Blog strona 499
                                               

Ekologistyka

Ekologistyka to wszystkie badania i działania związane z realizacją rozwiązań optymalnych w zakresie zbiórki, gromadzenia, usuwania i kierowania do utylizacji lub nieuciążliwej dla środowiska i społeczeństwa likwidacji odpadów różnych rodzajów. T ...

                                               

EOQ

EOQ to metoda zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw. Metoda ta definiuje optymalną wartość do zamówienia tak aby zminimalizować koszty zmienne. Metoda ta została stworzona przez P. Harrisa jednakże kojarzona jest głównie z R.H. Willsonem.

                                               

Etykieta logistyczna

Etykieta logistyczna – umieszczane są na niej informacje mające postać kodów kreskowych ogólnoświatowej organizacji GS1. Informacje te dotyczą towaru, na którym etykieta została umieszczona, może to być np. termin przydatności do spożycia, numer ...

                                               

Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków

Europejska Organizacja Weryfikacji Leków została powołana przez Komisję Europejską w celu zarządzania Dyrektywą antyfałszywkową. Dyrektywa antyfałszywkowa to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniając ...

                                               

Fourth Party Logistics

Fourth Party Logistics – wirtualni dostawcy nie posiadający w swoich firmach środków transportowych, magazynów i centrów logistycznych. Pojęcie fourth party logistics 4PL po raz pierwszy zostało użyte w 1996 roku przez Accenture dawniej Andersen ...

                                               

Gestia transportowa

Gestia transportowa – zastrzeżone w kontrakcie transportowym prawo i obowiązek zorganizowania transportu i pokrycia jego kosztów. Najważniejsze zalety posiadania gestii transportowej to: zmniejszenie kosztów przewozu towaru poprzez zorganizowanie ...

                                               

Global Trade Item Number

Globalny Numer Jednostki Handlowej – określa unikatowy kod przedmiotu handlu. Nazwa GTIN określa zbiorczo całą rodzinę opracowanych przez GS1 struktur identyfikatorów. Identyfikatory mogą składać się z 8, 12, 13 lub 14 cyfr.

                                               

Gospodarka materiałowa

Gospodarka materiałowa – całokształt zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Do gospodarki materiałowej zalicza się procesy pozyskania, zapotrzebowania i wykorzystania materiałów we wszyst ...

                                               

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Miesięcznik jest przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem zakupami, menedżerów działów logistyki i firm świadczących usługi logistyczne, a także wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni. Publikowane w ni ...

                                               

Gospodarka remontowa

Gospodarka remontowa – utrzymanie odpowiedniej dyspozycyjności obiektów technicznych oraz usuwanie skutków zużycia fizycznego i ekonomicznego, przeprowadzanie czynności konserwacyjnych i remontowych. Ma one na celu zapobieganie nadmiernemu zużyci ...

                                               

GS1

GS1 – globalna organizacja o charakterze non-profit zajmująca się standaryzacją w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania popytem. Organizacja pod obecną nazwą funkcjonuje od 2005 roku, jakkolwiek jej początki sięgają lat 70. XX wi ...

                                               

GSCF

Model GSCF jest modelem opublikowanym przez organizację The Global Supply Chain Forum, który służy do opisu i kompleksowej analizy łańcucha dostaw. Jego pierwsza wersja powstała w 1996 roku. Model ten bazuje na ośmiu głównych procesach SCM Supply ...

                                               

Hub and spoke

Model Hub and Spoke – model zakładający istnienie węzła transportowego oraz zasilających go promienistych linii transportowych. Transport w ramach tego systemu następuje najpierw do węzła transportowego, a następnie od węzła do wybranego celu. Mo ...

                                               

ILN

ILN lub GLN – numer używany jako elektroniczny adres kontrahenta, który może zawierać szereg danych, np: Przypisanie kontrahentowi grupy cenowej, według której dokonuje on zakupu. Adres wykorzystywany do automatycznego rozsyłania poczty elektroni ...

                                               

Infrastruktura magazynowa

Infrastruktura magazynowa – zespół obiektów i urządzeń umożliwiających prawidłowe magazynowanie produktów w ramach realizowanych procesów logistycznych. Zalicza się do niej budowle magazynowe i urządzenia magazynowe. Budowla magazynowa jest konst ...

                                               

Instytut Logistyki i Magazynowania

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Logistyki i Magazynowania – instytut badawczy należący do sieci instytutów badawczo-rozwojowych przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Instytut założony został w 1967 roku. Jego siedziba znajduje ...

                                               

Intermodalny terminal przeładunkowy

Intermodalny terminal przeładunkowy – obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją i infrastrukturą umożliwiającą przeładunek intermodalnych jednostek transportowych: kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep samochodowych pomiędzy środkami transp ...

