyjnym oznacza w praktyce występowanie pełnej równowagi na rynku pracy. Bezro ...

                                               

Bezrobocie jawne

Bezrobocie jawne – kategoria bezrobocia odnosząca się do osób niepracujących i gotowych do podjęcia pracy, a ujawniających swoją sytuację poprzez rejestrację w Urzędach pracy. Obejmuje wszystkich, którzy znajdują się w oficjalnej ewidencji statys ...

                                               

Bezrobocie klasyczne

Bezrobocie klasyczne − rodzaj bezrobocia pojawiający się wtedy, kiedy płaca jest utrzymywana powyżej poziomu, przy którym krzywe podaży pracy i popytu na pracę się przecinają. Wynika więc z niedostatecznie elastycznego mechanizmu cenowego rynku p ...

                                               

Bezrobocie neoklasyczne

Bezrobocie neoklasyczne – rodzaj bezrobocia, którego przyczyną jest nieelastyczny rynek, który powoduje, że płace są nieelastyczne w długim okresie. Niska elastyczność oznacza, że płace nie dostosowują się do zmian warunków rynkowych i w ten spos ...

                                               

Bezrobocie przymusowe

Bezrobocie przymusowe - jest to niemożliwość znalezienia pracy pomimo akceptacji rynkowego poziomu wynagrodzeń za pracę. Bezrobocie przymusowe jest zatem wielkością bezrobocia występującego ponad poziomem bezrobocia naturalnego. Będzie ono zawier ...

                                               

Bezrobocie sezonowe

Bezrobocie sezonowe – rodzaj bezrobocia, który jest uwarunkowany porą roku i związanymi z nią zmianami pogodowymi, wegetacji roślin itp. Występuje w zakładach pracy sezonowej np. w budownictwie, rolnictwie i innych. Sezonowy charakter ma również ...

                                               

Bezrobocie strukturalne

Bezrobocie strukturalne – bezrobocie, które powstaje na tle strukturalnych rozbieżności między podażą pracy i popytem na pracę. W Polsce bezrobocie strukturalne pojawiło się wraz z restrukturyzacją podstawowych branż przemysłu takich jak górnictw ...

                                               

Bezrobocie technologiczne

Bezrobocie technologiczne – bezrobocie wynikające z postępu technologicznego, który powoduje zastępowanie pracy ludzi pracą maszyn i urządzeń. W literaturze przedmiotu od XVIII wieku trwa dyskusja na ile bezrobocie takie ma charakter trwały struk ...

                                               

Dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny – forma pomocy finansowej wypłacanej przez Urząd Pracy osobie, która będąc bezrobotnym z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy, bądź też podjęła ją – w wyniku ...

                                               

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy – powstała w 1933 roku w Polsce instytucja, której celem było łagodzenie skutków bezrobocia. W 1935 roku został połączony z Funduszem Pomocy Bezrobotnym. Jego dochody stanowiła składka w wysokości 2% pensji pobieranej od pracowników ...

                                               

Lista państw świata według stopy bezrobocia

Lista państw świata według stopy bezrobocia – lista wskaźników bezrobocia w krajach i regionach świata. Poniższe dane statystyczne są oparte w części na The World Factbook. Na liście znajduje się również kilka niepaństwowych podmiotów jak Unia Eu ...

                                               

Luka PKB

Luka PKB - różnica pomiędzy PKB potencjalnym a PKB realnym, wynikająca z niepełnego zatrudnienia. Wyrażana jest w procentach. Pojęcie luki PKB związane jest z Prawem Okuna, głoszącym iż wraz ze wzrostem bezrobocia przymusowego spada PKB PNB.

                                               

Naturalna stopa bezrobocia

Naturalna stopa bezrobocia – poziom bezrobocia występujący w gospodarce, gdy rynek znajduje się w stanie równowagi. Ekonomiści często definiują naturalną stopę bezrobocia jako sumę bezrobocia frykcyjnego i strukturalnego. Bezrobocie to wiąże się ...

                                               

NEET

NEET – nazwa zjawiska socjologicznego i określana nią grupa społeczna, obejmująca młodzież pozostającą poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych, którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu. Do grupy NEET ...

                                               

Przygotowanie zawodowe

Przygotowanie zawodowe - jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych przez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy, według ustalonego programu pomięd ...

