Blog strona 502
                                               

Wizerunek firmy

Wizerunek firmy – wyobrażenie o firmie istniejące w bezpośrednim otoczeniu, głównie u klientów, obejmujące zbiór pozytywnych skojarzeń wywoływanych przy usłyszeniu firmy lub ujrzeniu jej znaku graficznego. Wyobrażenie to nie musi pokrywać się z r ...

                                               

Wotel

Wotel – przedsiębiorstwo świadczące podstawowe usługi hotelarskie przy uczęszczanym szlaku komunikacyjnym, będące de facto motelem, ale de iure niespełniające wymogów prawno-formalnych, aby stosować nazwę motel. W coraz większej liczbie państw, r ...

                                               

Wywiad rynkowy

Wywiad rynkowy - badanie rynku, gromadzenie informacji na temat potrzeb i oczekiwań klientów oraz działalności konkurentów oraz benchmarking.

                                               

Zarządzanie kategoriami produktów

Zarządzanie kategoriami produktów – w marketingu budowanie struktury towarowej w danej jednostce handlowej według grup towarowych. Istnieje bardzo wiele definicji zarządzania kategoriami, z których przytoczyć można kilka przykładowych: Proces det ...

                                               

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingiem to analiza, planowanie, wykonanie i kontrola przyjętych programów marketingowych. Ma na celu opanowanie wymiany i stworzenie na rynku więzi wzajemnie korzystnych, pozwalających zrealizować cele firmy i przynieść korzyści ...

                                               

Zarządzanie reputacją w sieci

Zarządzanie reputacją w sieci – polega na monitorowaniu wizerunku osoby, marki lub produktu w Internecie. ORM wykorzystuje unikalne techniki on-line do masowego promowania pozytywnych i neutralnych treści dotyczących frazy klienta. Efektem tych d ...

                                               

Zarządzanie reputacją w wyszukiwarkach

Zarządzanie reputacją w wyszukiwarkach, SERM od Search Engine Reputation Management – zespół działań mających na celu poprawę wizerunku marki w wyszukiwarkach internetowych. W epoce prosumentów – czyli profesjonalnych konsumentów, którzy nie dają ...

                                               

Normalizacja (technika)

Normalizacja – działalność polegająca na analizowaniu wyrobów, usług i procesów w celu zapewnienia: zgodności kompatybilności i zamienności, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności i użyteczności, oraz ograniczenia zbędnej różnorodności. Wyni ...

                                               

American wire gauge

American wire gauge – znormalizowany system średnic przewodów elektrycznych stosowany w Stanach Zjednoczonych. Przekrój przewodu bezpośrednio przenosi się na maksymalne natężenie prądu, jaki może bezpiecznie płynąć przez przewód. Wraz z rosnącym ...

                                               

Aprobata techniczna

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania. Dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, oględzin, opinii ekspertów i innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych, ...

                                               

Certyfikat

Certyfikat dokument potwierdzający prawo do wykonywania określonych w nim czynności dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami zobacz też: świadectwo wzorcowania ...

                                               

DC: 0-3R

Klasyfikacja diagnostyczna DC:0-3R - poprawiona edycja klasyfikacji diagnostycznej zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa DC:0-3 wydanej w 1994 roku przez ZERO TO THREE: National Center for Infants Todd ...

                                               

Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych

Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych, DSM – podręcznik z klasyfikacją zaburzeń psychicznych wydawany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.

                                               

Dokument Harmonizacyjny

Dokument Harmonizacyjny - norma przyjęta przez europejskie organizacje normalizacyjne CEN lub CENELEC w odpowiedzi na mandat wydany przez Komisję Europejską po konsultacjach z krajami członkowskimi i odniesienie do której zostało opublikowane w D ...

                                               

Dokument normatywny

Dokument normatywny – dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników. Dokumenty normatywne obejmują takie dokumenty, jak: normy. przepisy przepis techniczny, kodeksy postępo ...

                                               

DSM-5

DSM-5 – kolejna edycja klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, która została opublikowana 18 maja 2013 roku. W DSM-5 zrezygnowano z diagnostyki wieloosiowej. Zarzucono podział schizofrenii na podtypy, usuni ...

