Blog strona 491
                                               

Rybołówstwo

Rybołówstwo – gałąź gospodarki obejmująca pozyskiwanie ryb i innych zwierząt oprócz wielorybów, między innymi skorupiaków i mięczaków oraz roślin wodnych w celach spożywczych. Organizmy te wydobywa się zarówno na morzach i oceanach, jak i w rzeka ...

                                               

Akwakultura

Akwakultura – forma gospodarki ludzkiej, mająca na celu zwiększenie pozyskiwania żywności ze środowiska wodnego; polega na hodowli wybranych rodzajów organizmów wodnych, głównie zwierzęcych, w naturalnych lub sztucznych zbiornikach wodnych – słod ...

                                               

Baza rybacka

Baza rybacka – zespół zabudowań, które stanowią ośrodek dyspozycyjny do organizowania połowów gospodarczych, zarybiania, ochrony rybostanu oraz innych działań związanych z gospodarką rybacką na określonym terenie. W skład bazy rybackiej wchodzą: ...

                                               

Bębenek rybacki

Bębenek rybacki – niewielkie pułapkowe narzędzie do połowu ryb w płytkich, spokojnych wodach śródlądowych. Bębenek rybacki wykonany jest z tkaniny sieciowej, rozpiętej na kilku drewnianych obręczach. Często stosowany przez kłusowników.

                                               

Biomasa SSB

Biomasa SSB – zdolna do rozrodczości masa stada danego gatunku ryby, czyli ta część populacji, która jest dojrzała płciowo. Jej wielkość decyduje o wielkości pierwszego rocznika stada w następnym roku. Biomasa SSB jest jednym z podstawowych wskaź ...

                                               

Bodarz

Bodarz – narzędzie rybackie służące do łapania głównie węgorzy. Bodarz jest rodzajem ościenia z dwoma rodzajami zębów. Tępe i grubsze zęby palcowe naprowadzają ciało ryby na ostry ząb właściwy, umożliwiając celne przebicie. Na polskim wybrzeżu Ba ...

                                               

Całkowite dopuszczalne połowy

Całkowite dopuszczalne połowy, ogólnie dopuszczalne połowy TAC - limity na roczne połowy stada danego gatunku ryby w określonym akwenie. W ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej TACs są instrumentem zarządzania połowami ryb we wsp ...

                                               

Ceza

Ceza – typ niewodu, narzędzie do połowu ryb dennych, ciągnione po dnie z zakotwiczonej łodzi; składa się ze stożkowatego worka zwanego matnią o długość około 10 m i 2 skrzydeł o długości 4–6 m.

                                               

Drygawica

Drygawica – narzędzie rybackie. Trójścienne, sieciowe, oplątujące narzędzie, stosowane w połowach narzędziami zastawnymi. Składa się z trzech płatów tkaniny sieciowej obsadzonych na wspólnych linkach: podborze, nadborze i dwóch bocznych. Zewnętrz ...

                                               

Działo harpunnicze

Działo harpunnicze - opatentowane w 1864 roku przez norweskiego łowcę wielorybów Svenda Foyna, doprowadziło do rewolucji w przemyśle wielorybniczym, gdyż wcześniej nieosiągalne tradycyjnymi metodami gatunki wielkich i szybkich fiszbinowców, umyka ...

                                               

Dzielnica Rybacka (Ulm)

Dzielnica Rybacka – część Starego Miasta w Ulm, zamieszkała niegdyś przez rzemieślników, związanych przede wszystkim z rybactwem rzecznym. Dzielnica Rybacka położona jest u ujścia do Dunaju kanałów Kleine Blau i Große Blau. Dzielnica charakteryzu ...

                                               

Dzień Ryby

Dzień Ryby – organizowany 20 grudnia w Polsce przez Stowarzyszenie Empatia i Fundację Viva! W dniu tym podczas akcji ulicznych zorganizowanych w polskich miastach uczestnicy próbują przekonać społeczeństwo, że ryby nie są przedmiotami i czują ból ...

                                               

Eurofish

Organizacja Międzynarodowa Eurofish – utworzona w 2002 r. niezależna, międzynarodowa organizacja, kontynuująca działalność utworzonego w 1996 r. projektu FAO EASTFISH. Celem Eurofish jest pomoc w rozwoju rybołówstwa w Centralnej i Wschodniej Euro ...

                                               

Europejski Fundusz Rybacki

Europejski Fundusz Rybacki jest funduszem Wspólnoty Europejskiej, ustanowiony w 2006 r., za którego pośrednictwem jest realizowana wspólna polityka rybołówstwa całego terytorium WE. Fundusz wspiera wspólną politykę rybołówstwa w celu zapewnienia ...

                                               

Flemish Cap

Flemish Cap – obszar płytkich wód na północnym Atlantyku, na wschód od Labradoru i Nowej Fundlandii. Zajmuje obszar około 42 000 km², a głębokość waha się od 122 do 700 m. Jest cieplejszy i głębszy od pobliskiego Grand Banks. Flemish Cap jest obs ...

