Blog strona 517
                                               

ProZ.com

ProZ.com – portal zrzeszający tłumaczy niezależnych, założony w 1999, przeznaczony głównie do zamieszczania ofert pracy dla tłumaczy. Do dnia 20 października 2018 na ProZ.com zarejestrowało się 960 000 użytkowników z ponad 200 państw z całego świ ...

                                               

Przekład multimedialny

Przekład multimedialny, czasami nazywany również audiowizualnym – specjalistyczny rodzaj przekładu, który zajmuje się transferem tekstów multimodalnych i multimedialnych na inny język i/lub kulturę. Zakłada on wykorzystanie multimedialnego system ...

                                               

Przekład ustny środowiskowy

Przekład ustny środowiskowy – odmiana tłumaczenia ustnego, a obecnie również dyscyplina badana w różnych ośrodkach akademickich i stosowana jako element procesu nauczania tłumaczy. Ten typ tłumaczenia ustnego umożliwia komunikację między osobami ...

                                               

Przekłady Biblii

Przekłady Biblii – tłumaczenia wybranych części lub całości Biblii hebrajskiej lub ksiąg uznawanych za święty tekst chrześcijaństwa. Oryginalnymi językami Biblii są hebrajski, aramejski i grecki koine. Dokładny skład kanonu zależy od danej tradyc ...

                                               

Przesunięcia w przekładzie

Przesunięcia w przekładzie – pojęcie z dziedziny teorii przekładu, które opisuje zmiany zachodzące w procesie przenoszenia struktur gramatycznych z języka źródłowego do języka docelowego, związane ze strukturalnymi różnicami zachodzącymi pomiędzy ...

                                               

Refrakcja (translatoryka)

Refrakcja - według André Lefevere każde tłumaczenie tekstu jest jego zmianą, nazywaną także refrakcją tekstu.Termin refrakcja został zaczerpnięty z fizyki i jest to metafora przemiany tekstu, która zawsze niesie ze sobą pewną zmianę ideologiczną. ...

                                               

SmartCAT

Smartcat – pakiet oprogramowania do tłumaczenia wspomaganego komputerowo, obejmujący pamięć tłumaczeń, tłumaczenie automatyczne, zarządzanie glosariuszem, funkcję współpracy osób pracujących nad jednym dokumentem i inne elementy. Jest przeznaczon ...

                                               

Tekst równoległy

Tekst równoległy – tekst składający się z zestawionych obok siebie tekstów w co najmniej dwóch językach. Najczęściej jeden z tekstów jest oryginałem, a pozostałe jego tłumaczeniami, choć niekiedy nie da się już określić, który tekst był opracowan ...

                                               

Teoria skoposu

Teoria skoposu – pojęcie z dziedziny teorii przekładu. W teorii tej tłumaczenie jest przedstawione jako celowe działanie, w którym główną rolę odgrywa właśnie obrany przez tłumacza, zamierzony cel tłumaczenia. Celem tym może lecz nie musi być wie ...

                                               

Tłumacze bez Granic

Tłumacze bez Granic, TWB – organizacja non-profit zajmująca się dostarczaniem innym tego typu organizacjom bezpłatnych usług tłumaczeniowych, z siedzibą w Danbury w stanie Connecticut, w Stanach Zjednoczonych. Powstała w 2010 jako siostrzany proj ...

                                               

Tłumaczenia interlinearne

Tłumaczenie interlinearne – tłumaczenie, w którym obok siebie znajdują się: oryginał i tłumaczenie o charakterze dosłownym na dany język. Mogą być też inne linie tekstu, takie jak zapis fonetyczny lub kody gramatyczne. Tłumaczenia te stosuje się ...

                                               

Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia medyczne obejmują tłumaczenie dokumentacji technicznej, normalizacyjnej, klinicznej i marketingowej oraz oprogramowań i szkoleń dotyczących wyrobów farmaceutycznych i medycznych, a także funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. W wię ...

