Blog strona 487
                                               

Sąd upadłościowy

Sąd upadłościowy – organ postępowania upadłościowego rozpoznający wnioski o ogłoszenie upadłości i wykonujący inne czynności w toku postępowania. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.

                                               

Sędzia-komisarz

Sędzia-komisarz – organ postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego wyznaczany przez sąd upadłościowy albo restrukturyzacyjny w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości albo otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub w toku postępowania. S ...

                                               

Spółka

Spółka – rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej. Jako spółkę określa się wiele różnych instytucji prawa, mających ze sobą niewiele wspólneg ...

                                               

Spółka cicha

Spółka cicha – forma działalności gospodarczej, która w przeszłości była uregulowana przepisami kodeksu handlowego z 27 czerwca 1934, ale wprowadzenie w życie kodeksu cywilnego z roku 1964 regulacje te uchyliło. Oznacza to, że osoby tworzące spół ...

                                               

Spółka dominująca

Spółka dominująca – spółka handlowa w przypadku, gdy: członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej spółki zależnej albo spółdzielni zależnej, lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głos ...

                                               

Spółka handlowa

Spółka handlowa – prawna forma współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch podmiotów w rozumieniu prawa cywilnego, powstająca na skutek zawarcia właściwej umowy uregulowanej przepisami prawa handlowego. Rozróżnia się osobowe i kapitałowe s ...

                                               

Spółka jawna

Spółka jawna – osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inną spółką handlową. Nie posiada osobowości prawnej. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie ...

                                               

Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa – forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych, najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, a także w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. W prawie polskim, oprócz spółek kapitałowych, wyróżnia się ...

                                               

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa – spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jeden wspólnik, a odpowiedzialność co najmniej jedne ...

                                               

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna – spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, a co najmniej jeden wspólnik jest a ...

                                               

Spółka osobowa

Spółka osobowa – spółka prawa handlowego, której działalność opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Do spółek osobowych zalicza się spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i ...

                                               

Spółka partnerska

Spółka partnerska – typ spółki osobowej wprowadzony do polskiego systemu prawa z dniem 1 stycznia 2001 r. przez ustawę Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000. Spółkę partnerską tworzą wspólnicy partnerzy w celu wykonywania wolnego zawod ...

                                               

Spółka powiązana

Spółka powiązana - spółka kapitałowa w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na ...

                                               

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – forma prawna przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie; licznie spotykana w krajach Europy.

                                               

Suma komandytowa

Suma komandytowa spółki działającej na mocy polskiego prawa musi być wyrażona jako suma pieniężna w walucie polskiej. Kodeks spółek handlowych nie określa minimalnej ani maksymalnej wysokości sumy komandytowej. Nie może być ona jednak symboliczna ...

                                               

Superata

Superata – jest to określenie związane z praktyką handlową. Oznacza sytuację, kiedy utarg w kasie w danym przedsiębiorstwie jest wyższy, niż wynikałoby to z sumy wartości sprzedanych towarów czy usług. Jest to sytuacja niepożądana przede wszystki ...

                                               

Środek spożywczy zafałszowany

Środek zafałszowany – środek spożywczy, którego skład lub inne właściwości zostały zmienione, a konsument nie został o tym poinformowany, albo środek spożywczy, w którym zostały wprowadzone zmiany mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu ...

                                               

Udział (prawo)

Udział – ogół uprawnień i obowiązków wspólnika wobec spółki, który wyznacza status prawny wspólnika. Jest podstawą bycia wspólnikiem w spółce. Udziały powinny stanowić odzwierciedlenie wkładów wniesionych do spółki. Na przykład w spółkach akcyjny ...

                                               

Umowa spółki

Umowa spółki – rodzaj umowy osób fizycznych lub prawnych mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej. Efektem umowy jest powstanie spółki cywilnej.

                                               

Upadły (prawo)

Upadły – uczestnik postępowania upadłościowego, ten, wobec którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości na skutek stwierdzenia jego niewypłacalności i uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości. Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek upad ...

