Blog strona 516
                                               

Nexera

NEXERA – polski operator telekomunikacyjny; buduje i udostępnia w modelu hurtowym nowoczesną dostępową sieć światłowodową – głównie w obszarach wiejskich w Polsce. Jest pierwszym i największym w Polsce wyłącznie hurtowym operatorem światłowodowej ...

                                               

Next Generation Network

NGN – sieć następnej generacji. Termin odnosi się do kluczowych zmian w architekturze sieci telekomunikacyjnych, które nastąpią w ciągu następnych 5-10 lat. Ogólna idea NGN polega na tym, że jedna sieć będzie transportować wszystkie informacje i ...

                                               

Numer geograficzny

Numer geograficzny – numer istniejący w krajowym planie numeracji, w którym część jego struktury cyfrowej zawiera informację o znaczeniu geograficznym wykorzystywaną do przekierowywania wywołań tam, gdzie fizycznie mieści się punkt zakończenia si ...

                                               

Numer niegeograficzny

Numer niegeograficzny – numer istniejący w krajowym planie numeracji niebędący numerem geograficznym, taki jak numery komórkowe, bezpłatne oraz o podwyższonej opłacie. Według polskiego prawa telekomunikacyjnego, numer telefoniczny ustalony w plan ...

                                               

Obszar tranzytowy

Obszar tranzytowy - obszar geograficzny składający się z określonych stref numeracyjnych, obsługiany przez tranzytową automatyczną centralę międzymiastową danego operatora telekomunikacyjnego. Sieć telefoniczna Telekomunikacji Polskiej jest podzi ...

                                               

Operations Support System

Operations Support Systems, w skrócie OSS – system komputerowy używany przez dostawców usług telekomunikacji. Termin OSS najczęściej opisuje "systemy sieci” zajmującej się samą siecią telekomunikacji, wspomaga procesy takie jak: utrzymywanie inwe ...

                                               

Operator alternatywny

Operator alternatywny – operator MNO, który tworzy nową sieć dystrybucyjną działającą pod inną niezależną marką handlową. Sieci takie nazywa się często sieciami alternatywnymi lub drugoplanowymi. Są to takie sieci dystrybucyjne jak Nju mobile, He ...

                                               

Pan-pan

Pan-Pan – komunikat stosowany w radiokomunikacji głosowej, informujący o istotnej awarii statku powietrznego lub wodnego, która jednak nie powoduje bezpośredniego zagrożenia życia załogi. Wywodzi się z francuskiego słowa panne oznaczającego defek ...

                                               

Pasmo Ku

Pasmo Ku – fragment widma fal elektromagnetycznych należący do promieniowania mikrofalowego o zakresie częstotliwości od 11.7 do 12.7 GHz i 14 do 14.5 GHz.

                                               

Planowanie i projektowanie sieci telekomunikacyjnych

Planowanie i projektowanie sieci telekomunikacyjnych – proces iteracyjny, obejmujący projektowanie topologiczne, syntezę sieci, realizację mający na celu zapewnienie, że nowa sieć telekomunikacyjna lub usługa spełni potrzeby abonenta i operatora. ...

                                               

Podmorski kabel telekomunikacyjny

Kabel podmorski – kabel, który przebiega po dnie morza lub oceanu. Tego typu kable zwykle służą do komunikacji międzynarodowej lub łączności pomiędzy częściami kraju, np. wyspą. W dzisiejszych czasach, ze względu na rozwój techniki zazwyczaj spot ...

                                               

Przebieg nośny

Przebieg nośny – wytwarzane w urządzeniu nadawczym napięcie lub prąd elektryczny o wartości zmieniającej się w funkcji czasu w sposób sinusoidalny lub impulsowy, poddawne modulacji przez przebieg modulujący. Umożliwia to przesyłanie informacji w ...

                                               

Przegląd Telekomunikacyjny

Przegląd Telekomunikacyjny – miesięcznik naukowo-techniczny, poświęcony sieciom i systemom telekomunikacyjnym, organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Przewodniczącym Rady Programowej jest prof. dr hab. inż Józef Modelski, wydawcą jest Wydawnic ...

                                               

Przekaźnik programowalny

Przekaźnik programowalny – niewielkie urządzenie łączeniowo-sterujące przeznaczone do rozwiązywania prostych zadań z zakresu automatyki. Sterowanie jest realizowane w oparciu o algorytm wprowadzany do pamięci przekaźnika, który może być wielokrot ...

                                               

Przesłuch zbieżny

Przesłuch zbieżny jako stosunek mocy podawanej na jednej parze kabla UTP do mocy mierzonej w innej sąsiadującej parze tego samego kabla. Pomiary dokonuje się po tej samej stronie po której nadawano sygnał. Zależy od częstotliwości, a wyrażany jes ...

                                               

PSK63

PSK63 – modulacja radiowa sygnału cyfrowego polegająca na kluczowaniu fazy z prędkością 62.5Bd, wykorzystywana w krótkofalarstwie do prowadzenia rozmów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem klawiatury. Jest dwukrotnie szybszą wersją popularnej m ...