                                               

Tłumaczenie

tłumaczenie językowe tłumaczenie oprogramowania tłumaczenie pochodzenia nazw własnych tłumaczenie pochodzenia wyrazów tłumaczenie poleceń w systemach operacyjnych komputerów

                                               

Tłumaczenie dosłowne

Tłumaczenie dosłowne, tłumaczenie bezpośrednie – tłumaczenie tekstu z jednego języka na drugi słowo po słowie, niekoniecznie oddające sens całości oryginału. W przekładoznawstwie przez tłumaczenie dosłowne rozumie się specjalistyczne tłumaczenia ...

                                               

Tłumaczenie kontekstowe

Tłumaczenie kontekstowe – jest w języku polskim terminem nieostrym i może oznaczać co najmniej dwa różne rodzaje tłumaczenia. W znaczeniu ogólnym przekład kontekstowy to tłumaczenie elementów składowych tekstu z uwzględnieniem ich znaczenia i fun ...

                                               

Tłumaczenie prawne

Tłumaczenie prawne – dziedzina tłumaczeń odnosząca się do tłumaczeń tekstów prawnych, jak również tekstów prawniczych. Tłumaczenia prawne podobnie jak teksty prawne i prawnicze napisane są językiem prawniczym o wysokim stopniu sformalizowania. Tł ...

                                               

Tłumaczenie statystyczne

Statystyczne tłumaczenie maszynowe – metoda tłumaczenia automatycznego, w której przekład tworzony jest w oparciu o modele statystyczne, których parametry pozyskiwane są poprzez analizę korpusu równoległego danej pary języków. Ten sposób tłumacze ...

                                               

Tłumaczenie ustne

Tłumaczenie ustne – czynność, która ułatwia komunikację języka mówionego lub migowego pomiędzy dwoma lub więcej rozmówcami, którzy nie mówią tym samym językiem.

                                               

Tłumaczenie wspomagane komputerowo

Tłumaczenie wspomagane komputerowo, CAT – forma tłumaczenia realizowanego przy użyciu komputera z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania usprawniającego proces przekładu. Programów CAT nie należy mylić z tak zwanym tłumaczeniem maszynowym, któ ...

                                               

Traduktologia

Traduktologia, translatologia, translatoryka, przekładoznawstwo – interdyscyplinarna nauka humanistyczna zajmująca się problemami tłumaczenia. Na temat przekładu wypowiadali się od wieków poeci, pisarze i uczeni wielu specjalności. Nowożytne stud ...

                                               

Transfer językowy

Transfer językowy – wpływ pierwszego języka na produkcję lub odbiór języka drugiego. Transfer dotyczy różnych aspektów języka, takich jak gramatyka, słownictwo, wymowa, pisownia, znaczenie itd. Transfer językowy jest najczęściej omawiany w kontek ...

                                               

Transkreacja

Transkreacja - proces adaptacji przekazu, który niesie ze sobą tekst źródłowy do języka docelowego, przy zachowaniu jego intencji, emocji, stylu, wydźwięku i kontekstu. Treść poddana transkreacji powinna nieść te same konsekwencje w języku docelo ...

                                               

Wskazówki EASE

Wskazówki EASE – skrótowa polska nazwa dokumentu pt. EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles to be Published in English, opublikowanego w 2010 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Redaktorów Naukowych. Uaktualnione wer ...

                                               

Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka, ang. Human Rights Day – święto obchodzone corocznie 10 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku. Dzień ten poświęcony jest orędow ...

                                               

Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów

Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów – uchwalona na konferencji Organizacji Jedności Afrykańskiej w Nairobi 26 czerwca 1981, obowiązuje od 21 października 1986 roku. Zawiera katalog praw jednostki wzorowany na wcześniejszych podobnych dokument ...