                                               

International Standard Payload Rack

International Standard Payload Rack została zaadoptowana do programu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach zwiększania integracji i wymienialności komponentów, a także aby umożliwić jak największą współpracę naukowców pracujących w ramach ró ...

                                               

Komisjonowanie

Komisjonowanie – część procesu magazynowania. Polega ona na rozformowaniu rozdzieleniu zbiorczych jednorodnych jednostek ładunkowych np. palet składowanych w magazynie na grupę opakowań jednostkowych i zestawienie ich na jedną paletę zgodnie z za ...

                                               

Koncepcja jednej drogi

Koncepcja jednej drogi – koncepcja, która zakłada, że najbardziej uzasadnioną konsekwencją wdrażania logistyki do przedsiębiorstwa jest integracja, połączenie wszystkich zadań logistycznych w ramach jednej sfery logistyki, podporządkowanej bezpoś ...

                                               

Konfiguracja sieci logistycznej

Konfiguracja sieci logistycznej – struktura punktów i dróg, przez którą produkty logistyczne przepływają od źródeł wydobycia surowców do miejsc podaży tych produktów. Konfiguracja wymaga określenia, ile wystąpi tych punktów i dróg, gdzie będą zlo ...

                                               

Konsolidacja (logistyka)

Konsolidacja jest procesem łączenia niewielkich przesyłek w celu transportu ich w jednym kontenerze. Przesyłki takie nazywane są również niepełnokontenerowymi lub drobnicą. W celu transportu np. z Azji do Europy dóbr mieszczących się na czterech ...

                                               

Kontener (transport)

Kontener – skrzynia, zazwyczaj metalowa, o zunifikowanych wymiarach i konstrukcji, służąca do przewozu drobnicy. Ujednolicenie wymiarów kontenerów pozwala przyspieszyć operacje przeładunku oraz stosować wyspecjalizowany sprzęt. Kontener chroni ró ...

                                               

Koszty transportu

Koszty transportu – koszty ponoszone przez jednostkę na transport osób lub ładunków. Koszty związane z działalnością transportową mają wiele form i pojęć tworzonych dla różnych potrzeb analitycznych i decyzyjnych: oceny wyników działalności przed ...

                                               

Kurtyna uszczelniająca

Kurtyna uszczelniająca – urządzenie zabezpieczające prace przeładunkowe przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Kurtyny te mogą być mechaniczne bądź wypełnione sprężonym powietrzem lub specjalną pianką.

                                               

Lista kontrolna

Lista kontrolna, wykaz kontrolny właściwej optymalnej kolejności i niepominięcia żadnego istotnego etapu postępowania. wykaz czynności zwykle z "okienkami" do "odfajkowania" przygotowywany dla skomplikowanych zadań w celu zapewnienia wykaz czynno ...

                                               

Logforum

LogForum – elektroniczne czasopismo naukowe, stanowiące forum wymiany osiągnięć naukowych i wdrożeniowych w obszarze zarządzania i organizacji oraz logistyki. Pismo to założone przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu ukazuje się od 15 kwietnia 2 ...

                                               

Logistics Information System

Logistic Information System – nazwa systemu wykorzystywanego w systemach SAP AG do analizy informacji z zakresu logistyki. Dane przechowywane są w tabelach płaskich i agregowane według wybranych kryteriów.

                                               

Logistyka dystrybucji

Logistyka dystrybucji – obejmuje przepływ towarów z magazynu wyrobów gotowych producenta bezpośrednio lub przez pośredników do odbiorców końcowych.

                                               

Logistyka kontraktowa

Logistyka kontraktowa – usługa logistyczna, która dotyczy szeregu operacji prowadzonych na powierzchni magazynowej. Długoterminowe i kompleksowe zarządzanie operacjami magazynowymi, a często centralnym magazynem klienta, który zdecydował się na o ...

                                               

Logistyka miejska

Logistyka miejska – narzędzie rozwiązywania problemów funkcjonowania obszarów zurbanizowanych, np. miniregionów, jakimi są miejskie aglomeracje. Logistyka miejska definiowana jest także jako proces optymalizacji czynności przedsiębiorstw w zakres ...

                                               

Logistyka odzysku

Logistyka odzysku – proces planowania, wdrożenia i kontrolowania skutecznego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, półproduktów i produktów gotowych wraz z powiązanymi z tymi przepływami informacjami od miejsca konsumpcji do miejsc pocho ...

                                               

Logistyka zaopatrzenia

Logistyka zaopatrzenia – to system logistyczny związany z rynkiem. Stanowi ona połączenie między logistyką dystrybucji dostawców i logistyką produkcji w przedsiębiorstwie. Przedmiotem logistyki zaopatrzenia są towary, które należy udostępnić prze ...

