Blog strona 492
                                               

Dogrywka i fixing

Dogrywka i fixing – określania faz handlu na sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dogrywka to ostatnia faza handlu na sesji giełdowej i trwa od 17.00 do 17.05 dla notowań ciągłych, kiedy realizowane są zlecenia po kursi ...

                                               

Dzień trzech wiedźm

Dzień trzech wiedźm – popularna w kręgach ekonomistów nazwa trzeciego piątku każdego trzeciego miesiąca kwartału, kiedy to na giełdach finansowych notuje się największą zmienność. Szczególnie zmienna w te dni jest ostatnia godzina notowań, zwana ...

                                               

E-WGT

e-WGT S.A spółka z siedzibą w Warszawie, należąca do grupy WGT S.A., zajmująca się sprzedażą towarów pochodzenia rolniczego za pośrednictwem Internetowej Platformy Przetargowej oraz Transakcyjnej Tabeli Ofert. Jedynym akcjonariuszem spółki jest W ...

                                               

Efekt stycznia

Efekt stycznia – występująca dość regularnie "błyskawiczna” hossa na rynkach kapitałowych, wywołana masową inicjacją nowo realizowanych strategii inwestycyjnych zwłaszcza przez inwestorów instytucjonalnych, dokonujących zakupów w sposób istotny u ...

                                               

Efekt weekendu

Efekt weekendu – anomalia, zaliczana do grupy anomalii sezonowych, nazywana również efektem dnia w tygodniu. Polega na występujących, powtarzalnych różnicach w stopach zwrotu z instrumentów finansowych w poszczególnych dniach tygodnia lub na jego ...

                                               

Emitent

Emitent – podmiot prawa prywatnego lub publicznego emitujący lub zamierzający emitować instrumenty finansowe. Prawa i obowiązki emitenta określa w Polsce ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawa o ofercie publicznej i warunkach wpro ...

                                               

Fixing

Fixing – jest to sposób ustalenia jednolitej ceny danego dobra lub usługi w oparciu o mechanizm inny niż rynkowy. W większości krajów fixing może być przeprowadzany jedynie przez instytucje, które zostały do tego uprawnione. Na giełdzie papierów ...

                                               

Giełda birofiliów

Giełda birofiliów - zorganizowane spotkanie, na którym birofile mają możliwość sprzedaży, kupna lub zamiany akcesoriów piwnych takich jak: etykiety, butelki, kapsle, literatura, podstawki, naczynia, przedmioty informacyjno-reklamowe i.in. Często ...

                                               

Global Depository Receipt

Global Depository Receipt – certyfikat wydawany najczęściej przez banki międzynarodowe w więcej niż jednym kraju. Certyfikat jest poświadczeniem akcji złożonych w depozycie banku – emitenta certyfikatu. GDR-y są notowane w obrocie publicznym i mo ...

                                               

Going public

Going public – wprowadzenie przedsiębiorstwa na giełdę i sprzedaż akcji na rynku wtórnym. To klasyczny sposób przeprowadzania dezinwestycji przez fundusze venture capital. Fundusze venture capital inwestują w podmioty nienotowane na rynku papieró ...

                                               

Gra giełdowa

Gra giełdowa – symulacja inwestowania na giełdzie papierów wartościowych opracowana najczęściej w formie serwisu internetowego. Uczestnik tego typu gry otrzymuje wirtualne pieniądze, które może inwestować na takich samych zasadach jak na prawdziw ...

                                               

Gwarantowanie emisji

Gwarantowanie emisji – zobowiązanie się pewnej grupy inwestorów do wykupienia wszystkich papierów wartościowych, na które nie złożono w danej emisji zleceń. Do wykonania gwarancji dochodzi tylko jeżeli podaż przewyższy popyt. Instytucja lub osoba ...

                                               

Hossa

Hossa – długotrwały trend wzrostowy cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Potoczna nazwa nawiązuje do metody ataku byka – uderza rogami z dołu do góry. Przeciwieństwem hossy jest bessa.

                                               

Indeks giełdowy

Indeks giełdowy – wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Umożliwia syntetyczne przedstawienie koniunktury na giełdzie lub stanu jakiegoś sektora spółek.

                                               

Insider trading

Insider trading – transakcje papierami wartościowymi notowanymi na rynku giełdowym danej spółki dokonywane przez osoby mające dostęp do informacji niejawnych dotyczących tej spółki i wykorzystujące te informacje do osiągnięcia prywatnego zysku.

                                               

International Securities Identification Number

International Securities Identification Number, ISIN – międzynarodowy kod identyfikacyjny nadawany papierom wartościowym emitowanym na rynkach finansowych. Jest to 12-znakowy, alfanumeryczny kod, o strukturze zdefiniowanej w standardzie ISO 6166. ...

                                               

Inwestor czynny

Inwestor czynny – inwestor działający w oparciu o krótkoterminowe decyzje inwestycyjne obliczone przede wszystkim na osiąganie jak najwyższej stopy zysku od kapitału dzięki możliwości arbitrażu lub występującym na rynku wahaniom cen papierów wart ...