                                               

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – polska ustawa uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z klasyfikacją substancji chemicznych, ich produkcją i dystrybucją oraz określająca zasady dzia ...

                                               

Wskaźnik kosztów całkowitych

Wskaźnik kosztów całkowitych, współczynnik kosztów całkowitych, WKC – miernik przedstawiający wielkość kosztów ponoszonych przez fundusz inwestycyjny w stosunku do wartości jego aktywów. Odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio ...

                                               

Zarząd (spółki kapitałowe)

Zarząd – organ wykonawczy spółek kapitałowych, którego głównym zadaniem jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. Sposób działania zarządu reguluje ustawa kodeks spółek handlowych oraz postanowienia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzia ...

                                               

Zarząd przymusowy

Zarządca przymusowy – osoba powoływana w cywilnym sądowym postępowaniu zabezpieczającym lub w cywilnym sądowym postępowaniu egzekucyjnym z przedsiębiorstw lub gospodarstw rolnych – egzekucja z przedsiębiorstw. W drugim przypadku zarządca jest org ...

                                               

Zarządca

Zarządca, zarządca przymusowy – organ postępowania upadłościowego lub egzekucyjnego. Zarządca – osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, powołana przez sąd celem zarządzania przedsiębiorstwem dłużnika w postępowaniu restrukturyzac ...

                                               

Zastrzeżenie własności

Zastrzeżenie własności – porozumienie umowne, zgodnie z którym sprzedawca pozostaje właścicielem danego towaru do czasu zapłaty jego ceny w całości. Klauzula znajduje zastosowanie przy sprzedaży na raty albo z odroczonym terminem płatności ceny i ...

                                               

Zezwolenie

Zezwolenie – uprawnienie do wykonywania oznaczonej działalności w sposób i na warunkach przewidzianych prawem. Organ zezwalający nie może odmówić wydania zezwolenia na podjęcie i wykonywanie określonej działalności gospodarczej, jeśli przedsiębio ...

                                               

Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności – czynność procesowa wierzyciela upadłego, której skuteczne dokonanie jest co do zasady warunkiem uczestnictwa wierzyciela w postępowaniu upadłościowym. Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wszystkim wier ...

                                               

Zgromadzenie wspólników

Organ ten podczas zwykłej działalności spółki spotyka się raz do roku takie spotkanie nazywa się "zwyczajnym zgromadzeniem wspólników", na zakończenie roku obrachunkowego, celem zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat w spółce, oraz w ...

                                               

Prawo gospodarcze publiczne

Publiczne prawo gospodarcze – całokształt norm prawnych regulujących oddziaływanie państwa i organów Unii Europejskiej na gospodarkę z udziałem organów administracji publicznej oraz podmiotów prawa publicznego, a także prywatnego. Dodatkowo prawo ...

                                               

Jednostka użyteczności publicznej

Jednostka użyteczności publicznej - jest to urząd państwowy lub instytucja służąca zaspokajaniu potrzeb społecznych. Przykładami obiektów użyteczności publicznej są: Szkoły stacje pogotowia ratunkowego kina, teatry obiekty wojskowe banki komendy ...

                                               

Prawo energetyczne w Polsce

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – polska ustawa regulująca całokształt spraw związanych z polityką energetyczną państwa. Ustawa określa: zasady polityki energetycznej państwa; przepisy o urządzeniach energetycznych, instala ...

                                               

Użyteczność publiczna

Użyteczność publiczna – zadania, których cel stanowi: "bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych". Poza sferą użyteczności publicznej gmina nie może prowadzić działalności w ...

                                               

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej – termin obejmujący elementy różnych działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzw. własności intelektualnej. W różnych jurysdykcjach termin ten rozumiany jest mniej lub bardziej szeroko, w Polsce najczęściej d ...

                                               

Własność intelektualna

Własność intelektualna – zbiorcze określenie grupy monopoli prawnych, obejmujące niektóre dobra niematerialne oraz niektóre własności przemysłowe.