                                               

Lotniczy list przewozowy

Lotniczy list przewozowy – list przewozowy świadczący o zawarciu umowy z przewoźnikiem lotniczym i przyjęciu towaru do przewozu lotniczego.

                                               

Łańcuch logistyczny

Łańcuch logistyczny – to łańcuch transportowo-magazynowy, który stanowi technologiczne połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych drogami przewozu towarów.

                                               

Magazyn (budowla)

Magazyn – część składowa infrastruktury magazynowej. Miejsce przeznaczone do składowania i przemieszczania zapasów na wyodrębnionej przestrzeni, która może zajmować plac nieosłonięty składowisko, składnica, plac półosłonięty wiata, część budowli, ...

                                               

Magazyn (logistyka)

Magazyn – samodzielna komórka organizacyjno-funkcjonalna w przedsiębiorstwie, realizująca swoje zadania przechowywania. Odpowiednio zorganizowana, wyposażona we właściwą dokumentację. Ewidencję zaszłości związanych z przyjmowaniem i wydawaniem dó ...

                                               

Magazyn wirtualny

Magazyn wirtualny – system informatyczny, pozwalający na zarządzanie fizycznymi stanami magazynowymi w rozproszonej infrastrukturze danego przedsiębiorstwa lub łańcucha logistycznego, w procesie produkcji, dystrybucji i zarządzaniem magazynem zap ...

                                               

Magazynowanie

Magazynowanie – czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Konieczność magazynowania wynika m.in. z faktu, że czas produkcji poszczególnych dóbr ni ...

                                               

Magazynowy system informatyczny

Magazynowy system informatyczny – program do zarządzania ruchem produktów w magazynach, wykorzystywany w logistyce.

                                               

Metoda środka ciężkości

Metoda Środka Ciężkości - umożliwia wyznaczenie lokalizacji pod magazyn. Metoda takowa wykorzystuje położenie poszczególnych punktów nadania i odbioru. Najczęściej w tym celu wspieramy się współrzędnymi geograficznymi. Na otrzymany wynik ma równi ...

                                               

Model referencyjny łańcucha dostaw

Model referencyjny łańcucha dostaw – jest modelem opublikowanym przez organizację SCC, który służy do opisu i kompleksowej analizy łańcucha dostaw. Jego pierwsza wersja powstała jesienią 1996 roku.

                                               

Mostek ładunkowy

Mostek ładunkowy – urządzenie stałe lub ruchome przeznaczone do wypełnienia przestrzeni między rampą załadowczą lub podobnymi powierzchniami przeładunkowymi a powierzchnią ładunkową pojazdu, która może znajdować się na różnych poziomach.

                                               

Niezawodność dostaw

Niezawodność dostaw – termin z zakresu logistyki oznaczający zdolność dostawcy do dotrzymywania uzgodnionych warunków w zakresie ilości, jakości i terminów dostaw. Jest określana stosunkiem zamówień, które zostały dostarczone terminowo do całkowi ...

                                               

Obsługa portowa

rozładunek i załadunek towarów; inne usługi obsługę pasażerów i bagażu; obsługę w zakresie zaopatrzenia statków w wodę słodką, energię elektryczną; usługi pilotowe w zakresie wejścia i wyjścia statku z portu; odbiór odpadów oraz pozostałości ładu ...

                                               

Olimpiada Logistyczna

Olimpiada Logistyczna – olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę logistyczną uczniów. Organizowana jest przez Wyższą szkołę Logistyki w Poznaniu. Skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i techn ...

                                               

Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna – olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę logistyczną uczniów. Organizowana przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 29 styczni ...

                                               

Opakowanie

Opakowanie – wytwór o określonej konstrukcji, którego zadaniem jest zabezpieczenie towaru lub otoczenia w trakcie transportu i przechowywania. Pełni on często funkcję narzędzia marketingowego, pobudzającego swoim estetycznym wyglądem oraz przekaz ...

                                               

Opłaty półkowe

Opłaty półkowe – inaczej zwane nielegalnymi opłatami marketingowymi i logistycznymi. Są to należności nakładane przez duże sieci handlowe na swoich dostawców za obecność ich produktów w super- i hipermarketach. Na fakturach ukrywane są jako koszt ...

                                               

Plandeka

Plandeka – płachta materiału o stosunkowo dużych rozmiarach chroniąca towar przed przemoknięciem. Wykonana jest z tkaniny gumowanej lub nasączonej substancją hydrofobową. Przykładem takiej tkaniny jest brezent. Plandeka szczególną rolę odgrywa w ...