Blog strona 497
                                               

WIG-PL

WIG-Poland – indeks giełdowy największych i średnich spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Najwyższa wartość WIG-PL: 49 584.08 pkt, 7 listopada 2006.

                                               

WIG-spożywczy

WIG-SPOŻYW – indeks giełdowy spółek sektora spożywczego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ten subindeks giełdowy indeksu WIG obliczany jest od 31 grudnia 1998 roku.

                                               

WIG-surowce

WIG-surowce – indeks giełdowy spółek branży surowcowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 28 lutego 2011 odbyły się pierwsze notowania. W skład indeksu WIG-surowce wchodzą akcje następujących spółek: Bogdanka New World Resources KGHM DSS ...

                                               

WIG-telekomunikacja

WIG-TELKOM – indeks giełdowy spółek sektora telekomunikacyjnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ten subindeks giełdowy indeksu WIG obliczany jest od 31 grudnia 1998 roku.

                                               

WIG.GAMES

WIG.GAMES – Indeks giełdowy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Indeks jest indeksem producentów gier komputerowych. Publikacja indeksu rozpoczęła się 18 marca 2019. Skład indeksu wg stanu na 19 lutego 2019: PLAYWAY – udział 9.71% CIG ...

                                               

WIG20

WIG20 – indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bazową datą dla indeksu jest 16 kwietnia 1994, zaś wartością bazową 1000 punktów. Jest to indeks typu cenowego. W ramach WIG20 ni ...

                                               

WIG20short

WIG20short – jest to indeks giełdowy kształtujący się odwrotnie do popularnego indeksu WIG20, jest on polskim odpowiednikiem niemieckiego indeksu shortDAX. Indeks WIG20short został opublikowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po ra ...

                                               

WIG30

WIG30 – indeks giełdowy 30 największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, który został wprowadzony 23 września 2013 roku i funkcjonuje obok indeksu WIG20.

                                               

WIG50

WIG50 – indeks giełdowy obejmujący 50 średnich spółek z głównego rynku notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Publikację indeksu rozpoczęto w dniu 24 marca 2014 Indeksy WIG50 wraz z WIG250, zastąpią dotychczasowe indeksy mWIG ...

                                               

WIG250

WIG250 – indeks giełdowy obejmujący 250 małych spółek z głównego rynku notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Publikację indeksu rozpoczęto w dniu 24 marca 2014, równocześnie z indeksem WIG50. Indeksy WIG50 wraz z WIG250, zas ...

                                               

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansowe – wskaźniki tworzone na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa, które muszą charakteryzować się trzema cechami: mierzalnością, interpretowalnością, porównywalnością.

                                               

Analiza Du Ponta

Analiza Du Ponta także model Du Ponta, piramida Du Ponta – metoda umożliwiająca w sposób syntetyczny i kompleksowy przeprowadzenie oceny zyskowności przedsiębiorstwa przy pomocy wybranych danych finansowych pochodzących z rachunku zysków i strat ...

                                               

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, będącą rozwinięciem analizy wstępnej sprawozdań finansowych. Zadaniem analizy wskaźnikowej jest dostarczenie informacji o operacjach gospodarczych, funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a przede wsz ...

                                               

C/EBIT

C/EBIT, cena do zysku operacyjnego – relacja obecnej bieżącej ceny jednej akcji i zysku operacyjnego przypadającego na jedną akcję, która określa jaki procent bieżącej ceny akcji stanowi zysk przed odsetkami i opodatkowaniem. Można przyjąć, że EB ...

                                               

Całkowita stopa zwrotu

Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy – miernik określający całkowitą stopę zwrotu uzyskiwaną przez akcjonariuszy z tytułu posiadania akcji danego przedsiębiorstwa w okresie rocznym. Miernik ten znajduje zastosowanie jedynie do przedsiębiorstw ...

                                               

Cykl konwersji gotówki

Cykl konwersji gotówki, zwany również cyklem kapitału obrotowego netto bądź cyklem środków pieniężnych – miernik wykorzystywany do analizy aktywności spółki. Pokazuje okres, jaki upływa od momentu odpływu gotówki przeznaczonej na zakup czynników ...

                                               

Dźwignia łączna

Dźwignia łączna – zależność, która łączy ze sobą zmienność przychodów netto ze sprzedaży, zysku operacyjnego, zysku netto oraz stopy zwrotu z kapitału własnego. Łączy w sobie ryzyko operacyjne i ryzyko finansowe. Przyjmuje się, że stopień dźwigni ...

                                               

EBIT

EBIT – zysk operacyjny, czyli zysk przed odliczeniem podatków i odsetek. Jego zastosowanie w analizie finansowej ułatwia porównywanie wyników działalności różnych przedsiębiorstw bez względu na stopień i koszt wykorzystania przez nie dźwigni fina ...

                                               

EBITA

EBITA – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków oraz amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. Można go obliczyć dodając do zysku operacyjnego wartość amortyzacji war ...