                                               

Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej

Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej - organizacja do spraw własności intelektualnej z siedziba w Jaunde w Kamerunie. Organizacja powstała na mocy układu Bangui z 2 marca 1977. Układ poprawiono w 1999. 16 krajów członkowskich organizac ...

                                               

Afrykańska Regionalna Organizacja Własności Intelektualnej

Afrykańska Regionalna Organizacja Własności Intelektualnej -, międzyrządowa, regionalna organizacja współpracy pomiędzy państwami Afryki w zakresie spraw własności przemysłowej. W jej skład wchodzi 16 państw głównie tych, w których język angielsk ...

                                               

Anti-Counterfeiting Trade Agreement

Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA – porozumienie wielostronne, mające ustalić międzynarodowe standardy w walce z naruszeniami własności intelektualnej. Przedmiotem regulacji są kwestie obrotu podrabianymi dobrami, zasady handlu lekami gen ...

                                               

Business Software Alliance

Business Software Alliance – organizacja zrzeszająca komercyjnych producentów zamkniętego oprogramowania komputerowego, założona w 1988 roku, działająca w 60 państwach na świecie. W Polsce nie posiada żadnej formy prawnej, przedsiębiorstwa zrzesz ...

                                               

Internet Privacy Act

Internet Privacy Act – nieistniejąca, fikcyjna regulacja prawna umieszczana na stronach internetowych poświęconych wymianie plików i portalach świadczących usługi hostingowe. Regulacja ta zabrania korzystania z usługi/serwisu/danych przedstawicie ...

                                               

Komitet ds. ACTA

Komitet ds. ACTA to ustanowiony przez Umowę handlową dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi w art. 36 organ zarządzający niezależny od istniejących międzynarodowych instytucji jak WTO, WIPO czy ONZ. W odniesieniu do powodów nie włączen ...

                                               

Kopiowanie (powielanie)

Kopiowanie – proces tworzenia obiektu na wzór innego obiektu. W zależności od kontekstu to pojęcie może mieć różne znaczenia. W przypadku informacji w postaci cyfrowej proces kopiowania prowadzi do utworzenia obiektu identycznego z pierwotnym we ...

                                               

Kultura zezwoleń

Kultura zezwoleń - termin wprowadzony przez Lawrencea Lessiga, opisujący system prawny, który zniewala twórczość i kreatywność. Cechami charakterystycznymi tego systemu jest brak wolności tworzenia oraz dominacja kultury profesjonalnych twórców.

                                               

Royalty free

Royalty free − model licencjonowania różnych form własności intelektualnej, takich jak patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, który polega na tym, że licencjobiorca płaci jednorazową opłatę licencjodawcy po czym zyskuje prawo do wielokrotnego, ...

                                               

Stop Online Piracy Act

Stop Online Piracy Act, H.R. 3261 – kontrowersyjny projekt ustawy w Stanach Zjednoczonych. Ustawa pozwalałaby Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i właścicielom praw autorskich na uzyskiwanie nakazów sądowych przeciwko właścicielo ...

                                               

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej – jedna z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy p ...

                                               

Światowy Dzień Własności Intelektualnej

Światowy Dzień Własności Intelektualnej, ang. World Intellectual Property Day - święto ustanowione przez Światową Organizację Własności Intelektualnej obchodzone corocznie 26 kwietnia od 2001 roku. Dzień ten ustanowiono w 2000 roku a wybrano go n ...

                                               

Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji

Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji – porozumienie handlowe negocjowane od 2013 roku, którego głównym celem jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. W lutym 2014 roku komisa ...

                                               

Utracona sprzedaż

Utracona sprzedaż – termin pojawiający się w dyskusjach na temat piractwa internetowego. Określa on hipotetyczne straty wynikające z braku sprzedaży kopii utworu, który został "spiracony”, tj. pobrany z nielegalnego źródła internetowego. Termin t ...

                                               

Wymóg oryginalności

Wymóg oryginalności – pojęcie używane w systemach prawnych niektórych krajów, służące do odróżniania utworów mogących zostać objętych prawami autorskimi lub ochroną patentową. Sąd Najwyższy USA w roku 1991 stwierdził, że prawa autorskie mogą zost ...