                                               

Regulamin Radiokomunikacyjny

Regulamin Radiokomunikacyjny jest jednym z dwóch Regulaminów Administracyjnych ITU, stanowiących dodatkowe uzupełnienie Konstytucji i Konwencji ITU. Artykuł 54 Konstytucji ITU stanowi: 1. Regulaminy Administracyjne są obowiązującymi dokumentami m ...

                                               

RF-capture

RF-Capture - jest to technologia i urządzenie, które pozwala śledzić położenie człowieka znajdującego się w innym pomieszczeniu, za ścianą w trzech wymiarach, opracowana i skonstruowana przez naukowców z MIT, w składzie: Fadela Adib, Chen-Yu Hsu, ...

                                               

Round Trip Time

Round Trip Time – w telekomunikacji jest to minimalny czas wymagany do przesłania sygnału w obu kierunkach, od nadawcy do odbiorcy, a następnie w drugą stronę, po którym możemy otrzymać potwierdzenie otrzymania wiadomości. RTD jest istotne m.in. ...

                                               

Rozkład Erlanga

Rozkład Erlanga – ciągły rozkład prawdopodobieństwa, związany z rozkładem wykładniczym i rozkładem gamma. Rozkład Erlanga został opracowany przez A.K. Erlanga do szacowania liczby rozmów telefonicznych, łączonych jednocześnie przez operatora w rę ...

                                               

Rząd widma

Rząd widma – liczba przypisana każdej linii w dyskretnym widmie interferencyjnym promieniowania elektromagnetycznego wskazująca jej pozycję w odniesieniu do linii centralnej, utworzonej przez interferujące ze sobą ciągi fal o zerowej różnicy faz.

                                               

Satelitarne sieci dostępowe

Pierwszą usługę przesyłania danych bezpośrednio do abonenta przy wykorzystaniu satelity wprowadzono na początku lat osiemdziesiątych pod nazwą Very Small Aperture Terminal. W latach dziewięćdziesiątych wprowadzono na rynek sieć Iridium, mającą sł ...

                                               

Sekwencja połączeń

Sekwencja połączeń - wyznacza porządek, w jakim żyły kabla UTP są podłączone do odpowiednich pinów modularnych wtyczki lub złącza. Wyróżniamy następujące rodzaje sekwencji: USOC - występująca powszechnie w telefonii; T568A - w porównaniu z sekwen ...

                                               

Sieć inteligentna

Sieci inteligentne – platforma, na której operatorzy wdrażają usługi bazujące na funkcjonalności zaimplementowanej w dostarczanych przez dostawców sprzętu elementach infrastruktury telekomunikacyjnej. Przykładami takich usług serwisów są: obsługa ...

                                               

Sieć korporacyjna

Sieć korporacyjna – określenie sieci komputerowej będącej własnością przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw. Jest to sieć oparta na protokołach internetowych. Sieć korporacyjna może być pojedynczą siecią LAN, obejmującą jeden lub kilka budynk ...

                                               

Sieć telekomunikacyjna

Sieć telekomunikacyjna – obiekt techniczny będący zbiorem łączy telekomunikacyjnych i innych urządzeń wymaganych do przysyłania informacji pomiędzy dwoma lub więcej węzłami sieci. Do sieci telekomunikacyjnych zalicza się m.in. następujące struktu ...

                                               

Simfonia

Simfonia – wirtualny operator, który działał w oparciu o infrastrukturę Orange Polska. Właścicielem sieci Simfonia była firma MNI Centrum Usług, należąca do giełdowej spółki medialnej MNI. Sieć powstała w grudniu 2007 r. i skierowana była głównie ...

                                               

Strategia częstotliwościowa

Strategia częstotliwościowa – plan przydziału częstotliwości w Polsce. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, częstotliwości jakie są używane przez różne urządzenia telekomunikacyjne, podzielone są na ponad 580 przedziałów od 9kHz do 1000 GHz. ...

                                               

Sygnalizacja telekomunikacyjna

Sygnalizacja telekomunikacyjna - zespół środków technicznych wraz z procedurami, przeznaczony do przekazywania informacji niezbędnych do zestawiania i rozłączania połączeń telekomunikacyjnych, przekazywanych od i do abonenta między centralami. Wy ...

                                               

System telekomunikacyjny

System telekomunikacyjny, system łączności – sprzęt, metody, procedury oraz personel zorganizowane w celu realizowania przekazu informacji. System telekomunikacyjny zapewnia komunikację pomiędzy jego użytkownikami i może obejmować systemy teletra ...

                                               

Środki komunikacji elektronicznej

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między sy ...

                                               

Światowa Administracyjna Konferencja Radiowa

Światowa Administracyjna Konferencja Radiowa była techniczną konferencją Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, na której przedstawiciele krajów członkowskich ITU spotkali się w celu skorygowania i wniesienia poprawek wszystkich międzynaro ...

                                               

Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna

Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna organizowana przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny do przeglądania, i w razie konieczności korygowania regulacji radiowych czyli międzynarodowych umów kontrolujących użycie widma częstotliwości rad ...

