Blog strona 484
                                               

Norma pracy

Norma pracy – nakład pracy zespołu robotników lub pojedynczego robotnika o przeciętnych umiejętnościach, potrzebny do wykonania jednostki produkcji ściśle określonego zadania, w przeciętnych warunkach, według ustalonej metody pracy i zgodnie z ok ...

                                               

Ocena pracowników

Ocena pracowników – podstawowe narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie pozwalające na monitorowanie i kontrolowanie pracy osób zatrudnionych w organizacji. Ocena pracowników pełni funkcje: motywacyjną, rozwojową, edukacyjną – ...

                                               

Podejście doceniające

Podejście doceniające – wypracowana w Stanach Zjednoczonych metoda zmiany systemów społecznych i kreowania wizji lepszej przyszłości, zarówno społeczności jak i różnych organizacji. Metoda opiera się na założeniu, że organizacje funkcjonują lepie ...

                                               

Problem sekretarki

Problem sekretarki – zagadnienie optymalnej selekcji najlepszej propozycji ze skończonego zbioru takich propozycji, prezentowanych sekwencyjnie w losowej kolejności. Przyjmuje się przy tym, że propozycje są istotnie różne. Zagadnienie sprowadza s ...

                                               

Procedury kadrowe

Procedury kadrowe, procesy kadrowe, procedury HR, procesy HR – ciągi czynności realizowane w odniesieniu do zasobów ludzkich w organizacji, składające się na system zarządzania zasobami ludzkimi. Pojęcie to pozwala sprowadzić termin zarządzanie z ...

                                               

Programy aktywizujące

Program aktywizujący – zaprojektowany indywidualnie plan, mający na celu zwiększenie aktywności w określonym kierunku działania. Program może dotyczyć aktywizacji bezrobotnych, pracowników, klientów lub zatrudnionych w branży sprzedażowej, zależn ...

                                               

Randstad Holding

Randstad N.V. – międzynarodowa agencja zatrudnienia z siedzibą w Diemen w Holandii. Po Adecco jest drugim pod względem wielkości na świecie przedsiębiorstwem z branży HR, zatrudniając 29 300 własnych pracowników w 2012 r., którzy obsługują codzie ...

                                               

Reiss Motivation Profile

Reiss Motivation Profile – naukowo opracowane podejście do motywacji wewnętrznej człowieka. Metoda została opracowana w Stanach Zjednoczonych przez prof. Stevena Reissa, amerykańskiego psychologa klinicznego na Ohio State University. Jej głównym ...

                                               

Rekrutacja

Rekrutacja – w potocznym rozumieniu element procesu zarządzania zasobami ludzkimi, sformalizowany proces naboru osób do organizacji, np. do pracy na wakujące stanowisko lub na studia. Nauki o zarządzaniu definiują rekrutację jako jeden z elementó ...

                                               

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna – proces oceny i selekcji kandydata przez przedstawiciela przedsiębiorstwa lub organizacji, przeprowadzany w celu zatrudnienia. Podczas tego procesu, pracodawca ustala, czy kandydat jest odpowiednią osobą do danego stanowis ...

                                               

Selekcja pracowników

Selekcja pracowników – to jedno z narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Proces wyboru pracownika przez eliminację pozostałych kandydatów ubiegających się o stanowisko w organizacji, a niespełniających wymagań stawianych idealnemu pracownikowi. ...

                                               

System kafeteryjny

System kafeteryjny, wynagrodzenia kafeteryjne – system wynagradzania, pozwalający pracownikom w ramach określonego limitu dokonywać wyboru spośród oferowanych świadczeń. Przykładowa oferta kafeteryjna: wejściówki na siłownię, basen, fitness, doda ...

                                               

System wynagradzania

System wynagradzania – przyjęty system zapłaty za pracę podporządkowaną, świadczoną na rzecz pracodawcy. Wynagrodzenie może być płatne z dołu i stanowić zapłatę za pracę już wykonaną lub płatne z góry za pracę, którą pracownik dopiero wykona zgod ...

                                               

Tantiema (finanse)

Tantiema – dodatkowe wynagrodzenie, które służy motywowaniu pracowników. Tantiemy mogą być wypłacane w formie pieniężnej lub niepieniężnej, a ich wysokość jest uzależniona od osiągnięcia lub przekroczenia określonego poziomu wskaźnika finansowego ...

                                               

Team leader

Team Leader – menedżer obdarzony umiejętnościami przywódczymi oraz organizatorskimi, stojący na czele danej grupy, lub pracownik kierujący pracą danego zespołu. Jest to osoba odpowiedzialna za wyniki zespołu. Do kompetencji team leadera należą m. ...

