Blog strona 486
                                               

Technik handlowiec

Technik handlowiec – tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.18 oraz A.22. Absolwenci Technikum Handlowego, chcąc pracować w wyuczonym zawodzie, mog ...

                                               

Technik kelner

Technik kelner – tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Kompetencje i umiejętności technika kelnera upoważniają do pracy w zakresie organizowania żywienia zbiorowe ...

                                               

Technik mechanik

Technik mechanik – tytuł nadawany absolwentom szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Technik mechanik posiada umiejętności, a zatem potrafi: stosować przepisy ...

                                               

Technik mechanik lotniczy

Technik mechanik lotniczy – osoba posiadająca licencję Urzędu Lotnictwa Cywilnego, która zajmuje się obsługą liniową i hangarową statków powietrznych. Mechanicy dzielą się na kategorie: technik mechanik – kategoria B1, technik awionik – kategoria ...

                                               

Technik mechanik okrętowy

Technik mechanik okrętowy - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich technicznych lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podejmować pracę na statkach morskich, handlow ...

                                               

Technik nawigator morski

Technik nawigator morski - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Po otrzymaniu tytułu absolwenci mogą podejmować pracę na statkach morskich, handlowych i rybackic ...

                                               

Technik ochrony środowiska

Technik ochrony środowiska - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska może być zatrudniony w: stac ...

                                               

Technik technologii drewna

Technik technologii drewna – tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w: zakładach przemysłu tartacznego, ośrodkach projektowani ...

                                               

Technik usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich – tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Po otrzymaniu tytułu absolwenci mogą podejmować pracę w zakładach i salonach fryzjerskich, filh ...

                                               

Technik weterynarii

Technik weterynarii – osoba będąca absolwentem technikum weterynaryjnego, która w zakładzie leczniczym dla zwierząt może wykonywać następujące czynności z zakresu świadczonych w nim usług weterynaryjnych, które to czynności nie wymagają specjalis ...

                                               

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Technik żywienia i gospodarstwa domowego - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Kompetencje i umiejętności technika żywienia i gospodarstwa domowego upoważniają ...

                                               

Teksturator

Teksturator – specjalizacja w obrębie grafiki komputerowej, a dokładnie – grafiki trójwymiarowej, polegająca na przygotowaniu tekstur, czyli obrazów, którymi pokrywa się siatki obiektów 3D. Teksturatorzy pracują w branży animacji oraz gier komput ...

                                               

Terminolog

Terminolog – specjalista w dziedzinie zarządzania terminologią, czyli tworzenia uporządkowanego zasobu terminów używanych w danej dziedzinie działalności lub organizacji. Praca terminologiczna obejmuje najczęściej, choć nie zawsze, dopasowanie za ...

                                               

Tłumacz

Tłumacz – osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język docelowy. Tłumaczenie wymaga nie tylko rozumienia tekstu, ale również sprawnego wyrażania jego treśc ...

                                               

Tłumacz literacki

Tłumacz literacki – osoba zajmująca się przekładem literackim, to znaczy tłumacząca dzieła literackie z jednego języka na drugi.

                                               

Tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły – osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez i ...

                                               

Tokarz

Tokarz − osoba zajmująca się obróbką metali i nie tylko. Wymagania, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się to stanowisko to wykształcenie zawodowe, w kierunku operatora obrabiarek skrawających, o specjalności tokarz.

                                               

Urbanista

Urbanista – 1) specjalista zajmujący się projektowaniem rozmieszczenia poszczególnych funkcji w zurbanizowanej przestrzeni geograficznej, pod kątem skutecznego zaspokajania wszystkich potrzeb osób ją zamieszkujących i użytkujących, zgodnie z wymo ...

                                               

Wekslarz

Wekslarz – w średniowiecznej Polsce osoba zajmująca się wymianą pieniędzy podczas ówczesnych wielkich wydarzeń handlowych, jakimi były jarmarki. W związku z dużą różnorodnością monet będących w obiegu, utrapieniem kupujących jak i sprzedajacych b ...

