Blog strona 490
                                               

Przemysł turystyczny

Przemysł turystyczny – przemysł obejmujący produkcję dóbr i usług związanych z turystyką. Aby przemysł turystyczny mógł funkcjonować wymaga istnienia infrastruktury turystycznej. Wyróżnia się następujące sektory tego przemysłu: Transport Informac ...

                                               

Symbioza przemysłowa

Symbioza przemysłowa – gałąź ekologii przemysłowej, która zakłada współdziałanie przedsiębiorstw i innych organizacji, zmierzające do lepszego wykorzystania surowców i racjonalizacji gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem wymiany mater ...

                                               

Szczeciniarstwo

Szczeciniarstwo - dział przemysłu zajmujący się produkcją pędzli i szczotek z naturalnego włosia, najczęściej końskiego. Największym ośrodkiem szczeciniarstwa w Polsce przed II wojną światową był Międzyrzec Podlaski, gdzie znajdowało się ponad 17 ...

                                               

Ścieki przemysłowe

Ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi ani deszczowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmi ...

                                               

Woda przemysłowa

Woda przemysłowa – woda zazwyczaj piątej klasy czystości, której skład chemiczny lub bakteriologiczny nie zezwala na używanie jej do celów spożywczych ani w gospodarstwie domowym, ale może być używana w celach technologicznych. Zwykle nie jest on ...

                                               

Zakład przemysłowy

Zakład przemysłowy – zespół budynków i urządzeń wraz z terenem, na którym prowadzi się działalność wytwórczą polegającą na przekształcaniu mechanicznym, fizycznym lub chemicznym materiału, substancji lub ich części składowych w nowy produkt. Może ...

                                               

Przemysł zbrojeniowy

Przemysł zbrojeniowy – dział gospodarki związany m.in. z produkcją broni i amunicji, zalicza się tu także gałęzie specjalistyczne, takie jak wojskowe zakłady lotnicze, samochodowe, stocznie oraz produkujące na potrzeby wojska podzespoły i sprzęt ...

                                               

Rolnictwo

Rolnictwo – dział gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt. Rolnictwo można podzielić na rolnictwo ekstensyw ...

                                               

Agrobiznes

Agrobiznes – działania człowieka mające na celu wytwarzanie finalnych produktów żywnościowych, począwszy od pozyskania surowców pierwotnych, na gotowej żywności na stole konsumenta skończywszy.

                                               

Agrocenoza

Agrocenoza, agrobiocenoza, biocenoza uprawna – specyficzny typ biocenozy wytworzony na terenach użytkowanych rolniczo, charakteryzujący się z reguły znacznym uproszczeniem pod względem składu gatunkowego w porównaniu z biocenozą naturalną oraz os ...

                                               

Agroekosystem

Agroekosystem - najbardziej zantropogenizowany układ ekologiczny poddany stałemu działaniu agrotechnicznemu człowieka. Różni się on od ekosystemów naturalnych tym, że wśród producentów główną rolę spełniają rośliny uprawne, głównymi konsumentami ...

                                               

Agroenergetyka

Agroenergetyka - dział inżynierii rolniczej, zajmujący się technologią produkcji biopaliw i wykorzystaniem innych odnawialnych źródeł energii w rolnictwie.

                                               

Agrofagi

Agrofagi – patogeny, szkodniki i chwasty obniżające plony roślin uprawnych. Straty powodowane przez agrofagi na świecie wynoszą ok. 35%, a w Polsce ok. 15%. Straty zależą od rejonu, rośliny żywicielskiej i gatunku agrofaga. W Polsce przeciętne sz ...

                                               

Agrofitocenoza

Agrofitocenoza - zbiorowisko roślinne pól uprawnych utrzymywane we względnej równowadze dzięki ustawicznej działalności człowieka. Jest to sztuczny układ utworzony przez człowieka w celu uzyskania maksymalnego plonu. Główną rolę homeostatyczną w ...

                                               

Agrolok

Agrolok Sp. z o.o. – polskie przedsiębiorstwo, działające w obszarze rolnictwa i hodowli zwierząt jako dystrybutor i producent wysokiej jakości produktów. Agrolok powstał w 1990 roku, w Golubiu-Dobrzyniu jako firma rodzinna. W 1997 roku firma zos ...

                                               

Agrolotnictwo

Agrolotnictwo – lotnictwo świadczące usługi w zakresie ochrony roślin, agrotechniki. Do zabiegów aparaturą agrolotniczą nadają się plantacje o dużych powierzchniach ponad 10 ha, pozbawione przeszkód terenowych linie telefoniczne i energetyczne, w ...

                                               

Agrolotnictwo w Polsce

Historia agrolotnictwa w Polsce zaczęła się w 1925 roku, kilka lat po pierwszych światowych eksperymentach w zastosowaniu samolotów rolniczych do zabiegów agrotechnicznych.