                                               

Inwestor instytucjonalny

Inwestor instytucjonalny – podmiot zajmujący się zawodowo działalnością inwestycyjną, który powołano w celu dokonywania inwestycji kapitałowych w innych podmiotach gospodarczych. Inwestor instytucjonalny lokuje kapitał powierzony mu np. w formie ...

                                               

Inwestowanie indeksowe

Inwestowanie indeksowe – pasywna giełdowa strategia inwestycyjna. Generalnie inwestowanie pasywne polega na zakupie aktywów bez próby oceny ich wartości. Portfel jest tak skonstruowany, by możliwie najlepiej odzwierciedlał zachowanie się określon ...

                                               

Inwestowanie skoncentrowane

Inwestowanie skoncentrowane – strategia inwestycyjna polegająca na zakupie akcji niewielkiej liczby spółek - najczęściej przyjmuje się, że kilku. Strategia ta stoi w skrajnej opozycji do teorii portfelowej Markowitza, gdzie dywersyfikacja jest cz ...

                                               

Izba rozliczeniowa KDPW CCP

Izba rozliczeniowa KDPW_CCP – prowadzi od 1 lipca 2011 roku działalność z zakresu rozliczania transakcji zawieranych na rynku regulowanym, rozliczania transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu, na rynku OTC oraz prowadzenia systemu z ...

                                               

Jednostka indeksowa

Jednostka indeksowa - syntetyczny instrument finansowy, należący do instrumentów pochodnych, służący inwestowaniu w indeksy giełdowe bez potrzeby nabywania akcji spółek wchodzących w skład danego indeksu. Jednostka indeksowa zmienia wartość podob ...

                                               

Kapitalizacja giełdowa

Kapitalizacja – w terminologii używanej na giełdach papierów wartościowych jest to wartość giełdowa spółki równa iloczynowi aktualnego kursu akcji i liczby akcji spółki w obrocie giełdowym. Akcje odzwierciedlają własność, tym samym kapitalizacja ...

                                               

Krach giełdowy

Krach giełdowy, panika giełdowa, szok giełdowy – nagły, gwałtowny spadek kursów akcji większości spółek notowanych na giełdzie. Krach spowodowany jest nagłym pogorszeniem nastrojów inwestorów prowadzącym do paniki i nagłej wyprzedaży walorów.

                                               

Kurs giełdowy

Kurs giełdowy – cena po której zawierane są transakcje giełdowe na danej sesji giełdowej papierów wartościowych, instrumentów finansowych, lub aktywów które są notowane na tej giełdzie. Kurs giełdowy określany jest na podstawie zleceń maklerskich ...

                                               

Nick Leeson

Nicholas Leeson – były makler handlujący instrumentami pochodnymi, którego działania doprowadziły do bankructwa najstarszego angielskiego banku inwestycyjnego Barings Bank. Leeson zaczął w tajemnicy spekulować na rynku instrumentów pochodnych w 1 ...

                                               

Luka cenowa

Luka cenowa to pojęcie związane z analizą techniczną i oznacza pewien obszar cenowy, w którym nie zostały zawarte żadne transakcje. Na wykresie świecowym będzie to po prostu wolna przestrzeń pionowa pomiędzy dwoma świecami. Luka cenowa powstaje z ...

                                               

Mania Kolejowa

Mania Kolejowa, gorączka kolejowa, szaleństwo kolejowe – bańka spekulacyjna, a ogólnie termin ten określa procesy zachodzące w USA i Wielkiej Brytanii w pierwszej połowie XIX wieku, polegające na inwestowaniu w nową branżę kolejową. Mechanizm pol ...

                                               

Miary wrażliwości

Miary wrażliwości – odzwierciedlają wpływ pewnych zmiennych, na ceny lub stopy zwrotu. W grupie miar wrażliwości najważniejszym narzędziem jest regresja liniowa, w której stopa zwrotu z akcji jest objaśniana stopą zwrotu z indeksu giełdowego opis ...

                                               

Mt.Gox

Mt.Gox – kryptogiełda Bitcoin, obsługująca większość transakcji tą kryptowalutą. Mt.Gox założono w 2009 roku jako stronę do wymiany kart Magic: The Gathering nazwa "Mt.Gox” pochodzi od pierwszych liter słów: "Magic: The Gathering Online eXchange” ...

                                               

Obdarcie z aktywów

Obdarcie z aktywów – strategia spekulacyjna polegająca na kupnie po niższej cenie akcji spółki, przejęcie nad nią kontroli z intencją wyprzedaży jej majątku po wyższej cenie. Spekulant zakłada, że suma wartości poszczególnych składników majątku j ...

                                               

Obrót giełdowy

Obrót giełdowy – obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na rynku regulowanym. Zgodnie z polskim porządkiem prawnym, kryteria i warunki dopuszczania papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych do ...