                                               

Turkusowe zarządzanie

Turkusowe zarządzanie – pojęcie charakteryzujące model zarządzania, w którym stopień świadomości zarządzania organizacją jest najbardziej zdecentralizowany i równy u wszystkich członków organizacji.

                                               

Wartościowanie pracy

Wartościowanie pracy - zwane też kwalifikowaniem pracy, jest postępowaniem zmierzającym do zróżnicowania prac i stanowisk pracy pod kątem różnic w ich treści, wykorzystywanym w polityce personalnej firmy. Termin "wartościowanie pracy" jest tłumac ...

                                               

Wzbogacanie pracy

Wzbogacanie pracy – pojęcie wprowadzone przez Fredericka Herzberga i definiowane jako czynnik motywacyjny pracy. Oznacza włączenie do niej zadań z wyższego poziomu. Tym samym jest to zwiększenie odpowiedzialności pracowników i zmniejszenie zakres ...

                                               

Zaangażowanie pracowników

Zaangażowanie pracowników – zarządzanie zaangażowaniem pracownika to podejście w zarządzaniu biznesem, bazujące na uwzględnieniu wpływu angażowania się pracownika w działanie na rzecz organizacji na politykę personalną, politykę rozwoju organizac ...

                                               

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami – opisywanie kompetencji pracowników w przejrzysty sposób oraz zapewnienie ich transferu, wykorzystania i rozwoju w aspekcie strategicznych celów przedsiębiorstwa.

                                               

Zarządzanie różnorodnością

Zarządzanie różnorodnością – strategia zarządzania personelem, która zakłada, że różnorodność w miejscu pracy jest jednym z kluczowym zasobów organizacji, przyczyniającym się do jej rozwoju oraz realizacji celów biznesowych. D.A. Thomas zdefiniow ...

                                               

Zarządzanie talentami

Zarządzanie talentami – zespół działań obejmujących poszukiwanie, rekrutowanie, rozwój, docenianie oraz umacnianie pozycji osób o ponadprzeciętnym poziomie umiejętności i potencjału intelektualnego, a także na efektywnym wykorzystaniu ich zdolnoś ...

                                               

Zarządzanie wiekiem

Zarządzanie wiekiem – strategia zarządzania zasobami ludzkimi, która definiuje działania mające na celu wypracowanie holistycznego podejścia do rozwiązywania problemu zmian demograficznych w miejscu pracy.

                                               

Zespół projektowy

Zespół projektowy – jest to jednostka organizacyjna, powołana na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, realizująca projekt pod bezpośrednim nadzorem menedżera projektu. Od pracowników w zespole projektowym zależy powodzenie przedsięwzięcia. Zespo ...

                                               

Złoty spadochron

Złoty spadochron – klauzula w umowie o pracę dla osób na kierowniczych stanowiskach określająca warunki finansowe w przypadku zwolnienia. Umowy te zazwyczaj przewidują konieczność wypłaty przez spółkę wysokich odpraw dla pozbawionego funkcji czło ...

                                               

Zawodoznawstwo

Zawodoznawstwo – jedno z podstawowych pojęć pedagogiki pracy, jest też dziedziną socjologii pracy. Przedmiotem badań zawodoznawstwa są: podział pracy historyczny i aktualny opis poszczególnych zawodów pojęcie zawodu, jego ewolucja w ciągu wieków ...

                                               

Curriculum vitae

Curriculum vitae, CV lub c.v. – życiorys zawodowy. Łacińskie skrzydlate słowa curriculum vitae pochodzą z mowy konsularnej W obronie Rabiriusza 63 p.n.e. Cycerona.

                                               

Kariera

Kariera – droga profesjonalnego rozwoju, którą człowiek ma zamiar przejść w swym zawodowym życiu. Rozumienie tego pojęcia jest zawsze bardzo subiektywne, gdyż ludzi cechują różne spojrzenia na koncepcję kariery – każda osoba bowiem przyjmuje inne ...

                                               

Kategoria społeczno-zawodowa

Kategoria społeczno-zawodowa – część zbioru społecznego wydzielonego w praktyce życia społecznego ze względu na cechy istotne społecznie np. wiek, stan cywilny, zawód, dochody itp.

                                               

Konsulent

Konsulent, w pełnym brzmieniu: konsulent naukowy rządu kraju związkowego – tytuł zawodowy, używany w niektórych landach Austrii i odpowiadający tam prestiżem tytułowi profesora, z tym, że profesor jest tytułem nadawanym przez prezydenta całego kr ...