                                               

Węglarz (zawód)

Węglarz – człowiek trudniący się wypalaniem węgla drzewnego w mielerzach – specjalnych kopcach ziemnych, w których drewno poddawane jest procesowi rozkładowej destylacji prowadzonej w temperaturze około 800 °C. Produkcja węgla drzewnego rozwinęła ...

                                               

Włókniarz

Włókniarz – robotnik pracujący w przemyśle włókienniczym. Dla uczczenia tego zawodu główną arterię komunikacyjną Łodzi na kierunku północ-południe, stanowiącą jednocześnie drogę krajową 1 nazwano "aleją Włókniarzy”, a w Bielsku-Białej: jeden z gł ...

                                               

Wydawca

Wydawca – osoba bądź instytucja, za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy. Wydawca realizuje zwykle politykę wydawniczą, pla ...

                                               

Zakrystian

Zakrystian, kościelny − osoba, najczęściej świecka, pracująca w kościele i, między innymi, sprawująca nadzór nad zakrystią. W terminologii kościelnej jego praca jest nazywana posługą lub służbą. Może nim być zakonnik lub zakonnica.

                                               

Zawód regulowany

Zawód regulowany – zawód, którego wykonywanie dozwolone jest tylko po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawnymi. Obecnie jest w Polsce ponad 380 zawodów regulowanych. Pojęcie "zawodu regulowanego" w prawie unijnym definiowane jest jako d ...

                                               

Zawód zaufania publicznego

Zawód zaufania publicznego – każdy zawód lub grupa zawodów, dla którego w drodze ustawy utworzono samorządy zawodowe, o których, jako posiadających właśnie taką, a nie inną nazwę, stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zawód zaufania publ ...

                                               

Żołnierz

Żołnierz – osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych danego państwa i zobowiązana do obrony jego granic. Żołnierzem jest również osoba wykonująca zadania bojowe poza granicami własnego kraju, zarówno wówczas, gdy kraj ten jest agresorem, jak i w p ...

                                               

Prawo handlowe

Prawo handlowe – jedna z gałęzi prawa prywatnego, wyrosła z prawa cywilnego na skutek potrzeby odrębnego uregulowania cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego. W ustawodawstwach kontynentalnego systemu prawa bywa z reguły ujęte w odrębny kodeks, no ...

                                               

Agencja do Spraw Inwestycji Zagranicznych

Agencja do Spraw Inwestycji Zagranicznych – nazwa utworzonej w 1989 roku polskiej agencji państwowej, przekształconej w 1992 w Państwową Agencję Inwestycji Zagranicznych, a w 2003, po połączeniu z Polską Agencją Informacyjną, w Polską Agencję Inf ...

                                               

Akcja fantomowa

Akcje fantomowe – rozpowszechniona na rynku amerykańskim metoda wynagradzania menedżerów, która jest zbliżona swoim charakterem do opcji. Najczęściej polega ona na przyznaniu na czas określony beneficjentowi określonej ilości akcji fantomowych, z ...

                                               

Akredytywa

Akredytywa – forma płatności w rozliczeniach zarówno zagranicznych, jak i w krajowych. Jest ona wykorzystywana przy zawieraniu transakcji, którym towarzyszy różnego rodzaju zwiększone ryzyko, gdyż je redukuje. Jest to instrument, który ułatwia be ...

                                               

Bank depozytariusz

Bank depozytariusz – bank pełniący funkcję depozytariusza wobec wskazanych grup podmiotów rynku kapitałowego. Najczęściej jest to bank pełniący rolę depozytariusza funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych.

                                               

Czynność handlowa

Czynność handlowa – czynność prawna, najczęściej umowa nazwana, dokonywana przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

                                               

Dematerializacja papierów wartościowych

Dematerializacja papierów wartościowych – pozbawienie papieru wartościowego jego materialnego nośnika i zastąpienie go zapisem elektronicznym w odpowiednim rejestrze. Do dematerializacji dochodzi w momencie zarejestrowania papierów wartościowych ...

                                               

Domicyliat

Domicyliat - osoba, w której lokalu płatny jest weksel. Domicyliat to w stosunku do zobowiązania wekslowego osoba trzecia, tzn. niebędąca stroną zobowiązania wekslowego. Jedyną czynnością tej osoby jest wykup weksla na polecenie wystawcy. Domicyl ...