                                               

Obrót pozagiełdowy

Obrót pozagiełdowy – system, w którym obrót papierami wartościowymi na rynku wtórnym odbywa się bezpośrednio między dwiema stronami, bez pośrednictwa giełdy.

                                               

Owczy pęd

Owczy pęd – w żargonie giełdowym, termin oznaczający gwałtowne i nieuzasadnione kupowanie lub sprzedawanie akcji, naśladując aktualny trend. Nazwa tego pojęcia wywodzi się z obserwowanego u wielu zwierząt stadnych, szczególnie zauważalnego jednak ...

                                               

Pierwsza oferta publiczna

Pierwsza oferta publiczna – dokonywana po raz pierwszy oferta publiczna dotycząca określonych papierów wartościowych. Jednym z najistotniejszych elementów pierwszej oferty publicznej jest przygotowanie prospektu emisyjnego i postępowanie przed in ...

                                               

Portfel defensywny

Defensywny portfel - portfel nastawione przede wszystkim na ochronę wartości powierzonych środków. Budowane są przez bezpieczne fundusze inwestycyjne. O defensywnym portfelu można mówić czasem w odniesieniu do funduszu akcyjnego, gdzie podczas be ...

                                               

Poślizg cenowy

Poślizg cenowy – pojęcie dotyczące kontraktów futures jak również innych instrumentów finansowych. Jest to różnica pomiędzy szacowanymi kosztami transakcji i rzeczywistą sumą zapłaty.

                                               

Prawo do akcji

Prawo do akcji – papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w ...

                                               

Prawo poboru

Prawo poboru – na rynku kapitałowym – zasada umożliwiająca co najmniej zachowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnego udziału w kapitale akcyjnym danej spółki akcyjnej po nowej emisji jej akcji. Według tej reguły objęcie przez ak ...

                                               

Pre-IPO

Pre-IPO – czyli niepubliczna emisja akcji, skierowana do inwestorów prywatnych, która ma poprzedzać emisję publiczną, czyli IPO. Zazwyczaj inwestorami są wyspecjalizowane fundusze private equity oraz joint venture, które dysponują rozległą wiedzą ...

                                               

Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny – dokument o charakterze informacyjnym, publikowany przez emitenta papierów wartościowych, które mają być przedmiotem oferty publicznej. Prospekt emisyjny powinien zawierać informacje dotyczące emisji papierów wartościowych, czy ...

                                               

Publiczny obrót pierwotny

Publiczny obrót pierwotny - proponowanie przez emitenta nabywania emitowanych w serii papierów wartościowych nowej emisji.

                                               

Rajd św. Mikołaja

Rajd św. Mikołaja lub efekt grudnia to, w żargonie inwestorów giełdowych, nazwa okresu od początku do końca grudnia charakteryzującego się wzrostami kursów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Mianem "rajdu Świętego Mikołaja", określa się te ...

                                               

Rewizja kwartalna

Rewizja kwartalna - zmiana listy uczestników indeksu oraz wyznaczenie wielkości pakietów akcji spółek uczestniczących w indeksie. Jest przeprowadzana co kwartał po zamknięciu sesji giełdowej w drugi piątek pierwszego miesiąca kwartału tj. styczni ...

                                               

Rynek kierowany cenami

Rynek kierowany cenami, system rynku ciągłego – dominujący w systemie anglosaskim typ rynku giełdowego, na którym każda zgłoszona transakcja może być natychmiast zrealizowana, jeśli tylko istnieje zlecenie przeciwstawne. W systemach kierowanych c ...

                                               

Rynek pierwotny

Rynek pierwotny papierów wartościowych – część rynku finansowego, na której następuje emisja papierów wartościowych, tj. sprzedaż przez emitenta nowych papierów wartościowych subskrybentom. Emisja i zakup papierów wartościowych na rynku pierwotny ...

                                               

Rynek podstawowy

Rynek podstawowy – jeden z dwóch segmentów rynku giełdowego, przeznaczony dla papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, charakteryzujących się odpowiednio wysokim kapitałem i wysoką płynnością. Indeksem rynku podstawowego i równ ...

                                               

Rynek równoległy

Rynek równoległy – jeden z dwóch segmentów rynku giełdowego, przeznaczony dla papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, charakteryzujących się m.in. mniejszym kapitałem i niższą płynnością. Obejmuje on akcje spółek dopuszczonych ...

                                               

Rynek wtórny

Rynek wtórny – część rynku finansowego, na której dochodzi do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży aktywów pomiędzy inwestorami będącymi subskrybentami i kolejnymi nabywcami oraz transakcji pomiędzy dalszymi inwestorami. Transakcje zawierane na ry ...

                                               

Sesja giełdowa

Sesja giełdowa – określony przedział czasu, w którym odbywają się transakcje giełdowe. Sesje giełdowe odbywają się w dni robocze, zwyczajowo od godziny 8:30 do godziny 17:05 czasu lokalnego.