                                               

DSM-IV

DSM-IV – klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. DSM-IV jest też obowiązującym standardem w armiach NATO. Jest umieszczona m.in. w wydanej w języku polskim publikacji "Kryteria Diagnostyczne według DSM-IV-T ...

                                               

Europejski Certyfikat Norm Elektrycznych

Europejski Certyfikat Norm Elektrycznych – jeden z europejskich znaków jakości wydany przez komisję standaryzacji elektrotechnicznej; stwierdza, że urządzenie na którym występuje to oznaczenie spełnia wszystkie wymagania europejskich instytutów k ...

                                               

Gastro Norm

Gastro Norm - oznaczenie standardowych rozmiarów pojemników wykorzystywanych w gastronomii. Oznaczeniem tym posługują się również m.in. producenci urządzeń AGD w celu określenia, jaki maksymalny rozmiar naczynia może zostać umieszczony w danym ur ...

                                               

Gemeinsame Normdatei

Gemeinsame Normdatei – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej, utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

                                               

Intermodulacja

Intermodulacja – proces, który zachodzi w nieliniowym urządzeniu lub ośrodku transmisyjnym, w sytuacji, gdy składowe widma sygnału lub sygnałów wejściowych oddziaływają na siebie i powstają w rezultacie nowe składowe o częstotliwościach równych k ...

                                               

International Standard Name Identifier

International Standard Name Identifier – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Identyfikator ISNI stosowany i opracowany jest od 2012 roku przez Międzynarodową Org ...

                                               

Interoperacyjność

Interoperacyjność – cecha produktu lub systemu, którego interfejsy funkcjonują w pełnej zgodności tak, aby współpracować z innymi produktami lub systemami, które istnieją lub będą istnieć w przyszłości, bez ograniczenia dostępu lub możliwości imp ...

                                               

Język ogólny

Język ogólny, język powszechny – zespół środków językowych akceptowanych i rozumianych przez ogół użytkowników języka. Pojęcie ogólności może być rozumiane na różne sposoby: bywa odnoszone zarówno do zasięgu geograficznego języka, jak i do rejest ...

                                               

Język standardowy

Język standardowy, standard językowy, dialekt standardowy – odmiana języka stawiana w opozycji do form obiegowych, przyjęta przez dane społeczeństwo do celów komunikacji publicznej i oficjalnej. Jest świadomie rozwijana w drodze działań normatywn ...

                                               

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikację kontroluje Centrum Współpracy nad Metodologią Statystyczną Leków w Norwegii podlegający pod Świa ...

                                               

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania - dokument normatywny zawierający sposoby postępowania lub procedury dotyczące projektowania, wytwarzania, instalowania, obsługiwania lub wykorzystania wyposażenia, układów lub wyrobów. Kodeks postępowania może być normą, częś ...

                                               

Kompatybilność elektromagnetyczna

Kompatybilność elektromagnetyczna – zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych ...

                                               

Kompatybilność w przód

Kompatybilność w przód − cecha standardu, urządzenia lub oprogramowania, dzięki której jego wcześniejsza wersja umożliwia współpracę z całym otoczeniem nowej wersji i jej wszystkimi komponentami. Przykładem takiej kompatybilności jest przeglądark ...

                                               

Kompatybilność wsteczna

Kompatybilność wsteczna, kompatybilność wstecz − cecha standardu, urządzenia lub oprogramowania, dzięki której − mimo zmiany funkcjonalności − nowa wersja umożliwia współpracę z całym otoczeniem wcześniejszej wersji i jej wszystkimi komponentami. ...

                                               

Kontrola autorytatywna

Kontrola autorytatywna – określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

                                               

Konwersja pisma

Konwersja pisma – procedura stosowana w językoznawstwie, bibliotekoznawstwie i praktyce bibliotekarskiej, przy pracy normalizacyjnej i w praktyce encyklopedycznej związanej z ustalaniem zapisu egzonimów, polegająca na zapisie w jednym systemie pi ...

                                               

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, zwykle używana jest skrócona nazwa Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób - międzynarodowa klasyfikacja chorób i procedur medycznych, stworzona przez Światową Organizacje Zdrowi ...

                                               

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 – międzynarodowy system diagnozy nozologicznej. ICD-10 jest opracowana przez WHO i obowiązuje w Polsce od roku 1996. Polskiego tłumaczenia dokonało Centrum Systemów In ...