                                               

EBITDA

EBITDA – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych. EBITDA = przychody – koszty o ...

                                               

Koszt długu

Koszt długu, zwany też kosztem kapitału obcego – w ujęciu strumieniowym są to odsetki. Koszt kapitału obcego wyraża oczekiwaną stopę zwrotu w podokresie przez wierzycieli, skorygowaną o wartość tarczy podatkowej z tytułu wykorzystania kapitału ob ...

                                               

Koszt kapitału

Koszt kapitału to stopa zwrotu jakiej oczekują dostarczyciele kapitału. Im niższy jest koszt kapitału tym wyższa efektywność projektów realizowanych przez spółkę. Koszt kapitału obliczany jest jako koszt średni zdeterminowany strukturą kapitału i ...

                                               

Marża brutto

Marża brutto – stosunek zysku brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży badanego przedsiębiorstwa w danym okresie. Zależność tę można przedstawić za pomocą następującego równania: M a r z a B r u t o = P r z y c h o d y − K o s z t s p r z e ...

                                               

Marża odsetkowa

Marża odsetkowa – różnica pomiędzy dochodem odsetkowym banku uzyskanym na aktywach dochodowych a kosztem odsetkowym ponoszonym na zobowiązaniach. Jest to relacja wyniku banku wypracowanego z odsetek do średnich aktywów pomniejszonych o odsetki za ...

                                               

PRIX

PRIX – wskaźnik finansowy dla międzynarodowych rynków ropy. Wskaźnik ten przewiduje i podsumowuje ryzyko polityczne na świecie, które może wpłynąć na dostawców ropy dla rynków międzynarodowych. Indeks bazuje na tej samej metodologii co PMI Purcha ...

                                               

Q Tobina

q - stosunek ceny kapitału na giełdzie do ekonomicznego kosztu odtworzenia tej porcji kapitału. Firmy inwestują, gdy q> 1, ponieważ prawo do kapitału rzeczowego, którego stworzenie kosztuje 1, są w stanie sprzedać na giełdzie za cenę wyższą ni ...

                                               

Rentowność obligacji

Rentowność obligacji – stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego w obligację. Jest to miernik dochodu inwestora z obligacji zrealizowanego w formie płatności odsetkowych otrzymanych od emitenta papierów oraz z zysku kapitałowego związanego ze zmian ...

                                               

ROCE

ROCE – wskaźnik określający wydajność oraz rentowność inwestycji, w które zaangażowany jest kapitał stały przedsiębiorcy. Wyższa wartość ROCE oznacza bardziej efektywne wykorzystanie kapitału stałego. ROCE powinien być wyższy niż koszt kapitału s ...

                                               

ROI

ROI – wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa, niezależnie od struktury jego majątku czy czynników nadzwyczajnych. Metoda ROI służy do pomiaru bezwzględnej opłacalności dla wszystkich dostawców kap ...

                                               

ROIC

ROIC – wskaźnik informujący, jak skutecznie podmiot gospodarczy wykorzystuje zainwestowane pieniądze do generowania zysków, czyli jaka jest efektywność zainwestowanego w przedsiębiorstwie kapitału. Jest wskaźnikiem stymulatywnym, czyli im większa ...

                                               

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu – wskaźnik wykorzystywany do obliczeń średniego rocznego wzrostu pewnej wielkości w badanym okresie, np. średniego wzrostu zysków, wartości majątku, czy poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w określonym la ...

                                               

Stopa dyskonta

Stopa dyskonta – stopa zrzeczenia się przyszłych środków finansowych na rzecz aktualnie dostępnych środków. Istnienie stopy dyskontowej wynika ze zmienności wartości pieniądza w czasie i obrazuje stosunek, w jakim przyszły kapitał zrównuje swoją ...

                                               

Stopa dywidendy

Stopa dywidendy – iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję i ceny rynkowej akcji. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większy dochód z zainwestowanego kapitału uzyskuje akcjonariusz. Zbyt duża wartość tego wskaźnika może oznaczać jednak "p ...

                                               

Stopa zysku

Stopa zysku – wskaźnik finansowy informujący o ekonomicznej efektywności danego przedsięwzięcia. Obliczana jest ona najczęściej jako procentowy stosunek zysku operacyjnego lub netto do: uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo przychodów ze sprzedaży. ...

                                               

Średni ważony koszt kapitału

Średni ważony koszt kapitału – wskaźnik finansowy, informujący o przeciętnym koszcie względnym kapitału zaangażowanego w finansowanie inwestycji przez przedsiębiorstwo. Podejmowane przez przedsiębiorstwa projekty inwestycyjne mogą być finansowane ...

                                               

Wartość bieżąca netto

Wartość bieżąca netto – metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowej oraz wskaźnik wyznaczony w oparciu o tę metodę. Jako metoda – NPV należy do kategorii metod dynamicznych i jest oparta na analizie zdyskontowanych przepływów pien ...

