Blog strona 520
                                               

Oświata w Grecji

W Grecji edukacja jest obowiązkowa od 6. do 16. roku życia. Oświata w tym państwie podzielona jest na 4 etapy nauki: przyrodniczy, 3 etap - szkoła średnia, w której nauka trwa 3 lata. Nie jest ona szkołą obowiązkową. System szkół średnich w Grecj ...

                                               

Oświata w Związku Radzieckim

Oświata w Związku Radzieckim była wysoce scentralizowana i zależna od rządu. Jej cechami były powszechny dostęp do szkół dla wszystkich i pewność zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu nauki. System oświaty został zreformowany według zasad wych ...

                                               

Oświata w Portugalii

Oświata w Portugalii – sieć szkolna w Portugalii jest scentralizowana i podlega Ministerstwu Edukacji. Można wyróżnić cztery szczeble administracji szkolnej, które odpowiadają za różne typy szkół. Szczebel centralny odpowiada za cały system, regi ...

                                               

Zarządzanie systemem oświaty w Finlandii

Parlament jest najwyższą instytucją fińską decydującą o prawe edukacyjnym oraz o ogólnych cechach polityki oświatowej. Ministerstwo Edukacji, z ramienia rządu, odpowiedzialne jest za planowanie, wdrażanie i zarządzanie polityką oświatową kraju. D ...

                                               

Edukacja

Edukacja – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży, stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych. Pojęcie edukacji jest związane z wychowaniem i z wyksz ...

                                               

Edukacja dla pokoju

Edukacja dla pokoju – jeden ze ściśle powiązanych działów edukacji globalnej, formalna i nieformalna edukacja, obejmująca wychowanie i kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych, której celem jest budzenie czujności opinii publicznej i mobilizowan ...

                                               

Edukacja dla Wszystkich

Edukacja dla Wszystkich – główny program edukacyjny UNESCO, zainicjowany w 1990 roku na Światowej Konferencji w Jomtien w prowincji Chonburi. Celem programu "Edukacja dla Wszystkich” jest doprowadzenie do zaspokojenia podstawowych potrzeb edukacy ...

                                               

Edukacja dorosłych

Edukacja dorosłych – kształcenie podejmowane przez osoby dorosłe z powodu chęci rozwoju, dostosowania i zmiany kompetencji oraz kwalifikacji do przemian społeczno-gospodarczych. Szczegółowe przyczyny pojawiania się potrzeby edukacji to: ciekawość ...

                                               

Edukacja dwujęzyczna

Edukacja dwujęzyczna – rodzaj kształcenia korzystający z dwóch języków wykładowych. W literaturze edukacyjnej i lingwistycznej można często spotkać się z pojęciem edukacja bilingwalna wykorzystywanym również do opisu kształcenia korzystającego z ...

                                               

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagog ...

                                               

Edukacja formalna

Edukacja formalna – uczenie się poprzez udział w programach kształcenia i szkoleniach, prowadzących do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej, czyli zestaw efektów uczenia się/kształcenia się, którego osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone pr ...

                                               

Edukacja i szkolenie 2010

Edukacja i szkolenie 2010 – dokument Unii Europejskiej dotyczący rozwoju systemów opieki społecznej i edukacji. Został przyjęty 14 lutego 2002 przez ministrów edukacji oraz Komisję Europejską. Uzgodnione w nim najważniejsze cele, jakie należy osi ...

                                               

Edukacja nieformalna

Edukacja nieformalna – trwający przez całe życie proces kształtowania się postaw, wartości, umiejętności i wiedzy na podstawie różnych doświadczeń oraz wpływu edukacyjnego otoczenia oraz oddziaływania mass mediów. Wzrost znaczenia edukacji niefor ...

                                               

Edukacja polityczna

Edukacja polityczna – procesy oświatowo–wychowawcze skierowane na wykształcenie świadomości postaw i kultury politycznej. Realizowana jest przy pomocy kształcenia pozytywnego nastawienia, w sposób zgodny z regułami pedagogicznymi, odpowiadający p ...

                                               

Edukacja pozaformalna

Edukacja pozaformalna – uczenie się zorganizowane instytucjonalnie, jednak poza programami kształcenia i szkolenia prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej, czyli zestawu efektów uczenia się/kształcenia się, którego osiągnięcie zost ...

                                               

Edukacja regionalna

Edukacja regionalna – dział edukacji obejmujący szeroki zakres zagadnień od nauk humanistycznych przez społeczne po nauki przyrodnicze i techniczne, zajmujący się określonym regionem pojmowanym w mikroskali, odnoszącym się do gminy, powiatu i woj ...

                                               

Edukacja w Bydgoszczy

Edukacja w Bydgoszczy – w 2011 r. do bydgoskich szkół szczebla podstawowego i średniego uczęszczało 40.5 tys. uczniów. Miasto Bydgoszcz prowadziło w tym czasie 121 samodzielnych szkół, placówek oraz szkół zorganizowanych w zespoły. Ponad 5 tys. d ...

