Blog strona 500
                                               

Advergaming

Advergaming – techniki marketingowe, polegające na tworzeniu gier na potrzeby marek oraz zamieszczanie ich w Internecie. Istotą działania advergamingu jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców z przekazem reklamowym marki lub produktu poprzez z ...

                                               

Affinity index

Affinity Index - pojęcie wykorzystywane w marketingu, w tym w marketingu internetowym. Oznacza dopasowanie użytkowników grupy celowej na wybranej witrynie w stosunku do dopasowania użytkowników grupy celowej w całej populacji internautów.

                                               

AIDA (marketing)

AIDA - anglojęzyczny termin używany w marketingu na określenie zestawu kolejnych reakcji klienta wobec produktu. Litery składające się na ten akronim oznaczają: I - Interest zainteresowanie - zainteresowanie klienta właściwościami produktu. D - D ...

                                               

AIDCAS

AIDCAS – anglojęzyczny termin używany w marketingu, który obrazuje oddziaływanie reklamy i charakteru postępowania klienta na rynku. Elementy nazwy składające się na ten akronim to: C – Conviction przekonanie o słuszności wyboru – przekonanie kli ...

                                               

Ambasador marki

Ambasador marki – znana osoba, której wizerunek jest związany z marką ze względu na jej styl życia. Ambasador używa produktów lub korzysta z usług określonej marki, uczestniczy w ważnych wydarzeniach związanych z marką, udzielając wywiadów przeds ...

                                               

Ambient marketing

Ambient marketing to wszelkie formy marketingu niestandardowego. W zależności od współczesnych rozumień tego pojęcia, są to takie formy jak: marketing partyzancki, wirusowy, trendsetting, a także takie formy marketingu internetowego jak: buzz mar ...

                                               

Analiza marketingowa

Analiza marketingowa polega na ocenie zintensyfikowania działań marketingowych oraz na poszukiwaniu lepszego wzbogacenia danej firmy poprzez posiadanie odpowiednich i niezbędnych informacji o określonym rynku, znalezienie miejsca firmy w tym otoc ...

                                               

Analiza portfelowa

Analiza portfelowa – możliwości zilustrowania uzyskanych pozycji strategicznych z zakresu działania przez przedsiębiorstwo, które zostało utworzone przez kombinacje struktur produkt-Rynek. Analiza ta polega na umieszczeniu w układzie współrzędnyc ...

                                               

Asortyment

Asortyment można podzielić na: asortyment usług asortyment towarów asortyment produkcji W marketingu charakteryzuje się on: szerokością asortymentu – ilością wszystkich grup asortymentowych głębokością asortymentu – ilością wyrobów w danej grupie ...

                                               

Asortymentacja

Asortymentacja polega na dokonywaniu wyboru, co przedsiębiorca będzie produkować i sprzedawać. Wybór ten przesądza w dużym stopniu o możliwościach wejścia na rynek, organizacji całego procesu produkcji, sprzedaży oraz skutkach dochodowych. Przesł ...

                                               

Automatyzacja marketingu

Automatyzacja marketingu – prowadzenie działań marketingowych z zastosowaniem specjalnego oprogramowania oraz narzędzi służących do usprawnienia procesów sprzedażowych.

                                               

Below the line

BTL – działania reklamowe skierowane do konkretnego klienta niebędące reklamą w środkach masowego przekazu. Nośniki reklamy BTL są skierowane głównie do detalistów i konsumentów i noszą nazwę materiałów POS lub POP.

                                               

Biała księga

Biała księga – raport wykonany przez rząd, instytucję lub organizację, zawierający analizę danego produktu, usługi, technologii lub programu. W terminologii Unii Europejskiej biała księga to dokument zawierający opracowane urzędowo, koncepcyjne p ...

                                               

Bioretencja

Bioretencja – metoda zagospodarowania wód opadowych z zastosowaniem roślinności, pozwalająca także na usuwanie przez organizmy żywe lub materiał roślinny zanieczyszczeń wody. Wody opadowe z terenów nieprzepuszczalnych są kierowane do obszarów sta ...

                                               

Bluetooth marketing

Specjalne urządzenie lub komputer z modułem Bluetooth wykrywa telefony komórkowe, laptopy oraz PDA w swoim zasięgu, a następnie wysyła do nich prośbę o odebranie wiadomości informacyjno-reklamowej. Po zaakceptowaniu transmisji przez odbiorcę urzą ...

                                               

Branding korporacyjny

Branding korporacyjny – planowy i systematyczny proces tworzenia oraz utrzymywania pozytywnego wizerunku organizacji jako całości, poprzez umiejętne zarządzanie zachowaniami, komunikacją i symboliką firmy. Branding korporacyjny opiera się na trad ...

                                               

Budowanie świadomości marki

Budowanie świadomości marki – technika marketingowa polegająca na kreowaniu i utrwalaniu w umysłach konsumentów faktu istnienia oraz pozytywnego wizerunku konkretnej marki. Aby sprzedać skutecznie swoje produkty czy usługi przekaz reklamowy musi ...