                                               

Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Niemodlinie

Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Niemodlinie - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Siedzibą Gospodarstwa jest miejscowość Niemodlin.

                                               

Hachiman

Hachiman – w mitologii japońskiej bóg wojny i boski opiekun Japonii oraz narodu japońskiego. Łączony jest również z rolnictwem, płodnością oraz rybołówstwem. Uważany za patrona rodu Minamoto. Korzenie kultu Hachimana nie są znane. Pojawił się on ...

                                               

Harpun

Harpun – miotana broń myśliwska w postaci grotu z zadziorami, osadzonego na drzewcu. Wykorzystywany jest do polowania na duże zwierzęta morskie, przede wszystkim wieloryby. Do czasu wynalezienia działa harpunniczego była to broń miotana ręcznie. ...

                                               

Ichtiomasa

Ichtiomasa – całkowita masa ryb wyrażana w kilogramach na hektar wody, a obejmująca masę wszystkich ryb, także tych, które są nieużytkowe w gospodarce człowieka, np. kiełbia, jazgarza, słonecznicy, czy ciernika.

                                               

Iglica (rybołówstwo)

Iglica − drewniany bądź metalowy, podłużny przyrząd, służący do szycia sieci rybackich. Na iglicę nawleka się sznurek, który łączy oczka sieci z propylenowymi linkami tzw. "pływającymi".

                                               

Kasarek

Kasarek, kaszorek, siatka hydrobiologiczna, kasar, podbierak – narzędzie składające się z umieszczonej na trzonku siatki tworzącej worek z otworem rozpiętym na obręczy. W rybołówstwie stosowany do wyławiania ryb z małych zbiorników. Może też służ ...

                                               

Kłonia

a. Ściankowata – składająca się w prostokątnej, wydłużonej ścianki sieci, ujętej między dwie rękojeści. b. Workowata – sieć nie jest w niej płaską ścianą, lecz tworzy wyraźny worek.

                                               

Limit połowowy

Limit połowowy – oznacza ilościowe ograniczenie połowów danego stada ryb lub grupy stad ryb w danym okresie, w przypadku gdy tych stad ryb lub grup stad ryb dotyczy obowiązek wyładunku, albo ilościowe ograniczenie w danym okresie wyładunków daneg ...

                                               

Lugier (rybołówstwo)

Lugier – w Polsce w XX wieku mały statek rybacki przeznaczony głównie do łowienia śledzi i makreli za pomocą sieci dryfujących. Połowy odbywały się w nocy. Załoga przeważnie liczyła około 20 ludzi, a moc silnika nie przekraczała 500 KM.

                                               

Łowisko (rybołówstwo)

Łowisko - miejsce połowu ryb i innych zwierząt wodnych, położone w rejonach obfitego ich występowania. Największe łowiska świata występują w okolicy tzw. żyznych wód czyli miejsc o najlepszych warunkach dla rozwoju organizmów wodnych. Żyzne wody ...

                                               

Łowisko specjalne

Łowisko specjalne - łowisko funkcjonujące na odrębnych zasadach od Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW. Cechą takiego łowiska jest kilkakrotnie większe zarybianie, reglamentowany dostęp do łowiska, regulamin wprowadzający dodatkowe ograniczeni ...

                                               

Marikultura

Marikultura – hodowla organizmów morskich w celach konsumpcyjnych i gospodarczych, ale również wykorzystywana w celach rozmnażania innych, rzadkich gatunków morskich stworzeń, forma akwakultury. Hodowla prowadzona jest w wodzie morskiej. Termin o ...

                                               

Mieroża

Mieroża – pułapka na ryby i raki będąca odmianą żaka mająca tylko jedno skrzydło. Częścią łowną mieroży są komory, do których ryby wpływają przez rozpiętą na obręczach sieć, uniemożliwiające wycofywanie się złowionych ryb z wnętrza sieci.

                                               

Muzeum hutnictwa i rybołówstwa w Peitz

Muzeum hutnictwa i rybołówstwa w Peitz – zespół muzealny zlokalizowany w dawnej hucie żelaza w Peitz na Łużycach. Otwarty w 2001.

                                               

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu – placówka muzealna w Niechorzu. Muzeum gromadzi i zabezpiecza zabytki związane z historią, tradycją i kulturą rybacką Pomorza Zachodniego.

                                               

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu

Muzeum Rybołówstwa Morskiego – przedstawia zbiory dotyczące historii miasta oraz dzieje połowów ryb. Można zobaczyć też wystawę poświęconą florze Bałtyku, a także dowiedzieć się jakich narzędzi używali dawniej rybacy do połowu ryb. Muzeum mieści ...

                                               

Muzeum Rybołówstwa w Helu

Muzeum Rybołówstwa w Helu – oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Muzeum mieści się w przejętym przez państwo poewangelickim kościele świętych Piotra i Pawła z XV wieku. Budynek muzeum usytuowany jest w samym centrum miasta, nieopodal po ...