                                               

Edukacja w Gorzowie Wielkopolskim

Miasto jest ważnym ośrodkiem akademickim zachodniej Polski. Pierwszą szkołą wyższą w powojennym Gorzowie było utworzone w 1947 roku Wyższe Seminarium Duchowne, które następnie przeniesiono w 1952 roku do Paradyża. Akademia im. Jakuba z Paradyża w ...

                                               

Edukacja w Kędzierzynie-Koźlu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Piastowska 30, Zachód Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, ul. P. Stalmacha 20, Śródmieście Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 9, ul. J. Gagarina 3, Śródmieście Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. T. Koś ...

                                               

Edukacja w Mławie

Edukacja w Mławie ma bogate tradycje historyczne zapewnia pełny cykl edukacyjny od żłobka po studia wyższe.

                                               

Edukacja w Płocku

Początki edukacji w Płocku sięgają średniowiecza. Najstarszą szkołą w mieście, a jednocześnie w całej Polsce jest Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, której początki sięgają roku 1180.

                                               

Edukacja w Rzeszowie

II Gimnazjum Męskie II LO Gimnazjum Żeńskie III LO Wyższa Szkoła Żeńska Szkoła Parafialna Kolegium Pijarskie I LO W 1874 roku w Rzeszowie utworzono Wyższą Szkołę Żeńską. Szkoła przewyższała rangą placówki wydziałowe. Obecnie w gmachu szkoły przy ...

                                               

Edukacja w Sosnowcu

Edukacja w Sosnowcu jest mocno rozwinięta i obejmuje wszystkie szczeble jednostek edukacyjnych, włącznie ze szkołami wyższymi. W mieście funkcjonuje 117 publicznych jednostek edukacyjnych oraz 55 niepublicznych a także 54 placówki niepubliczne or ...

                                               

Edukacja w Suwałkach

W Suwałkach funkcjonuje dziewięć przedszkoli, dziewięć szkół podstawowych, siedem gimnazjów. W mieście istnieje 10 zespołów szkół średnich, a także jedno liceum ogólnokształcące działające oddzielnie.

                                               

Edukacja we Wrocławiu

Wrocław należy do największych w Polsce ośrodków uniwersyteckich. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się tu około 150 tysięcy osób. Życie umysłowe skupia się wokół szkół wyższych, na czele z Uniwersytetem Wrocławskim liczącym 4 ...

                                               

Edukacja zróżnicowana

Edukacja zróżnicowana ze względu na płeć – sposób kształcenia opierający się na pedagogicznym założeniu, że chłopcy i dziewczęta od pewnego wieku uczą się i rozwijają inaczej i potrzebują innego podejścia w szkole. Celem tego modelu edukacyjnego ...

                                               

Edukacja. Jest w niej ukryty skarb

Edukacja. Jest w niej ukryty skarb – raport Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji napisany przez Jacquesa Delorsa, opublikowany w 1996 roku.

                                               

Kluby edukacji demokratycznej

Kluby edukacji demokratycznej – ośrodki edukacyjne promujące i prowadzące nauczanie w oparciu o program edukacji demokratycznej, którego filarem aksjologicznym jest sceptycyzm wobec zasadności zastanego podziału autorytetów w kontekście społeczeń ...

                                               

Kluby edukacji spersonalizowanej

Kluby edukacji spersonalizowanej – ośrodki edukacyjne promujące i prowadzące w praktyce edukację dziecka w oparciu o program edukacji spersonalizowanej, kreującą koncepcję człowieka jako osoby wolnej, zdolnej do pełnego rozwoju swoich możliwości ...

                                               

Middle Years Programme

Middle Years Programme – część międzynarodowego programu edukacyjnego International Baccalaureate. Obejmuje on dzieci w wieku gimnazjalnym. W programie uczestniczy 1449 szkół, w tym 9 w Polsce. Z powodu reformy edukacji dostępność MYP w Polsce mo ...

                                               

Nauka, technologia, inżynieria i matematyka

STEM – akronim który powstał od pierwszych liter słów w języku angielskim: nauki, technologii, inżynierii i matematyki.

                                               

Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych

Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych, właśc. Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – tematyczna olimpiada szkolna z zakresu ubezpieczeń społecznych, której organizatorem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na początk ...

                                               

Oświata dorosłych. Encyklopedyczny słownik

Oświata dorosłych. Encyklopedyczny słownik – ukraiński leksykon poświęcony edukacji osób dorosłych. Pierwsze tego rodzaju wydawnictwo w historii Ukrainy. Liczący 490 stron i 1340 haseł słownik zaprezentowano 5 listopada 2014 w Kijowie, w pierwszy ...

                                               

Program edukacyjny

Program edukacyjny – program wspomagający proces nauczania i sprawdzanie wiedzy. Można wyróżnić: programy wspomagające powtarzanie i zapamiętywanie – tzw. nauczanie programowane ang. drill and practice, pomocne np. przy nauce języków obcych; prog ...