                                               

Business marketing

Business marketing - rodzaj marketingu danego przedsiębiorstwa, które jest nastawione na ściśle określone zarobkowanie. Przeciwieństwem business marketingu jest non-business marketing.

                                               

Buzz marketing

Buzz Marketing - pojęcie używane w dziedzinie marketingu i reklamy do opisania działań, jakie podejmują przedsiębiorcy w celu wywołania u swoich klientów pozytywnych rekomendacji odnośnie produktu, marki czy usług. Jest to dawanie ludziom powodów ...

                                               

Call-to-action

Call-to-action – definicja marketingowa stosowana w sprzedaży i reklamie. Oznacza każdy element, który został zaprojektowany aby zachęcić do natychmiastowej sprzedaży. W języku potocznym odnosi się do użycia słów, zwrotów i komunikatów nawołujący ...

                                               

Cause related marketing

CRM, cause related marketing, marketing społecznie zaangażowany to forma pośrednia pomiędzy marketingiem komercyjnym a marketingiem społecznym. W marketingu społecznie zaangażowanym firmy wspierają określony cel społeczny jednocześnie przyczyniaj ...

                                               

Cena penetracyjna

Cena penetracyjna – cena ustalona na niskim poziomie w celu wykreowania w krótkim okresie dużego popytu. Celem takiej strategii może być np. chęć zdobycia czy utrzymania pozycji rynkowej i oczekiwanie na długofalowe korzyści. Przykładowo częste j ...

                                               

Chartered Institute of Marketing

The Chartered Institute of Marketing jest największą na świecie organizacją zrzeszającą marketerów, która liczy około 60.000 członków. Obecnie ponad 150 000 osób na całym świecie posiada dyplomy CIM. Organizacja powstała w 1911 roku, a od 1989 po ...

                                               

Clienting

Clienting – współczesna koncepcja sprzedaży stworzona przez Edgara K. Geffroya, zakładająca, że dla osiągnięcia efektu biznesowego konieczne jest budowanie kompleksowych, długotrwałych relacji z klientem. Według tego podejścia, w procesie rynkowe ...

                                               

Closed loop marketing

Closed Loop Marketing – strategia biznesowa, której celem jest wzrost efektywności sił sprzedaży poprzez poprawienie jakości interakcji pomiędzy przedstawicielem handlowym a klientem.

                                               

Cold calling

Cold calling – praktyka kontaktowania się, zazwyczaj telefonicznego, z nieznajomą i niespodziewającą się tego osobą. Jest to np. kontakt handlowca z potencjalnym klientem w celu zaproponowania produktu lub usługi. Termin ten oznacza nie tylko kon ...

                                               

Content marketing

Content marketing, czyli tzw. marketing treści – strategia marketingowa polegająca na regularnym tworzeniu oraz dystrybucji atrakcyjnych i przydatnych treści, które mają za zadanie zainteresować i utrzymać ściśle sprecyzowaną grupę odbiorców, tak ...

                                               

Coolhunting

Coolhunting – termin marketingowy oznaczający poszukiwanie trendów. Narodził się w latach 90. XX wieku w Stanach Zjednoczonych odnosząc się do tzw. cool hunterów, czyli łowców trendów. Ich praca polega na umiejętnej obserwacji, poszukiwaniu i wyk ...

                                               

Cross-merchandising

Cross-merchandising – praktyka polegająca na prezentowaniu produktów z różnych kategorii razem, aby wygenerować dodatkowy zysk, który nazywany jest często add-on-sales. Metoda ta jest często wdrażana w połączeniu z innymi praktykami nakierowanymi ...

                                               

Custom publishing

Custom publishing - narzędzie marketingowe, wykorzystujące techniki wydawnicze w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej z zakresu pozyskiwania nowych klientów, budowania lojalności, zwiększania świadomości marki oraz jej wzmacniania, a także na ...

                                               

Cykl życia produktu

Cykl życia produktu – pojęcie z teorii marketingu oznaczające okres, w którym produkt jest obecny na rynku. Innymi słowy jest to rynkowy cykl życia produktu. Cykl ten składa się z czterech faz: wzrost sprzedaży wprowadzenie na rynek spadek sprzed ...

                                               

Defensywna strategia marketingowa

Defensywna strategia marketingowa – jedna z możliwych reakcji na zadania stojące przed przedsiębiorstwem w sferze produkcji i sprzedaży jego wyrobów; reakcja na "kłopoty” związane z utrzymaniem pozycji rynkowej. Strategia polega na koncentrowaniu ...

                                               

Demarketing

Demarketing – marketing negatywny, skierowany przeciwko określonej marce lub markom. Czasami stosowany w reklamie społecznej. Może polegać na wycofywaniu produktu z rynku z przyczyn związanych np. ze strategia marketingową, czy cyklem życia produ ...

