Blog strona 480
                                               

Lean manufacturing

Lean manufacturing, lean production – koncepcja zarządzania procesem produkcji, która rozwinęła się w oparciu o zasady i narzędzia Systemu Produkcyjnego Toyoty. W ostatnich latach, w związku z popularyzacją zasad TPS poza przemysłem, częściej sto ...

                                               

Methods-time measurement

Methods-time measurement, czyli pomiar czasu metody lub metoda, która wyznacza czas. U podstaw tego podejścia leży założenie, że czas potrzebny na realizację określonego zadania zależy od metody wybranej dla wykonania czynności. Krótko mówiąc: Wy ...

                                               

Metoda 5 why

Metoda 5 whys jest jedną z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów. Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia podstawowej przyczyny problemu. Zadawanie kilku pytań "Dlaczego?” pozwala dojść do źródła zakłóceń, gruntownie zbada ...

                                               

Metody analizy ryzyka zawodowego

oszacowanie ryzyka – wyznaczenie zgodnie z przyjętą normą poziomu ryzyka, odpowiadającego przewidywanemu prawdopodobieństwu i ciężkości następstw zagrożenia. identyfikacja zagrożeń – najistotniejszy etap analizy ryzyka; opis stanowiska, obiektu l ...

                                               

Mobilność zawodowa

Mobilność zawodowa – umiejętność dostosowania się pracownika do wymogów rynku pracy poprzez: gotowość do zmiany pracy, zawodu, dostosowywanie się do ustawowych wymogów pracodawcy. doskonalenie i poszerzanie swoich kwalifikacji zawodowych, Główne ...

                                               

Model 70/20/10

Model biznesowy pioniersko stosowany przez Erica Schmidta w firmie Google, polegający na podziale czasu pracy pracowników na trzy części: 10% czasu pracy to inicjatywy własne, niekoniecznie związane z głównym zadaniem pracownika. 20% czasu pracy ...

                                               

Model struktury organizacyjnej według Mintzberga

Model struktury organizacyjnej według Mintzberga – model wyliczający sześć ważnych sposobów podziału organizacji. Przedstawiony zastał w 1983 przez Henryego Mintzberga w książce Structure in Fieles. Organizacje w modelu można podzielić na: organi ...

                                               

Muda (zarządzanie)

Muda – japońskie słowo używane w Systemie Produkcyjnym Toyoty oraz w lean management dla określenia każdej czynności, która zużywa zasoby, lecz nie dodaje wartości dla zewnętrznego lub wewnętrznego klienta. W polskiej literaturze zarządzania słow ...

                                               

Muri (zarządzanie)

Muri – japońskie słowo używane w Systemie Produkcyjnym Toyoty oraz w lean management jako jedna z trzech typ strat obok muda i mura. Pojęcie muri uważa się za przeciwieństwo muda. Muri w zarządzaniu procesem produkcyjnym oznacza przeciążenie masz ...

                                               

Optymalizacja

Optymalizacja – metoda wyznaczania najlepszego rozwiązania z punktu widzenia określonego kryterium jakości. Stosuje się optymalizacje jedno i wielokryterialne. Optymalizacja wielokryterialna występuje w wielu różnych dziedzinach: w projektowaniu ...

                                               

OTED

OTED – odmiana SMED zakładająca przezbrojenie w czasie krótszym niż 100 sekund lub nawet dosłownie interpretując przezbrojenie jednym dotknięciem. Idealnym rozwiązaniem jest przezbrojenie bez zatrzymywania procesu, które jest wykonywane w czasie ...

                                               

Planowanie

Planowanie – proces ustalania celów i odpowiednich działań, by je osiągnąć. Opisując bardziej szczegółowo, jest to projektowanie przyszłości, jakiej się pragnie, oraz skutecznych środków jej organizacji. Planowanie to również przewidywanie warunk ...

                                               

Planowanie sensualne

Planowanie sensualne – jest uzupełnieniem tradycyjnego podejścia do planowania, wykorzystującym percepcję i intuicję. Takie podejście pozwala na przewidzenie tzw. czarnych scenariuszy, których nie da się przewidzieć, analizując np. dane liczbowe, ...

                                               

Praca zespołowa

Praca zespołowa – praca stanowiąca podstawową, a zarazem wyższą formę organizacji pracy. Polega na powierzeniu określonej grupie pracowników czynności lub operacji wydzielonych z procesów pracy. Pracę zespołową cechuje przede wszystkim współdział ...

                                               

Przełożony

Przełożony – ktoś, kto ma władzę zwierzchnią, wydaje polecenia. Występuje prawie we wszystkich sferach życia społecznego i zawodowego.

                                               

Przepływ jednej sztuki

Przepływ jednej sztuki − metoda produkcji, w której produkty lub ich partia są wytwarzane i przekazywane do kolejnego etapu procesu pojedynczo, za jednym razem. Innymi słowy, maksymalny zapas między operacjami/stanowiskami/procesami wynosi jeden.