                                               

Wskaźnik C/S

Wskaźnik C/S – wskaźnik rynku kapitałowego odnoszący się do akcji spółki publicznej obliczany jako stosunek średniej ceny wszystkich akcji spółki do jej przychodów netto z wybranego, zwykle rocznego lub kwartalnego, przedziału czasu. Na podstawie ...

                                               

Wskaźnik cyklu obrotu zapasami w dniach

Wskaźnik cyklu obrotu zapasami w dniach – wskaźnik z grupy wskaźników sprawności działania. Wskaźnik cyklu obrotu zapasami w dniach ang. days sales of inventory, DSI ma postać: W konstrukcji wskaźnika dopuszcza się wpisywać w mianowniku wielkość ...

                                               

Wskaźnik cyklu regulowania należności

Wskaźnik cyklu regulowania należności – wskaźnik z grupy wskaźników sprawności działania. Występuje w dwóch wersjach: w razach obrotu oraz w dniach. Wskaźnik cyklu regulowania należności w dniach ang. days sales outstanding, DSO ma postać: Jest t ...

                                               

Wskaźnik D/S

Wskaźnik D/S – oblicza się poprzez podzielenie wartości dywidendy wypłaconej lub zadeklarowanej za ostatni rok przez aktualną wartość rynkową akcji. Zdaniem analityków i praktyków rynkowych wskaźnik stopy dywidendy jest najlepszy spośród wielu st ...

                                               

Wskaźnik debt to income

Wskaźnik debt to income – relacja środków przeznaczanych na obsługę zobowiązań kredytowych i innych zobowiązań finansowych do dochodu kredytobiorcy. Wskaźnik ten określa jaka maksymalnie część miesięcznych dochodów kredytobiorcy pożyczkobiorcy mo ...

                                               

Wskaźnik loan to value

Wskaźnik loan to value – relacja wartości pozostającego do spłaty kredytu do wartości nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę będącą zabezpieczeniem kredytu. Służy także do oceny wiarygodności banków i stabilności sektora finansowego przez ...

                                               

Wskaźnik obrotu zapasami

Wskaźnik obrotu zapasami – jeden z podstawowych wskaźników sprawności zarządzania aktywami. Nazywany również wskaźnikiem rotacji zapasów. Definiuje się go jako iloraz wielkości sprzedaży i wielkości zapasów. Wskaźnik ten pokazuje nam ile razy obr ...

                                               

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia – wskaźnik finansowy mierzący stosunek kapitałów obcych do aktywów ogółem. DR = kapitał obcy aktywa ogółem {\displaystyle {\text{DR}}={\frac {\text{kapitał obcy}}{\text{aktywa ogółem}}}} Wskaźnik ogólnego zadłużenia j ...

                                               

Wskaźnik P/E

Wskaźnik P/E – wskaźnik oceny atrakcyjności akcji giełdowych. Oblicza się go dzieląc cenę rynkową jednej akcji przez zysk netto przypadający na jedną akcję: C / Z = c e n a 1 a k c j i z y s k z j e d n e j a k c j i {\displaystyle C/Z={\frac {ce ...

                                               

Wskaźnik P/EBIT

P/EBIT – syntetyczny wskaźnik służący wycenie spółek publicznych, wyrażany jako iloraz ceny rynkowej jednej akcji przedsiębiorstwa i wypracowanego przez to przedsiębiorstwo zysku operacyjnego EBIT. Aby wyliczyć EBIT na jedną akcję, potrzeba roczn ...

                                               

Wskaźnik P/S

Wskaźnik P/S – iloraz rynkowej ceny akcji i wartości sprzedaży spółki przypadającej na jedną akcję. Wskaźnik ten informuje inwestorów, ile trzeba zapłacić za jedną złotówkę wartości sprzedaży realizowanej przez firmę. Często zwracają na niego uwa ...

                                               

Current Ratio

Wskaźnik płynności bieżącej – stosunek aktywów bieżących do pasywów bieżących. Wskaźnik płynności bieżącej informuje o potencjalnej zdolności do spłaty bieżących zobowiązań za pomocą krótkoterminowych aktywów. Pożądaną wartość tego wskaźnika wywo ...

                                               

Cash Ratio

Wskaźnik płynności gotówkowej – stosunek inwestycji krótkoterminowych do pasywów bieżących. Wskazuje na zdolność firmy do regulacji bieżących zobowiązań za pomocą gotówki i jej ekwiwalentów. Przyjmuje się, że powinien zawierać się w przedziale 0. ...

                                               

Wskaźnik pokrycia odsetek

Wskaźnik pokrycia odsetek – istota tego wskaźnika polega na ocenie ryzyka wystąpienia sytuacji, w której przedsiębiorstwo nie będzie posiadało gotówki aby zapłacić odsetki. Wskaźnik pokrycia odsetek ma postać: Wskaźnik równy jeden oznaczałby, że ...