                                               

Selekcja szkolna

Selekcja szkolna, selekcja pedagogiczna, dobór młodzieży szkolnej – stosownie do jej postępów, uzdolnień i zainteresowań – do odpowiednich typów szkół bądź zawodów. Selekcja przebiega przez cały czas nauki, a jej konkretny sposób zależy od specyf ...

                                               

Szkoły Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich

Szkoły Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich – nowatorskie bezpłatne placówki oświatowe działające w oparciu o kluby edukacji spersonalizowanej i demokratycznej. Powstawały stopniowo od 2009 roku w miarę upowszechniania się w Polsce edukacji domow ...

                                               

Szkółka niedzielna

Szkółka niedzielna – ogólna nazwa wielu rodzajów edukacji religijnej prowadzonej w niedzielę przez różne wyznania. W wyznaniach świętujących sobotę nosi ona nazwę "szkółki sobotniej”.

                                               

Światowy Tydzień Działań na rzecz Edukacji

Światowy Tydzień Działań na rzecz Edukacji, właśc. Światowy Tydzień Działań – coroczna kampania edukacyjna organizowana przez stowarzyszenie ang. Global Campaign for Education założone w 1999, będące współorganizatorem i uczestnikiem obrad Świato ...

                                               

Uczenie się poprzez zaangażowanie

Uczenie się poprzez zaangażowanie jest połączeniem edukacji z zaangażowaniem społecznym. Uczniowie lub studenci zdobywają wiedzę i doświadczenia powiązane z programem edukacyjnym ich szkół lub uczelni, równocześnie biorąc udział w projektach, któ ...

                                               

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne - zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów, kształcenie zintegrowane lub realizacja ścieżek edukacyjnych.

                                               

Absolwenci i uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie

To hasło opisuje absolwentów i uczniów oraz historię związków uczniowskich VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie, jednego z najstarszych liceów w Warszawie o tradycjach sięgających 1905. Szkoła miała w historii szereg nazw ...

                                               

Dekret kutnohorski

Dekret kutnohorski – wydany w Kutnej Horze przez króla niemieckiego i czeskiego Wacława IV w 1409 roku. Przyznawał Czechom trzy głosy, a pozostałym nacjom jeden w sprawach Uniwersytetu Praskiego. Doprowadził do opuszczenia Pragi przez uczonych z ...

                                               

Elementarz

Elementarz – książka wprowadzająca w najbardziej podstawowe zagadnienia jakiejś dziedziny, zbiór elementarnej wiedzy w danym zagadnieniu, np.: elementarz języka polskiego, dla chcących się nauczyć czytać i pisać – elementarz pierwszoklasisty.

                                               

Infima

Infima – najniższa klasa w szkołach dawnych polskich, dzielona zwykle na dwie: infimę minorum i infimę maiorum, w obydwu uczono głównie gramatyki łacińskiej, a mianowicie zgodności przymiotników z rzeczownikami i przypadkowania imion z trybami i ...

                                               

Konwikt

Konwikt – forma internatu dla uczniów uczęszczających do szkoły prowadzonej przez dany zakon katolicki. W dawnej Polsce najwięcej było konwiktów pijarów, teatynów i jezuitów. Te zakony bowiem zajmowały się z założenia edukacją. Konwikty cechowały ...

                                               

Ochronka

Ochronka – wczesna forma przedszkola. Był to zakład dobroczynny, zakładany w celu opieki i wychowania ubogich, małych dzieci, pozbawionych opieki matek. Często ochronki były prowadzone przez związki wyznaniowe. Zaczęły powstawać na początku XIX w ...

                                               

Pensja (szkoła)

Pensja – dawna nazwa szkół prywatnych lub prowadzonych przez organizacje kościelne, często z internatem. Najczęściej pensje były przeznaczone dla dziewcząt, choć istniały również pensje chłopięce. W Polsce pensje funkcjonowały od XVIII do XIX wie ...

                                               

Strajk szkolny

Strajk szkolny – wystąpienie młodzieży szkolnej, gimnazjalnej, wspierane niekiedy przez ich rodziców, a czasem także nauczycieli. Najbardziej znane strajki szkolne na ziemiach polskich: strajk uczniów we Wrześni w latach 1901–1902 głównie w prote ...

                                               

Szkolnictwo sumeryjskie

Szkolnictwo sumeryjskie – system nabywania wiedzy w Sumerze. Decydujący wpływ na rozwój szkolnictwa sumeryjskiego miał rozwój gospodarki i aparatu urzędniczego. Podstawowym, aczkolwiek nie jedynym, zadaniem szkół sumeryjskich było przekazanie ucz ...

                                               

Szkoła publiczna

Szkoła publiczna – szkoła założona i prowadzona przez podmiot publiczny i utrzymywana ze środków publicznych, a więc odwrotnie niż w przypadku szkoły prywatnej. Istnienie szkół publicznych związane jest z obowiązkiem szkolnym.