                                               

Agrorafineria

Agrorafineria - zakład wytwarzający biopaliwo na bazie oleju rzepakowego. Otrzymuje się również produkty uboczne, m.in. wytłoki uzyskiwane w trakcie wytłaczania oleju na zimno, które są wartościową paszą dla zwierząt.

                                               

Akwaponika

Akwaponika to system produkcji żywności łączący konwencjonalną akwakulturę z hydroponiką w wytworzonym symbiotycznym środowisku. W konwencjonalnej akwakulturze ekskrementy zwierząt kumulują się w wodzie, zwiększając jej toksyczność. W systemie ak ...

                                               

Allelopatia

Allelopatia – szkodliwy lub korzystny wpływ substancji chemicznych wydzielanych przez rośliny lub grzyby danego gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin lub grzybów. Allelopatia odnosi się głównie do substancji chemicznych wydzielanych do ...

                                               

Bank genów

Bank genów – kolekcja nasion roślin użytkowych wartościowych dla hodowli, badań naukowych oraz dla gospodarki. Standardy przechowywania nasion w banku określa FAO. W Polsce koordynacją programu ochrony zasobów genowych roślin użytkowych zajmuje s ...

                                               

Białka z pojedynczych komórek

Białka z pojedynczych komórek – jadalne białko wytworzone przez mikroorganizmy jednokomórkowe. Biomasa lub ekstrakt proteinowy z czystych lub zmieszanych kultur drożdży, glonów, grzybów lub bakterii może być użyty jako składnik lub substytut boga ...

                                               

Bioasekuracja

Bioasekuracja, biologiczna ochrona fermy – działania prowadzone na terenie gospodarstwa, jak i w jego najbliższym otoczeniu mające na celu ochronę biologiczną i zdrowotną gospodarstwa. Celem bioasekuracji jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ...

                                               

Biowęgiel

Biowęgiel, karbonizat, biokarbon, agrikarbon, toryfikat – substancja o właściwościach zbliżonych do węgla drzewnego uzyskiwana w procesie pirolizy z roślin energetycznych, odpadów leśnych, biomasy rolniczej, odpadów z przetwórstwa rolno-spożywcze ...

                                               

Bonitacja (hydrobiologia)

Bonitacja – w hydrobiologii, ocena jakości wód oraz klasyfikacja zbiorników wodnych pod kątem ich produktywności biologicznej lub możliwości wykorzystania zbiorników wodnych w hodowli rybackiej.

                                               

Botanika rolna

Botanika rolna – dział botaniki stosowanej o charakterze interdyscyplinarnym scalający wiedzę z zakresu botaniki z naukami specjalistycznymi z zakresu produkcji roślinnej. W ramach ogólnej uprawy roli i roślin jej celem jest poznanie uwarunkowań ...

                                               

Chłoporobotnicy

Chłoporobotnicy – kategoria społeczno-zawodowa, mająca znamiona warstwy społecznej oznaczająca rolników łączących pracę we własnym gospodarstwie rolnym, zazwyczaj niewielkim z pracą w zawodach pozarolniczych, głównie związanych z przemysłem. Kate ...

                                               

Czynniki edaficzne

Czynniki edaficzne – właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne gleby, warunkujące istnienie specyficznych warunków siedliskowych i w konsekwencji specyficznej kompozycji zasiedlających ją organizmów.

                                               

Darcie pierza

Darcie pierza, wyskubki, wydzirki, pierzajki, szkubki – oddzieranie z gęsich piór chorągiewek od twardych stosin oraz oddzielanie puchu. Dawniej wykonywane ręcznie w zimie. Gwarowe nazwy to szkubanie, skubaczki, poranie piyrzi. Kilkudniowe darcie ...

                                               

Degradacja siedliska rolniczego

Degradacja siedliska rolniczego – proces, podczas którego naturalny potencjał wytwórczy rolniczego ekosystemu obniża się na skutek zachwiania w nim równowagi chemicznej, fizycznej lub biologicznej; wyraża się spadkiem plonowania z jednoczesnym po ...

                                               

Delou

Delou – wór ze skóry wołowej lub rzadziej koziej o pojemności 15-35 litrów, stosowany w Afryce Północnej do podnoszenia poziomu wód. Wór niesiony jest przez zwierzę ciągnące sznur przez blok przymocowany do oparcia drewnianego lub kamiennego. Wór ...

                                               

Dobra praktyka rolnicza

Dobra praktyka rolnicza, DPR, GAP – zbiór praktyk pozwalających wyprodukować bezpieczną żywność przy użyciu wszelkich dostępnych metod i środków. Na mocy zaleceń unijnych w Polsce została wprowadzona obowiązkowo dla rolników ubiegających się o ws ...

                                               

Ekstruzja (żywność)

Ekstruzja – przetwarzanie surowców i materiałów pochodzenia biologicznego na cele spożywcze lub paszowe polegające na ich przetłaczaniu przez ekstrudery pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze do komory schładzającej. Ekstruzja poprawia ...