                                               

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób dla Onkologii

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób dla Onkologii to szczegółowa klasyfikacja stanowiąca rozszerzenie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych dla nowotworów, stosowana przede wszystkim przez ośrodki zajmujące się ...

                                               

Modulacja skrośna

Modulacja skrośna – modulacja fali nośnej sygnału pożądanego przez zmodulowany sygnał niepożądany, która powstaje w wyniku wzajemnego oddziaływania tych sygnałów w urządzeniu nieliniowym, czwórniku elektrycznym lub ośrodku transmisyjnym. Modulacj ...

                                               

Norma (technika)

Norma – dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzujący jak najszerzej pojętą działalnością badawczą, technologiczną, produkcyjną, usługową. Norma podaje do powszechnego i stałego użytku sposoby postępowania lub cechy charakterystyczne wyr ...

                                               

Norma branżowa

Norma branżowa – norma techniczna o zasięgu krajowym przeznaczona do stosowania w ramach danej branży, ustanowiona przez krajową organizację branżową. Normy branżowe są ustanawiane od II połowy XIX w. w różnych krajach świata.

                                               

Norma przedmiotowa

Norma przedmiotowa – norma wyrobu, która określa wymagania jakie musi spełnić wyrób, by można było go uznać za funkcjonalny. Norma przedmiotowa dostępna jest zazwyczaj w postaci unormalizowanego pisemnego przepisu dokumentu technicznego lub techn ...

                                               

Norma zakładowa

Norma zakładowa – norma techniczna opracowywana, ustanawiana i stosowana w zakładzie pracy lub przedsiębiorstwie. Jest najstarszym rodzajem dokumentu normalizacyjnego, stosowanym w różnych krajach od I połowy XIX wieku. Określa wymagania wewnątrz ...

                                               

Normatyw techniczny

Normatyw techniczny – zbiór wszelkich obowiązujących ustaleń dotyczących produkcji lub realizacji innych czynności, w odniesieniu do których konieczne jest stosowanie różnego rodzaju wzorców i przyjmowanie wielkości średnich. Normatyw to pojęcie ...

                                               

Ocena zgodności

Ocena zgodności – proces poprzedzający wprowadzenie wyrobu na rynek, przeprowadzany przez producenta w odniesieniu do norm jakościowych lub aprobat technicznych, którego celem jest weryfikacja zgodności wyrobu z przepisami prawa w zakresie określ ...

                                               

Oznaczenie CE

Oznaczenie/Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej. Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochron ...

                                               

Personennamendatei

Personennamendatei – kartoteka wzorcowa nazw osobowych, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej, utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne. Z końcem kwietnia 2012 dotychczasowe syste ...

                                               

Polska Norma

Polska Norma – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny. Obecnie normy PN są powszechnie dostępne, płatne i do dobrowolnego stosowania. Ich dystrybu ...

                                               

Polskie Normy Zdrowia

Polskie Normy Zdrowia – normy o zasięgu krajowym dla wyrobów, usług oraz systemów, stosowane dobrowolnie. Organem tworzącym i odpowiadającym za organizację całego krajowego systemu Polskich Norm Zdrowia jest Centralny Ośrodek Normalizacyjny, nad ...

                                               

Przepis techniczny

Przepis techniczny – przepis ustalający wymagania techniczne albo bezpośrednio, albo przez włączenie treści normy, specyfikacji technicznej lub kodeksu postępowania, albo przez powołania się na nie. Określa on: zasady postępowania podczas realiza ...

                                               

RID

RID. Załącznik 2 Przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych do umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej SMGS ważne od 1 lipca 2006 r. Uczestniczący w przewozie towarów niebezpiecznych powinni przedsięwziąć odpowiednie środki bezp ...

                                               

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna – dokument ustalający wymagania techniczne, które powinien spełniać wyrób, proces lub usługa. Zaleca się, aby w specyfikacji technicznej wskazywano, jeżeli jest to potrzebne, procedurę lub procedury, za pomocą których możn ...

                                               

Standard de facto

Standard de facto – standard lub zbiór zwyczajów i technologii stosowanych powszechnie daną gałąź przemysłu i produktów, który nie jest formalnie wymagany przez żadną z formalnych organizacji standaryzacyjnych lub przez prawo. Standard de facto, ...