                                               

Dopłata

Dopłata – uzupełnienie sumy, zapłata brakującej należności lub długu. W polskim Kodeksie spółek handlowych nazwą "dopłata” określa się przewidzianą wyłącznie dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością a niedostępną dla spółek akcyjnych formę dod ...

                                               

Faktoring

Faktoring – wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw należnych im od kontrahentów z tytułu dostaw i usług oraz na świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług. Przedsiębiorstwo korzystając ...

                                               

Formuły handlowe

Formuły handlowe - typowe stosowane w praktyce zestawienie praw i obowiązków umownych stron kontraktowych, przybierające formę skróconych określeń. Początkowo miały charakter uzansów handlowych co prowadziło do różnych interpretacji w różnych kra ...

                                               

Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny – forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne, jak i osoby prawne oraz podmioty i jednostki organi ...

                                               

Hamulec fiskalny

Hamulec fiskalny - termin odnoszący się do systemu podatkowego, charakteryzującego się nieproporcjonalną progresją podatkową powodującą wymierzenie wyższego podatku oraz nieopłacalność uzyskiwania wyższych dochodów przez co powstrzymuje działalno ...

                                               

Informacja handlowa

Informacja handlowa – każda forma informacji mającej na celu promowanie, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, przemysłową lub rzemieślniczą albo osoby w ...

                                               

Inkaso

Inkaso – warunkowa forma płatności, polegająca na pobraniu określonej należności przez instytucję inkasującą działającą na rzecz zleceniodawcy w zamian za wydanie wskazanemu podmiotowi przedmiotu inkasa, na warunkach określonych przez zleceniodaw ...

                                               

Jednostka dominująca

Jednostka dominująca – termin w rachunkowości stosowany w odniesieniu do spółki handlowej lub przedsiębiorstwa państwowego, która to sprawuje kontrolę nad jednostką zależną, a w szczególności: a) posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość o ...

                                               

Jednostka uczestnictwa

Jednostka uczestnictwa – tytuł prawny uprawniający do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego. Jednostka uczestnictwa jest jedną z form tytułów uczestnictwa w funduszach inwesty ...

                                               

Jednostka zależna

Jednostka zależna – według ustawy o rachunkowości spółka handlowa lub podmiot utworzony i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego kontrolowana przez jednostkę dominującą.

                                               

Kadencja (prawo)

Kadencja – ustalony okres sprawowania danej funkcji przez członka organu określonego podmiotu. Przykładowo, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kadencja członków organów spółki akcyjnej nie może być w Polsce dłuższa niż pięć lat. Kodeks spółek h ...

                                               

Kapitał stały

Kapitał stały – długoterminowy kapitał zaangażowany w działalność gospodarczą przedsiębiorstwa obejmujący kapitał własny i kapitał obcy długoterminowy. Ta część kapitału stałego, która finansuje aktywa obrotowe, jest nazywana kapitałem obrotowym ...

                                               

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy lub założycielski – minimalny wkład właścicieli wniesiony przy zakładaniu/założeniu spółki. Wysokość kapitału zakładowego może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Jego wartość musi być zgodna z danymi rejestru przedsiębiorców ...

                                               

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy – składnik kapitału własnego podmiotu przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat finansowych. Kapitał zapasowy jest rezerwą finansową, która wspomaga i stabilizuje działalność przedsiębiorstwa. Kapitał zapasowy nie jest obowiązk ...

                                               

Kategorie wierzytelności

Kategorie wierzytelności – w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika systematyka różnych rodzajów wierzytelności przysługujących wierzycielom upadłego, określająca kolejność ich zaspokojenia ze środków pieniężnych uzysk ...

                                               

Klauzula efektywnej zapłaty

Klauzula efektywnej zapłaty - zastrzeżenie umowne, w którym strony umawiają się, że wykonanie zobowiązania wyrażonego w walucie obcej może nastąpić wyłącznie przez spełnienie świadczenia w tej walucie. W ten sposób pieniądz krajowy przestaje pełn ...