                                               

Film wodny

Film wodny – cienka warstwa cieczy, np. wody, o grubości nie przekraczającej 0.2 mm. Powstaje w momencie rozciągania lub ściskania danej cieczy. Zjawisko takie powstaje np. w maszynach do ochrony roślin. Wytwarza się najczęściej u wylotu rozpylaj ...

                                               

Glebowy bank nasion

Glebowy bank nasion – nagromadzone w glebie nasiona zdolne do kiełkowania w optymalnych warunkach dla danego gatunku. Między pulą nasion stanowiących glebowy bank nasion a liczbą pojawiających się siewek istnieje bariera zwana sitem środowiskowym ...

                                               

Gołożer

Gołożer - całkowite lub prawie całkowite pozbawienie roślin liści przez odżywiające się nimi organizmy. Gołożery zazwyczaj wywołują larwy owadów licznie występujących i składających jaja w dużych ilościach w jednym miejscu. Najczęściej są to larw ...

                                               

Herbologia

Herbologia - nauka o biologii, ekologii i zwalczaniu chwastów. Herbologia stanowi jeden z działów ochrony roślin, obejmuje takie zagadnienia jak: działanie następcze herbicydów, ustalanie progów szkodliwości zachwaszczenia, konkurencyjność chwast ...

                                               

Inokulacja

Inokulacja – wprowadzenie do danego ustroju patogenu w postaci wirusa, bakterii, grzyba lub pasożyta. Wprowadzenie patogenu może nastąpić naturalnie poprzez przeniesienie przez owada kłującego np. komara lub wiatr. Wprowadzenie sztuczne wykorzyst ...

                                               

Integrowana ochrona roślin

Integrowana ochrona roślin – sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, dający pierwszeństwo metodom niechemicznym, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ...

                                               

Jedwabnictwo

Jedwabnictwo – dział rolnictwa zajmujący się uprawą morwy na potrzeby produkcji oprzędów jedwabników oraz rzemiosło zajmujące się obróbką tych oprzędów i wytwarzaniem z nich jedwabiu.

                                               

Karencja (rolnictwo)

W ochronie roślin jest to minimalny okres, który musi upłynąć od momentu zastosowania chemicznego środka ochrony roślin do zbiorów rośliny przeznaczonej do spożycia owoców, kwiatów. Zapobiega zatruciu pokarmowemu ludzi i zwierząt. Okres karencji ...

                                               

Klub Rolnika

Klub Rolnika - forma świetlicy wiejskiej, później klubokawiarni, upowszechniana w czasach PRL. Była to z założenia placówka kulturalno-oświatowa, wyposażona w telewizor i salę do konsumpcji. Chętnym oferowano gry planszowe i czasopisma. Organizac ...

                                               

Kolej folwarczna

Część torowisk kolei folwarcznych miała charakter tymczasowy i była przenoszona w miarę obsługiwanych w danym okresie części pól, należących do folwarku. Kolejami folwarcznymi przewożono przede wszystkim płody rolne z pól do folwarku, a także do ...

                                               

Kolej folwarczna w Objezierzu

Kolej folwarczna w Objezierzu – wąskotorowa kolej folwarczna funkcjonująca do lat 50. XX w., łącząca Wargowo z Objezierzem. Kolej posiadała także linię boczną do wsi Nieczajna, a właściwie do dużej stodoły polnej około kilometra na południe od te ...

                                               

Kompensacja (rolnictwo)

Kompensacja – zjawisko wykorzystywania przez sąsiednie rośliny powierzchni uwolnionej po roślinach zniszczonych przez szkodnika lub zabieg ochrony roślin. Kompensacja chwastów - masowe występowanie jednego lub dwóch gatunków chwastów ze sporadycz ...

                                               

Kwarantanna (medycyna)

Kwarantanna – przymusowe czasowe odosobnienie ludzi, zwierząt, roślin lub towarów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być roznosicielami chorób zakaźnych. Stosuje się w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się epidemii lub epizootii. Naz ...

                                               

Lammefjord

Lammefjord – sztucznie osuszony teren, dawny fiord w Danii, na południowo-wschodnim krańcu półwyspu Ods Herred, który z kolei wieńczy środkową część północnej Zelandii. Jest to najniżej położony punkt kraju 6.7 m p.p.m.

                                               

Łan (botanika)

Łan – rosnące w dużych skupieniach nadziemne części roślin zielnych rosnących na jakiejś powierzchni, pokrywające większość tej powierzchni. Na przykład łan żyta na polu, łan rzepaku, łan buraków, łan traw na łące. Analogiczne masowe wystąpienia ...

                                               

Maximum Residue Limit

Maximum Residue Limit - najwyższe dopuszczalne stężenie pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych jest ustalane poprzez Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w oparciu o zalecenia Unii Europejskiej. flumetryna Substancje ni ...

                                               

Miedza

Miedza – pas niezaoranego terenu pomiędzy dwoma polami. Może również oznaczać sąsiedzką granicę. Szczególnie licznie występują w rolnictwie ekstensywnym. Z punktu widzenia przyrodniczego miedze stanowią ważny element środowiska. Ich obecność decy ...