                                               

Tajemnica telekomunikacyjna

Tajemnica telekomunikacyjna służy ochronie danych związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, chronione są informacje przesyłane w sieciach telekomunikacyjnych, które dotyczą użytkownika jak również ...

                                               

Taryfikator (telekomunikacja)

Taryfikator – licznik rozmów telefonicznych; programowalne urządzenie przeznaczone do określania opłaty za połączenie telefoniczne, montowane przy lub wbudowane w aparat telefoniczny albo w centrali telefonicznej. Taryfikator abonencki zlicza syg ...

                                               

TDRSS

TDRSS – satelitarny system śledzenia i przekazywania danych. Służy do utrzymywania łączności pomiędzy naziemnym centrum satelitarnym a satelitami niskoorbitowymi, Międzynarodową Stacją Kosmiczną, Kosmicznym Teleskopem Hubblea oraz w przeszłości z ...

                                               

Teleelektryka

Teleelektryka – termin określający obszar zastosowań elektryczności do telekomunikacji. Teleelektryka ma fundamentalne znaczenie dla telekomunikacji, gdyż większość rozwiązań współczesnych systemów telekomunikacyjnych opiera się na elektronice. T ...

                                               

Telegrafia

Telegrafia – dziedzina telekomunikacji zajmująca się przekazywaniem informacji w postaci znaków pisarskich przygotowanych do odbioru automatycznego albo bezpośrednio przez człowieka, za pomocą urządzenia zwanego telegrafem, zastąpionego następnie ...

                                               

Teleinformatyka

Teleinformatyka – dział telekomunikacji i informatyki, zajmujący się techniką przetwarzania, gromadzenia i przesyłania informacji w formie elektronicznej.

                                               

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne

Telekomunikacja i Techniki Informacyjne – czasopismo naukowo-techniczne wydawane co kwartał przez Instytut Łączności. Poświęcone jest nowym osiągnięciom naukowym w zakresie techniki, ekonomiki, a także organizacji w dziedzinie telekomunikacji w t ...

                                               

Telekomunikacja światłowodowa

Komunikacja optyczna za pomocą zwykłego niespójnego światła widzialnego o długości falowej od 380–780 nm znana była od dawna, lecz dopiero badania prowadzone w latach 60. umożliwiły modulacje światła laserowego sygnałem cyfrowym i uzyskanie pierw ...

                                               

Telekomunikacyjne systemy satelitarne

System satelitarny jest to rodzaj sieci telekomunikacyjnej, która umożliwia, przy pomocy satelitów umieszczonych na orbitach, nawiązywanie połączenia z abonentami znajdującymi się w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej. W 1960 r. na orbicie umieszc ...

                                               

Telemechanika

Telemechanika – dziedzina telekomunikacji zajmująca się przesyłaniem sygnałów sterujących na odległość. Telemechanika stanowi zespół urządzeń do zbierania niezbędnych informacji o stanie sieci, które jednocześnie umożliwiają zdalne sterowanie z c ...

                                               

Telemedycyna

Telemedycyna – forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala ona przełamywać geograficzne bariery, pozwalając na wymianę ...

                                               

Teleradiologia

Teleradiologia – forma radiologii, wchodząca w skład telemedycyny. Łączy w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny, a w szczególności radiologii. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala na wymianę specjalistycznych infor ...

                                               

Timeout (telekomunikacja)

Timeout również time-out lub time out – anglojęzyczny termin używany w telekomunikacji i informatyce określający limit czasu przewidziany na dane zdarzenie lub operację. Timeout jest używany celem zabezpieczenia danego systemu przed blokadą spowo ...

                                               

Tor transmisyjny

Tor transmisyjny, tor telekomunikacyjny – droga przesyłu sygnału elektrycznego lub optycznego będącego nośnikiem wiadomości. Może to być tor przewodowy, na przykład kabel koncentryczny, skręcona para przewodów, falowód, albo tor bezprzewodowy. Ni ...

                                               

Tor teletransmisyjny

Tor teletransmisyjny – jest kablem rozważanym w kategoriach obwodu elektrycznego, wykorzystywanym wraz z urządzeniami teletransmisyjnymi do tworzenia kanałów telekomunikacyjnych. Przydatność toru teletransmisyjnego do tworzenia kanału telekomunik ...

                                               

UM-TCK30TC

UM-TCK30TC – krotnica telekomunikacyjna zwielokrotnienia podstawowego PDH, działająca na zasadzie multipleksera i demultipleksera, pozwalająca przesyłać jednym traktem 2Mbit/s do 30 rozmów telefonicznych oraz towarzyszących im danych. Krotnica UM ...

                                               

USOC

USOC – określenie używane początkowo przez spółki telefoniczne dla opisania standardowego gniazda modularnego, różniącego się od gniazd RJ 11W/RJ 11C. Ostatnio tym terminem określa się jedną z sekwencji połączeń stosowaną głównie w systemach tele ...