                                               

Reintegracja społeczna

Reintegracja społeczna – działalność mająca odbudowywać oraz umacniać u osób objętych takimi działaniami, umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, życia i pobytu. Reintegracja jest realizowana ...

                                               

Reintegracja zawodowa

Reintegracja zawodowa - działalność nastawiona na odbudowę i podtrzymanie u osoby podlegającej tym działaniom społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym działalność taka jest ...

                                               

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia – wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo zasobu siły roboczej danej ...

                                               

Teoria Jahody

Teoria Jahody – jedna z teorii pozwalająca badać czynnik motywacji do pracy, w oparciu o wiedzę na temat osób, które utraciły pracę oraz wynikających z tego faktu konsekwencji. W swojej teorii Marie Jahoda wyróżniła dwa rodzaje potrzeb. Potrzeby ...

                                               

Dni wolne od pracy w Polsce

Dni wolne od pracy – określone kalendarzowo dni wolne od świadczenia pracy przez pracowników, które mogą być przeznaczone na odpoczynek lub załatwienie prywatnych spraw. Zbieg jednego dnia lub więcej dni wolnych od pracy z sobotą i niedzielą najc ...

                                               

Dni wolne od pracy

Dni wolne od pracy – określone kalendarzowo dni wolne od świadczenia pracy przez pracowników, które mogą być przeznaczone na odpoczynek lub załatwienie prywatnych spraw. Zbieg jednego dnia lub więcej dni wolnych od pracy z sobotą i niedzielą najc ...

                                               

15 sierpnia

św. Tarsycjusz męczennik w Polsce: Matki Boskiej Zielnej i Matki Boskiej Zwycięskiej Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Indie, Kongo – Dzień Niepodległości Korea Południowa, Korea Północna – Dzień Wyzwolenia bł. Pius Albert Del Corona kardyna ...

                                               

Boże Narodzenie

Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiej – święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodnio ...

                                               

Niedziela

Niedziela – dzień tygodnia występujący pomiędzy sobotą a poniedziałkiem. Podobnie jak w wielu innych krajach należących do kręgu cywilizacji chrześcijańskiej, w Polsce niedziela jest dniem wolnym od pracy. Od 2018 roku w Polsce niektóre niedziele ...

                                               

Wolna sobota (PRL)

Wolne soboty były wprowadzane na podstawie dekretów Rady Państwa z 1972 i 1973 roku stopniowo, początkowo w 1973 dwa razy w roku za odpracowaniem, następnie sześć w 1974; poczynając od 1975 roku było to 12 dni w roku, potem dwie i trzy soboty mie ...

                                               

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, pot. Boże Ciało – uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, obchodzona jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, a we Włosz ...

                                               

Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych – w Kościele katolickim uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, obchodzona corocznie w dniu 1 listopada, treściowo połączona z następującym po niej obchode ...

                                               

Wielkanoc

Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, także: Wielka Niedziela, Zmartwychwstanie Pańskie, w prawosławiu: Pascha mazow. Wielki Dzień – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć ...

                                               

Poniedziałek Wielkanocny

Poniedziałek Wielkanocny – drugi dzień świąt Wielkanocy, stanowiący w Polsce dzień wolny od pracy. W polskiej tradycji tego dnia polewa się dla żartów wodą inne osoby. Polewanie wodą nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich, łączących się z symbol ...

                                               

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, łac. Assumptio Beatissimae Mariae Virginis in caelum – przedmiot wiary chrześcijańskiej dotyczącej wzięcia do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia. Wiara ta je ...

                                               

Gazeciarz

Gazeciarz – osoba zajmująca się sprzedażą gazet na ulicy lub roznosząca prasę. Zwykle jest to przemieszczający się rowerem nastolatek, który dostarcza drukowaną gazetę codzienną do domów lub biur prenumeratorów. Z reguły chłopcy zajmowali się dys ...

                                               

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym – dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Aby uzyskać licencje uprawniające ...

                                               

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – zewnętrzny egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2004 r. przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasad ...

                                               

Europejskie Ramy Kwalifikacji

Europejskie Ramy Kwalifikacji – przyjęta w Unii Europejskiej struktura poziomów kwalifikacji stanowiąca układ odniesienia krajowych ram kwalifikacji, umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. Definicja wyraża podstaw ...