                                               

Neta

Neta – sieć zastawna w postaci pionowej zapory o długości ok. 50 m oraz wysokości ok. 2 m. Używana do połowu ryb dennych.

                                               

Niewód

Niewód – ciągniona włokowa sieć rybacka złożona ze stożkowatego worka zwanego matnią oraz dwóch długich "skrzydeł" z tkaniny sieciowej. Skrzydła rozpościerane na kształt półkola kierują ryby do matni. Długość skrzydeł sięga 200–300 m. Niewód stos ...

                                               

Obszary połowowe FAO

Główne obszary połowowe FAO – globalny podział łowisk stworzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa w celu gromadzenia danych statystycznych, zarządzania danym łowiskiem i do celów jurysdykcyjnych. Granice obszarów ...

                                               

Obwód rybacki

Obwód rybacki – podstawowy obszar wodny w podziale publicznych powierzchniowych wód śródlądowych w Polsce. Obwód rybacki może być ustanowiony wyłącznie w granicach linii brzegu cieku naturalnego na wodach publicznych i nad gruntami będącymi własn ...

                                               

Oceana (organizacja)

Oceana – to międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony światowych zasobów morskich i oceanicznych. Oceana, jako organizacja o zasięgu globalnym, posiada biura w Europie oraz w Ameryce Północnej, Południowej i Środkowej. Oc ...

                                               

Okrężnica (sieć)

Okrężnica - sieć rybacka do połowu morskich ryb ławicowych. Połów odbywa się otaczając ławicę siecią ściąganą wzdłuż podbory przy pomocy liny sznurującej i zamykaną następnie od dołu. Poławia się w ten sposób gatunki pelagiczne.

                                               

Osęka wędkarska

Osęka wędkarska - narzędzie o kształcie stalowego haka osadzonego na rękojeści służące do nadziewania ryb w wodzie i wyciągania ich na łódź lub brzeg. Używana często w wędkarstwie podlodowym.

                                               

Oścień

Oścień – rodzaj narzędzia w postaci ostrych stalowych widełek osadzonych na drewnianym trzonku, służącego do kłucia ryb przy połowie; dawniej ościeniem zwano także spiczasty kij do popędzania bydła.

                                               

Park Ryb Słodkowodnych w Trzciance

Park Ryb Słodkowodnych – park tematyczny zlokalizowany przy oddanej do użytku w 2013 drodze rowerowej przy wschodnim brzegu jeziora Sarcz w Trzciance. Pierwszy etap budowy parku zakończył się 31 grudnia 2013. Projekt jest realizowany w ramach dzi ...

                                               

Pławnica (sieć)

Pławnica – rodzaj sieci rybackiej. Ma kształt prostokąta i zaopatrzona jest w pływaki u górnej krawędzi i ciężarki u dolnej. Utrzymuje się pionowo w wodzie będąc pułapką dla ławic ryb, głównie śledzi. Pławnica nie jest holowana, lecz dryfuje swob ...

                                               

Podrywka wędkarska

Podrywka wędkarska – kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę.

                                               

Pomeranka

Pomeranka – typ dużej i ciężkiej, żaglowej, płaskodennej łodzi rybackiej wywodzący się z Pomorza Zachodniego, w latach 80. XIX wieku spopularyzowany także na Pomorzu Gdańskim. Pomeranki budowano techniką zakładkową, usztywniano dennikami oraz wrę ...

                                               

Produkcja ichtiomasy

Produkcja ichtiomasy – roczny przyrost masy ryb z jednego hektara zbiornika wodnego. Produkcja ichtiomasy to wielkość połowu jaki można pozyskać z rzeki, stawu, jeziora lub zbiornika zaporowego w przypadku prawidłowo prowadzonej gospodarki rybackiej.

                                               

Przełowienie

Przełowienie – nadmierna, niekontrolowana eksploatacja łowisk sprowadzająca populacje poławianych gatunków poniżej poziomu bezpiecznego dla ich odtworzenia.

                                               

Przyłów

Przyłów – wszystkie zwierzęta niestanowiące celu, a złapane podczas odłowów lub połowów konkretnych gatunków użytkowych. Termin ten stosowany jest zwykle w rybołówstwie w odniesieniu do zwierząt złapanych w sieci lub na haki. Główną przyczyną duż ...

                                               

Rozpornica

Rozpornica, rozpornica sieciowa, deska trałowa – płyta rozpierająca skrzydła włoka podczas ciągnięcia. Rozpornicą nazywa się też belkę mocowaną w luku poprzecznie do osi symetrii statku, służącą do przenoszenia sił i mocowania desek lukowych. Ze ...

                                               

Rybactwo

Rybactwo – – zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody. Pojęcie to obejmuje: 1. rybołówstwo działalność statków ryb ...

                                               

Rybactwo śródlądowe

Rybactwo śródlądowe - gałąź gospodarki obejmująca chów, hodowlę organizmów wodnych i pozyskiwanie ryb ze sztucznych zbiorników wodnych, rzek i jezior, a także zagospodarowaniem i eksploatacją zasobów rybnych rzek i jezior.