                                               

List motywacyjny

List motywacyjny – list objaśniający motywację piszącego, składany przez kandydata na miejsce pracy, starań o awans, podwyżkę itp. List motywacyjny bywa określany jako list intencyjny lub list przewodni. Dokument ten jest obok CV wymagany przez w ...

                                               

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową – olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę uczniów z zakresu planowania i zarządzania karierą zawodową, organizowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Skierowana j ...

                                               

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe - proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub zmianę zatrudnienia albo osiągnięcie właściweg ...

                                               

Portfolio (teczka)

Portfolio – teczka z przykładowymi pracami artysty, a w szerszym znaczeniu prezentacja dokonań danej osoby lub firmy, np. plik zawierający próbki, przykłady i wizerunki wykonanych, kompletnych prac, mogących być podstawą do oceny jej umiejętności ...

                                               

Profilowanie zawodowe

Profilowanie zawodowe – określenie predyspozycji i umiejętności osoby do sprawowania określonego zawodu czy pewnych preferencji do wykonywania określonych prac np. profilowanie bezrobotnych.

                                               

Przekwalifikowanie

Przekwalifikowanie - nabycie dodatkowych bądź nowych kwalifikacji w ramach tej samej grupy zawodowej, np. pedagogiki: pedagogika w specjalności opiekuńczo – wychowawczej - pracę np. w domu dziecka. pedagogika w specjalności resocjalizacja oznacza ...

                                               

Przezawodowienie

Przezawodowienie to: Zmiana dotychczas wykonywanego zawodu ze względu na brak zapotrzebowania na rynku pracy. Zmiana dotychczas wykonywanego zawodu ze względu na chorobę, uraz lub nabyte kalectwo w wyniku działalności podczas pracy bądź czasu wol ...

                                               

Specjalność zawodowa

Specjalność zawodowa – jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze, wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

                                               

Staż zawodowy

Staż zawodowy – forma nauki zawodu, polegająca na zdobywaniu wiedzy w miejscu pracy oraz instrument aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, stosowany przez Urzędy Pracy. Najczęściej stażysta ma przydzielonego mentora, to jest osobę, która uczy g ...

                                               

Inżynier budownictwa (zawód)

Inżynier budownictwa – zwyczajowe określenie w języku polskim osoby posiadającej wykształcenie inżynierskie w dziedzinie nauk technicznych zwanej budownictwo jak i tytuł zawodowy jakim w polskojęzycznej ustawie określa się osoby, które działają c ...

                                               

Zawód

Zawód – zbiór zadań wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji, zdobytych w wyni ...

                                               

Account manager

Account manager – pracownik odpowiedzialny za kontakt z klientem i przekazywanie jego uwag do odpowiednich działów firmy. Natomiast key account manager KAM to "specjalista do spraw kluczowych klientów”, również "kierownik ds. kluczowych klientów” ...

                                               

Agent celny

Agent celny – osoba, która zawodowo zajmuje się reprezentacją podmiotów gospodarczych przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą. To profesjonalny pełnomocnik strony w sferze ceł, podatku od t ...

                                               

Agent firmy inwestycyjnej

Agent firmy inwestycyjnej – instytucja wprowadzona do polskiego rynku kapitałowego w ramach ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Agentem firmy inwestycyjnej może być osoba fizyczna po uzyskaniu wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych ...

                                               

Agent literacki

Agent literacki – pośrednik w sprzedaży utworu literackiego wydawnictwom. Rolą agenta literackiego jest znalezienie wydawcy dla utworu literackiego napisanego przez autora debiutanta lub już dobrze ustalonego na rynku wydawniczym, lecz niezdolneg ...

                                               

Agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy – przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Działalność agencyjna wiąże się z dystrybucją ubezpieczeń. Czy ...

                                               

Agronom

Agronom – rolnik, specjalista w dziedzinie agronomii, teoretycznej i praktycznej nauki o gospodarstwie rolnym. W 1960 roku w PRL organizowano służbę doradztwa rolnego podporządkowaną gromadzkim radom narodowym. Oparta ona była o etat agronoma gro ...

                                               

Aktuariusz

Aktuariusz – profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Tradycyjnie profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji ...

                                               

Ankieter

Ankieter – w sondażowych badaniach ilościowych osoba prowadząca wywiad kwestionariuszowy z respondentem. Zadaniem ankietera jest: dobór respondenta – zgodnie z założeniami doboru próby, zapoznanie się z narzędziem badawczym: kwestionariusz, karty ...

                                               

Antykwariusz

Antykwariusz – osoba zajmująca się skupowaniem i sprzedażą antyków, między innymi mebli, książek, dzieł sztuki itp. Antykwariusz pracuje w antykwariacie.