                                               

Kwalifikacja cząstkowa

Kwalifikacja cząstkowa – jeden z dwóch typów kwalifikacji zarejestrowanej, który nie jest kwalifikacją pełną. Kwalifikacje cząstkowe mogą być tworzone zarówno w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i poza nimi, czyli można je zdobyć w ra ...

                                               

Kwalifikacja pełna

Kwalifikacja pełna – jeden z dwóch typów kwalifikacji zarejestrowanej, nadawany wyłącznie w ramach systemów oświaty i szkolnictwa wyższego po osiągnięciu efektów uczenia się odpowiadających wymaganiom dla kwalifikacji nadawanych po określonych et ...

                                               

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe lub też kompetencje twarde – rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych. Wynikają z określonych dokumentów i stwarzają domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek m ...

                                               

Lekcja jednotematyczna

Lekcja jednotematyczna - technika nauczania stosowana głównie w ramach systemu szkoleń zawodowych. Służy do skutecznego zakomunikowania pojedynczego pomysłu, idei lub procedury w ciągu pięciu do dziesięciu minut na jednej stronie formularza. Efek ...

                                               

Model SEB

Model SEB Model SEB ma zasadniczo 2 główne funkcjonalności: Stanowi doskonałe narzędzie do usprawniania sposobu realizacji każdego rodzaju projektu szkoleniowego – może stanowić podstawę i punkt odniesienia do budowy własnej procedury szkoleniowe ...

                                               

Praktyka robotnicza

Praktyka robotnicza – obowiązkowy w czasach PRL element edukacji studentów wyższych uczelni, polegający na skierowaniu ich na miesiąc do pracy na stanowiskach robotników niewykwalifikowanych w firmach państwowych, niekiedy w branżach niemających ...

                                               

Sektorowa Rama Kwalifikacji

Sektorowa rama kwalifikacji – Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ZSK definiuje sektorową ramę kwalifikacji jako: Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży art. 2 pkt 19 ustawy o ZSK. Sektorowa rama kwalifika ...

                                               

Technikum

Technikum – szkoła szczebla średniego o profilu technicznym, a obecnie typ szkoły ponadpodstawowej, wprowadzona w Polsce w 1948 jako alternatywna wobec liceum. Pierwotnie dostępna dla absolwentów 7-letnich szkół podstawowych oraz dla absolwentów ...

                                               

Wiedza (rama kwalifikacji)

Wiedza – zbiór opisów faktów, zasad, teorii i praktyk, przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej. Definicja dotyczy rozumienia terminu wiedza odniesionego do ram kwalifikacji Europej ...

                                               

Wykształcenie zasadnicze

Wykształcenie zasadnicze zawodowe – rodzaj wykształcenia dający uczniom przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej, oparty na kształceniu w zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach zasadniczych lub innych szkołach równorzędnych lub nauce rzemiosła.

                                               

Zasadnicza szkoła zawodowa

Zasadnicza szkoła zawodowa, zawodówka inaczej tzw. branżowa szkoła I stopnia – szkoła na podbudowie programowej podstawówki, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Podstawa programowa dla kształcenia ogólne ...

                                               

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji – rozwiązanie systemowe mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji w jednym rejestrze, zintegrowanym rejestrze kwalifikacji.

                                               

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu – coroczne święto ustanowione z inicjatywy UNESCO w 1998 roku podczas 29 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Upamiętnia ogólne powstanie niewolników 22/23 sierpnia 1791 roku we fra ...

                                               

Bagnio

Bagnio był to określenie na branie kąpieli lub łaźnię publiczną. W Anglii było to słowo oryginalnie określające pijalnie kawy, oferujące łaźnię turecką, lecz po roku 1740 określano nim budynek, gdzie wynajmowano pokoje bez zadawania pytań, lub te ...

                                               

Cwi Migdal

Cwi Migdal – organizacja przestępcza założona w Buenos Aires w latach 90. XIX w. przez stręczycieli, alfonsów i właścicieli domów publicznych specjalizujących się w przemycaniu kobiet ze wschodniej Europy. Członkami organizacji byli w większości ...