                                               

Arabska Karta Praw Człowieka

Arabska Karta Praw Człowieka – deklaracja uchwalona w Tunisie 22 maja 2004 przez Radę Ligi Państw Arabskich w nowej wersji. Weszła w życie w 15 marca 2008 r., po ratyfikowaniu przez dziesięć państw: Algierię, Bahrajn, Jordanię, Libię, Palestynę, ...

                                               

Deklaracja Praw Osób Upośledzonych Umysłowo

Deklaracja Praw Osób Upośledzonych Umysłowo – deklaracja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 grudnia 1971, rezolucją 2856.

                                               

Deklaracja z Johannesburga

Deklaracja z Johannesburga - deklaracja podpisana w 2002 roku w Johannesburgu na Szczycie Ziemi. Skupiono się w niej na niepodzielności godności człowieka, uwzględniając ten problem poprzez podejmowanie decyzji ustanawiających poziomy docelowe, h ...

                                               

Dokument Kopenhaski

Dokument Kopenhaski – dokument przyjęty ze względu na państwa Europy Środkowo-Wschodniej, świeżo uwolnione od reżimów komunistycznych. Państwa te zobowiązały się do przestrzegania praw człowieka zgodnie z zasadami panującymi w demokracjach parlam ...

                                               

Kairska Deklaracja Praw Człowieka w Islamie

Kairska Deklaracja Praw Człowieka w Islamie – międzynarodowy dokument podpisany 5 sierpnia 1990 roku przez 45 ministrów spraw zagranicznych reprezentujących kraje zrzeszone w Organizacji Konferencji Islamskiej, określający podstawy prawodawstwa w ...

                                               

Międzynarodowa ochrona mniejszości

Międzynarodowa ochrona mniejszości – regulacje prawa międzynarodowego dotyczące statusu i praw mniejszości narodowych. Pierwsze próby uregulowania kwestii związanych z ochroną mniejszości narodowych podejmowano w XVII w. Jednak dopiero po zakończ ...

                                               

Międzynarodowy Rok Praw Człowieka

Międzynarodowy Rok Praw Człowieka – Międzynarodowy Rok ONZ, rok 1968 proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 1961/XVIII z 12 grudnia 1963 r., dla uczczenia 20 rocznicy ogłoszenia Powszechnej deklaracji praw człowieka. 20 grudnia 1965 ...

                                               

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie oraz tematyki praw człowieka, organizowana od roku szkolnego 2016/2017 przez Stowarzyszenie E ...

                                               

Paszport nansenowski

Paszport nansenowski – dokumenty tożsamości nadawane uchodźcom i apatrydom. Powstały w 1922 roku z inicjatywy Fridtjofa Nansena. W okresie międzywojennym wydawane były uchodźcom przez władze kraju, w którym aktualnie dany uchodźca przebywał. Obec ...

                                               

Powszechna deklaracja praw człowieka

Powszechna deklaracja praw człowieka – zbiór praw człowieka i zasad ich stosowania uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 217/III A w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. W następstwie tego historycznego wydarzenia Zgromadzenie Ogólne w ...

                                               

Social Watch

Social Watch – międzynarodowa sieć organizacji pozarządowych z siedzibą w Montevideo w Urugwaju, zrzeszająca członków w ponad 60 krajach na całym świecie. Powstała w 1995 roku w celu szeroko pojętego rozwoju społecznego. Social Watch utworzono ja ...

                                               

Uchodźstwo

Uchodźstwo – proces opuszczania stałego miejsca zamieszkania przez osoby zagrożone prześladowaniami, będącymi wynikiem konfliktów zbrojnych – zewnętrznych i wewnętrznych, polityki państwa itp.

                                               

Organizacja strażnicza

Organizacja strażnicza – organizacja pozarządowa, która zajmuje się monitorowaniem i upublicznianiem działań podejmowanych przez instytucje publiczne lub inne instytucje czy też osoby mające wpływ na sferę publiczną w celu wykrycia nieprawidłowoś ...