                                               

DIPADA

DIPADA – anglojęzyczny termin używany w psychologii reklamy na określenie modelowego sposobu zachowania się na rynku odbiorców przekazu reklamowego. Litery składające się na powyższy akronim oznaczają kolejno: D – Desire pragnienie – życzenie pos ...

                                               

Dojne krowy

"Dojne krowy” – kategoria produktów na macierzy BCG, która charakteryzuje się wysokim względnym udziałem rynkowym na tle produktów konkurencji oraz niską dynamiką wzrostu przychodów ze sprzedaży. Macierz BCG pozwala na prezentację portfela produk ...

                                               

Door-to-door (marketing)

Door-to-door - w marketingu i marketingu politycznym sposób prowadzenia kampanii reklamowych lub wyborczych, polegający na bezpośrednich odwiedzinach – spotkaniu akwizytora z klientem lub kandydata politycznego z wyborcą. W marketingu door-to-doo ...

                                               

Downsizing (handel)

Downsizing – w handlu celowe zmniejszanie wag lub ilości produktów w opakowaniu lub zawartości głównych składników w produkcie przy zachowaniu tej samej ceny, stosowane głównie w celu redukcji kosztów i zwiększenia zyskowności.

                                               

Dystrybucja (ekonomia)

Dystrybucja dawać; udzielać; łożyć’ z tribus okrąg, jednostka podziału terytorialnego ludności starożytnego Rzymu’) – oznacza zorientowanie na osiąganie zysku, działalność obejmuje planowanie, organizowanie i kontrolowanie sposobu przemieszczania ...

                                               

Dystrybucja (marketing)

Dystrybucja – obejmuje wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic występujących między sferą produkcji i sferą konsumpcji. Odległość przestrzenna – wynika z faktu, że miejsca produkc ...

                                               

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja – różnicowanie asortymentu produkcji lub usług w celu zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej. Poprzez dywersyfikację nie tylko zmniejsza się prawdopodobieństwo straty, ale zmniejsza się również prawdopodobieńst ...

                                               

E-branding

E-branding – jest to proces kreowania marki w Internecie. W ostatnim czasie działania tego typu nabierają szczególnego znaczenia. Umożliwiają one kontakt ze znacznie szerszą grupą odbiorców. Działania e-brandingu muszą współgrać ze strategią firm ...

                                               

Efekt wabika

Efekt wabika – zasada marketingowa opisana przez badaczy z Duke University w 1982 roku, zgodnie z którą produkt będzie postrzegany jako bardziej wartościowy, jeśli kupujący będzie mógł porównać go z mniej pożądanym modelem umieszczonym w bezpośre ...

                                               

Eksperyment laboratoryjny (marketing)

Eksperyment laboratoryjny w badaniach marketingowych Przeprowadza się go w warunkach sztucznych, specjalnie do tego celu zaaranżowanych, co pozwala maksymalnie kontrolować wpływ zmiennych niezależnych na badane zjawisko i wyeliminować wiele poten ...

                                               

Etykieta (marketing)

Etykieta – metka, znak firmowy, znak handlowy, ilustracja lub inny opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w inny sposób naniesiony na opakowanie lub załączony do opakowania. to wyrób papierowy lub z folii przymocowany do produktu w celu zid ...

                                               

Etykieta termokurczliwa

Etykieta termokurczliwa – nowoczesna kategoria etykiet służących do znakowania produktów. Etykiety termokurczliwe powstają w wyniku zadruku rękawa z folii ulegającej skurczeniu na całej powierzchni pod wpływem ciepła. Do produkcji takich etykiet, ...

                                               

Evangelist marketing

Evangelist marketing – zaawansowana forma buzz marketingu – tworzenie u konsumenta tak silnego przekonania i zaufania do produktu, usługi lub marki, że klient z własnej woli przekonuje innych do kupowania, używania.

                                               

Event marketing

Event marketing – może być definiowany jako forma komunikacji z określoną grupą odbiorców z wykorzystaniem wydarzeń, jak i zarządzanie marketingowe zestawem produktów zaangażowanych w realizację wydarzenia. Jedno z narzędzi komunikacji marketingo ...

                                               

Explainer video

Explainer Video - narzędzie marketingowe, które pomaga w skutecznym wyjaśnianiu funkcjonowania i promocji oprogramowania, stron internetowych, aplikacji mobilnych i internetowych oraz wszelkiego rodzaju produktów. Explainer Video wykorzystywane j ...

                                               

Folder (marketing)

Folder – jeden z najczęściej stosowanych prospektów reklamowych. Ma formę arkusza papieru złożonego jednokrotnie, dwiema płaszczyznami pionowo. Występuje w różnych formatach, ma tylko cztery strony. Zadaniem folderu jest prezentacja towarów przy ...

                                               

Franchising internetowy

Franchising internetowy – model współpracy biznesowej, wykorzystywany w działalności ecommerce. Podobnie, jak w przypadku tradycyjnego franchisingu, model ten zakłada pełne wsparcie ze strony franczyzodawcy dla franczyzobiorcy, na zasadzie ścisłe ...