                                               

Rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy – zestaw środków technicznych i informacyjnych mających na celu kontrolowanie obecności, nieobecności, spóźnień, zwolnień pracownika itp. Urządzenia służące do tego celu nazywa się rejestratorami czasu pracy i często posia ...

                                               

Role w zespole

Role zespołowe – według definicji dra Mereditha Belbina indywidualne tendencje do pewnych zachowań, sposobów współpracy oraz budowania relacji z innymi. Lista ról zespołowych, które można wnieść do pracy według teorii ról zespołowych dra Meredith ...

                                               

Rotacja stanowisk

Rotacja stanowisk – metoda rozwoju kwalifikacji pracownika polegająca na czasowym oddelegowaniu do wykonywania zadań zgodnych z jego kwalifikacjami lub wymagających nowych umiejętności. Celem takiej delegacji jest zgromadzenie nowych doświadczeń ...

                                               

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny – graficzna prezentacja struktury organizacyjnej danej organizacji, a w szczególności zależności pomiędzy komórkami funkcjonalnymi. W zakładzie pracy komórkami takimi mogą być pojedyncze stanowiska pracy lub grupy stanowisk ...

                                               

Service desk

Service desk – jednostka organizacyjna albo rola pełniona przez zespół wyznaczonych osób, odpowiedzialna za wsparcie funkcjonalne obsługi aplikacji informatycznych oraz usuwanie problemów informatycznych – sprzętowych, jak i aplikacyjnych. Servic ...

                                               

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna – układ stanowisk i składających się z nich komórek organizacyjnych wewnątrz organizacji oraz powiązań między nimi. Pozwala określić formalne relacje i zależności oraz podział uprawnień i odpowiedzialności. Struktura organ ...

                                               

Struktura organizacyjna płaska

Struktura organizacyjna płaska – struktura organizacyjna o małej liczbie szczebli zarządzania, powodują zwiększenie zakresu obowiązku menedżerów. Wymagają od nich większej elastyczności i odpowiedzialności. Utrudniają bezpośredni nadzór nad pracą ...

                                               

Struktura organizacyjna smukła

Struktura organizacyjna smukła – struktura o dużej liczbie szczebli zarządzania. Struktury smukłe są kosztowne, opóźniają proces przekazywania informacji i decyzji, wymagają większej formalizacji. Pozwalają jednak na precyzyjną kontrolę działań, ...

                                               

Systemy montażu samochodów

Systemy montażu samochodów – systemy montowania samochodów z podzespołów i części, wyróżniające się stopniem zaawansowania montażu. Wyróżnia się trzy podstawowe systemy, uszeregowane odpowiednio wraz ze wzrastającym stopniem skomplikowania proces ...

                                               

Szybkie przezbrojenie

SMED – szybkie przezbrojenie. Czas przezbrojenia decyduje o elastyczności systemu produkcyjnego. Im krótszy, tym mniejsze straty w oczekiwaniu na przezbrojenie i ustawienie maszyn maszyny, a więc tym mniejsze partie produktów można produkować opł ...

                                               

Technika Pomodoro

Technika Pomodoro – metoda zarządzania czasem opracowana przez Francesco Cirillo w latach 80. XX wieku. System wykorzystuje krótki budzik do podziału pracy na 25-minutowe sekcje – tzw. pomodori – i czasy przerw. Nazwa pomodoro pochodzi od zegara ...

                                               

Technostruktura

Technostruktura – struktura organizacyjna, w której pracownicy starają się tworzyć standardy pracy, przestrzegają ich wykonywania, zajmują się utrzymywaniem systemów informacyjnych na określonym poziomie itp. a także dążą do standaryzacji, jednoz ...

                                               

Telepraca

Telepraca – forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy poza jednostką organizacyjną pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

                                               

Teoria struktur organizacyjnych

Teoria struktur organizacyjnych – model opisujący sześć ważnych struktur organizacyjnych. Teoria ta została przedstawiona w 1983 przez Henry’ego Mintzberga w książce Structure in Fives. Mintzberg opisał i podał sześć ważnych wzajemnych relacji sp ...

                                               

Total Productive Maintenance

Total Productive Maintenance – jedna z metod lean management, służąca zapewnieniu maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń. Efektywność ta rozumiana jest jako maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu maszyny do produkcji wyrobów dobrej jakości ...

                                               

Training Within Industry

Training Within Industry TWI – program rozwoju umiejętności przełożonych w zakresie Instruowania Pracowników, budowania dobrych Relacji z Pracownikami, doskonalenia Metod Pracy oraz zapewnienia Bezpieczeństwa Pracy. Uważa się, że TWI stał się pod ...

                                               

Wielopraca

Wielopraca – świadczenie pracy albo wykonywanie zadań dla co najmniej dwóch, niezależnych od siebie pracodawców. Wielopraca jest efektem rozwoju elastycznych metod zatrudnienia oraz elastycznego czasu pracy i może być potencjalnym remedium na zła ...

                                               

Frederick Winslow Taylor

Frederick Winslow Taylor – amerykański inżynier, wynalazca stali szybkotnącej i młota parowego, twórca tayloryzmu. Frederick Winslow Taylor zdał egzaminy na Harvard, jednak ze względu na chorobę oczu studiów nie podjął. Wybrał natomiast inną drog ...