                                               

Fundacja Rockefellera

Fundacja Rockefellera – organizacja filantropijna z siedzibą w Nowym Jorku. Jej celem jest wspieranie "dobra ludzkości na całym świecie”. Została założona przez Johna D. Rockefellera. Zgodę na działalność organizacji wydał 14 maja 1913 ówczesny g ...

                                               

Komisja Trójstronna

Komisja Trójstronna – prywatna, pozarządowa organizacja założona w 1973 z inicjatywy Davida Rockefellera przez 325 prywatnych osób z Europy, Japonii i Północnej Ameryki, w celu promowania bliższej współpracy między tymi rejonami. Obecnie rozszerz ...

                                               

Lincoln Center for the Performing Arts

Lincoln Center for the Performing Arts – kompleks budynków o powierzchni 6.6 hektara znajdujący się w obrębie dzielnicy Lincoln Square, na Manhattanie, w Nowym Jorku.

                                               

Museum of Modern Art

Museum of Modern Art – muzeum sztuki nowoczesnej mieszczące się w dzielnicy Midtown w okręgu Manhattan w Nowym Jorku. Ekspozycje prac ze zbiorów Muzeum oraz wystawy czasowe prezentują malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, fotografię, film, video, ...

                                               

Muzeum Rockefellera

Muzeum Rockefellera – muzeum archeologiczne położone we Wschodniej Jerozolimie. Mieści jeden z najbogatszych zbiorów archeologicznych w Jerozolimie. W 1925 Jakub Hebry Breasted, założyciel i członek Instytutu Orientalnego przy Uniwersytecie Chica ...

                                               

Park Narodowy Acadia

Park Narodowy Acadia - park narodowy położony w USA na wybrzeżu stanu Maine. Jest on jedynym parkiem narodowym w stanie Maine i znajduje się głównie na wyspie Mount Desert u wybrzeży stanu. Park zajmuje obszar 192 km 2 i słynie z dzikiej przyrody ...

                                               

The Cloisters

The Cloisters – oddział nowojorskiego Metropolitan Museum of Art. Początki zbiorów sięgają 1925 roku, kiedy to John D. Rockefeller zakupił kolekcję dzieł średniowiecznych od amerykańskiego rzeźbiarza, Georgaa Grey Barnarda, w tym fragmenty arkad ...

                                               

Uniwersytet Chicagowski

Uniwersytet Chicagowski – jeden z prestiżowych uniwersytetów amerykańskich, założony w 1890 przez przedsiębiorcę i twórcę koncernu Standard Oil, Johna Rockefellera, w Chicago. Jest to uczelnia niepubliczna, na której kształci się około 16 tysięcy ...

                                               

Uniwersytet Rockefellera

Uniwersytet Rockefellera – prywatny uniwersytet założony w 1901 roku przez Johna D. Rockefellera. Siedziba uczelni znajduje się w Nowym Jorku. Działalność naukowa i dydaktyczna uniwersytetu skupia się przede wszystkim na badaniach medycznych. 23 ...

                                               

Organizacja międzynarodowa

Organizacje międzynarodowe – niejednorodna grupa uczestników stosunków międzynarodowych dzieląca się pod względem statusu prawnomiędzynarodowego na międzynarodowe organizacje rządowe i międzynarodowe organizacje pozarządowe. Mianem rządowych okre ...

                                               

Organizacja ponadnarodowa

Organizacja ponadnarodowa - w doktrynie prawa międzynarodowego wypracowano cechy organizacji o charakterze ponadnarodowym na podstawie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Są to: skutek wiążący niektórych aktów w stosunku do jednostek fizycznych ...

                                               

AIUTA

AIUTA – powołane w 1975 r. Faktyczną działalność rozpoczęło 1976 r. Pierwszym przewodniczącym AIUTA był Pierre Vellas. Cele AIUTA w początkach działalności: współpraca między Uniwersytetami Trzeciego Wieku na świecie oraz innymi instytucjami eduk ...