                                               

Work-life balance

Work-life balance – koncepcja zarządzania czasem, stawiająca za cel odnalezienie równowagi pomiędzy "pracą” a życiem prywatnym. Idea work-life balance powstała na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Jest odpowiedzią na pojawiające się problemy społ ...

                                               

Wydział

Wydział – komórka organizacyjna urzędu organu władzy publicznej albo biura innej instytucji, wyodrębniona ze względu na zakres działania, np. Wydział Finansowy, Wydział Organizacyjny.

                                               

Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem obejmuje procesy wymagane dla zapewnienia osiągnięcia celów we właściwym czasie. Obszar ten obejmuje: Planowanie – rozdzielanie czasu potrzebnego dla wykonania poszczególnych działań Wyznaczanie celów – identyfikacja działań, k ...

                                               

Zarządzanie operacjami

Zarządzanie operacjami – proces, którego celem jest realizowanie działań związanych z utrzymaniem systemów IT. Kluczowy element stanowią definicje zadań opisane przez zamknięty zbiór atrybutów, m.in.: relacje pomiędzy zadaniami, elementy konfigur ...

                                               

Zasady budowy struktury organizacyjnej

Każda struktura organizacyjna powinna zawierać uporządkowane hierarchiczne i celowo dobrane elementy, a także uwzględniać powiązania i relacje różnego rodzaju pomiędzy jej poszczególnymi ogniwami. Stąd przyjmuje się, że konstrukcja organizacji po ...

                                               

Zespół (zarządzanie)

Zespół – w zarządzaniu grupa osób mająca wspólny cel. W większości firm cel jest określony i powinien być dostrzegany przez wszystkich członków zespołu, a nie tylko przez lidera. W zespole powinien być dobry lider. Jest on warunkiem zmierzania ze ...

                                               

Praca przymusowa

Praca przymusowa, roboty przymusowe – praca wykonywana przez pracownika wbrew jego woli, za którą nie otrzymuje wynagrodzenia lub wynagradzany jest znacznie poniżej obowiązujących stawek. Najczęściej wykonywana jest w obozie pracy. Konwencja nr 2 ...

                                               

Baudienst

Baudienst im Generalgouvernement – jedna z form pracy przymusowej zorganizowana przez niemieckie władze okupacyjne dla Polaków i Ukraińców w Generalnym Gubernatorstwie. Utworzono ją na podstawie zarządzenia Generalnego Gubernatora Hansa Franka z ...

                                               

Sara Frenkel

Sara Frenkel – Polka pochodzenia żydowskiego, która przetrwała Holocaust w Niemczech na sfałszowanych dokumentach. Korzystając ze sfałszowanych papierów, wystawionych na polsko brzmiące nazwisko, pracowała wraz z siostrą Leą w latach 1943-1945 w ...

                                               

Aleksander Jeliński

Aleksander Jeliński – polski chemik, specjalista w zakresie geochemii uranu i pierwiastków ziem rzadkich

                                               

Bolesław Kubica

W latach 1936-1939 uczęszczał do Szkoły Powszechnej im. Stanisława Konarskiego w Cieszynie, a w czasie okupacji 1940-1943 do Übergangvolksschule. W 1944, w ramach pracy przymusowej był gońcem w Zarządzie Miasta Cieszyna. Po wyzwoleniu w 1945 wstą ...

                                               

Maleńkij robot

Maleńkij robot – przyjęta na Węgrzech nazwa przymusowej pracy Węgrów w Związku Radzieckim po zakończeniu II wojny światowej. Żołnierze Armii Czerwonej, NKWD, NKGB i Smierszu cynicznie powtarzając te rosyjskie słowa lub obiecując kilkuminutowe wyl ...

                                               

Ostarbeiter

Ostarbeiter – robotnicy przymusowi w nazistowskich Niemczech, werbowani na terenach wschodnich. Do tej grupy zaliczali się nieliczni Polacy z terenów zajętych przez III Rzeszę po 1941 roku i nie włączonych do Generalnego Gubernatorstwa. Narodowoś ...

                                               

Roboty przymusowe w III Rzeszy

Roboty przymusowe w III Rzeszy – praca przymusowa, do której zmuszono kilkanaście milionów ludzi z terenów okupowanych przez III Rzeszę podczas II wojny światowej.

                                               

Romusha

Romusha – określenie przymusowych robotników z podbitych przez wojska japońskie azjatyckich krajów pracujących na rzecz Japonii w czasie II wojny światowej. Romusha byli używani zarówno na obszarze swoich krajów, jak też byli wysyłani do pracy w ...

                                               

Wyniszczenie przez pracę

Wyniszczenie przez pracę – zasada stosowana w narodowo-socjalistycznym systemie pracy przymusowej w niemieckich obozach koncentracyjnych i obozach pracy w czasie II wojny światowej. Zasada określała charakter pracy przymusowej w niemieckich oboza ...